Download
1 / 69

www.apis.bg - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Updated On :

ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ЗА 2008 Г. НА БАЗА НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ. НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Related searches for www.apis.bg

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'www.apis.bg' - pilis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ЗА 2008 Г. НА БАЗА НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ


НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 на Министерския съвет от 17 октомври 2007 г. за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (ДВ, бр. 86 от 2007 г., в сила 1.01.2008 г.)

 • В сила от 1.01.2008 г.


ПРОМЕНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Изменения в СС 1 Представяне на финансови отчети

 • Предназначение и съставни части на финансовия отчет- параграфи 1 и 2

 • Ясно, вярно и честно представяне на информацията във финансовите отчети - параграф 3

 • Същественост на статиите в компонентите на финансовия отчет - параграф 4

 • Представяне на сравнителна информация - параграф 5

 • Компенсиране на активи и пасиви, на приходи и разходи - параграф 6

 • Общи изисквания и идентификация на финансовия отчет- параграфи 7 и 8


ПОЯСНЕНИЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СС 1 - Форма

В стандарта подробно са представени формите и съдържанието на съставните части на финансовите отчети.Те са и приложения към стандарта.


СЧЕТОВДЕН БАЛАНС ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

новост

СС 1 Представяне на финансови отчети

Избира се конкретна форма на счетоводния баланс (предвижда се само двустранна форма за разлика от предходната вересия на стандарта)


СЧЕТОВДЕН БАЛАНС ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

новост

СС 1 Представяне на финансови отчети

Подчертава се изрично, че избраната форма се запазва непроменена през различните отчетни периоди.

В изключителни случаи е допустимо избраната форма да бъде променена, като това се оповестява в приложението, заедно с причините за промяната.


СЧЕТОВДЕН БАЛАНС ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

новост

СС 1 Представяне на финансови отчети

Статиите (перата) в счетоводния баланс са подредени по нов начин.


СЧЕТОВДЕН БАЛАНС ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

новост

СС 1 Представяне на финансови отчети

Вече има три раздела за активите:

 • Раздел А: Записан, но невнесен капитал.

 • Раздел Б: Нетекущи (дълготрайни) активи.

 • Раздел В: Текущи (краткотрайни) активи.


СЧЕТОВДЕН БАЛАНС ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

новост

СС 1 Представяне на финансови отчети

Докато активи се групирани като текущи и нетекущи, този подход не е приложен по отношение на пасивите. Липсват общите суми на текущите и на нетукущите пасиви


СЧЕТОВДЕН БАЛАНС ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

новост

СС 1 Представяне на финансови отчети

Само за раздел В. Задължения се предвижда общата сума да се подразделя на:

 • до 1 година;

 • над 1 година.

  Остава неясен въпроса за разделБ. Провизии и сходни задължения


СЧЕТОВДЕН БАЛАНС - ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НОВОСТ

СС 1 Представяне на финансови отчети

Активите и пасивите по отсрочени данъци се представят компенсирано - като активи или като пасиви.

Тъй като за пасивите не се предвижда групиране на текущи и нетекущи, представянето на пасивите по отсрочени данъци може да се определи като неточно.


СЧЕТОВДЕН БАЛАНС ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НОВОСТ

СС 1 Представяне на финансови отчети

Неравностойно е представянето на активите и пасивите по отсрочени данъци.

В актива на баланса- Група IV: Отсрочени данъци от Раздел Б Нетекущи активи

В пасива на баланаса - статия 2 от Раздел Б Провизии и сходни задължения


СЧЕТОВДЕН БАЛАНС - консолидиран ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НОВОСТ

СС 1 Представяне на финансови отчети

В консолидирания счетоводен баланс активите и пасивите поотсрочени данъци се посочват отделно, а не компенсирано.


СЧЕТОВДЕН БАЛАНС ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СС 1 Представяне на финансови отчети

Встатия "Дългосрочни инвестиции" се посочват и инвестиционнитеимоти.


