grupowa natura wiata spo ecznego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grupowa natura świata społecznego PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grupowa natura świata społecznego

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Grupowa natura świata społecznego - PowerPoint PPT Presentation


 • 148 Views
 • Uploaded on

Grupowa natura świata społecznego. Sytuacje społeczne. Człowiek niemal zawsze znajduje się w sytuacjach społecznych . To sytuacje, w których ludzie przez swoją obecność w zasadniczy sposób modyfikują zachowania jednostek (jednostki modyfikują swoje zachowanie).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Grupowa natura świata społecznego' - polly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sytuacje spo eczne
Sytuacje społeczne
 • Człowiek niemal zawsze znajduje się w sytuacjach społecznych.
 • To sytuacje, w których ludzie przez swoją obecność w zasadniczy sposób modyfikują zachowania jednostek (jednostki modyfikują swoje zachowanie).
 • Każda jednostka uczestniczy w życiu grupowym. To, jak się zachowuje, zależy nie tylko od tego, kim jest, ale też od tego, do jakiej grupy (zbiorowości) należy, jaką ma w niej pozycję – por. prezydent USA a prezydent Polski, szefowie dyplomacji obu państw…
 • Możemy mówić o kontekście społecznym:
 • Bezpośrednim
 • Pośrednim – obecnym za sprawą materialnych i niematerialnych produktów ludzkich działań
kilka poj socjologicznych propos kontekstu spo ecznego
Kilka pojęć socjologicznych á propos kontekstu społecznego
 • Kategoria statystyczna: zbiór jednostek podobnych pod względem jakiejś wybranej cechy i różniących się pod tym względem od innych.
 • Kategoria socjologiczna: zbiór ludzi podobnych pod względem istotnej społecznie cechy, która implikuje realne podobieństwo sytuacji życiowej, interesów, szans, poglądów.
 • Kategoria społeczna: zbiór ludzi podobnych pod względem jakiejś istotnej społecznie cechy, którzy są świadomi tego podobieństwa (ta cecha ma dla nich znaczenie, jest wartością) i swojej odrębności od innych.
definicja grupy

Definicja grupy

Grupa społeczna: zbiór jednostek, w którym wspólnota pewnych istotnych społecznie cech wyraża się w tożsamości zbiorowej i towarzyszą temu kontakty, interakcje i stosunki społeczne w jej obrębie częstsze i bardziej intensywne niż z osobami z zewnątrz.

Inaczej: to zbiorowość ludzi, pomiędzy którymi występuje więź obiektywna, subiektywna i behawioralna

Społeczeństwo = kompleks grup społecznych podporządkowanych określonej grupie nadrzędnej

za o enia dotycz ce grup spo ecznych dorwin cartwright i alvin zander
Założenia dotyczące grup społecznych (DorwinCartwright i Alvin Zander)
 • Grupysą zjawiskiem powszechnym. Liczba tych, w których uczestniczymy, jest wskaźnikiem naszej aktywności społecznej (!!!GW, GC, GD, GL)
 • Wszechobecne grupy wywierają bardzo silny wpływna swoich członków, głównie na procesy poznawcze, zachowania, postawy jednostek.
 • Wpływ grupy na jednostkę, ze wzgl. na interes społeczny, może być pozytywny bądź negatywny.
 • Zrozumienie procesów grupowych może pozwolić danej grupie na zwiększenie jej wpływów pozytywnych na jednostkę i zmniejszenie negatywnych
grupy odniesienia
Grupy odniesienia
 • Tadeusz Szczurkiewicz (środowisko społeczne)
 • Paweł Rybicki (środowisko typowe)
 • Herbert H. Hyman (grupy odniesienia porównawczego)
 • Samuel A. Stouffer (deprywacja - względne upośledzenie społ.)
 • Harold H. Kelley (grupy odniesienia porównawczego bądź normatywnego)
 • Jan Turowski:
 • środowisko społeczne to grupy, do których jednostka odnosi swój status, pozycję społeczną, i/lub swoje postępowanie, z których czerpie wzory postępowania, wartości, bądź je odrzuca
 • grupy odniesienia nie muszą być grupami przynależności
typy grup i kryteria ich wyodr bnienia
Typy grup i kryteria ich wyodrębnienia

