Stru
Download
1 / 44

HYRJE - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Stru ktura dhe fun ksionet e institucionit të prokurimit publik qendror në – Këshillin e Prokurimit Publik, Hungar i. Gabriella Fribiczer, KPP « Reforma në prokurim publik në Ballkanin Perëndimor  » Pris h tin ë , 17 shtator 2008. HYRJE. I. STRUKTURA E KPP -së II. BAZA LIGJORE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HYRJE' - pilis


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Hyrje

Struktura dhe funksionet e institucionit të prokurimit publik qendror në – Këshillin e Prokurimit Publik, Hungari

Gabriella Fribiczer, KPP«Reforma në prokurim publik në BallkaninPerëndimor »Prishtinë, 17 shtator 2008


Hyrje
HYRJE

I. STRUKTURA E KPP-së

II. BAZA LIGJORE

III. FUNKSIONET E KPP-së

IV. PROCEDURAT E RISHIKIMIT


Hyrje

I.

VENDOSJA INSTITUCIONALE

STRUKTURA E KPP


K shilli i prokurimit publik kpp i
KËSHILLI I PROKURIMIT PUBLIK (KPP) I.

 • KPP-ja është themeluar me 1995 (në kohën kur Akti i parë për PP ka hyrë në fuqi)

 • Qëllimi:të zbatohen objektivat e Aktit të PP-së

 • Organe të centralizuara, autonome

 • Vartëse vetëm të Parlamentit

 • Duhet t’i raportoj Parlamentit çdo vit

 • Organ qendror buxhetor

 • Këshilli mblidhet 7 apo 8 herë në vit


Hyrje

Këshilli i

Prokurimit Publik

(18 anëtarë + Presidenti i Këshillit)


K shilli i prokurimit publik kpp ii
KËSHILLI I PROKURIMIT PUBLIK (KPP) II.

 • KPP-ja përbëhet nga 19 anëtarë:

  - Presidenti

  - 6 anëtarë përgjegjës për zbatimin e parimeve themelore dhe interesit publik

  - 6 anëtarë që përfaqësojnë interesin e përgjithshëm të subjekteve kontraktuese

  - 6 anëtarë që përfaqësojnë interesin e përgjithshëm të tenderuesve

 • Anëtarët e KPP-së nuk janë të punësuar me orar të plotë (përveç Presidenti)

 • Mandati i KPP-së është më së paku dy vite


K shilli i prokurimit publik ppc iii
KËSHILLI I PROKURIMIT PUBLIK (PPC) III.

Presidenti i KPP-së

 • Zgjidhet me 2/3 e kuorumit për një mandat pesë vjeçar nga ana e anëtarëve të Këshillit (mund të rizgjidhet)

 • I punësuar me orar të plotë

 • I pavarur

 • Shërbyes civil

 • Ka të drejtë për pagë dhe beneficione të tjera sikur sekretarët e lartë të shtetit


Struktura e sekretariatit t kpp s
STRUKTURA E SEKRETARIATIT TË KPP-së

 • Strukturat e rëndësishme të KPP-së, të udhëhequra nga Sekretari i Përgjithshëm

 • Është përgjegjës për të koordinuar aktivitetin e Këshillit, përgatitjen dhe zbatimin e vendimeve të PPQ-së;

 • Të punësoj shërbyes civil


Struktura e nj sive t sekretariatit t kpp s
STRUKTURA E NJËSIVE TË SEKRETARIATIT TË KPP-së

 • Njësia ligjore:

  • Dhënien e këshillave ligjore (tavolina ndihmuese)

  • Përgatitjen e draft rekomandimeve, udhëzimeve

  • Administrimin e listës së pajtuesve

 • Njësia e Marrëdhënieve Ndërkombëtare dhe Trajnimit:

  • Përfaqësimi ndërkombëtar (ACPC, PPN, EU Lab, etj.)

