Possibilitats i límits del coneixement - PowerPoint PPT Presentation

prince
possibilitats i l mits del coneixement n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Possibilitats i límits del coneixement PowerPoint Presentation
Download Presentation
Possibilitats i límits del coneixement

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
Possibilitats i límits del coneixement
96 Views
Download Presentation

Possibilitats i límits del coneixement

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Possibilitats i límits del coneixement

  2. Dogmatisme • Total confiança en la raó humana i les possibilitats del coneixement humà. • El coneixement no es plateja com un problema. • Imposició de l’objecte sobre el subjecte. • La realitat es pot conèixer tal qual és. (realisme ingenu) • Existeix la veritat i es pot conèixer. És universal i objectiva • La veritat és absoluta, i, per tant, definitiva. • Motius: Excés de confiança • Conseqüències: ingenuïtat, intransigència

  3. Escepticisme • Considera que és impossible un coneixement ferm i segur, vàlid universalment. • La veritat no és accessible a l’ésser humà: • La realitat no es pot conèixer. El subjecte no té capacitat. • La realitat és irracional • El subjecte deforma la realitat (lligat al relativisme) • Escepticisme radical /moderat • Causes: les limitacions del subjecte; la influencia d’elements subjectius en el coneixement de l’objecte; les sensacions canviants • Conseqüències: el dubte i l’abstenció

  4. Relativisme • No existeix una veritat única, absoluta i universal. • Només opinions particulars i vàlides, només, per un subjecte, en una situació, en determinat context. • Opinions contràries, sobre la mateixa cosa, poden ser veritat a la vegada. • Lligat al subjectivisme i al escepticisme • Els sofistes • Causes: El coneixement parteix de l’experiència i les sensacions són canviants • Conseqüències: veritats contràries són admissibles. No és una contradicció?

  5. Perspectivisme • Parteix d’un plantejament relativista. • La veritat és subjectiva i dona una visió parcial de la realitat. • Aquesta perspectiva és única i totes les perspectives lligades entre sí ens donen la veritat absoluta sobre la realitat.

  6. Pragmatisme • La veritat ve donada per la utilitat. • El pensament subordinat a les necessitats pràctiques. • El criteri depèn dels resultat o conseqüències. • S’aplica fonamentalment en l’àmbit de les decisions (ètiques, polítiques i personals)

  7. Criticisme • El coneixement és possible. • Plantejament entre l'escepticisme i el dogmatisme. • Accepta que és possible arribar a la veritat, però aquesta possibilitat va lligada a un anàlisi i crítica profunds de les capacitats humanes i els límits del coneixement. • Distingeix les qüestions que es poden resoldre d'aquelles que estan més enlladel límits de les capacitats humanes. • Només podem conèixer la realitat tal com se'ns apareix; o sigui les representacions • El coneixement no és inqüestionable, ni definitiu.