Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
High Performance Computing Wales: An integrated pan-Wales supercomputing service PowerPoint Presentation
Download Presentation
High Performance Computing Wales: An integrated pan-Wales supercomputing service

High Performance Computing Wales: An integrated pan-Wales supercomputing service

158 Views Download Presentation
Download Presentation

High Performance Computing Wales: An integrated pan-Wales supercomputing service

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. High Performance Computing Wales: An integrated pan-Wales supercomputing service

 2. Cyfrifiadura Perfformiad Uchel Cymru: Gwasanaeth uwchgyfrifiadura integredig ledled Cymru

 3. Helping businesses and universities to boost research and innovation/ Helpu busnesau a phrifysgolion i hybu ymchwil ac arloesi

 4. 42 businesses assisted 37 Academic-Industry collaborations established 49 products, processes and services created

 5. 42 o fusnesau wedi'u cynorthwyo 37 o gysylltiadau wedi'u sefydlu rhwng academwyr a diwydiant 49 o nwyddau, prosesau a gwasanaethau wedi'u creu

 6. Growing Wales’ digital and knowledge economy/ Tyfu economi ddigidol ac economi wybodaeth Cymru

 7. Over 400 people trained in HPC 56 workshops delivered

 8. Dros 400 o bobl wedi'u hyfforddi mewn cyfrifiadura perfformiad uchel 56 o weithdai wedi'u cynnal

 9. Credit Swansea University Building skills and creating jobs across Wales/ Meithrin sgiliau a chreu swyddi ledled Cymru

 10. 48 o swyddi wedi'u creu Dwy fenter wedi'u creu Buddsoddiad o £1.4 miliwn wedi'i ysgogi

 11. 48 Jobs created 2 Enterprises created £1.4 million investment induced

 12. Enabling SME competitiveness/ Galluogi busnesau bach a chanolig i gystadlu