1. Kryteria obiektywne

a. liczebności (małe – duże);

b. trwałości (grupy przelotne i trwałe);

c. sposobu rekrutacji/przypisania, zapisania się (ekskluzywne, inkluzywne);

d. intensywności uczestnictwa (jednofunkcyjne, wielofunkcyjne; żarłoczne, totalitarne - o rozbudowanym rygoryzmie, zakresie kontroli);

e. korzyści (autoteliczność, instrumentalność/heteroteliczność);

f. zorganizowania (zorganizowane–niezorganizowane);

2. Kryteria subiektywne (związane z identyfikacją, solidaryzowaniem się, zaufaniem lub brakiem tego typu odniesień

typy grup

Typy grup

Charles Cooley:

Grupy pierwotne: niewielkie, nieformalne, spontaniczne, o bezpośrednich kontaktach i interakcjach (face to face) członków rozpoznających się nawzajem, podejmujących zróżnicowane działania, częściowo z pobudek autotelicznych (rodzina, wspólnota sąsiedzka)

Grupy wtórne: liczą (często) wielu członków, w większości wzajemnie anonimowych, pomiędzy którymi zachodzą sformalizowane i pośrednie stosunki realizujące się w wysoce wyspecjalizowanych działaniach

Ferdinand Toennies:

*wspólnoty, *stowarzyszenia

cechy konstytuuj ce grup spo eczn
Cechy konstytuujące grupę społeczną
 • Zbiór osób
 • Identyczność wskazująca na odrębność grupy
 • Wartości wspólnogrupowe
 • Więź społeczna
 • Struktura (struktury)/organizacja (pojęcia roli społecznej, pozycji społecznej)
grupa spo eczna a liczebno
Grupa społeczna a liczebność
 • Już dwie osoby tworzą grupę, ale trzy lepiej –
 • bo generują 3 stosunki interpersonalne, a nie jeden
 • WZÓR liczby stosunków interpersonalnych: N (n-1)
 • 2
 • im większa l. członków, tym mniej aktywny udział w działaniach grupy
 • im większa liczba, tym mniejsza jednolitość, większe różnice poglądów
 • im więcej członków, tym potrzebne jest większe zorganizowanie

Georg Simmel mówił o: diadzie, triadzie, kwadracie, pięciokącie...

identyczno
Identyczność
 • Identyczność - zapewnia zadośćuczynienie zasadzie odrębności - przez pewne wartości materialne, duchowe i symbole
 • Grupa ustala pewne wzory zachowania, a czasem nawet wzory fizyczne /np. wygląd, strój/. Ważność wzoru (szczególnie fizycznego) polega na tym, że pełni on rolę środka identyfikacji jednostki jako członka grupy. Jest więc środkiem (instrumentem, wyrazem) utożsamiania się i wyodrębniania.
 • Zob. - żołnierze, policjanci, skate’owcy…
warto ci
Wartości
 • Często stwierdza się, że grupa społeczna polega na skupianiu się zbioru ludzi wokół wspólnych wartości (celów, zadań, wspólnego dobra).
 • CEL - to punkt o wartości pozytywnej, do którego prowadzi określony ciąg działań zmierzających do jego osiągnięcia, np. otrzymanie stypendium.
 • Cele:wyznaczają organizację wewnątrz grupy, wynikają z wzajemnych interakcji pomiędzy członkami, motywują członków grupy do działania. Szczególnie pożądane są cele, które są wartościowane przez członków pozytywnie, wynikają z osobistych motywów, są podobne u większości członków grupy.
 • W ujęciu funkcjonalno-strukturalnym (Robert Merton) mówi się, że ośrodkiem grupy są funkcje.
 • Funkcje mogą być jawne i ukryte, świadome i niezamierzone, przypisane i rzeczywiste.
wi spo eczna
Więź społeczna
 • Wg Jana Turowskiego:
 • Więź społeczna (grupowa) to ogół stosunków społecznych wiążących członków w danym zbiorze ludzi oraz postaw członków tego zbioru do grupy jako całości.
 • Etapy kształtowania się więzi:
 • styczność przestrzenna – jednostki spostrzegają innych ludzi, lokalizują ich w przestrzeni i uświadamiają sobie ich obecność. Spoiwem jest wspólnie użytkowana przestrzeń (np. stołówka, sala wykładowa, boisko przyszkolne)
 • styczność psychiczna – zaczynamy czuć zainteresowanie innymi, ponieważ dostrzegamy, że inni mogą zaspokoić nasze potrzeby.
 • styczność społeczna – kiedy wystąpi wspólne przebywanie i zainteresowanie, osoby zaczynają na siebie oddziaływać, komunikować się, podejmować wspólne działania.
stosunek spo eczny

Stosunek społeczny

Piotr Sztompka: Stosunek społeczny tonormatywnie określony schemat oczekiwanych interakcji między partnerami zajmującymi pewne pozycje społeczne i pełniącymi związane z nimi role.

