1 / 15

Praca magisterska wykonana w Katedrze i Zakładzie Chemii Analitycznej

Iwona Szczudrawa. Właściwości antyoksydacyjne in vitro i całkowita zawartość związków fenolowych w ekstraktach wybranych roślin leczniczych. Praca magisterska wykonana w Katedrze i Zakładzie Chemii Analitycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

gella
Download Presentation

Praca magisterska wykonana w Katedrze i Zakładzie Chemii Analitycznej

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Iwona Szczudrawa Właściwości antyoksydacyjne in vitroi całkowita zawartość związków fenolowych w ekstraktach wybranych roślin leczniczych Praca magisterska wykonana w Katedrze i Zakładzie Chemii Analitycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego Promotor pracy: Prof. dr hab. Marek Wesołowski

 2. CEL PRACY • oznaczenie całkowitej zawartości związków fenolowych w ekstraktach wodnych 87 próbek ziół i przypraw pochodzących z roślin należących do trzech rodzin: Jasnotowate, Selerowate, Astrowate, • ocena właściwości antyoksydacyjnych, • identyfikacja gatunków o wysokiej zawartości związków fenolowych oraz aktywności antyoksydacyjnej, • potwierdzenie, że związki fenolowe są odpowiedzialne za właściwości przeciwutleniające roślin, • zróżnicowanie badanych próbek pod względem aktywności antyoksydacyjnej oraz zawartości związków fenolowych.

 3. ANALIZOWANY MATERIAŁ • 87 PRÓBEK 39 ZIÓŁ 47 PRZYPRAW Próbki zakupione w sklepach spożywczych i zielarskich na terenie Trójmiasta pochodziły od 11 znanych producentów: Kamis, Kotanyi, Kawon, Dary Natury, Herbapol, Flos, Prymat, Galeo, Cykoria, Appetita, Sigal. Większość analizowanych próbek pochodziła z Polski. Wśród badanych próbek znalazły się też pochodzące z Maroko, Turcji, Iranu, Egiptu i Niemiec.

 4. PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ • homogenizacja (mielenie) • przygotowanie próbek do ekstrakcji • ogrzewanie na łaźni wodnej do wrzenia przez 1h ZIOŁA I PRZYPRAWY EKSTRAKTY WODNE

 5. OZNACZENIE CAŁKOWITEJ ZAWARTOŚCI ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH • przygotowanie rozcieńczeń ekstraktów wodnych, dla których mierzone wartości absorbancji mieszczą się w zakresie krzywej wzorcowej • przygotowanie badanej próbki z odczynnikiem Folina-Ciocalteu • inkubacja w czasie 30 min w ciemnym miejscu • pomiar spektrofotometryczny przy długości fali 760 nm • przedstawienie wyników w mg GA/g s.m.

 6. OZNACZANIE AKTYWNOŚCI ANTYOKSYDACYJNEJ • METODA DPPH • przygotowanie badanej próbki z metanolowym roztworem DPPH • inkubacja w ciemnym miejscu w czasie 10 min • pomiar spektrofotometryczny przy długości fali 517 nm • zdolność antyoksydantów zawartych w próbce do zmiatania wolnych rodników wyrażono przez % inhibicji rodnika DPPH

 7. OZNACZANIE AKTYWNOŚCI ANTYOKSYDACYJNEJ • METODA FRAP • przygotowanie badanej próbki ze świeżo przygotowanym roztworem FRAP • inkubacja w czasie 10 min na łaźni wodnej w temp. 37°C • pomiar absorbancji przy długości fali 593 nm • zdolność próbek materiału roślinnego do redukowania jonów żelaza wyrażono w mmol Fe2+/g s.m.

 8. WYNIKI – CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH Najbogatsze w związki fenolowe - zioła i przyprawy pochodzące z gatunków roślin należących do rodziny Jasnotowatych: liść melisy, ziele lebiodki, liść mięty pieprzowej, oregano oraz majeranek. Najniższa zawartość związków fenolowych - gatunki roślin z rodziny Selerowatych: korzeń lubczyku, korzeń arcydzięgla, kminek.

 9. WYNIKI – CAŁKOWITA AKTYWNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA (DPPH) Najwyższe wartości TAC - zioła i przyprawy pochodzące z roślin należących do rodziny Jasnotowatych: liść melisy, ziele lebiodki, liść mięty pieprzowej, oregano, majeranek, hyzop, tymianek. Najniższe wartości TAC - próbki pozyskane z roślin należących do rodziny Selerowatych: korzeń lubczyku, korzeń arcydzięgla, owoc kminku, kminek, lubczyk.

 10. WYNIKI – CAŁKOWITA AKTYWNOŚĆ ANTYOKSYDACYJNA (FRAP) Zioła i przyprawy o najwyżej aktywności antyoksydacyjnej pochodziły z roślin należących do rodziny Jasnotowatych: liść melisy, ziele lebiodki, liść mięty pieprzowej, tymianek, oregano. Najniższą aktywność przeciwutleniającą stwierdzono w ekstraktach przyprawy- kminku, pochodzącej z Kminku zwyczajnego z rodziny Selerowatych.

 11. ANALIZA GŁÓWNYCH SKŁADOWYCH • (PCA) • p Cel: zróżnicowanie badanych próbek pod względem aktywności antyoksydacyjnej i zawartości związków fenolowych Skupienie I: próbki z gatunków roślin z rodziny Selerowatych Skupienie II: próbki z gatunków roślin z rodziny Jasnotowatych

 12. KORELACJA POMIĘDZY WARTOŚCIAMI TACDPPH i TACFRAP Silna zależność pomiędzy zdolnością antyoksydantów obecnych w materiale roślinnym do inhibicji aktywności rodnika DPPH (zmiatania wolnych rodników) oraz redukcji jonów Fe(III).

 13. Zależność pomiędzy wartościami TACDPPH i TPC Zależność pomiędzy wartościami TACFRAP i TPC

 14. WNIOSKI • zioła i przyprawy pochodzące z gatunków roślin należących do rodziny Jasnotowatych są najbogatsze w związki fenolowe oraz wykazują wysoką aktywność antyoksydacyjną, podczas gdy rodzinę Selerowatych cechuje niska aktywność przeciwutleniająca oraz niska zawartość związków fenolowych, • istnieje silna korelacja pomiędzy całkowitą aktywnością przeciwutleniającą i zawartością związków fenolowych w wyciągach z badanych przypraw i ziół, co potwierdza fakt, iż związki fenolowe mają istotny udział we właściwościach antyoksydacyjnych roślin, • związki aktywne obecne w wyciągach ziół i przypraw są zdolne do zmiatania wolnych rodników oraz redukcji jonów Fe3+, • gatunek rośliny ma istotny wpływ na wartości TPC oraz TACDPPH iTACFRAP .

 15. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

More Related