  • Koordinimin dhe kontrollimi e trajnimeve të PP=së

 • Bordi Editorial:

  • Publikimi dhe transmetimi i njoftimeve të PP-së

 • Grupi i analizave ekonomike:

  • Menaxhimi dhe analizimi i statistikave


Struktura e bordit t arbitrimit t kpp s
STRUKTURA E BORDIT TË ARBITRIMIT TË KPP-së

 • Operon në kuadër të KPP-së

 • Është themeluar gjithashtu në 1995

 • Organi i shkallës së parë të rishikimit të prokurimit publik

 • I pavarur, administrativ

 • Organ i përhershëm „gati-juridik”

 • ”gjykatë” me të drejtë që të referoj tek ECJ (kërkesë për vendim paraprak)


Struktura e bordit t arbitrimit t kpp s1
STRUKTURA E BORDIT TË ARBITRIMIT TË KPP-së

 • Operimi efikas i Bordit mundësohet nga buxheti i KPP-së

 • Bordi përbëhet nga komisionarët e prokurimit publik

 • Kryesuesi dhe zëvendës kryesuesi i Bordit zgjidhen nga komisionarët e prokurimit publik nga dy të tretat e Këshillit që janë pjesëmarrës, për një mandat 5 vjeçar (mundësia e rizgjedhjes nuk është e kufizuar)


Komisioner t e prokurimit publik i
KOMISIONERËT E PROKURIMIT PUBLIK I.

 • Numri i komisionerëve (stafiibordit) ështëpërcaktuarngaKPP-ja

 • Komisionarët emërohen dhe thirren nga KPP-ja

 • Ata janë shërbyes civil me orar të plotë

 • Rregulla të rrepta për konfliktin e interesit që ka të bëj me subjektet kontraktuese dhe tenderuesit


Rishikimi gjyq sor
RISHIKIMI GJYQËSOR

Gjykata komunale

Gjykata komunale për Ankesa

Gjykatat e rregullta civile (jo efikasitet + dëmtime) – do të ndryshoj në të ardhmen (konceptin e „një gjykatë për të gjithë”)


Hyrje

II.

PRAPAVIJA LIGJORE


Legjislacioni i pp s
LEGJISLACIONI I PP-së

 • Akti i mëparshëm i PP-së: Akti XL i vitit 1995

 • Akti aktual i PP-së: Akti CXXIX i vitit 2003 -

  ka hyrë në fuqi me 1 maj 2004, si një rregull e përgjithshme;


Legjislacioni i pp s1
LEGJISLACIONI I PP-së

 • Implementimi i Udhëzimit 2004/17 dhe 2004/18: 15 Janar 2006

 • Implementimi i Udhëzimit 2007/66: planifikuar nga 1 janari 2009 dhe pjesërisht nga 1 qershori 2009


Aktet e pp s q jan n fuqi
AKTET E PP-së QË JANË NË FUQI

 • Të gjitha rregullat esenciale për procedurat e fitimit të tenderit dhe për procedurat e rishikimit si dhe për funksionimin e KPP-së mund të gjenden në këtë Akt

 • sidoqoftë: tituj të caktuar (p.sh. Prokurimi i centralizuar, urdhri për publikim, lajmërimet e tenderit) janë të rregulluara me legjislacion sekondar (dekretet qeveritare dhe ministrore)


Hyrje

III.

FUNKSIONET E KPP-së


Funksionet e kpp s
FUNKSIONET E KPP-së

 • Përgatitjen e rekomandimeve qartësimin e problemeve ekzistuese në aplikimin e ligjit për PP-në

 • Udhëzimet për çështjet praktike lëshohen nga Presidenti

 • Tavolina ndihmuese: për të dhënë mendime verbale dhe me shkrim për subjektet kontraktuese dhe tenderuesit

 • Asnjëra nga këto nuk janë detyrime ligjore

 • Udhëzimet dhe rekomandimet publikohen në Buletinin e PP-së


Funksionet e kpp s1
FUNKSIONET E KPP-së

 • Inicimin e modifikimit të legjislacionit të PP-së, përfshirjen në procesin e konsultimit

 • Mbajtjen e marrëdhënieve ndërkombëtare

 • Mirëmbajtjen e të dhënave (bazës së të dhënave) për prokurimin publik


Funksionet e kpp s trajnimet
FUNKSIONET E KPP-së - TRAJNIMET

Aktivitetet trajnuese: së pari: pjesëmarrja në trajnim dhe ‘trajnime të mëtutjeshme’ të subjekteve kontraktuese dhe tenderuesve, më vonë (nga 2004): koordinimi dhe mbikëqyrja e aktiviteteve trajnuese në fushën e prokurimit publik.