W każdym stosunku występuje zatem:

podstawa zależności (stosunek służbowy wynika ze stanowiska w strukturze hierarchicznej, stosunek pokrewieństwa z pochodzenia – biol. lub. społ., stosunki sąsiedzkie - z bliskości zamieszkania); wynikający z niej...

układ wzajemnych uprawnień i obowiązków (oczekiwań)

system wzajemnych czynności regulowanych (oczekiwanych) przez partnerów...

wi spo eczna1
Więź społeczna
 • Więź społeczna może mieć charakter asymetryczny, gdy jej aspekt obiektywny (strukturalny) będzie miał znak inny niż aspekt subiektywny (świadomościowy)
 • Więź społeczna występuje tu w rozumieniu:
 • psychospołecznym - świadomość grupowa i zbiorowa, poczucie łączności, solidarności, identyfikacja, utożsamianie się
 • strukturalnym– wynika z podziału ról w grupie
 • Wg Pawła Rybickiegomożna wyróżnić więzi:
 • naturalną – wynikającą z pochodzenia, pokrewieństwa
 • zrzeszeniową – z dobrowolnych związków
 • stanowioną – więzi narzucone
wewn trzna organizacja grupy

Wewnętrzna organizacja grupy

To system pozycji i ról społecznych oraz instytucji grupowych podporządkowanych instytucji władzy grupowej (lub stanowisku), realizujący jakieś istotne społecznie funkcje.

Pozycja (Ralph Linton)– wiązka uprawnień i obowiązków (oczekiwań) / trzeba ją odróżnić od prestiżowej pozycji społecznej

Rola społeczna– rodzaj, zakres i wzory czynności, jakie jednostka wykonuje czy powinna wykonywać w imieniu i na rzecz grupy, wynikające z zajmowanej przez nią pozycji społecznej (źródła ról: charakter grupy, jej funkcje)

Instytucje (społeczne, grupowe)

(pierwsze rozumienie) trwały sposób postępowania

(drugie rozumienie) zespoły ról i stanowisk, obejmujące czynności określone publicznie, a skierowane do realizacji funkcji grupy, oraz zespoły osób czynności te sprawujących za pomocą urządzeń i środków rzeczowych

organizacja wewn trz grupy
Organizacja wewnątrz grupy

Pozycja może być

 • przypisana- jest to pozycja w środowisku pracy, miejscem hierarchicznym w układzie stanowisk wraz z przypadającym zakresem władzy, praw i obowiązków
 • osiągnięta- wiąże się z autorytetem osobistym jednostki pełniącej określoną role

Jednostka zajmuje tyle pozycji, ile pełni ról.

