1 / 6

Svalová soustava

Svalová soustava. Nejmohutnější soustava Jen příčně pruhované svaly Funkce: S kostrou umožňuje pohyb – celého těla i jeho častí Udržování polohy Napětí vnitřních orgánů. Svalová soustava. Svalová vlákna vlákno => snopeček => snopec => bříško => sval. Stavba kosterního svalu.

portia
Download Presentation

Svalová soustava

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Vytvořil: Jirgl Karel 1.G Svalová soustava

  2. Nejmohutnější soustava • Jen příčně pruhované svaly • Funkce: • S kostrou umožňuje pohyb – celého těla i jeho častí • Udržování polohy • Napětí vnitřních orgánů Svalová soustava

  3. Svalová vlákna • vlákno => snopeček => snopec => bříško => sval Stavba kosterního svalu

  4. Ohýbače a natahovače Přitahovače a odtahovače Svěrače a rozvěrače a – jednoduchý vřetenovitý sval, b – dvojhlavý sval, c – dvojbříškový sval, d – plochý sval, e – musculusintersectus – příčně dělený sval, f – jednostranně zpeřený sval, g – mnohostranně zpeřený sval Svaly podle funkce

  5. Vytvořil: Jirgl Karel • Zdroje: • http://www.fitness-produkty.cz/katalog-obrazku/clanek-208/detail-titulni.jpg • http://nd03.jxs.cz/526/281/040cc2db96_58156323_o2.jpg • http://vyuka.zsjarose.cz/data/swic/lessons/659.jpg • http://is.muni.cz/do/1451/e-learning/kineziologie/elportal/img/biceps.jpg • http://www.fitkul.cz/ckeditor/kcfinder/upload/images/typy-svalu.jpg • http://www.omlazeni.cz/article_images/280_small.jpg • http://www.hitec-nutrition.cz/userfiles/Prsn%C3%AD%20svaly.jpg • http://www.jenzeny.cz/application/upload-files/images/middle/97/1344959366_72208.jpg Děkuji za pozornost

More Related