Az j t rt nelem retts gir l avagy a meg rz s s meg j t s egyens ly nak k s rlete
Download
1 / 39

Az új történelem érettségiről, avagy a megőrzés és megújítás egyensúlyának kísérlete - PowerPoint PPT Presentation


 • 57 Views
 • Uploaded on

Az új történelem érettségiről, avagy a megőrzés és megújítás egyensúlyának kísérlete. F. Dárdai Ágnes - Kaposi József Új Pedagógiai Szemle 2005. Az érettségi reform előzményei. A 2005-ben bevezetésre kerülő új érettségi rendszer közel tíz esztendős fejlesztőmunka eredménye.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az új történelem érettségiről, avagy a megőrzés és megújítás egyensúlyának kísérlete' - piper


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az j t rt nelem retts gir l avagy a meg rz s s meg j t s egyens ly nak k s rlete

Az új történelem érettségiről, avagy a megőrzés és megújításegyensúlyának kísérlete

F. Dárdai Ágnes - Kaposi József

Új Pedagógiai Szemle

2005.


Az retts gi reform el zm nyei
Az érettségi reform előzményei megújítás

 • A 2005-ben bevezetésre kerülő új érettségi rendszer közel tíz esztendős fejlesztőmunka eredménye.

 • „sokváltozós” feltételek

  • az oktatáspolitika szándék - folyamatosan nőtt a középiskoláztatás iránti igény

  • munkaerőpiaci elvárások

  • a felsőoktatás hozzáállása - standardizált vizsgakövetelmények alapján történő felvételi kiválasztás.


Az 1995-ben a Nemzeti Alaptanterv kiadása után elindult vizsgafejlesztő munka

 • A kezdeti elképzelésekben a vizsgarendszer a középiskolai expanzió

 • a felsőoktatás felvételi szándékainak összehangolása

 • a 10. évfolyamig szóló alaptanterv kiegészítését szándékozott megvalósítani

 • vizsgakövetelmények a 11-12. év tananyagát visszafelé szabályozták volna.


 • A fejlesztőmunka során vizsgafejlesztő munka

  • a tartalmi modernizáció „kifulladása”,

  • illetve az egyre riasztóbb hazai és nemzetközi mérési eredmények,

  • valamint a felsőoktatás kezdődő szerkezeti reformja

  • vizsgarendszerrel, illetve követelményekkel megvalósítandó oktatáspolitikai célok köre.

 • Szakmapolitikai gondot vet fel az a tény, hogy a 2005-ben bevezetendő érettségit legtöbbször kétszintűnek nevezik.


 • A kétszintű elnevezés ellentmondásossága két alapvető okból vethető fel:

 • egyrészt a nemzetközi gyakorlat egészen mást ért kétszintű vizsga alatt

 • másrészt azt a közvélekedést erősíti, hogy a reform egyetlen és kizárólagos célja a felsőoktatási felvételi kiiktatása.

 • A vizsgareform felvételit érintő része csak a felszín, hiszen a vizsga visszaszabályozó szerepe miatt a felkészítési folyamatra (a tartalmi és módszertani szemléletváltásra) gyakorolt hatása lényegesen jelentősebbnek tűnik.


 • A vizsgareform meghatározó eleme az okból vethető fel:alkalmazott tudás mérése és a kulcskompetenciák (nyelvi kultúra, kommunikáció, értő olvasás, érvelés, szövegalkotás, információk kezelése, probléma-felismerés, probléma-megoldó gondolkodás, logikai kapcsolatok felismerése, modellalkotás, önkifejező képesség) hangsúlyos szerepe.


A vizsgafejlesztés nehézségei okból vethető fel:

 • Társadalmi környezet, nem érezte szükségességét a tartalmi modernizációnak.

 • A ’90-es évek első felének reformláza után a társadalom elfordult a változásoktól.

 • A pedagógusok elbizonytalanodtak.

 • Mindez azt is eredményezte, hogy az érettségi reformjával kapcsolatban a pedagógus szakma csak kisebb része nyilvánított véleményt, a többség néma szemlélőként figyelte a különböző változatokat és elképzeléseket.