 • organizacja umożliwia współdziałanie, funkcjonowanie grupy tu i teraz
 • więź społeczna umożliwia trwanie i rozwój grupy
organizacja wewn trz grupy1
Organizacja wewnątrz grupy
 • Jądrem organizacji jest struktura, tj. forma wielokierunkowych stosunków społecznych. W zależności od tych „kierunków” można wyróżnić...
 • ...cztery rodzaje struktur:
 • władzy
 • Socjometryczną (wzajemnej atrakcyjności interpersonalnej)
 • komunikowania się
 • awansu – powiązania uwarunkowane są możliwością obejmowania wyższych pozycji w strukturze grupy
 • Struktura może być nadawana lub powstawać w wyniku interakcji. Może być formalna (ujęta w przepisach) lub nieformalna (np. socjometryczna).
struktura w adzy
Struktura władzy
 • Władza to możliwość podejmowania decyzji o zachowaniu innych ludzi i stosowanie względem nich systemu nagród i kar, to możliwość narzucenia innym własnej woli.
 • Typy panowania wg Maksa Webera z uwagi na źródło władzy:
 • Legalne (oparte na ustanowieniach prawnych)
 • Tradycjonalistyczne (oparte na tradycji uznającej daną warstwę, ród jako uprawnione do sprawowania władzy)
 • Charyzmatyczne (władza przyznawana jednostce ze względu na jej szczególne przymioty, talenty itp.)
 • Władza może być również oparta na: wiedzy (władza eksperta), na możliwości nagradzania i karania, na identyfikacji,
 • Kurt Lewin wyróżnił trzy modele sprawowania władzy (kierowania):
 • autorytarny
 • demokratyczny
 • liberalny
 • Mówi się też o typie władzy transakcyjnej (zadaniowej; dziś popularny)
struktura socjometryczna
Struktura socjometryczna
 • Jakob Moreno – struktura wzajemnych sympatii, antypatii, obojętności
 • Stanisław Mika – struktura atrakcyjności interpersonalnej
 • Socjogramy: klasyczny, hierarchiczny
 • Rodzaje struktur socjometrycznych (niescentralizowane, scentralizowane): para, łańcuch, gwiazda, sieć (klika)
 • Status wyborów: liczba wyborów otrzymanych przez osobę do liczby członków grupy pomniejszonej o 1
 • Wskaźnik spoistości grupy: liczba wzajemnych wyborów w grupie do liczby wszystkich możliwych wzajemnych wyborów (im bliżej jedności, tym lepiej)
slide22

TEST  SOCJOMETRYCZNYdotyczący stosunków panujących w grupie pierwszoklasistów szkoły średniejOpracowała: Dorota Kołomyjska, http://docs4.chomikuj.pl/359589299,0,1,Test-socjometryczny.doc

 • I. Z KIM SZCZEGÓLNIE CHCIAŁBYŚ MIESZKAĆ W INTERNACIE?
 • 1. ...............................................................................
 • 2. ...............................................................................
 • 3. ...............................................................................
 • II. KTO PRZEDE WSZYSTKIM POWINIEN WEJŚĆ W SKŁAD MŁODZIEŻOWEJ RADY INTERNATU?
 • 1. ...............................................................................
 • 2. ...............................................................................
 • 3. ...............................................................................
komunikacja interpersonalna
Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja interpersonalna (z łaciny communicatio - rozmowa, wymiana, łączność) polega na przekazywaniu informacji pomiędzy uczestnikami życia społecznego, które dokonuje się za pomocą rożnego rodzaju znaków, symboli, a głównie za pomocą języka.
 • W systemie łączności (procesie komunikacji) występują: nadawca, środki, kanały komunikacyjne, odbiorca.
 • Komunikacji i łączności przypisuje się funkcje:
 • informacyjno-organizatorską
 • motywacyjno-inspirującą
komunikacja interpersonalna1
Komunikacja interpersonalna
 • Wg psychologa Alberta Mehrabiana, w przypadku komunikowania postaw i uczuć:
 • 55 proc. informacji przekazujemy za pomocą gestów,
 • 38 proc. za pomocą akcentu,
 • 7 proc. słowami
 • Nie można tej zasady przenosić na komunikowanie danych pojęciowych, faktów
 • Szum - każdy czynnik, który przeszkadza w komunikacji:

- szum wewnętrzny - związany jest z tzw. „wyłączeniem się”, z zamyśleniem, z brakiem uwagi i koncentracji; jest to tzw. strata kontaktu z rzeczywistością;

 • szum zewnętrzny - proces komunikacji jest zniekształcony przez rożne dźwięki dochodzące z zewnątrz.
 • Sprzężenie zwrotne- jest to odwrócenie procesu komunikowania się; wyraża się w nim reakcja na komunikat nadawcy; odbiorca staje się nadawcą, a nadawca odbiorcą.
struktura komunikacyjna
Struktura komunikacyjna
 • To struktura, w której stosunki wiążące ze sobą poszczególne pozycje/stanowiska określone są liczbą przekazywanych informacji i liczbą kanałów informacyjnych łączących poszczególne pozycje...
 • Pozycje w tej strukturze są zróżnicowane ze względu na liczbę informacji dochodzących do danej pozycji/stanowiska i liczbę kanałów wiążących poszczególne pozycje z innymi.
 • Dystans = odległość jednego stanowiska od drugiego i kolejnych
 • Wskaźnik centralności pozycji w strukturze komunikacyjnej: stosunek dystansów (odległości) wszystkich pozycji w strukturze do sumy odległości (dystansów) dzielących jedną pozycję od pozostałych