Funksionet e kpp s trajnimet1
FUNKSIONET E KPP-së - TRAJNIMET

 • Nga viti 1997: programi i trajnimit të trajnerëve me përkrahjen e Bankës Botërore

 • Institucionet e trajnimit janë përzgjedhur (Universiteti i Ekonomisë), manuali është elaboruar dhe është publikuar

 • 20 trajner janë trajnuar

 • Trajnerët kanë marrë pjesë në disa trajnime me organizim të KPP-së (kryesisht zyrtarë të qeverisë lokale në ulëset rajonale)


Funksionet e kpp s trajnimet2
FUNKSIONET E KPP-së - TRAJNIMET

 • Më vonë (nga 2000-2003): seminar 2-3 ditor– grupet në objektivë: zyrtarët e qeverisë lokale të cilët tashmë kanë marrë kompetenca në prokurimin publik; qëllimi: të ofrohen njohuri më të gjëra

 • Në vitin 2002-2003: në bashkëpunim me Shkollën e Biznesit të Budapestit (një institucion i shkollimit të lartë): 72 orë kurse trajnimi për prokurim publik (si dhe studime të rasteve) + njohuri ligjore dhe financiare


Funksionet e kpp s trajnimet3
FUNKSIONET E KPP-së - TRAJNIMET

 • Që nga viti 2004: max. 500 (220) orë trajnime të gjata për PP-në janë organizuar nga organizata të ndryshme të akredituara, trajnime të aprovuara nga shteti, certifikata në fund (të kërkuara çdo ditë e më shumë nga subjektet kontraktuese kur të punësohen njerëzit për PP)

 • Anëtarët dhe stafi i KPP-së janë prezent gjatë provimeve duke bërë monitorimin e kualitetit të trajnimit.

 • Mbikëqyrja nëpërmjet të përcaktimit të kritereve profesionale dhe ekzaminuese


Fun ksionet e k pp s tra jnimi
FUNKSIONET E KPP-së– TRAJNIMI

 • Në aspekt të koordinimit dhe mbikëqyrjes së trajnimit të PP-së: KPP-ja publikon informatat që kanë të bëjnë me aktivitetet trajnuese të PP-së (informata për seminaret, trajnimet si dhe kohëzgjatjen e tyre, trajnerët e përfshirë), si dhe informatat për rezultatet e provimeve

 • KPP-ja kontakton cilëndo organizatë trajnuese nëse zbulon ndonjë problem që ka të bëj me kualitetin e trajnimit


Fun ksionet e k pp s tra jnimi1
FUNKSIONET E KPP-së – TRAJNIMI

 • Trajnimi i shërbyesve civil nga ana e Zyrës Hungareze të Administratës Publike – KPP-jakamarrëpjesënëelaborimin e materialittrajnuesdhepërzgjedhjenetrajnerëve

 • Disa universitete kanë ofruar kurse për prokurimin publik (pjesë e trajnimit, p.sh. Fakulteti Juridik) ose kurse speciale – KPP-ja merr pjesë në elaborimin e programeve dhe materialeve të trajnimit

 • Anëtarët dhe stafi i KPP-së (seminaret, trajnimet) si folës/trajnues kur të kërkohen


Fun ksionet e k pp s
FUNKSIONET E KPP-së

 • Listat e administrimit :

  • Subjektet kontraktuese

  • Kontraktorët e miratuar

  • Konsulentët zyrtar për prokurimin publik

 • Publikimi i gazetës zyrtare të KPP-së: Buletini i Prokurimit Publik


Aktiviteti monitorues presidenti an tar e kpp s
AKTIVITETI MONITORUES Presidenti/Anëtarë e KPP-së