 • Az új érettségi bevezetése konfliktusokkal jár. okból vethető fel:

 • Ennek ellenére nem látszik más út, az elmúlt évtized azt bizonyította, hogy a tantervi decentralizáció, a helyi tantervi döntések mozgásterének növelése (ami egyébként világjelenség), csak az értékelés sztenderdizációjával együtt tudja a szemléletváltást elérni.

 • Ha a kimenet (vizsga) meg tud változni, és ha a szakma képes másként gondolkodni és cselekedni, akkor van csak esély a hosszú távú oktatáspolitikai célok és érdekek tényleges érvényesülésére.


A vizsgareform általános céljai és várt eredményei okból vethető fel:

 • a tanári munka szemléletváltásának kikényszerítése,

 • a kikerülhetetlen tartalmi modernizáció megvalósítása.

  Felértékelődik

 • a középiskolázás jelentősége,

 • a vizsga előrejelző szerepe,

 • megrendülni látszik a kiterjedt második iskoláztatás helyzete

 • növekedhet a tanárok közötti szakmai együttműködés kényszere.


A vizsga koncepci ja
A vizsga koncepciója okból vethető fel:

Nagyobb hangsúllyal kell az új követelményekben megjeleníteni az ún. képességjellegű követelményeket.

 • Kezdetben a vita a kronologikus és tematikus megközelítés között folyt,

 • később pedig leginkább a tartalmak mennyiségéről, köréről és a vizsgaanyag belső arányairól (pl. magyar és egyetemes történelem, a korábbi korok és a jelenkor) folyt.


A vizsgafejlesztés utolsó fázisában markánsan eltérő nézőpontok:

 • a tartalmi követelmények, az ún. tudáskánon létjogosultságának megkérdőjelezése, mondván, hogy a tartalmak konzerválják majd a jelenlegi rossz tanítási gyakorlatot.

 • a képességjellegű követelmények túlzott előtérbe kerülése veszélyezteti a hagyományos történelmi ismeretek elsajátítását, rombolja a társadalmi kohéziót.


A vizsgafejlesztési szándékból kiinduló pontjai nézőpontok:

 • Korszerű történelmi műveltséggel ma az rendelkezik, aki gazdag és sokrétű ismeretanyag birtokában van, gondolatait képes mind szóban, mind írásban árnyaltan kifejezni, szemléletét a nyitottság, a problémaérzékenység jellemzi, aki ugyanakkor tisztában van a múlt rekonstruálásának objektív és szubjektív korlátjaival.


 • A történelem megismerése során a tanulók tényeket, adatokat, ismereteket, összefüggéseket tanulnak meg, amelyek általános történelmi műveltségük fundamentumát képezik.

 • Tényismeretük és tudásuk azonban csak abban az esetben válik hasznos tudássá, ha a történettudomány által kínált konstrukciókat, sémákat, fogalmakat rugalmasan képesek adaptálni a múlt, valamint a jelen megértéséhez.


 • A történeti tanulás mindenekelőtt történelmi gondolkodást jelent,

  • annak a képességnek a birtoklását, hogy a tanuló a múlt-jelen-jövő hármas dimenziójában tudjon gondolkodni,

  • hogy életkori sajátosságainak és fejlettségi szintjének megfelelően ismerje és tudja alkalmazni a történettudomány vizsgálati eljárásainak legfontosabb alkotóelemeit.


Az j vizsgak vetelm nyek
Az új vizsgakövetelmények gondolkodást jelent,

 • Az új történelem érettségi vizsgakövetelmények ezért azt célozzák meg, hogy a tantárgy oktatási céljait illetően helyreálljon az ismeretátadás, a képességfejlesztés és a normaközvetítés„hármasának” belső egyensúlya.


 • A gondolkodást jelent, képességjellegű követelmények (kompetenciák) hangsúlyossá tétele a történelem tantárgyból azt jelentette, hogy a források használata és értékelése, a szaknyelv alkalmazása, a térbeli és időbeli tájékozódás, az eseményeket alakító tényezők feltárása, a történelmi események és jelenségek problémaközpontú bemutatása kiemelt fejlesztési célként fogalmazódtak meg.


