Tekna Yngres Forum inviterer våre medlemmer : - PowerPoint PPT Presentation

quanda
tekna yngres forum inviterer v re medlemmer n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tekna Yngres Forum inviterer våre medlemmer : PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tekna Yngres Forum inviterer våre medlemmer :

play fullscreen
1 / 2
Download Presentation
130 Views
Download Presentation

Tekna Yngres Forum inviterer våre medlemmer :

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Tekna Yngres Forum inviterervåremedlemmer: • SkiturtilSaudalørdag 3. Mars • Tureninkluderer: • - Transport tur-retur Stavanger - Saudaskisenter • - Heiskortoggrillmatibakken • - To øltilafterskipåbåtenog Beverly i Stavanger! • Alt dette for kun 300 kr! • Vi har et begrensetantallplasser, så her blirdetførstemanntilmølla! • Send påmelding med navnogtelefonnummertildk.roga@tekna.no • I tilleggtilpåmeldingmåegenandelforhåndsbetalestilkontonummer 3201.14.14205 innen 20. Februar. • Oppmøte på Skagenkaien senest kl 07:30 for registrering hos Tekna-representant. Yngres Forum

  2. Tekna Yngres Forum invite our members: • Ski trip to Sauda on Saturday March 3rd • The trip includes: • - Transport to/from Stavanger - Sauda ski resort • - Ski pass and barbeque in the slopes • - Two beers for the afterski on the boat and at Beverly in Stavanger! • All this for only 300 kr! • We have a limited number of seats, so ’first come, first serve’! Sign up by sending your name and phone number to dk.roga@tekna.no • After registration, payment must be transferred to bank account 3201.14.14205 within February 20th. • Show up at Skagenkaien no later than 07:30 am for registration with a Tekna representative. Yngres Forum