Finnair-konserni - PowerPoint PPT Presentation

prisca
finnair konserni n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Finnair-konserni PowerPoint Presentation
Download Presentation
Finnair-konserni

play fullscreen
1 / 28
Download Presentation
Finnair-konserni
148 Views
Download Presentation

Finnair-konserni

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Finnair-konserni Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2009

 2. Lentoyhtiöiden tulokset punaisella • Koko toimiala on kriisissä, heikkoja tuloksia tiedossa • Kysynnän heikentyminen johtanut polkumyyntiin • Rahtikysynnän lasku pysähtynyt yli 20 prosenttia alemmalle tasolle kuin vuosi sitten • Ala on ilmoittanut kapasiteettileikkauksista, mutta ylikapasiteetti poistuu hitaasti • Useimmat yhtiöt kärsivät polttoainesuojista • Liiketoiminnan kassavirta muodostumassa kohtalonkysymykseksi monille lentoyhtiöille • IATA ennustaa vähintään viiden miljardin dollarin tappioita tänä vuonna

 3. Finnairin tulos romahti • Reittiliikenteen kannattavuus surkea • Hintataso heikko • Matkustajakäyttöaste säilynyt kohtuullisena • Reittiliikenteen kapasiteettia leikattu, kustannusrakenteen jousto on riittämätön • Yhteensä 100 miljoonan euron tehostamisohjelmat toteutuksessa • Toiminnan laatu ja asiakastyytyväisyys hyvällä tasolla

 4. Surkea toiminnallinen tulos *ilman myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja kertaluonteisia eriä

 5. MEUR 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Kannattavuus heikentynyt neljä kvartaalia Toiminnallisen liiketuloksen* muutos vuosineljänneksittäin * Ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja kertaluonteisia eriä

 6. Yksikkökulut eivät seuraa hinnanlaskuaMuutos edelliseen vuoteen % Yksikkötuotot (EUR c/RTK) Yksikkökustannukset (EUR c/ATK) 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 7. Suurimpien erien yksikkökulut laskivat * ilman johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja järjestelykuluja ** sisältää myös suojauslaskennan ulkopuoliset polttoaine- ja valuuttasuojat ATK = Available Tonne Kilometre = tarjottu tonnikilometri

 8. Tehostamisohjelmat toteutuksessa • Yhteensä 100 miljoonan euron tulosparannusohjelmat valtaosin toteutuksessa • Ohjelmien tulosvaikutus painottuu tälle vuodelle • Säästöt henkilöstökuluissa yhteensä lähes 50 milj. euroa • Runsaat 600 työsuhdetta päättynyt, yli 6000 lomautetaan • Keskeiset tehostamisalueet: • Reittiliikenteen kapasiteetin leikkaus -8 % vs. 2008 • Verkoston kustannustehokkuuden parantaminen • Yksikkökohtaiset prosessien tehostamiset • Onnistuneet sopeutustoimet mm. Finnair Cargossa ja Tekniikassa • Vuodesta 2001 toimintaa tehostettu yhteensä yli 400 miljoonaa euroa

 9. Henkilöstö supistuu vuonna 2009 Henkilöä Henkilöstökeskimäärin

 10. Futuurit markkinahintaa kalliimpia

 11. Polttoainesuojat tasasivat kustannusvaikutusta Vertailussa polttoainekuluiksi on huomioitu myös sellaiset realisoituneet suojausvoitot ja -tappiot, jotka on kirjattu tuloslaskelman Muut kulut -erään.

 12. Finnair jatkaa suojauspolitiikkaansa

 13. Polttoaineen osuus liikevaihdosta laskenut hieman • 2004: 12,6 % liikevaihdosta • 2005: 15,6 % liikevaihdosta • 2006: 19,4 % liikevaihdosta • 2007: 20,3 % liikevaihdosta • 2008: 24,6 % liikevaihdosta • 2009: >23 % liikevaihdosta Reittiliikenteen polttoaineostoista suojattu 75 % seuraavat kuusi kuukautta, siitä alenevasti 24 kuukautta.

