Download
pandangan al qardawi mengenai masalah perbezaan pendapat di kalangan umat n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PANDANGAN AL-QARDAWI MENGENAI MASALAH PERBEZAAN PENDAPAT DI KALANGAN UMAT PowerPoint Presentation
Download Presentation
PANDANGAN AL-QARDAWI MENGENAI MASALAH PERBEZAAN PENDAPAT DI KALANGAN UMAT

PANDANGAN AL-QARDAWI MENGENAI MASALAH PERBEZAAN PENDAPAT DI KALANGAN UMAT

108 Views Download Presentation
Download Presentation

PANDANGAN AL-QARDAWI MENGENAI MASALAH PERBEZAAN PENDAPAT DI KALANGAN UMAT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PANDANGAN AL-QARDAWI MENGENAI MASALAH PERBEZAAN PENDAPAT DI KALANGAN UMAT NOR RADIAH BINTI MD ZAID (023048) NOR SAADAH BINTI TULUS (023068) NOR HAZILA BINTI SUDIN (023049)

  2. PANDANGAN AL-QARDAWI MENGENAI MASALAH PERBEZAAN PENDAPAT DI KALANGAN UMAT • QardawidlmbukunyaSyariat al-Islam,pelaksanaanSyariat Islam tidakbolehdipisahkandari: • Akidah • Tasawur • Syiar • Ibadah • Pemikiranmerupakansendi • Perasaanmasy. Islam • Akhlak • Nilai • Adab • Kebudayaan • Undang-undangdanperundangannya

  3. MenurutQardawi, kejayaanperundangan Islam pd pemikirannyaialah: • ialahapabiladapatdipersiapkanindividumuslim yang berimandengankeadilanperundangan Islam secarareladanpatuh. • taatkepada hakim muslim yang berimandengankekudusanperundangandantidakbermain-main dengannasnya, keranatamakkanduniaataumenuruthawanafsu. • undang-undang Islam mestilahdilaksanakanolehpelaksanaanmuslim yang memeliharapelaksanaanundang-undangitutanpapilihkasih. • undang-undang Islam tidakakanberjayadilaksanakandalammayarakat yang belumsebatiroh Islam.

  4. Perundangan Islam meskipunpentingiaadalahsebahagiandaripada Islam. • janganandasangkadenganhanyamengeluarkanundang-undang Islam, kitatelahberjayamembangunmasyarakatmuslim yang dicita-citakan. • Undang-undang Islam sahajatidakdapatmembentukumattanpaadaperubahanpemikirandankejiwaan yang meletakkanumatpadatarafperundangannya yang tinggiitu. • Terbuktidalam al-Quran: • “Bahawa Allah tidakmerubahmana-manakaumsehinggamerekamerubahapa yang adadalamdirimereka”.

  5. PANDANGAN KRITIS TENTANG KEBANGKITAN ISLAM: PERBEZAAN PENDAPAT SATU MASALAH • Menurut al-Qardawi, perselisihanpendapat (ikhtilaf) padaasasnyadisebabkanolehduafaktorutamaiaitu: • FaktorAkhlak • Faktorpemikiran

  6. FAKTOR AKHLAK • Iaberlakusepertidirumusolehkebanyakanulamaadalah: • Rasa terpedayadengandirisendiri. • Bersangkaburukterhadaporang lain dancepatmenuduhorang lain tanpabukti. • Mahumenjadipemimpinatauinginkankedudukan. • Fanatikterhadaptokoh, alirandankumpulantertentu. • Fanatikkenegerian, kedaerahan, kepartianataukumpulan. - Sedangkaninisemuamerupakansifat-sifattercela yang dianggapolehulamatasawwufsebagaial-Muhlikat.BukanRasulullahsendirimenganggap jihad yang paling besarialahmembebaskadiridaripenyakit-penyakittersebut. Perselisihan yang timbuldarifaktor-faktoriniadalahtercela.

  7. FAKTOR PEMIKIRAN • Faktorini pula melibatkanperbezaanpandangandalamsesuatuperkarasepertisalahsatufurukSyariah. • Sebahagianpersoalanakidah yang tidakmenyentuhperkaraqat’i. • Iajugaberlakuhasilperbezaandalammenilaiimplikasidarisesuatukeputusanolehsebabperbezaanmaklumatatauperbezaanpemikirandanpersekitaran.

  8. Contohnya: • perbezaandalammenentukanperluatautidakperlunyagerakan Islam ikutsertadidalampilihanraya. • gerakan Islam patutikutsertaatautidakdalampemerintahan Negara yang tidakmelaksanakanSyariat Islam sepenuhnya. • kata al-Qardawi, termasukdalamperbezaanpemikiranialahmenentukansikapterhadapbeberapailmudanpengetahuanIlmuKalam, IlmuTasawuf, IlmuMantiq (Logika), IlmuFalsafahdanFiqhMazhab.

  9. Adagolongan yang taksubdan yang mengambilsebahagaiandantidakkurang pula yang menolakdanmenganggapnyasebagaiunsurasing yang masukkedalam Islam. • Adanyaperselisihandidalammenentukanhukumolehperbezaanmemahaminas-nasdaripada yang ekstrimkepada yang tidakekstrim, daripada yang benyakterikatkepadanaskepada yang banyakmenggunakanakalfikiran (logikakal).