СЧЕТОВДЕН БАЛАНС - ПРОБЛЕМИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НОВОСТ

СС 1 Представяне на финансови отчети

 • В актива на баланса са представени позициите на "Записан, но невнесен капитал" и "Изкупени собствени акции". Това е причина за необходимостта от допълнителни пресмятания, за да се установи сумата на собствения капитал.


СЧЕТОВДЕН БАЛАНС ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НОВОСТ

СС 1 Представяне на финансови отчети

 • Във всяка от групите

 • нематериални активи;

 • дълготрайни материални активи;

 • материални запаси

  е включена като статия 4 “Предоставени аванси”.


СЧЕТОВДЕН БАЛАНС - приложение № 6 ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НОВОСТ

СС 1 Представяне на финансови отчети

 • Дава се възможност на малките предприятия да съставят съкратен счетоводен баланс по раздели и групи с конкретни изисквания за разделите на актива и пасива.


ПОЯСНЕНИЕ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

СС 1 - ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

Отчетът за приходите и разходите се представя в двустранна или едностранна форма.

В двустранната форма разходите са посочени според тяхното икономическо съдържание, а в едностранната форма - според функционалната същност на разходите.


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ - допълнение от СС 8

НОВОСТ

СС 1 Представяне на финансови отчети

Когато естеството на приходните илиразходните статии при определянето на печалбата или загубата от обичайнатадейност е важно за обясняване на резултатите от дейността, естеството иразмерът на такива статии трябва да се оповести в приложението.


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ допълнение от СС 8

НОВОСТ

СС 1 Представяне на финансови отчети

 • Остават позициите за извънредни приходи и разходи


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ - допълнение от СС 8

НОВОСТ

СС 1 Представяне на финансови отчети

В отчета за приходите и разходитесе отчита общата сума на всички извънредни статии. Естеството и размерът навсяка извънредна статия се оповестява допълнително в приложението


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ допълнение от СС 8

НОВОСТ

СС 1 Представяне на финансови отчети

 • Допълнителни пояснения по отношение на представянето на данъците -В статия "Разходи за данъци от печалбата" се посочват разходите за данъци от печалбата, определени по реда на СС 12 - Данъци от печалбата, докато в статия "Други данъци, алтернативни на корпоративния данък" се посочват алтернативните данъци по смисъла на ЗКПО и окончателния годишен (патентен) данък.


ОТЧЕТ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ допълнение от СС 8

НОВОСТ

СС 1 Представяне на финансови отчети

 • Данъците върху доходите на едноличните търговци, неподлежащи на облагане с окончателен годишен (патентен) данък, се посочват в статия "Разходи за данъци от печалбата".


ПОЯСНЕНИЕ допълнение от СС 8

СС 1 - ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ

Отчетът за собствения капитал има за цел да представи измененията (увеличения и намаления) във всеки елемент на собствения капитал.


ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ допълнение от СС 8

новост

СС 1 Представяне на финансови отчети

След като целта на отчета е да представи измененията (увеличения и намаления) във всеки елемент на собствения капитал, той би следвало да се нарича “отчет за промените в собствения капитал”


ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ допълнение от СС 8

новост

СС 1 Представяне на финансови отчети

Отчетът не осигурява съпоставима информация по отделни статии, като "Промени в счетоводната политика”, “Грешки” и "Други изменения в собствения капитал" .


ОТЧЕТ ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ - ПРОБЛЕМИ

новост

СС 1 Представяне на финансови отчети

Малките и средни предприятия могат да не съставят отчет за собствения капитал. - параграф 26. 3.


ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМИ

СС 1 - ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Отчетът за паричните потоци се изготвя съгласно постановките на СС 7 Отчет за паричните потоци


изменение ПРОБЛЕМИ

новост

СС 1 - ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Отпада възможността за съставяне на отчета за паричните потоци по косвения метод и остава само възможност за прилагане на пряк метод


изменение- т.3 ПРОБЛЕМИ

новост

СС 7 - ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ

Отчетът за паричните потоцитрябва да представя паричните потоци през отчетния период, групирани поосновна, инвестиционна и финансова дейност, чрез пряк метод.


ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОБЛЕМИ

новост

СС 1 Представяне на финансови отчети

Приложението към финансовия отчет е подробно описание и анализ наинформацията, посочена в счетоводния баланс, отчета за приходите иразходите, отчета засобствения капитал и отчета за паричните потоци.


ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОБЛЕМИ

новост

СС 1 Представяне на финансови отчети

Тотрябва:

а) да представи информация за счетоводната политика, която е прилаганапри съставянето на финансовия отчет, като в случай на промяна се оповестяватпричините за нея;


ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОБЛЕМИ

новост

СС 1 Представяне на финансови отчети

Тотрябва:

б) да съдържа оповестяване на информация, която се изисква от Закона засчетоводството и отделните счетоводни стандарти;


ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОБЛЕМИ

новост

СС 1 Представяне на финансови отчети

Тотрябва:

в) да съдържа допълнителна информация, която не е представена в другисъставни части на финансовия отчет, но чието оповестяване е необходимо завярното и честно представяне на имущественото и финансовото състояние,отчетения финансов резултат, промените в паричните потоци и в собствениякапитал на предприятието.


ПОЯСНЕНИЕ ПРОБЛЕМИ

СС 1 - ПРИЛОЖЕНИЕ

Освен общите изисквания към съдържателната страна на приложението са посочени изисквания за оповестявания в осемнайсет точки.


ПРИЛОЖЕНИЕ - изисквания ПРОБЛЕМИ

новост

СС 1 Представяне на финансови отчети

 • методи за оценки на елементите на финансовия отчет;

 • измененията в нетекущите активи;

 • сума на начислените, но неполучени приходи и на неплатените разходи;

 • валутният курс, който е използван при преоценяване на чуждестранната валута;


ПРИЛОЖЕНИЕ – продължение на изисквания

новост

СС 1 Представяне на финансови отчети

 • при наличие на инвестиции в капитала на други предприятия, които надвишават 20% от капитала им, да се посочват наименованията и седалищата на тези предприятия с конкретни данни за притежавания дял и сумите на собствения им капитал, както и на печалбата (загубата) за последния отчетен период с приет годишен финансов отчет;


ПРИЛОЖЕНИЕ - продължение на изисквания

новост

СС 1 Представяне на финансови отчети

 • наличието в предприятието на неограничено отговорен съдружник;

 • издадени от предприятието ценни книжа;

 • условните задължения;

 • средносписъчен брой на персонала по категории;


ПРИЛОЖЕНИЕ - продължение на изисквания

новост

СС 1 Представяне на финансови отчети

 • сумата на възнагражденията на административния персонал и на членовете на органите на управление, както и предоставените аванси и кредити на този персонал;


ПРИЛОЖЕНИЕ - продължение на изисквания

новост

СС 1 Представяне на финансови отчети

 • същност и съдържание на договорености на предприятието с други лица, които не са представени в счетоводния баланс;

 • ако предприятието е член на група, се посочват данни за предприятието майка, предприятието, което изготвя консолидиран финансов отчет и откъде могат да се получат копия от консолидирания отчет;


ПРИЛОЖЕНИЕ - продължение на изисквания

новост

СС 1 Представяне на финансови отчети

 • детайлна информация за броя и номиналната стойност на акциите;

 • размерът на задълженията в счетоводния баланс със срок на погасяване над 5 години и на задълженията, за които са предоставени обезпечения.


ПРИЛОЖЕНИЕ изисквания

новост

СС 1 Представяне на финансови отчети

Стандартът предвижда в приложение да се съставя само една справка за нетекущите (дълготрайните) активи.


