namnrum r ckvidd och rekursion
Download
Skip this Video
Download Presentation
Namnrum, räckvidd och rekursion

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Namnrum, räckvidd och rekursion - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Namnrum, räckvidd och rekursion. Linda Mannila 29.11.2007. Liten repetition om funktioner. Vad händer om man i en funktion har en variabel med samma namn som en variabel på yttersta nivån (rotnivån)? Hur kan Python i sådana fall skilja på variablerna?. Namnrum ( namespaces ).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Namnrum, räckvidd och rekursion' - quilla


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
namnrum r ckvidd och rekursion

Namnrum, räckvidd och rekursion

Linda Mannila 29.11.2007

liten repetition om funktioner
Liten repetition om funktioner
 • Vad händer om man i en funktion har en variabel med samma namn som en variabel på yttersta nivån (rotnivån)?
 • Hur kan Python i sådana fall skilja på variablerna?
namnrum namespaces
Namnrum (namespaces)
 • Alla namn ordnas i namnrum
  • Inte bara variabelnamn, utan även namn på funktioner etc.
 • Varje namn får endast förekomma en gång i ett namnrum
  • Men samma namn får finnas i godtyckligt många namnrum utan att störa varandra
 • På rotnivån finns ett globalt namnrum som alltid finns tillgängligt
 • Inne i en funktion finns ett lokalt namnrum som endast finns tillgängligt inne i den funktionen
 • Funktionen dir() visar alla namn som finns definierade i det aktuella namnrummet
slide4
>>> dir()

['__builtins__', '__doc__', '__name__']

>>> min_variabel = 3

>>> dir()

['__builtins__', '__doc__', '__name__', 'min_variabel']

>>> def min_funktion():

print "Jag är min egen funktion!"

>>> dir()

['__builtins__', '__doc__', '__name__', 'min_funktion', 'min_variabel']

>>> def min_funktion():

print "Jag är en annan funktion med samma namn. Då försvinner"

print "den första versionen för ett namnrum kan inte innehålla"

print "fler än en version av ett namn."

>>> dir()

['__builtins__', '__doc__', '__name__', 'min_funktion', 'min_variabel']

>>> min_funktion()

Jag är en annan funktion med samma namn. Då försvinner

Den första versionen för ett namnrum kan inte innehålla

fler än en version av ett namn.

r ckvidd scope
Räckvidd (scope)
 • En variabels räckvidd definieras som den programkod som har tillgång till det namnrum där variabeln finns definierad
 • En variabels räckvidd
  • anger var variabeln “syns”
  • utgörs av det block som den definierats i, med start från den plats där den definierats
 • Därför syns t.ex. en lokal variabel i en funktion inte utanför funktionen
hur hittar python r tt namn
Hur hittar Python rätt namn?
 • Då en funktion körs
  • Söker Python först efter namnet i det lokala namnrummet (dvs. inne i funktionen)
  • Om variabeln inte hittas där, fortsätter Python söka i det globala namnrummet
  • Om variabeln inte hittas där, fortsätter Python söka i det inbyggda namnrummet
  • Om variabeln inte heller hittas där, uppstår ett fel
vilka namn hittas var
Vilka namn hittas var?

def get_info():

text = raw_input("Input info. Any info: ")

return text

def get_second_info():

text = raw_input("Input some other info. Any other info: ")

return text

info = get_info()

info2 = get_second_info()

all_info = info + info2

all_info = all_info.upper()

print all_info

skillnad
Skillnad?

def get_info():

text = raw_input("Input info. Any info: ")

return text

def get_second_info():

text = raw_input("Input some other info. Any other info: ")

return text

def main():

info = get_info()

info2 = get_second_info()

all_info = info + info2

all_info = all_info.upper()

print all_info

lokala vs globala variabler
Lokala vs. globala variabler
 • Variabler som deklareras inne i en funktion är inte relaterade till andra variabler med samma namn utanför funktionen
  • Variablerna är lokala för funktionen
  • Variablernas räckvidd är just den funktionen, inget annat
 • Kan lista de lokala och globala variablerna i ett program var som helst med funktionerna locals() och globals()
exempel
Exempel

def function():

x = 2

print 'Changed local x to', x

x = 50

print 'x is', x

function()

print 'x is still', x

Output:

x is 50

Changed local x to 2

x is still 50

exempel1
Exempel

def function():

x = 2

print 'Changed local x to', x

print 'Local variables inside the function: ', locals()

x = 50

print 'x is', x

function()

print 'x is still', x

print 'Local variables outside of the function: ', locals()

Output

x is 50

Changed local x to 2

Local variables inside the function: {'x': 2}

x is still 50

Local variables outside of the function: {'function':

function at 0x02AC4E70>, '__builtins__':

(built-in)>, '__file__': 'C:\\Python25\\Lib\\idlelib\\idle.pyw',

'idlelib':

__init__.pyc'>, 'x': 50, '__name__': '__main__'}

parametrar blir ocks lokala variabler
Parametrar blir också lokala variabler

def upphoj(tal, potens):

print locals()

return tal**potens

print upphoj(5,2)

print tal

print potens

Output:

