1 / 9

PANDANGAN AL-QARDAWI MENGENAI MASALAH PERBEZAAN PENDAPAT DI KALANGAN UMAT

PANDANGAN AL-QARDAWI MENGENAI MASALAH PERBEZAAN PENDAPAT DI KALANGAN UMAT. NOR RADIAH BINTI MD ZAID (023048) NOR SAADAH BINTI TULUS (023068) NOR HAZILA BINTI SUDIN (023049). PANDANGAN AL-QARDAWI MENGENAI MASALAH PERBEZAAN PENDAPAT DI KALANGAN UMAT.

Download Presentation

PANDANGAN AL-QARDAWI MENGENAI MASALAH PERBEZAAN PENDAPAT DI KALANGAN UMAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PANDANGAN AL-QARDAWI MENGENAI MASALAH PERBEZAAN PENDAPAT DI KALANGAN UMAT NOR RADIAH BINTI MD ZAID (023048) NOR SAADAH BINTI TULUS (023068) NOR HAZILA BINTI SUDIN (023049)

  2. PANDANGAN AL-QARDAWI MENGENAI MASALAH PERBEZAAN PENDAPAT DI KALANGAN UMAT • QardawidlmbukunyaSyariat al-Islam,pelaksanaanSyariat Islam tidakbolehdipisahkandari: • Akidah • Tasawur • Syiar • Ibadah • Pemikiranmerupakansendi • Perasaanmasy. Islam • Akhlak • Nilai • Adab • Kebudayaan • Undang-undangdanperundangannya

  3. MenurutQardawi, kejayaanperundangan Islam pd pemikirannyaialah: • ialahapabiladapatdipersiapkanindividumuslim yang berimandengankeadilanperundangan Islam secarareladanpatuh. • taatkepada hakim muslim yang berimandengankekudusanperundangandantidakbermain-main dengannasnya, keranatamakkanduniaataumenuruthawanafsu. • undang-undang Islam mestilahdilaksanakanolehpelaksanaanmuslim yang memeliharapelaksanaanundang-undangitutanpapilihkasih. • undang-undang Islam tidakakanberjayadilaksanakandalammayarakat yang belumsebatiroh Islam.

  4. Perundangan Islam meskipunpentingiaadalahsebahagiandaripada Islam. • janganandasangkadenganhanyamengeluarkanundang-undang Islam, kitatelahberjayamembangunmasyarakatmuslim yang dicita-citakan. • Undang-undang Islam sahajatidakdapatmembentukumattanpaadaperubahanpemikirandankejiwaan yang meletakkanumatpadatarafperundangannya yang tinggiitu. • Terbuktidalam al-Quran: • “Bahawa Allah tidakmerubahmana-manakaumsehinggamerekamerubahapa yang adadalamdirimereka”.

  5. PANDANGAN KRITIS TENTANG KEBANGKITAN ISLAM: PERBEZAAN PENDAPAT SATU MASALAH • Menurut al-Qardawi, perselisihanpendapat (ikhtilaf) padaasasnyadisebabkanolehduafaktorutamaiaitu: • FaktorAkhlak • Faktorpemikiran

  6. FAKTOR AKHLAK • Iaberlakusepertidirumusolehkebanyakanulamaadalah: • Rasa terpedayadengandirisendiri. • Bersangkaburukterhadaporang lain dancepatmenuduhorang lain tanpabukti. • Mahumenjadipemimpinatauinginkankedudukan. • Fanatikterhadaptokoh, alirandankumpulantertentu. • Fanatikkenegerian, kedaerahan, kepartianataukumpulan. - Sedangkaninisemuamerupakansifat-sifattercela yang dianggapolehulamatasawwufsebagaial-Muhlikat.BukanRasulullahsendirimenganggap jihad yang paling besarialahmembebaskadiridaripenyakit-penyakittersebut. Perselisihan yang timbuldarifaktor-faktoriniadalahtercela.

  7. FAKTOR PEMIKIRAN • Faktorini pula melibatkanperbezaanpandangandalamsesuatuperkarasepertisalahsatufurukSyariah. • Sebahagianpersoalanakidah yang tidakmenyentuhperkaraqat’i. • Iajugaberlakuhasilperbezaandalammenilaiimplikasidarisesuatukeputusanolehsebabperbezaanmaklumatatauperbezaanpemikirandanpersekitaran.

  8. Contohnya: • perbezaandalammenentukanperluatautidakperlunyagerakan Islam ikutsertadidalampilihanraya. • gerakan Islam patutikutsertaatautidakdalampemerintahan Negara yang tidakmelaksanakanSyariat Islam sepenuhnya. • kata al-Qardawi, termasukdalamperbezaanpemikiranialahmenentukansikapterhadapbeberapailmudanpengetahuanIlmuKalam, IlmuTasawuf, IlmuMantiq (Logika), IlmuFalsafahdanFiqhMazhab.

  9. Adagolongan yang taksubdan yang mengambilsebahagaiandantidakkurang pula yang menolakdanmenganggapnyasebagaiunsurasing yang masukkedalam Islam. • Adanyaperselisihandidalammenentukanhukumolehperbezaanmemahaminas-nasdaripada yang ekstrimkepada yang tidakekstrim, daripada yang benyakterikatkepadanaskepada yang banyakmenggunakanakalfikiran (logikakal).

More Related