ochrany a ji t n za zen l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ochrany a jištění zařízení PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ochrany a jištění zařízení

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 60

Ochrany a jištění zařízení - PowerPoint PPT Presentation


 • 202 Views
 • Uploaded on

Ochrany a jištění zařízení. Elektrické ochrany. zařízení sloužící pro zvyšování spolehlivosti dodávky el. energie zařízení pro zvyšování využitelnosti elektroenergetických zařízení. Úkol elektrických ochran.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ochrany a jištění zařízení' - preston


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
elektrick ochrany
Elektrické ochrany
 • zařízení sloužící pro zvyšování spolehlivosti dodávky el. energie
 • zařízení pro zvyšování využitelnosti elektroenergetických zařízení
kol elektrick ch ochran
Úkol elektrických ochran

na základě vstupních informací o jednotlivých veličinách chráněného objektu (oblasti):

 • rozlišit, zda jde o poruchu nebo přípustný stav objektu
 • v případě poruchy uvnitř chráněného objektu vydat signál pro její odstranění
 • v případě akčního zásahu vypnout pouze postižený prvek soustavy
po adavky na syst m chr n n
Požadavky na systém chránění

A) Selektivita - ochrana musí vypínat pouze ten prvek (objekt) soustavy na němž vznikla porucha – pro tento případ jde o tzv. ochranu základní. Při jejím selhání, anebo při selhání vypínače který ovládá, musí vypínat ochrana záložní a to zpravidla s časovým zpožděním.

po adavky na syst m chr n n5
Požadavky na systém chránění

B) Rychlost působení - je důležitá zejména při zkratech, aby se omezily nepříznivé tepelné a silové účinky zkratových proudů na energetická zařízení.

…na druhé straně, např. při proudovém přetížení vyvolaném záběrným proudem asynchronních motorů, je rychlé působení ochrany nežádoucí.

po adavky na syst m chr n n6
Požadavky na systém chránění

C) Citlivost a přesnost ochrany - musí zabezpečit spolehlivé rozlišení poruchy uvnitř chráněného objektu od poruch mimo něj

po adavky na syst m chr n n7
Požadavky na systém chránění

D) Spolehlivost ochrany - musí být vysoká, neboť často působí pouze jednou za několik let. S tím souvisí odolnost ochrany proti vibracím, agresivním prostředím, vnějším elektromagnetickým rušivým polím, přetížením při velkých nadproudech a také i značným změnám teplot.

poruchov stavy
Poruchové stavy
 • Zkrat - může mít za následek tepelné a mechanické poškození prvků
 • Přetížení - způsobuje přehřívání izolace či snížení mechanické pevnosti. Míra poškození závisí na teplotě přehřátí anebo na jejím časovém integrálu
 • Nadpětí - snižuje elektrickou pevnost izolace a zvyšuje pravděpodobnost vzniku zkratu
poruchov stavy9
Poruchové stavy
 • Podpětí - může vést k proudovému přetížení
 • Nesouměrnost proudů a napětí - snižuje kvalitu dodávky el.energie a je nebezpečná zejména pro elektrické točivé stroje, kdy může zpětná složka proudu způsobit přehřívání rotorového vinutí
poruchov stavy10
Poruchové stavy
 • Zemní spojení - způsobuje zvýšené napětí. Vzniká v izolovaných sítích, kde uzel zdroje není uzemněn anebo je připojen přes velkou impedanci
 • Asynchronní chod - nastává při ztrátě synchronizmu generátorů. Je nebezpečný zejména pro synchronní stroje a turbíny a má za následek také přetěžování vedení a transformátorů
poruchov stavy11
Poruchové stavy
 • Zpětný tok výkonu – porucha zvlášť nebezpečná pro turbíny…pokud dojde k uzavření přívodu páry, generátor může pracovat jako synchronní motor…
 • Kývání synchronních strojů – projevuje se jako fiktivní zkrat pohybující se po vedeních mezi synchronními stroji
 • Snížení či zvýšení frekvence - je nebezpečné zejména v propojených elektrizačních soustavách
t d n ochran
Třídění ochran
 • Podle druhu chráněného objektu:
  • vedení
  • přípojnice
  • transformátor
  • generátor
  • motor
  • kondenzátorová baterie
  • vypínač
t d n ochran13
Třídění ochran
 • Podle druhu poruchy:
  • zkratová
  • při přetížení
  • nadpěťová
  • podpěťová
  • frekvenční
  • při zemním spojení
  • při zpětném toku výkonu
  • při ztrátě buzení
  • při nesouměrnosti
t d n ochran14
Třídění ochran
 • Podle funkčního principu:
  • proudová ( i )
  • distanční ( z )
  • napěťová ( u )
  • srovnávací (rozdíl amplitud a fází)
  • watová (p)
  • jalová (q)
  • frekvenční (f)
  • při nesouměrnosti (zpětná složka proudu nebo napětí)
vstupn veli iny pro ochrany
Vstupní veličiny pro ochrany
 • proudové obvody – pro použití klasických přístrojových transformátorů 5 nebo 1A, při použití senzorů řádově mV
 • napěťové obvody – 100V
p strojov transform tory
Přístrojové transformátory