{'tal': 5, 'potens': 2}

25

Traceback (most recent call last):

File "local_global4.py", line 6, in

print tal

NameError: name 'tal' is not defined

namnrum och moduler
Namnrum och moduler
 • Om en modul importeras med import modulnamn

måste modulens namn användas som ”prefix” för att komma åt modulens funktioner

 • Detta kan undvikas genom att använda

from modulnamn import *

eller

from modulnamn import namn

 • Men! Om två moduler definierar samma namn som båda importeras till programmet sker en krock
  • Den andra importen skriver över gamla definitioner
  • T.ex. om vi skulle göra importen from webbrowser import open

skulle vi inte längre kunna komma åt den inbyggda funktionen open för att öppna filer

 • Använd därför from-formen sparsamt
rekursion
Rekursion
 • Fråga: Vad är rekursion?
 • Svar: Något som definieras rekursivt
 • Fråga: Vad betyder rekursiv?
 • Svar: En metod som är rekursiv är definierad genom rekursion.
 • Fråga: Vad är rekursion?
 • Svar: Något som definieras rekursivt
 • osv.
rekursion1
Rekursion
 • En rekursiv definition är definierad utgående från sig själv:
  • "Rekursion: ... För mer information, se Rekursion. “
 • En funktion är rekursiv om dess definition innehåller ett anrop till sig själv
  • def minfunktion():

kod...

kod...

return minfunktion() + 1

varf r rekursion
Varför rekursion?
 • Ibland är ett problem för stort eller för komplext för att kunna lösas utan att bli alltför stort
 • Lösning:
  • bryt ner problemet i mindre delar av sig självt
  • lös dessa delar skilt för sig
  • kombinera alla dellösningar för att få en lösning till det ursprúngliga problemet
 • ”Divide and conquer”
 • Rekursion är en bra teknik som kan användas på många intressanta problem.
n r anv nds rekursion
När används rekursion?
 • Många kända rekursiva exempel
  • Summaberäkning
  • Fakultet
  • Fibonacci
  • Towers of Hanoi
  • Binary search
  • Quick sort
  • Mergesort
  • ...
 • Se http://www.sparknotes.com/cs/recursion/examples/
 • Alla algoritmer som bygger på iteration (loopar) kan även skrivas rekursivt och vice versa
standardexempel fakultet n
Standardexempel: Fakultet (n!)
 • 0! = 1
 • 1! = 1
 • n! = n * (n-1)!
 • Rekursiv definition

osv.

att koda rekursivt
Att koda rekursivt
 • En rekursiv funktion är uppbyggd av två element som alltid måste finnas med
  • Ett basfall
  • Ett rekursivt anrop
 • Basfallet
  • det undantag som får den rekursiva funktionen att avslutas
  • får aldrig vara rekursivt, skall oftast returnera ett enkelt värde
 • Det rekursiva anropet
  • det som skall ske om inte basfallet gäller
  • anropar den egna funktionen
  • OBS! Som i en while-loop måste man se till att något ändras för att “minska problemet” för varje rekursivt anrop
rekursiv fakultet i python
Rekursiv fakultet i Python

def factorial(n):

# Basfallet

if n == 0 or n == 1:

return 1

# Rekursiva anropet

else:

return n * factorial (n-1)

rekursiv fakultet exekveringen
Rekursiv fakultet - exekveringen

factorial(5)

5 * factorial(4)

4 * factorial(3)

3 * factorial(2)

2* factorial(1)

1 * 1

Basfallet har nåtts!

Kan börja ”nysta upp”

exekveringen

rekursiv fakultet exekveringen1
Rekursiv fakultet - exekveringen

factorial(5)

5 * factorial(4)

4 * factorial(3)

3 * factorial(2)

2* factorial(1)

1 * 1

5*24=120

4*6=24

3*2=6

2*1=2

1*1=1

rekursiv summa
Rekursiv summa

def summa(n):

# Basfall

if n == 1:

return 1

# Rekursivt anrop

else:

return n + summa(n-1)

iterativ summa
Iterativ summa

def summa(n):

i = 1

summa = 0

while i <= n:

summa += i

i += 1

return summa

rekursion vs iteration
Rekursion vs. iteration
 • Vad är bättre?
 • Rekursion ger ett stort antal funktionsanrop
  • kostsamt då det slukar mycket minne
  • långsammare än iteration
 • Rekursiva funktioner är kortare
  • lättare att skriva och debugga
rekursion checklista
Rekursion - checklista
 • En rekursiv funktion måste ha (minst) ett basfall
 • En rekursiv funktion måste ha (minst) ett rekursivt anrop
 • Varje rekursivt anrop måste “minska på problemet”
fibonacci
Fibonacci
 • Sanskrit, ideala bisamhällen, gyllene snittet, Åbo Energis skorsten.. 
 • Definieras enligt:
  • fib(0) = 0
  • fib(1) = 1
  • fib(n-1) + fib(n-2) för alla n > 1
 • fibonacci.py
ad