interreg europe presentasjon p stlandssamarbeidets h ringsseminar oslo 30 januar 2014 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
INTERREG Europe – Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar , Oslo, 30.januar 2014

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

INTERREG Europe – Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar , Oslo, 30.januar 2014 - PowerPoint PPT Presentation


 • 133 Views
 • Uploaded on

INTERREG Europe – Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar , Oslo, 30.januar 2014. Jon Halvard Eide Vest-Agder fylkeskommune N a sjonalt kontaktpunkt for Interreg IVC, medlem programkomiteen for Interreg Europe 2014 – 2020. Programme ’s main features.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'INTERREG Europe – Presentasjon på Østlandssamarbeidets høringsseminar , Oslo, 30.januar 2014' - prema


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
interreg europe presentasjon p stlandssamarbeidets h ringsseminar oslo 30 januar 2014

INTERREG Europe – PresentasjonpåØstlandssamarbeidetshøringsseminar, Oslo, 30.januar 2014

Jon Halvard EideVest-Agder fylkeskommuneNasjonalt kontaktpunkt for Interreg IVC, medlem programkomiteen for Interreg Europe 2014 – 2020

programme s main features
Programme’s main features

Alle 28medlemsland, Norgeog Sveits

EU-midler:

 • 359 mill Euro

Norske midler:

 • ? (3 mill. Euro i 2007 – 2013)
 • Sekretariat i Lille (FR)
programme s main features1
Programme’s main features