Použití přístrojových transformátorů umožňuje:

 • transformaci jmenovitých napětí a proudů na jednotné normalizované hodnoty
 • izolaci obvodů měřicích a jistících přístrojů od obvodů vvn a vn
 • soustředit měřicí přístroje a ochrany v dozornách na jednom místě z dosahu silných elektrických a magnetických polí
rozd len pt
Rozdělení PT
 • měřicí - určené pro měřící přístroje. Tyto musí být přesné především v okolí jmenovitých hodnot. V přechodných stavech (zkrat, přepětí apod.) není naopak vysoká přesnost vyžadována
 • jistící - určené pro ochrany. Musí zajišťovat žádanou přesnost při velkých nadproudech a nízkých napětích
jist c p strojov transform tory nap t
Jistící přístrojové transformátory napětí

zadávají se tyto hodnoty:

A) Jmenovité primární napětíU dvoupólově izolovaných transformátorů odpovídá jmenovitému sdruženému napětí rozvodné soustavy. U jednopólově izolovaných transformátorů je to jmenovité fázové napětí.

jist c p strojov transform tory nap t19
Jistící přístrojové transformátory napětí

B) Jmenovité sekundární napětíU dvoupólově izolovaných transformátorů je to napětí 100V a u jednopólově izolovaných transformátorů 100/3 V. Je-li použito další sekundární vinutí pro měření nulové složky napětí ve spojení do otevřeného trojúhelníka, má pak udáno jmenovité napětí 100/3 V.

jist c p strojov transform tory nap t20
Jistící přístrojové transformátory napětí

C) Třídy přesnosti JTN – vyrábí se v třídách 3P a 6P.

Při zatížení v rozsahu 25 až 100% jmenovité zátěže, při jmenovitém účiníku 0,8 a při napětí o jmenovitém kmitočtu v rozsahu od 5% do nejvyššího dovoleného napětí nesmí chyby sekundárního napětí a jeho úhlu překročit definované hodnoty.

jist c p strojov transform tory nap t22
Jistící přístrojové transformátory napětí

D) Jmenovitý výkon Sn - Určuje nejmenší celkovou admitanci Y , kterou můžeme JTN zatížit na sekundární straně aniž se překročí dovolené chyby.

Řada standardně vyráběných jmenovitých výkonů:

5, 10,25,50,100,200,500 VA

jist c p strojov transform tory nap t25
Jistící přístrojové transformátory napětí

Kapacitní přístrojové transformátory

- primární napětí se na výslednou sekundární hodnotu transformuje zpravidla ve dvou stupních. V prvním stupni se provede transformace napětí prostřednictvím kapacitního děliče napětí a v druhém stupni je měřící příslušenství, které zahrnuje klasický transformátor (indukční) a další pomocné zařízení

jist c p strojov transform tory nap t26
Jistící přístrojové transformátory napětí

Kapacitní přístrojové transformátory

jist c p strojov transform tory proudu
Jistící přístrojové transformátory proudu

zadávají se tyto hodnoty:

A) Jmenovitý převod …např. 300/5A nebo 300/1 A. Zlomek se nesmí krátit. Jmenovitý sekundární proud bývá 5A nebo 1A

jist c p strojov transform tory proudu28
Jistící přístrojové transformátory proudu

B) Třída přesnosti5Pn nebo 10Pn. Písmeno P značí, že jde o jistící transformátory (protection). Chyby proudu a úhlu JTP nesmí překročit v rozsahu 50 až 100% jmenovité zátěže a při jmenovitém primárním proudu dovolené hodnoty. Např. označení 5P20 udává, že JTP při dvacetinásobku jmenovitého proudu nepřesáhne dovolené hodnoty chyb.

