Praca magisterska
Download
1 / 22

Praca magisterska - PowerPoint PPT Presentation


 • 354 Views
 • Updated On :

Praca magisterska. Temat: Projekt mechanizmu regeneracji elektrod zbiorczych w elektrofiltrze suchym na podstawie badań laboratoryjnych. Autor: Przemysław Mikurda. Cel i zakres pracy:. Teoretyczne podstawy odpylania gazów Budowa elektrofiltru

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Praca magisterska' - pierrette


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Praca magisterska

Temat: Projekt mechanizmu regeneracji elektrod zbiorczych w elektrofiltrze suchym na podstawie badań laboratoryjnych

Autor: Przemysław Mikurda


Cel i zakres pracy:

Teoretyczne podstawy odpylania gazów

Budowa elektrofiltru

Zasada działania elektrofiltru

Warunki pracy elektrofiltru

Czynniki warunkujące skuteczność elektrofiltru

Opracowanie wyników badań laboratoryjnych


Rodzaje zanieczyszczeń wchodzące w skład powietrza:

Pyły

Tlenki siarki

Tlenki azotu

Metale ciężkie (ołów, kadm, rtęć, itp.)

Tlenek i dwutlenek węgla

Substancje niszczące powłokę ozonową


Zmiany wielkości emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłu całkowitego w Polsce na tle struktury zużycia nośników energii pierwotnej w latach 1990–2003


Podział urządzeń odpylających: pyłu całkowitego w Polsce na tle struktury zużycia nośników energii pierwotnej w latach 1990–2003

 • odpylacze suche

 • odpylacze mokre

  Podział urządzeń odpylających ze względu na zachodzące zjawiska:

 • grawitacyjne (komory osadcze)

 • bezwładnościowe

 • odśrodkowe (cyklony)

 • elektrostatyczne (elektrofiltry)

 • filtracyjne (tkaninowe)


Definicja elektrofiltru pyłu całkowitego w Polsce na tle struktury zużycia nośników energii pierwotnej w latach 1990–2003

Są jednymi z najstarszych urządzeń odpylających, których zasady działania opracował w 1910 roku Cottrell. Działanie ich polega na:

 • ładowaniu elektrostatycznym cząstek,

 • wydzielaniu naładowanych cząstek z pola elektrycznego,

 • usuwaniu cząstek pyłu z powierzchni wydzielania.

  Urządzenia te wykorzystują działanie sił pola elektrycznego. Proces odpylania odbywa się w przestrzeni pomiędzy dwiema elektrodami, przez którą przepływa strumień odpylanego gazu.


Budowa elektrofiltru pyłu całkowitego w Polsce na tle struktury zużycia nośników energii pierwotnej w latach 1990–2003


Główne elementy wchodzące w skład elektrofiltru pyłu całkowitego w Polsce na tle struktury zużycia nośników energii pierwotnej w latach 1990–2003

Komora elektrofiltru

Leje zsypowe

Elementy kierująco-dławiące

Komunikacja i dojścia

Izolacja termiczna

Układ elektrod ulotowych i zbiorczych

Strzepywacze

Napędy strzepywaczy

Konstrukcja wsporcza i zespoły prostownicze

Układ zasilania elektrofiltru


Zasada działania elektrofiltru pyłu całkowitego w Polsce na tle struktury zużycia nośników energii pierwotnej w latach 1990–2003

Zapylony gaz przepływa z małą prędkością między elektrodami zbiorczymi. Po przyłączeniu do elektrod napięcia wydzielają one duże ilości elektronów. Elektrony przyciągane są przez dodatnie elektrody zbiorcze i poruszają się w ich kierunku. W czasie swojego ruchu elektrony uderzają w neutralne cząstki gazu, wytrącając z nich dalsze elektrony, które z kolei powodują wytrącanie elektronów z innych cząstek gazu. Daje to w rezultacie duże ilości wolnych elektronów oraz dodatnio naładowane cząstki gazu. Powstałe elektrony osadzają się na neutralnych cząstkach gazu, ładując je ujemnie. Wytworzone w ten sposób ujemne jony gazowe osadzają się z kolei na zawartych w gazie ziarnach pyłu i przekazują im swój ładunek. Naładowane ujemnie ziarna pyłu poruszają się na skutek działania sił pola elektrostatycznego w kierunku dodatniej elektrody zbiorczej i osadzają się na niej. Ziarna pyłu osadzone na elektrodzie zbiorczej na skutek mechanicznego wstrząsania elektrodą opadają do zbiornika pyłu.