 • Procedimet ‘ex officio’ të iniciuara nga Presidenti ose Anëtarët e KPP-së

 • Mundësia për Presidentin që të kërkoj informata nga subjektet kontraktuese


Kontrollimi i njoftimit
KONTROLLIMI I NJOFTIMIT

 • Njoftimet që kanë të bëjnë me prokurimin publik duhet të publikohen nëpërmjet të KPP-së

 • Para se njoftimet të publikohen, Bordi Editorial i rishikon të gjitha në lidhje me formën dhe përmbajtjen e tyre

 • Afate të sakta kohore aplikohen për këtë aktivitet të kontrollimit


Kontrollimi i njoftimit1
KONTROLLIMI I NJOFTIMIT

 • Nëse njoftimi shkel ligjin e PP-së do të kthehet prapa për rishikim

 • Njoftimet e kthyera prapa tek Bordi Editorial me përmbajtjen e njëjtë dërgohen tutje dhe publikohen, por informohet edhe KPP-ja gjithashtu

 • Anëtarët e KPP-së kanë të drejtë të iniciojnë procedime ‘ex officio’ për Bordin e Arbitrimit


Kontrollimi i amendamentimit p rformanca e kontrat s
KONTROLLIMI I AMENDAMENTIMIT/ PËRFORMANCA E KONTRATËS

 • Autoritetet kontraktuese do të publikojnë një njoftim në Buletinin e PP-së në lidhje me amendamentimin dhe zbatimin (kompletimin) e kontratës

 • Dy lloje të njoftimeve :

  • Njëri për modifikimin

  • Njëri për zbatimin


Kontrollimi i amendamentimit p rformanca e kontrat s1
KONTROLLIMI I AMENDAMENTIMIT/ PËRFORMANCA E KONTRATËS

 • Akti i PP-së përcakton kushte të rrepta për amendamentimin e kontratës -> ‘ngjarjet e pa parashikueshme’

 • Bordi i arbitrimit ka të drejtë të përcaktoj kontestet ligjore lidhur me amendamentimin e përformancës së kontratës e nxjerrur me procedura të prokurimit publik

 • cilado palë e interesuar mund të inicioj procedurën për Bordin e Arbitrimit të bazuar në informatat e publikuara


Kontrollimi i amendamentimit performanca e kontrat s
KONTROLLIMI I AMENDAMENTIMIT/ PERFORMANCA E KONTRATËS

 • Përveç kësaj, nëse dalin në shesh dyshimet për shkeljen e ligjit, KPP-ja do t’i dërgoj njoftim organeve që kontrollojnë PP-në në përgjithësi

 • Këto organe kontrolluese (p.sh. Zyra e Auditorit Shtetëror, Zyra e kontrollit shtetëror) mund të inicioj procedimin ‘exofficio’ të Bordit të Arbitrimit brenda periudhës një vjeçare që shkelja ka ndodhur


Kontrollimi i procedurave t negociuara pa publikuar paraprakisht njoftimin
KONTROLLIMI I PROCEDURAVE TË NEGOCIUARA PA PUBLIKUAR PARAPRAKISHT NJOFTIMIN

 • Akti i PP-së obligon AK-në që t’i dërgoj Kryesuesit të Bordit të Arbitrimit të PP-së njoftimin e kontratës së bashku me informatat dhe dokumentet që arsyetojnë aplikimin e kësaj procedure

 • Nëse Kryesuesi zbulon se aplikimi i kësaj procedure ka qenë i pabazë, ai/ajo inicion procedurat e rishikimit ‘ex officio’ të Bordit të Arbitrimit


Kontrollimi i procedurave t negociuara pa publikuar paraprakisht njoftimin1
KONTROLLIMI I PROCEDURAVE TË NEGOCIUARA PA PUBLIKUAR PARAPRAKISHT NJOFTIMIN

 • Kryesuesi ka 15 ditë kohë për të marrë vendimin

 • Nëse paneli i komisionarëve zbulon se aplikimi ka qenë i paligjshëm, tërheq anash vendimin e AK-së lidhur me zgjidhjen e procedurave (përveç nëse kontrata tashmë është mbyllur)