„n“ je tzv. nadproudový činitel a bývá obvykle 5,10,15,20,30.

jist c p strojov transform tory proudu30
Jistící přístrojové transformátory proudu

C) Jmenovité zatížení sekundárního obvodu - bývá 2,5-5-10-15-60-120 VA. Pak musí pro zátěž o impedanci Z být splněna rovnice

jist c p strojov transform tory proudu31
Jistící přístrojové transformátory proudu

D) Jmenovitý nárazový (dynamický proud) zkratový proud Ikm (ip) [kA]

E) Jmenovitý ekvivalentní oteplovací (thermický) zkratový proud Ike(obvykle t=1s)

F) Jmenovité (sdružené) napětí rozvodné soustavy.

zkrat v elektriza n soustav
Zkrat v elektrizační soustavě
 • Elektromagnetický přechodový jev
 • Nežádoucí spojení mezi fázemi nebo mezi fázemi a zemí, které vede ke snížení impedance elektrického obvodu a tím ke vzniku toku nežádoucích zkratových proudů
 • V místě zkratu dochází k poklesu napětí (pro kovový zkrat až k nule)
 • Je to nežádoucí jev a je cílem co nejrychleji po jeho vzniku odpojit poruchové místo od zdravé části ES
 • Vypnutí provádí v nn sítích jističe a pojistky, ve vn sítích pojistky a ochrany a ve vvn a zvn sítích pouze ochrany
v po ty zkratov ch proud
Výpočty zkratových proudů
 • Pro dimenzování zařízení je třeba provést výpočet maximálních zkratových proudů
 • Pro korektní nastavení ochran je třeba provést výpočet minimálních proudů při zkratu
 • Pro výpočet se používá metody souměrných složek (Fortescue)
 • Pro výpočet lze použít postupu uvedenéhov ČSN EN 60909
v po et minim ln ch zkratov ch proud
Výpočet minimálních zkratových proudů
 • Předpoklady:
 • Volí se minimální napěťový součinitel c
 • Vybírá se konfigurace soustavy a minimální příspěvky od elektráren a síťových napáječů tak, aby vedli k minimální hodnotě zkratového proudu v místě zkratu (v případě paralelních vedení či transformátorů se uvažuje vždy pouze jeden prvek)
 • Zanedbávají se příspěvky motorů
 • Odpory vedení se uvažují při maximální teplotě
v po et minim ln ch zkratov ch proud37
Výpočet minimálních zkratových proudů

Metoda souměrných složek

 • Zkraty kromě trojfázového jsou nesouměrnými stavy soustavy
 • Každou nesouměrnou soustavu lze nahradit souměrnými složkami fázorů soustavy sousledné, zpětné a netočivé
metoda soum rn ch slo ek40
Metoda souměrných složek

!!!Souměrné složky fázorů mají shodnou frekvenci s frekvencí fázorů původní nesouměrné soustavy

Velikost zkratových proudů v soustavě vypočítáme na základě vhodného matematického modelu, který provede náhradu trojfázové soustavy soustavou jednofázovou. To se provede rozkladem nesouměrné soustavy na tři soustavy souměrné.

metoda soum rn ch slo ek42
Metoda souměrných složek
 • Vzájemným propojením těchto obvodů získáme náhradní schémata pro jednotlivé druhy zkratů
 • Z toho důvodu pak tečou proudy i ve zpětném a netočivém schématu i když tam nejsou zdroje napětí
 • Pro sestavení korektních náhradních schémat je nutné znát náhradní schémata všech prvků ve všech složkových soustavách
v po ty kovov ch zkrat
Výpočty kovových zkratů
 • Trojfázový zkrat A-B-C
 • Jednofázový zkrat A-N
 • Dvoufázový zkrat B-C
 • Dvoufázový zemní zkrat B-C-N
 • Pro ostatní druhy zkratů je třeba provést přepočet natočení fází souměrných složek, amplitudy se nemění