A k vetelm nyeket k t szinten fogalmaz dtak meg
A követelményeket két szinten fogalmazódtak meg gondolkodást jelent,

 • Középszintena mai társadalomban tájékozódni tudó ember történelmi ismereteit, és képességeit kell megkövetelni,

 • emelt szintenelsősorban a felsőoktatásban történelmet tanuló diákok felkészítése történik


 • A gondolkodást jelent, középszintű vizsga egyszerűbb ismeretszerzési eljárásokat, kifejezőképességet, a rendszerezés és alkalmazás alapvető formáit, valamint a történelmi ítéletalkotás készségének meglétét igényli.

 • Az emelt szintű vizsga bonyolultabb ismeretszerzési és kifejezőképességet, összetettebb rendszerezési, alkalmazási, összehasonlítási és elemzési szempontok alkalmazását, valamint magasabb fokú gondolkodási műveleteket, önállóbb ítéletalkotási készségeket, továbbá a történelmi tények, adatok tágabb körének ismeretét követeli meg.


A t mak r k s a lexikai anyag
A témakörök és a lexikai anyag gondolkodást jelent,

 • A témakörök meghatározásánál

  • általános vizsgakövetelmény a lexikális ismeretek lényegesen szűkebb körét jelölte ki

  • biztosította a magyar és egyetemes történelem 60–40%-os megoszlását

  • meghatározó módon jelenik meg a XIX–XX. század története

 • A vizsga két szintje közötti lényeges tartalmi és egyéb különbségek csak a 11. év anyagában jelennek meg – időben kitolja az osztálykereteket is befolyásoló differenciált oktatás elkezdését.


A t mak r k
A témakörök gondolkodást jelent,

 • 1. Az ókor és kultúrája

 • 2. A középkor

 • 3. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora

 • 4. Szellemi, társadalmi és politikai változások az újkorban

 • 5. Magyarország a Habsburg Birodalomban

 • 6. A polgári átalakulás, a nemzetállamok és az imperializmus kora

 • 7. A polgárosodás kezdetei és kibontakozása Magyarországon

 • 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

 • 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig

 • 10. Magyarország 1945-től a rendszerváltozásig

 • 11. A jelenkor

 • 12. A mai magyar társadalom és életmód


 • Az egyes témakörökhöz rendelt ún. altémák megfogalmazásakor az alábbi szempontok is érvényesültek:

  • a politikatörténet mellett a társadalom-, a gazdaság-, a művelődés-, életmód- és mentalitástörténetnek is fontos szerep jusson,

  • a témakörökhöz kapcsolódó konkrét tartalmak meghatározásakor a történettudomány legújabb eredményei is megjelenjenek.


 • a vizsga feladataiban csak az alap- és középfokú kerettantervek követelményeiben megfogalmazott konkrét lexikális adatokat lehet számon kérni.

 • Ettől az elvtől csak akkor lehet eltérni, ha az adott feladat föltünteti (pl. kronológiai táblázattal, fogalom meghatározással, szöveges forrással, térképpel stb.) mindazokat a lexikális ismereteket, melyek a megoldáshoz szükségesek.


R sbeli s sz beli vizsga
Írásbeli és szóbeli vizsga kerettantervek követelményeiben megfogalmazott konkrét lexikális adatokat lehet számon kérni.

 • A vizsgareform meghatározó eleme az írásbeli vizsgarész bevezetése

  • melyet a vizsgateljesítmények összemérhetősége,

  • a vizsga követelményeinek és a vizsga feltételeinek egységesítése, indokoltak


 • Az érettségi feladatai nem egyszerűen a megtanultak visszaadását hanem a tanultak új helyzetekben történő alkalmazását várják el.

 • Minden írásbeli feladat magába foglal valamilyen ismeretforrást,

  • melyek vagy tartalmazzák a szükséges információkat,

  • vagy segítenek előhívni azokat az ismeretelemeket, amelyekkel a feladat sikerrel megoldható.