изменение изисквания

новост

СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност

Предприятията с нестопанска

дейност съставят счетоводен

баланс съгласно СС 1 - Представяне

на финансовиотчети, а не съгласно

приложенията към стандарта


изменение изисквания

новост

СС 9 - Представяне на финансовите отчети на предприятията с нестопанска дейност

Отчетът за собствения капитал сесъставя съгласно СС 1 - Представяне на финансови отчети, а не съгласно приложенията към стандарта


допълнение изисквания

новост

СС 8 - Нетни печалби и загуби за периода, фундаментални грешки и промени в счетоводната политика

Промяната в счетоводната политика,произтичаща от приемането на нов или от изменението или допълнението насъществуващ счетоводен стандарт, се отчита съгласно изискванията, посочени новия или в изменения счетоводен стандарт, ако такива са определени. Когатосъответния счетоводен стандарт не са в определени изисквания за отчитане напромяната в счетоводната политика, тя се отчитасъгласно изискванията на СС 8.


отстраняване на неточности от предходен вариант

новост

СС 11 - Договори за строителство

Всяко очаквано превишение наобщата сума на разходите по договора спрямо общата сума на приходите подоговора се признава незабавно катотекущ разход и се представя всчетоводния баланс като провизия.


отстраняване на неточности от предходен вариант

новост

СС 16 - ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Когато придобиването есвързано с разсрочено плащане, разликата между първоначалната оценка(сегашната стойност на всички плащания) и сумата на всички плащания сепризнава за лихвен разход през периода на разсрочено плащане.


изменение предходен вариант

новост

СС 16 - ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Най-същественото изменение е отпадането на алтернативния подход за последваща оценка. В стандарта се заличават всички текстове, свързани с неговото приложение. Считано от 01.01.2008 г предприятията, прилагащи НСФОМСП, ще могат да оценяват ДМА само по модела на историческата цена (цената придобиване на актива минус натрупаните амортизации и евентуални загуби от обезценка)


изменение предходен вариант

новост

СС 16 - ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Предприятията, които до31 декември 2007 г. са прилагали алтернативния подход за оценка следпървоначалното признаване на дълготрайните материални активи, променятсчетоводната си политика по отношение на последващата оценка на тези активив съответствие с изискванията на преработения СС 16.


изменение предходен вариант

новост

СС 16 - ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

Отчетната, амортизируемата,балансовата и остатъчната стойност на активите (стойностите на активите) иначислената амортизация за тях не се променят в резултат на тази промяна всчетоводната политика. За целите на оценяването след първоначалнотопризнаване стойностите на активите и начислената амортизация за тях към1 януари 2008 г. са равни на тези към 31 декември 2007 г.


допълнения предходен вариант

новост

СС 16 - ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

За предприятията, които са прилагали алтернативния подход за оценка след първоначалното признаване :

Формираният преоценъчен резерв до 31.12.2007 г се предвижда да се прехвърля към неразпределената печалба, когато активът бъде отписан. Запазва се възможността за поетапно отписване на резерва, успоредно с начислената амортизация на активите.


отстраняване на неточности от предходен вариант- т. 11.2.

новост

СС 16 - ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

При трансформирането на ДМА в материален запас се приема, че това може да се извърши само по балансовата стойност на актива и не могат да се отчитат никакви печалби или загуби, свързани с тази трансформация.

В предходния вариант съществуваше възможност за отчитане на печалби или загуби при тази стопанска операция, когато това е позволено от друг стандарт.


отстраняване на неточности от предходен вариант- т.11.2.

новост

СС 16 - ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

При апорт - трансформиране в акции или дялове -разликата между първоначалнатаоценка на акциите/дяловете и балансоватастойност на отписания дълготраенматериален актив се отчита като печалба илизагуба.


отстраняване на неточности от предходен вариант- т.11.2.

новост

СС 16 - ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

При апорт - частта от разсрочените приходи иразходи съгласно, която не е призната като приход или разход към 31 декември 2007 г., сепризнава като приход или разход за срока на инвестицията, но не повече от5 години от нейното придобиване.


отстраняване на неточности от предходен вариант

новост

СС 17 - ЛИЗИНГ

Пред термините “задължение” и “вземане”, с които се характеризират взаимоотношенията между наемател и наемодател, отпада прилагателното “дългосрочно”.


