oppf lging og vurdering som grunnlag for l ring n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Oppfølging og vurdering som grunnlag for læring PowerPoint Presentation
Download Presentation
Oppfølging og vurdering som grunnlag for læring

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

Oppfølging og vurdering som grunnlag for læring - PowerPoint PPT Presentation


 • 159 Views
 • Uploaded on

Oppfølging og vurdering som grunnlag for læring . Wenche Rønning Nordlandsforskning. Disposisjon. Hva er vurdering? Hvorfor er vurdering viktig for læring? Om elev- og lærerperspektivet i vurdering Vurdering – noen begreper - oppsummering Formativ vurdering

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Oppfølging og vurdering som grunnlag for læring


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
disposisjon
Disposisjon
 • Hva er vurdering?
 • Hvorfor er vurdering viktig for læring?
  • Om elev- og lærerperspektivet i vurdering
 • Vurdering – noen begreper - oppsummering
 • Formativ vurdering
  • Hva er det og hva vet vi om det?
  • Status
  • Hvordan forbedre formativ vurdering?
 • Metakognisjon
hva er vurdering
Hva er vurdering?
 • Vurdering er:
  • Prosessen med å samle, tolke, registrere og bruke informasjon om hvordan elever klarer å utføre ulike utdanningsoppgaver.
 • Vurdering omfatter mange ulike ting, fra:
  • Mer formelle sammenhenger og prosedyrer; skriftlige tester som karaktersettes etter strikte prosedyrer, til
  • Uformelle sammenhenger som det å lese en elevs arbeid, lytte til det eleven har å si osv.
hva er vurdering1
Hva er vurdering?
 • Vurdering forutsetter at læreren tar beslutninger – vurderer – elevenes arbeid, målt opp mot en standard av hva som forventes. Denne standarden kan enten være:
  • Normbasert – satt på grunnlag av en forståelse av hva som er en gjennomsnittlig prestasjon i elevgruppen, eller:
  • Kriteriebasert – satt på grunnlag av forhåndsdefinerte kriterier om elevers prestasjoner mht kunnskaper, forståelse og ferdigheter (prosjektet Bedre vurderingspraksis)
hva er vurdering2
Hva er vurdering?
 • Formålet med vurdering er:
  • Å framskaffe informasjon til lærer om elevens framgang med den hensikt å støtte framtidig læring (vurderingens formative rolle).
  • Å framskaffe informasjon om elevens prestasjonsnivå på gitte tidspunkt i løpet av og ved slutten av elevens skolegang (vurderingens summative rolle).
  • Å framskaffe nødvendig informasjon for utvelgelse (vurderingens sertifiseringsrolle).
  • Å bidra med informasjon for å kunne vurdere effektiviteten eller kvaliteten i utdanningssystemet (vurderingens evalueringsrolle).
hvorfor er vurdering viktig for l ring
Hvorfor er vurdering viktig for læring?
 • Lærerperspektivet:
  • Avdekker misforståelser og gir grunnlag for diagnostisering av ev. problemer.
  • Gir informasjon som er viktig for å kunne forbedre undervisningen.
  • Gir den nødvendige informasjon for å kunne få til ”stillasbygging” – hjelpe eleven videre i ”den nærmeste utviklingssonen” – hvor går vi videre?
 • Elevperspektivet:
  • Gir dem informasjon om hva og hvor godt de har lært noe.
  • Øker motivasjonen.
  • Hjelper elevene til å forstå hvordan de lærer best. Utvikling av metakognitive ferdigheter.
noen begreper to ulike vurderingskulturer
Noen begreper To ulike vurderingskulturer
 • Formativ og summativ vurdering – hva slags funksjon har vurderingen?
 • Underveisvurdering og sluttvurdering – de formelle begrepene i Kunnskapsløftet
 • Vurdering og evaluering.
 • To ulike vurderingskulturer:
  • Vurdering AV læring (først og fremst summativ)
  • Vurdering FOR læring (formativ)
 • Vårt fokus: vurdering FOR læring – vurdering som integrert del av læringsprosessen
hva vet vi om vurdering for l ring
Hva vet vi om vurdering for læring?