 • Në rastin e fundit Bordi ka caktuar një gjobë (deri në 30 % të vlerës së kontratës)


Detyrimet statistikore
DETYRIMET STATISTIKORE PARAPRAKISHT NJOFTIMIN

 • KPP-ja është e obliguar që t’i raportoj Parlamentit dhe të plotësoj detyrimet statistikore kundrejt BE-së

 • burimet:

  • Publikimet qendrore ->njoftimi për fitimin e kontratës

  • Akti i PP-së obligon AK-në të përgatis një përmbledhje vjetore të statistikave, në një format përshkrues për prokurimet e tyre publike vjetore. Kjo përmbledhje do t’i komunikohet Këshillit jo më vonë se me 31 maj duke pasuar vitin për të cilin flitet.


Disa statistika p r 2008
DISA STATISTIKA PËR 2008 PARAPRAKISHT NJOFTIMIN

 • Vlera e përgjithshme e prokurimit publik: 1521,3 miliard HUF mbi pragun kombëtar (ende nuk ka asnjë informatë për vlerën e ultë të prokurimit)

 • 11oferta të dorëzuara si një mesatare

 • 6% (vlerë) e fituar nga tenderuesit e jashtëm


Hyrje

IV. PROCEDURAT E RISHIKIMIT PARAPRAKISHT NJOFTIMIN


Procedurat e bordit t arbitrimit
PROCEDURAT E BORDIT TË ARBITRIMIT PARAPRAKISHT NJOFTIMIN

Mund të iniciohen

 • Me aplikim ose

 • ‘ex officio’ (dy lloje)


Procedurat ex officio
PROCEDURAT ‘EX OFFICIO’ PARAPRAKISHT NJOFTIMIN

Procedurat ‘ex officio’ mund të iniciohen nga organizata tëpërcaktuara në Aktin e PP-së:

 • Anëtarët ose Presidenti i KPP-së

 • Zyra shtetërore e auditorit

 • Zyra e kontrollit qeveritar

 • Zyra e administratës publike e qarkut të Budapestit

 • Thesari Shtetërorë Hungarez (në lidhje me përdorimin e ngushtë të subvencioneve që i jepen qeverive lokale)

 • Komisionarët parlamentarë

 • subjekti që ofron subvencionin për prokurimin publik;

 • subjekti që autorizohet për të kryer procedurat e prokurimit publik në sferë të prokurimit publik të centralizuar


Vendimet e bordit t arbitrimit n 2007
VENDIMET E BORDIT TË ARBITRIMIT NË 2007 PARAPRAKISHT NJOFTIMIN

 • Refuzime (ankesa e pabazuar):318

 • Rasti është mbyllur : 148

 • Ankesa e bazuar : 227

 • Procedimet në pritje : 58


Vendimet e bordit t arbitrimit n 20071
VENDIMET E BORDIT TË ARBITRIMIT NË 2007 PARAPRAKISHT NJOFTIMIN

 • Numri i procedurave të rishikimit: 751 (ështëulur: në 2005: 1091, 2006: 858)

 • Nëmesin e tyre: meiniciativëneKryesuesittëBordittëArbitrimit: 109


Publi kimet e vendimeve dhe aktvendimeve
PUBLI PARAPRAKISHT NJOFTIMINKIMET E VENDIMEVE DHE AKTVENDIMEVE

 • Si vendimet e Bordit të Arbitrimit po ashtu edhe vendimet e gjyqit duhet të publikohen në Buletinin e Prokurimit Publik (organi zyrtar i KPP-së)

 • Pasi që Buletini është publikuar në Internet gjithashtu edhe vendimet dhe aktvendimet janë aty, mund të merren pa pagesë


Hyrje

JU FALEMNDERIT PËR VËMENDJE PARAPRAKISHT NJOFTIMIN

www.kozbeszerzes.hu

fribiczer.gabriella@kozbeszerzesek-tanacsa.hu