отстраняване на неточности от предходен вариант

новост

СС 17 - ЛИЗИНГ

Възприема се общата постановка за класифицирането на лизинговите договори, че лизингов договор се класифициракато финансов лизинг, когато наемодателят прехвърля на наемателя всичкирискове и изгоди, свързани със собствеността върху актива.


изменение предходен вариант

новост

СС 22 - ОТЧИТАНЕ НА БИЗНЕСКОМБИНАЦИИ

 • Прецизиране на някои определения - за положителна и отрицателна репутация;

 • Промени в счетоводното третиране на бизнес комбинациите и тяхното оповестяване.


изменение - т.6.5. предходен вариант

новост

СС 22 - ОТЧИТАНЕ НА БИЗНЕСКОМБИНАЦИИ

Полезният живот наположителната репутация като предвиждане за бъдещето се отнася за ограничен период и неследва да надхвърля5 години освен в редките случаи, когато има убедителнидоказателства, че този период трябва да е по-голям.


Преходни разпоредби предходен вариант

новост

СС 22 - ОТЧИТАНЕ НА БИЗНЕСКОМБИНАЦИИ

Положителната репутация към 31декември 2007 г., за която е изтекъл срокът от 5 години по т. 6.5, се отписвапрез 2008 г., като балансовата й стойност се отчита като разход.


Преходни разпоредби предходен вариант

новост

СС 22 - ОТЧИТАНЕ НА БИЗНЕСКОМБИНАЦИИ

Когато имаубедителни доказателства, че полезният живот на положителната репутация ще епо-дълъг от 5 години, репутацията не се отписва, а балансовата й стойност сеамортизира за оставащия срок от нейния полезния живот.


Преходни разпоредби предходен вариант

новост

СС 22 - ОТЧИТАНЕ НА БИЗНЕСКОМБИНАЦИИ

За положителната репутация към 31декември 2007 г., за която не еизтекълсрокът от 5 години, сеопределя нов полезен живот, който не може да е по-дълъг от 5 годиниотвъзникването й, с изключение на случаите, при които има убедителнидоказателства, че полезният живот ще е по-дълъг от 5 години.Балансоватастойност на положителната репутация към 31 декември 2007 г. се амортизира заоставащия срок от полезния й живот.


допълнение - т.4.4. предходен вариант

новост

СС 24 - ОПОВЕСТЯВАНЕ НА СВЪРЗАНИ ЛИЦА

На оповестяване подлежат и сделкитемежду предприятието и:

- членовете на органите на управление;

- административния персонал.


новост предходен вариант

СС 33 - ДОХОДИ НА АКЦИЯ

ОТМЕНЕН


новост предходен вариант

СС 35 - ПРЕУСТАНОВЯВАНИ ДЕЙНОСТИ

ОТМЕНЕН


допълнения предходен вариант

новост

СС 36 - ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ

Уточнява се, че в обхвата на този стандарт, попадат не само за инвестициите в дъщерни предприятия, а и за тези в асоциирани и в смесени предприятия.


допълнения предходен вариант

новост

СС 36 - ОБЕЗЦЕНКА НА АКТИВИ

Същевременно са изброени активи, за които СС 36 не се отнася, като към предишните групи са добавени инвестиционните имоти, оценявани по справедлива стойност, и биологичните активи, оценявани по справедлива стойност намалени с разходите по продажба.


допълнение предходен вариант

новост

СС 37 - ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВНИ АКТИВИ

Условното задължение сеоповестява, освен ако вероятната необходимост от изходящ паричен потокресурси, включващи икономически ползи, за погасяване на задължението еотдалечена във времето.


допълнение предходен вариант

новост

СС 37 - ПРОВИЗИИ, УСЛОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И УСЛОВНИ АКТИВИ

При определяне на размера на провизия се използва дисконт,т.е. отчита се изменението на парите във времето.Отчетеният размер на провизията се увеличава през всеки период с цел да сеотрази изминалото време. Това увеличение се признава като финансов разход.


Край на първа част предходен вариант


ad