Inside the black box (Black og William 1998)

Klasserommet/læringsarenaen

Den sorte boksen

Input

Output

Hva skjer inni den sorte boksen? Hvilken input produserer hvilken output, og hvordan kan vi vite hvorfor det skjer? Deres fokus: formativ vurdering

formativ vurdering hva er det og hva vet vi om effektene av det
Formativ vurdering – hva er det og hva vet vi om effektene av det?
 • Black og William: forskning omkring formativ vurdering som
 • Formativ vurdering: skal støtte elevens videre læring; foretas av lærer og elev og benyttes for å modifisere undervisnings-og læringsprosessen; en integrert del av prosessen (jfr Tomlinson – LFP).
 • Fører bedret formativ vurdering til bedre utbytte?
  • Utviklingsarbeid som styrker formativ vurdering gir betydelige effekter ift læringsutbytte.
  • Underytere og elever som sliter har særlig stort utbytte av formativ vurdering.
  • Økt formativ vurdering krever nye måter å undervise på.
  • Eleven må være aktivt involvert.
formativ vurdering status
Formativ vurdering - status
 • Kunnskapsstatus: Hva er gjeldende praksis ift formativ vurdering? Mange utfordringer:
  • Lærere har få og svake modeller for formativ vurdering – mest fokus på tester,
  • Lite/ingen oppmerksomhet fra sentralt nivå ift sammenhengen mellom lærers rolle i formativ og summativ vurdering,
  • Eksternt utviklede tester dominerer både undervisning og vurderingspraksis,
  • Lærere kan forutse elevers resultater på eksterne tester fordi deres egne tester imiterer de eksterne,
  • Testene som lærere utvikler, oppfordrer til overfladisk læring (rote learning),
  • Spørsmålene (tester) og andre metoder for vurdering som benyttes, er i liten grad grunnlag for felles diskusjon/refleksjon i kollegiet,
  • Overfokusering på karaktersetting, klassifisering av elevers prestasjoner,
  • Tilbakemelding fra lærer til elev fyller oftest sosiale og administrative funksjoner – lite fokus på tilrettelegging for læring,
  • Konklusjon: stort behov for å utvikle læreres forståelse for og praksis i formativ vurdering.
hvordan forbedre formativ vurdering
Hvordan forbedre formativ vurdering?
 • Tilbakemelding til eleven må omhandle spesifikke elementer i elevens arbeid og hvordan det kan bedres/utvikles; bør unngå sammenligning med medelever,
 • Eleven må få verktøy til og mulighet for å arbeide videre med det de strever med,
 • Selvvurdering – styrker formativ vurdering, men: elever kan bare vurdere seg selv når de har et klart bilde av læringsmålet; må kjenne: det ønskede målet, status og måten å tette gapet mellom de to,
 • Elevene må trenes til å kunne samarbeide og vurdere hverandre – gjennom å vurdere hverandre kan elevene utvikle en mer ’objektiv’ forståelse av hva det vil si å oppnå et mål – dette er grunnleggende for å kunne vurdere seg selv effektivt.
 • Muligheter for eleven til å uttrykke sin forståelse bør innebygges i all undervisning – initierer samhandling der formativ vurdering støtter læring,
hvordan forbedre formativ vurdering1
Hvordan forbedre formativ vurdering?
 • Tester som formativt verktøy: bedre med jevnlige, små tester enn lange, omfattende. Test ved slutten av en modul/tema er uten mening ift formativ vurdering; for seint til å arbeide med resultatene av testen.
 • Lærers vurderingspraksis avspeiler lærerens syn på læring og lærers syn på elevers potensial for læring  må utfordres, derfor:
 • Må det avsettes tid til refleksjon og samarbeid om vurdering – god vurderingspraksis forutsetter utviklingsarbeid i kollegiet.
gruppeoppgave
Gruppeoppgave
 • Ta for dere én eller flere av følgende arbeidsmåter:
  • Stasjonsundervisning,
  • Helklassediskusjon,
  • Individuelt arbeid med skriftlige oppgaver,
  • Muntlig aktivitet i grupper,
  • Prosjektarbeid.
 • Drøft følgende:
  • Hvilke muligheter for formativ vurdering ligger i de ulike arbeidsmåtene?
  • Hva krever det av lærer – og av eleven?
 • Hvordan kan dere jobbe med å utvikle vurderingspraksisen på egen skole?