Download
syften med utv rderingar n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Syften med utvärderingar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Syften med utvärderingar

Syften med utvärderingar

105 Views Download Presentation
Download Presentation

Syften med utvärderingar

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Syften med utvärderingar • Kontrollera och ge beslutsunderlag Har man gjort det man skall? Har man följt riktlinjerna? Behövs det kompletterande åtgärder?

 2. Syften med utvärdering • Kunskapsutveckling/kritisk granskning Vad kan man lära? Vems intressen tillgodoses? Vem gynnas/missgynnas?

 3. Syften med utvärderingar • Påverka/utveckla Fungerar åtgärderna som tänkt? Kan arbetet förbättras? Kan pilotmodeller användas i större skala?

 4. Syften med utvärdering • Legitimitet Myndighetsansvar - demokrati och insyn Rutiniserade undersökningar Används resurserna på bästa sätt?

 5. Syften med utvärderingar • Kamouflage Givna, okontroversiella frågor Bortse från motsägelser Använd akademiskt språk och oförklarade teoretiska begrepp Undvik att formulera tydligt syfte med utvärderingen

 6. Alternativ typologi Summativa resp formativa utvärderingar • Summativa: Uppdragsgivaren/finansiären - skall projektet stödjas vidare? • Formativa: Feedback till aktörerna inom organisationen; för att påverka projektet

 7. Kunskapsperspektiv • Tekniskt (mätbarhet) • Kulturellt (sammanhang/förståelse) • Politiskt (makt/värderingar) Kopplade till olika typer av utvärderingar och olika syften

 8. Metoder • Data, statistik, dokumentation etc. • Enkäter – Intervjuer (interrogativa) • Observationer

 9. Systemperspektiv • Projektet i förhållande till sin kontext Samhällsprocesser Betydelsefulla händelser i närmiljön Andra nätverk/system • De enskilda individerna underordnad roll

 10. Bedömning • Vilka värdekriterier? • Vilka referenspunkter? • Hur och av vem kan bedömningen göras?

 11. Värdekriterier • Traditionellt: Målen • Alt: Teoretiska utgångspunkter (forskning/erfarenheter…’vad utmärker en god…’) Jämförelse: • Definierad referenspunkt • Jämförelse med likartade objekt • Förändring över tid (före-efter)

 12. Utvärderingens praktik Vem? • Självvärdering • Intern • Extern Utvärdering bör planeras tidigt i projektet - inte i efterhand • Missar viktiga undersökningstillfällen • Resurssvårigheter • Efterhandskonstruktion

 13. Utvärdering • Demokratisk insyn • Ifrågasätta /identifiera värdekriterier i projekt • Påverka och förbättra verksamheter Utvärdera!