 14. Liiketoiminnan kassavirta pakkasellaRahavirtalaskelma * mukaan lukien kaupankäyntitarkoituksessa pidettävät korkosijoitukset

 15. Turnauskestävyyttä tarvitaan Omavaraisuusaste ja oikaistu nettovelkaantumisaste % Omavaraisuusaste Oikaistu nettovelkaantumisaste, Adjusted Gearing

 16. Laivaston uudistamisohjelma • 6 E170 • 1* E190 • 1 A340 2006 2007 • 5* E190 • 2 A340 2008 • 2 A340 • 2* E190 2009 • 5 A330 • 2 E190 2010 • 3 A330 • 2 E190 • Kokonaisinvestointi 2009 yli €400m ja 2010 noin €300m *) Yhteensä neljälle E190-koneelle tehty myynti-takaisinvuokrausjärjestely

 17. Investoinnit turvattu 2009 osalta • Rahoituksen saatavuus vaikeutunut ja hinta noussut voimakkaasti • Finnairin investointiohjelman rahoitus varmistettu tämän vuoden osalta • Kassavarat 375 milj. euroa • Sovittuja, mutta käyttämättömiä luottolupauksia 200 milj. euroa • Lisäksi luottolupauksia, jotka edellyttävät pankkitakauksen • Euroopan Investointipankki 250 milj. euroa • TyEL-varojen takaisinlainaus yli 400 milj. euroa • 200 milj. euron yritystodistusohjelma

 18. Lentäjien tes-prosessi jatkuu • Vanha sopimus on tehty toisenlaisissa oloissa • Lentäjien työehtojen jäykisteitä puretaan • Normalisoitu eläkeikä • Päätäntävalta yhtiön koneiden käytöstä • Palkkaus vastaamaan tuottavuutta • Uudet lepo- ja vapaapäivät nostaisivat kustannuksia

 19. Finnairin koko vuosi tappiollinen • Yritysmatkustus laskee ja hintataso heikentyy edelleen • Reittiliikenteen kapasiteetti vähintään kahdeksan prosenttia alle viime vuoden • Isot investoinnit, A330-koneet korvaavat MD-11-koneet • Investointien rahoitus järjestetty tämän vuoden osalta • Tehostamisohjelmia toteutetaan • Lomaliikenteen laivastojärjestelyistä päätetään lähiaikoina • Lentäjien tes-neuvotteluprosessi edelleen kesken • Toinen neljännes selvästi tappiollinen • Näkyvyys heikko, mutta edellytyksiä voitolliseen koko vuoden toiminnalliseen tulokseen ei ole

 20. Liitteet

 21. Liiketoiminta-alueiden tulokset* * Liiketulos ilman käyttöomaisuuden myyntivoittoja, johdannaisten käyvän arvon muutoksia ja kertaluonteisia eriä

 22. Sijoitetun ja oman pääoman tuotto rullaava 12 kk % ROE oman pääoman tuotto ROCE sijoitetun pääoman tuotto

 23. Keskituotot ja -kuluteur c/RTK & eur c/ATK Yksikkötuotot (EUR c/RTK) Yksikkökustannukset (EUR c/ATK) 2004 2005 2006 2007 2008 2009

 24. Investoinnit jaliiketoiminnan nettorahavirta MEUR Liiketoiminnan nettorahavirta Investoinnit

 25. Lentokoneiden vuokravastuut Joustavuus, edullisuus, riskien hallinta MEUR 31.3.2009 kaikki vuokrasopimukset ovat operatiivisia vuokrasopimuksia. Mikäli lentokoneiden vuokravastuu pääomitetaan tavanomaisellamenetelmällä (= vuosittainen lentokoneiden vuokra x 7), olisi näinoikaistu nettovelkaantumisaste 31.3.2009 91,5 %

 26. Finnair taloudelliset tavoitteet ”Kestävä, arvoa luova kasvu” Liikevoittomarginaali vähintään 6% => yli 120 milj. € Liikevoitto EBITDAR-% vähintään 17% => yli 350 M€ EBITDAR-tason saavuttaminen lähivuosina EBITDAR Tavoitteena tuottaa positiivista taloudellista lisäarvoayli 9,5 %:n pääomakustannuksen (ennen veroja) Taloudellinen lisäarvo Leasevastuilla oikaistun nettovelan suhde omaan pääomaan enintään 140% Oikaistu netto-velkaantumisaste Vähintään kolmasosa vuosituloksesta maksetaan osinkoina Osinkosuhde

 27. Finnairin taloudelliset tavoitteetMittareiden kuvaus Liikevaihto + liiketoiminnan muut tuotot – liiketoiminnan kulut Liikevoitto (EBIT) EBITDAR Tulos ennen poistoja, lentokaluston leasemaksuja ja myyntivoittoja Taloudellinen lisäarvo Taloudellinen lisäarvo jää kun liikevoitosta vähennetään sitoutuneen pääoman kustannus (Korolliset velat + 7* vuosittaiset leasingvuokrat – likvidit varat) / (Oma pääoma + vähemmistöosuus) Oikaistu netto-velkaantumisaste Osinkosuhde Osakekohtainen osinko / osakekohtainen tulos

 28. www.finnair.fi/sijoittaja Finnair-konserni sijoittajasuhteet email: investor.relations@finnair.fi puh: 09-818 4951 fax: 09-818 4092