 • Újszerű eleme a megfogalmazott követelményeknek, visszaadását hanem a tanultak új helyzetekben történő alkalmazását várják el.

 • Tudatosan jelennek meg a vizsgán azok a segédeszközök, ismeretforrások (pl. térkép, helyesírási tanácsadó szótár, segédletek), amelyeket a szaktanárok, illetve a diákok a mindennapi munkában gyakorta használnak.


Az r sbeli feladatlap
Az írásbeli feladatlap visszaadását hanem a tanultak új helyzetekben történő alkalmazását várják el.

 • Központilag készül mindkét vizsgaszinten.

 • A feladatlap értékelését a javítási útmutató határozza meg.

 • Két részből áll:

 • 1. Egyszerű, rövid választ igénylő feladatokból.

 • 2. Szöveges (kifejtendő) feladatokból, amelyek

  • problémamegoldó

  • Elemző.


 • A szöveges feladatoknál megjelenik a választhatóság, visszaadását hanem a tanultak új helyzetekben történő alkalmazását várják el.

  • vagyis a vizsgázók a megadott feltételek, szempontok figyelembevételével szabadon választhatnak a feladatlap feladatai közül.

 • (Pl. a középszintű feladatlapban a felkínált nyolc feladatból csak hármat, míg emelt szinten a tízből négyet kell kidolgozniuk.)


A sz beli vizsga
A szóbeli vizsga visszaadását hanem a tanultak új helyzetekben történő alkalmazását várják el.

 • A történelmi jelenségek és események problémaközpontú bemutatását várja el.

 • A vizsgaforma elsődleges célja

  • hogy a diákok bemutassák, hogy szóbeli kifejezőképességük milyen színvonalon áll,

  • miként tudnak a történelem különböző dimenzióiban (pl. gazdaság, társadalom, politikatörténet) eligazodni

  • a tételben meghatározott problémát összefüggéseiben bemutatni, elemezni és értelmezni


 • A vizsgafejlesztés figyelembe vette és érvényesítette: visszaadását hanem a tanultak új helyzetekben történő alkalmazását várják el.

  • a nemzetközi vizsgáztatási trendeket, teljesítménykritériumait, eredményeit;

  • számolt a tudás értelmezésében bekövetkezett változásokkal, mert az informatikai forradalma alapvetően átértékelte a tudásról vallott eddigi elképzeléseket;

  • felértékelte az információkezelést.


A sz beli vizsga t mak rei
A szóbeli vizsga témakörei visszaadását hanem a tanultak új helyzetekben történő alkalmazását várják el.

Mindkét vizsgaszinten azonosak:

 • gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra;

 • népesség, település, életmód;

 • egyén, közösség, társadalom;

 • nemzetközi együttműködés és konfliktusok;

 • politikai intézmények, eszmék, ideológiák;

 • modern demokráciák működése.

  Középszinten lehetőség van szabad téma

  megfogalmazására is.


A szóbeli tételek összeállítása visszaadását hanem a tanultak új helyzetekben történő alkalmazását várják el.

 • Középszinten a tanuló szaktanára állítja össze a szóbeli vizsga tételeit

  • Ő javítja és értékeli a vizsgázók írásbeli munkáját, és minősíti a szóbeli feleletet.

 • Emelt szinten a vizsgaközpont által felkért – a tanuló iskolájától – független (külső) szakértők (felkészített szaktanárok) határozzák meg a szóbeli vizsga konkrét tételeit, javítják az írásbeli dolgozatokat és értékelik a szóbeli vizsgát.


A vizsga rt kel se
A vizsga értékelése visszaadását hanem a tanultak új helyzetekben történő alkalmazását várják el.

 • Mérhető kritériumokkal fejezi ki az elvárható tudás minőségét és mennyiségét, biztosítva ezzel a teljesítmények méltányos és az eddigieknél objektívebb és megbízhatóbb értékelését.

 • Az új érettségi vizsgának értékelési szempontból meghatározó eleme az összemérhetőségre való törekvés.


 • A visszaadását hanem a tanultak új helyzetekben történő alkalmazását várják el. vizsgadokumentumokrögzítik a vizsgán elvárt teljesítményeket, a vizsga menetének alapvető elemeit, valamint a javítás és értékelés meghatározó szempontjait.

