slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Fyzika a Informatika ELEKTROMOTOR Digitálny učebný materiál PowerPoint Presentation
Download Presentation
Fyzika a Informatika ELEKTROMOTOR Digitálny učebný materiál

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
piper

Fyzika a Informatika ELEKTROMOTOR Digitálny učebný materiál - PowerPoint PPT Presentation

138 Views
Download Presentation
Fyzika a Informatika ELEKTROMOTOR Digitálny učebný materiál
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Fyzika a InformatikaELEKTROMOTOR Digitálny učebný materiál Vypracoval: Ing. Ján Motešický

 2. Elektromotory sú zariadenia, ktorými sa premieňa elektrická energia na mechanickú energiu. Činnosť elektromotora je založená na pohybe vodiča s prúdom v magnetickom poli. Skladajú sa z: rotora a statora

 3. Elektromotor v činnosti:

 4. u t 0 Elektromotor pripojený na trojfázovú sieť L1 L2 L3 N L1 L2 L3 Cievky elektromotora spojené do hviezdy, sú pripojené pripojenéna fázové napätie u1, u2, u3.

 5. Napätia u12, u13, u23 medzi ľubovoľnými dvoma fázovými vodičmi sú združené napätia. Ich efektívna hodnota je (3)1/2-krát väčšia než efektívna hodnota fázového napätia. V elektrickom rozvode spotrebiteľskej siete je fázové napätie 230 V a združené napätie 230 V (3)1/2  = 400 V (používame označenie spotrebiteľskej siete 3  400 V/230 V).

 6. u t 0 V čase t =0 s je vektor magnetickej indukcie výsledného magnetického poľa daný súčtom B =B2+ B3. L1 L2 L3 N L1 L2 L3

 7. u t 0 V časet1je vektor magnetickej indukcie výsledného magnetického poľa daný súčtom B =B1+ B3.

 8. u t 0 V časet2je vektor magnetickej indukcie výsledného magnetického poľa daný súčtom B =B1+ B2.

 9. u t 0 Statorje zdrojom točivého magnetického poľa,teda nestacionárneho magnetického poľa.

 10. Rotor (kotva) Je vodivá klietka zo silných hliníkových tyčí, ktoré sú v čelách rotora spojené hliníkovými prstencami. Vinutie kotvy má zanedbateľne malý elektrický odpor, označuje sa ako motor s kotvou nakrátko. Kotva sa nachádza v nestacionárnom magnetickom poli statora a vzhľadom na malý odpor sa v nej indukujú veľké prúdy.

 11. Magnetické sily pôsobiace na vodiče rotora s indukovanými prúdmi rotor roztočia.

 12. Kotva trojfázového elektromotora sa vždy otáča s menšou frekvenciou otáčania (asynchrónne). Takéto elektromotory nazývame trojfázové asynchrónne elektromotory. Veličina charakterizujúca chod asynchrónneho motora sa nazýva sklz. kdefpje frekvencia otáčania točivého poľa a fr je frekvencia otáčania rotoru. Pri zaťažení motora (napr. keď okružnou pílou režeme drevo) sklz rastie, vo vinutí sa indukuje väčšíprúd a otáčanie rotora sa udržuje väčšou magnetickou silou.

 13. Zdroje: • učebnice Fyziky pre stredné školy • http://www.fpv.umb.sk/kat/kf/ • http.//www.upjs.sk • V. Lank, M. Vondra- Fyzika v kocke pre stredné školy • P. Tarábek a kol. – Zmaturuj z fyziky • PhysicsJavaApplets