Warunki pracy elektrofiltru stałego

 • Utrzymywanie wszystkich urządzeń mechanicznych w

  dobrym stanie technicznym

 • Utrzymywanie odpowiedniego czasu między cyklami

 • Regularne odprowadzanie pyłu z lejów zsypowych

 • Utrzymanie szczelności komory odpylania

 • Utrzymywanie termoizolacji w dobrym stanie

 • Nie przekraczanie dopuszczalnych parametrów pracy

 • Wykonywanie zgodnie z zaleceniami DTR obsług

  technicznych


Skuteczność odpylania stałego

Dla określenia jakości procesu odpylania używa się w technice pojęcia stopień odpylania, skuteczność odpylania, lub krótko, aczkolwiek niezupełnie ściśle, sprawność odpylania.

Skutecznością odpylacza nazywa się ciężarowy stosunek pyłu strącanego z gazu w odpylaczu, do ciężaru pyłu wprowadzonego wraz z gazem do odpylacza.


gdzie: stałego

g1 , g2 - koncentracja pyłu w gazie przed i za odpylaczem, g m-3;

Vl ,V2 - ilość gazu wchodząca i wychodząca z odpylacza, m3 s-1.

Jeżeli ilości gazu przed i za odpylaczem są te same (V1 = V2), wzór przyjmuje uproszczoną postać


Zależność sprawności od długości pola w elektrofiltrze stałego

przy czym jest stałą dla danej serii pomiarówCzynniki warunkujące skuteczność elektrofiltru długości pola w elektrofiltrze

 • Obciążenie gazowe

 • Wielkość cząsteczek i koncentracja pyłu

 • Oporność właściwa pyłu

 • Wymiary pola elektrycznego i rodzaj elektrod

 • Wielkości elektryczne

 • Równomierność rozkładu prędkości gazu w komorze

  elektrofiltru


Wpływ oczyszczania na pracę elektrofiltru długości pola w elektrofiltrze

Dla poznania wpływu systemu strzepywania na skuteczność elektrofiltruA. Little przeprowadził odpowiednie badania na instalacji doświadczalnej. Elektrofiltr doświadczalny posiadający cztery stopnie odpylania pracował na spalinach kotłowych pochodzących z dużego kotła pyłowego o temperaturze 140°C, po wstępnym oczyszczeniu w cyklonach, wynoszącej 1,42 gm-3. Prędkość gazu w elektrofiltrze wynosiła 1,32 m s-1, obciążenie prądowe 0,181 mAm-2. Pomierzono zmianę w czasie skuteczności odpylania:-bez strzepywania elektrod zbiorczych, -przy ciągłym strzepywaniu oraz -przy czyszczeniu programowym z cyklem 5-minutowym


Wpływ systemu strzepywania elektrod zbiorczych elektrofiltru na jego skutecznośćodpylania:

1 — bez strzepywania;

2 — strzepywanie ciągłe;

3 — strzepywanie okresowe.


Podsumowanie elektrofiltru na jego skuteczność

Elektrostatyczne oczyszczanie gazów jest w dalszym ciągu dynamicznie rozwijającą się technologią, a w połączeniu z technologiami usuwania zanieczyszczeń gazowych tworzone są podstawy do dalszego rozwoju elektrofiltrów. Szczególnie, że obecnie zainteresowanie użytkowników elektrofiltrów skupia się na następujących zagadnieniach:

 • ekonomicznych aspektach różnych opcji podwyższania

  skuteczności odpylania,

 • wpływie instalacji odsiarczania i odazotowania (w tym części

  palnych) na pracę elektrofiltrów,

 • usuwaniu cząstek poniżej 10 µm oraz poniżej 2,5 µm w

  elektrofiltrze,

 • usuwaniu związków toksycznych (np. rtęci),

 • możliwości stosowania mokrych elektrofiltrów,

 • stosowania nowych systemów zasilania energią elektryczną


Dziękuję za uwagę elektrofiltru na jego skuteczność


ad