 • A vizsgafeladatok részletes javítási útmutatóval készülnek, így lehetővé válik az is, hogy a vizsgákon jelenleg alkalmazott ún. globális értékelési gyakorlatot fölváltsa a kompetenciák szerinti, ún. analitikusértékelés


Kifejtend feladatokn l
Kifejtendő feladatoknál visszaadását hanem a tanultak új helyzetekben történő alkalmazását várják el.

 • Újszerű javítási, értékelési szempontok érvényesülnek, hiszen a megoldási útmutatóban megfogalmazott kritériumok elsődlegesen;

 • az elvégzendő műveletre (pl. megadott szempontok alapján információk gyűjtése, egyszerű következtetések megfogalmazása történelmi események okairól, következményeiről);

 • és nem csupán az elvárt konkrét (fogalmakra, történelmi adatokra) tartalmakra vonatkoznak.


A felk sz t munka j elemei
A felkészítő munka új elemei visszaadását hanem a tanultak új helyzetekben történő alkalmazását várják el.

 • A témakörök megváltozása következtében a tanítási gyakorlatban bővíteni szükséges a XX. század és a jelenkor tanítására fordított időt, és tágabb teret kell a tanórák során biztosítani a társadalomtörténeti, művelődés- és életmód központú tananyag-feldolgozás számára.


A szaktan ri felk sz t munk ban
A szaktanári felkészítő munkában: visszaadását hanem a tanultak új helyzetekben történő alkalmazását várják el.

 • lényegesen nagyobb szerepet kell kapnia az ismeretforrásokkal (pl. szöveg, ábra, kép, térkép) való tananyag-feldolgozásnak, mely a tanulók aktív és egyéni feladatmegoldó munkájára épít.

  Mindez alapvetően tevékenységközpontú

  tanítási órát feltételez, melyben a hangsúly a

  tartalmi ismeretek feldolgozása mellett a tanulói

  képességfejlesztésre helyeződik.


A sikeres vizsgafelk sz t s
A sikeres vizsgafelkészítés visszaadását hanem a tanultak új helyzetekben történő alkalmazását várják el.

 • Kiemelt területe a szövegértési és szövegalkotási feladatok gyakorlása.

 • Meghatározó jelentőségű a képességjellegű követelményekhez illeszkedő szövegalkotási algoritmus begyakoroltatása (pl.: a probléma azonosítása, a feladat megértése, a tématartás; anyaggyűjtés a megadott forrásokból, az információk felhasználása, beépítése; a „háttér”, az ok-okozati kapcsolatok, célok és következmények feltárása; önálló ismeretelemek beépítése; önálló kérdés, nézőpont megfogalmazása; a szükséges szakszókincs alkalmazása; a problémához kapcsolódó tér és idő koordináták meghatározása stb.).


M dszertani v ltoz sok
Módszertani változások visszaadását hanem a tanultak új helyzetekben történő alkalmazását várják el.

 • A szaktanároknak kiegészíteni szükséges eddigi értékelési gyakorlatukat,

 • különösképpen az írásbeli szöveges feladatainál, de a szóbeli tételeknél is.

 • A korábban megszokott tartalmi szempontok (pl. nevek, évszámok) mellett értékelni kell a feladatban megfogalmazott probléma megértését, a tématartást, a válaszelemekben tükröződő kompetenciák használatát, azok szintjét (pl. a szakszókincs relevanciáját, az elemzés koherenciáját, a kifejezőképesség és nyelvhelyesség szakszerűségét), valamint színvonalát.


 • A vizsgakövetelmények koncepciója nem csak lehetőséget biztosít, de el is várja a szaktanári módszerek változatos alkalmazását, a feldolgozandó tananyag mindenkori adaptálását, súlyozását, ha szükséges szelektálását, illetve az egyes kiválasztott témákban való elmélyülést, valamint a tanulók felkészültségi és felkészítési szintjéhez igazodó, differenciált feladatkijelölési és értékelési módszerek gyakorlati alkalmazását.


ad