Formål

 • Bidra til smart, bærekraftig og inkluderende vekst i Europa (jf. EUs 2020-mål) gjennom å støtte kunnskapsdeling og overføring av god praksis for å forbedre regional/samhørighetspolitikken
 • Overordnetmålsetning
 • Forbedre gjennomføringen av regionalutviklingspolitikk og programmer, hovedsakelig i EUs regionale strukturfondsprogrammer for vekst og arbeidsplasser, og hvor relevant av andre Interreg-programmer gjennom å fremme erfaringsutveksling og politikklæring mellom aktører av regional relevans
third call for proposals
Third call for proposals
 • Tematiske mål og investeringsprioriteringer
 • 1) Styrkeforskning, teknologiutvikling og innovasjon
 • 1a Styrkeinfrastruktur og kapasitet for forskning og innovasjon
 • Eksemplerpåmuligeprosjekter:
 • Offentlige finansieringsordninger for innovasjonsstøtte
 • Utvikling av forskningsfasiliteter og etablering av samarbeidsnettverk
 • Bedre samsvar mellom pensum for høyere utdanning og næringslivets personellbehov
 • Innovasjon innenfor viktige samfunnsutfordringer som helse, demografiske endringer og velferd
third call for proposals1
Third call for proposals
 • Tematiske mål og investeringsprioriteringer
 • 1b
 • Fremmenæringslivetsinvesteringeriforskning og innovasjon ,
 • Utvikle samarbeid mellomnæringslivet, Fou-sektoren og høyereutdanningsinstitusjoner for utviklingavprodukter og tjenester
 • Fremmeanvendtforskning og kommersialiseringavforskning og innovasjoner
 • Eksemplerpåmuligeprosjekter
 • Utvikling av metoder og fasiliteter til støtte for kunnskapsoverføring og åpen innovasjon
 • Etablering og styring av regionale og grenseoverskridende næringsklynger
 • Utviklingen av interregionalt forretningssamarbeid for kommersialisering av forskningsresultater
third call for proposals2
Third call for proposals
 • Tematiske mål og investeringsprioriteringer
 • 2) Styrking av små og mellomstore bedrifters (SMB) konkurransekraft
 • d)StøtteSMB’erskapasitettil å vokseiregionale, nasjonale og internasjonalemarkeder, og til å engasjeresegiinnovasjonsprosesser
 • Eksemplerpåmuligeprosjekter
 • Etablering og forvaltning av såkorn-fasiliteter for SMB'er
 • Styrket entreprenørskap blant unge
 • Internasjonalisering av SMB'er og ordninger for eksportstøtte
third call for proposals3
Third call for proposals
 • Tematiske mål og investeringsprioriteringer
 • 3) Støtte overgangen til lavkarbon-økonomi (fornybar energi, energieffektivisering og bærekraftig bytransport)
 • e) Fremmelavkarbon-strategier for alletyperavterritorier, isærdeleshet for byregioner, herunderpromoterebærekraftig multimodal bytransport
 • Eksemplerpåmuligeprosjekter:
 • Etablering av regionale strukturer for å fremme bærekraftig produksjon og distribusjon av energi
 • Bærekraftige transportløsninger i byregioner
 • Å stimulere næringslivets investeringer i energieffektivisering
third call for proposals4
Third call for proposals
 • Tematiske mål og investeringsprioriteringer
 • 4) Miljøog ressurseffektivitet
 • c)Bevare, beskytte og utvikle natur- og kulturarv
 • Eksemplerpåmuligeprosjekter:
 • Naturforvaltning og integrering av "grønn" infrastruktur i urbane pressområder
 • Metoder for å vurdere og redusere økosystemers sårbarhet
 • Utvikling av forvaltningsmodeller for naturparker og NATURA 2000-områder
third call for proposals5
Third call for proposals
 • Tematiske mål og investeringsprioriteringer
 • g) Støtte industriell omdanning i retning av ressurseffektiv økonomi, fremme grønn vekst, øko-innovasjon og miljøforvaltning i offentlig og privat sektor
 • Eksemplerpåmuligeprosjekter:
 • Støtteordninger som oppmuntrer produksjonsbedrifter til å introdusere mer ressurseffektive arbeidsprosesser
 • Tiltak som reduserer avfallsvolumer og øker gjenvinningsratene blant SMB'er og husholdninger
 • Utvikling av metoder for å overvåke og forbedre luftkvaliteten i urbane og industrialiserte områder
third call for proposals6
Third call for proposals
 • Gjennomføringsmekanismer/prosjekttyper
 • Interregionale samarbeidsprosjekter i to faser
 • Fase 1: “Tradisjonell” erfaringsutveksling mellom partnerne som resulterer i en handlingsplan. Varighet: 2 – 3 år
 • Fase 2: Overvåke gjennomføringen av handlingsplanene utformet i fase 1 (den faktiske gjennomføringen finansieres ikke av Interreg Europe men av regionale strukturfondsprogrammer & tilsvarende), og i godt begrunnede tilfeller gjennomføre piloter og demonstrasjonsprosjekter for å kvalitetssikre resultatene fra fase 1. Varighet opp til 2 år.
third call for proposals7
Third call for proposals
 • Gjennomføringsmekanismer/prosjekttyper
 • Politikklæringsplattformer
 • «Virtuelt" kunnskaps- og ressurssenter som løper i hele programmets levetid. 1 plattform for hvert tematisk mål.
 • Plattformene skal bygge kapasitet, utnytte resultater fra prosjektene og gjøre dem tilgjengelig for en bredere målgruppe, samt bedre programmets kvalitet gjennom å gi råd til Overvåkningskomiteen om strategiske veivalg og faglige innspill til prosjekter.
 • Plattformene er åpne for alle aktuelle interessenter – uavhengig om de er partnere i godkjente prosjekter eller ikke. Deltakerne i plattformene får ikke finansiering fra programmet
third call for proposals8
Third call for proposals
 • Målgrupper og støttemottakere
 • Offentlige myndigheter på alle nivå
 • Institusjoner underlagt offentlig lov slik som regionale utviklingsselskaper, universiteter, høgskoler, skoler, forskningsinstitutter, teknologisentra, interesse- og bransjeorganisasjoner, herunder klynger og inkubatorer, offentlig eide energiselskaper, driftsselskaper for kollektivtransport osv.
 • Kommersielle/profittsøkende virksomheters midler utløser ikke EU-støtte eller norske Interreg-midler, men slike aktører oppmuntres til å delta i regionale interessentfora
third call for proposals9
Third call for proposals
 • Nytt i forhold til Interreg IVC-programmet
 • Større tematisk fokus
 • Systematisk overvåkning av resultatoppnåelse, jf. 2.fase av prosjektene
 • Politikklæringsplattformer åpne for alle interessenter
 • Noe større åpning for piloter og demonstrasjonsprosjekter
 • Tettere kobling til EUs samhørighetspolitikk og tilhørende programmer
 • Eksplisitt kobling til andre Interreg-programmer slik at resultatene av Interreg Europe kan videreutvikles i grenseregionale (A) og transnasjonale (B) programmer
third call for proposals10
Third call for proposals
 • Veien videre i programutviklingsprosessen
 • Offentlig høring fram til 21.mars
 • Mai: Endelig godkjenning av programforslaget i programkomiteen etter vurdering av høringsuttalelsene
 • Mai – juni: Nasjonale godkjenningsprosedyrer om programforslag og avtaleverk
 • Juli: Innlevering av endelig programforslag til Europakommisjonen
 • Januar 2015: EU-kommisjonen godkjenner programmet
 • Februar 2015: Programlansering i Kroatia med åpning av den første utlysningen på prosjektmidler
third call for proposals11
Third call for proposals

Takk for oppmerksomheten!

Jon Halvard Eide, Vest-Agder fylkeskommune, nasjonalt kontaktpunkt, medlem av overvåkningskomiteen for Interreg IVC og av komiteen for forberedelse av

Interreg Europe-program

Tel. 38 07 47 32, 91 69 75 22

Epost: jonhalvard.eide@vaf.no

Web: www.interreg4c.eu

ad