kwaliteit van leven na kanker n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kwaliteit van leven na kanker PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kwaliteit van leven na kanker

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 29
Download Presentation

Kwaliteit van leven na kanker - PowerPoint PPT Presentation

phyllis-juarez
138 Views
Download Presentation

Kwaliteit van leven na kanker

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Kwaliteit van leven na kanker harde feiten vragen om eigentijdse zorg Josine Nogossek psychosociale zorg

 2. “De confrontatie met kanker betekent een scala aan taken, een serie primaire en secundaire inschattingen, die onze verstandelijke vermogens te boven gaan . …. in een periode van strijd, …vol chaos” uit: Leven met kanker Prof. Harry van de Wiel

 3. Presentatie • Eigentijdse zorg voor kwaliteit van leven • is nodig • mogelijk • voor sommigen is extra zorg nodig • van belang is hen te onderscheiden

 4. Leven na kanker • Goede kwaliteit van leven • Meer zorgconsumptie • Minder arbeidsparticipatie • Algemene en specifieke gezondheids- klachten Mols 2007, Nivel 2005

 5. Kwaliteit van leven Zaadbalkanker • goede kwaliteit van leven • bij 1 op 8 drukt kanker stempel op leven • ook na 10 jaar • negatieve invloed op dagelijks leven • angst om opnieuw ziek te worden Fleer 2006 , Dahl 2005

 6. Kwaliteit van leven Borstkanker • behoefte aan ondersteunende zorg onafhankelijk van diagnosejaar • 65 % had tenminste 1 behoefte • zorgbehoeften 3 keer groter bij klinische angst Hodgkinson 2006

 7. Arbeidsparticipatie • Na kanker minder dan 50% ( bevolking 66%) • Werkhervatting na kanker 62% geheel of gedeeltelijk NIVEL 2005

 8. Adaptieve opgaven • Ziektegerelateerde • Persoonlijke • Sociale • Materiële

 9. Mate van aanpassingIPOS core curriculum 2007

 10. Vermoeidheid • Bij 20- 48% van de kankerpatiënten • Vaak met psychologische stoornis • Voorspellers van aanhoudende vermoeidheid • Hoge angst • Weinig gevoel van controle over symptomen NIVEL 2005, Goldstein 2006, Servaes 2006

 11. KWALITEIT VAN ZORG Onderkenning van psychosociale problemen • Een aanzienlijk deel van depressies bij kanker wordt niet of niet goed herkend Fallowfield 2001, Keller 2004

 12. Obstakels in onderkenning • Overlap met fysieke symptomen • Interpretatie van symptomen • Onderschatting van frequentie en ernst • Gebrek aan communicatie van zijde van patiënt en arts • Verborgen symptomen, als zich sociaal afzonderen • IPOS core curriculum 2007

 13. Effect psychosociale interventies Gunstige uitwerking op • stemming • omgaan met de ziekte • zelfwaardering • gevoel van controle • relaties • kwaliteit van leven CBO Richtlijn borstkanker

 14. Communicatie met patiënt Meten en bespreken van kwaliteit van leven verbetert • communicatie arts-patient • welbevinden patiënt Detmar 2000, Velikova 2004

 15. Gezamenlijke besluitvorming • meer positieve psychologische uitkomsten als patiënt expliciet gevraagd wordt definitief besluit te nemen • meer psychologische problemen bij nadrukkelijk advies arts • afname angst als besluitvorming conform voorkeur patiënt plaats heeft Deadman 2001,Gattellari 2001

 16. effectieve interventies o.a. • psycho-educatie effect ook na 3 jaar • psychologische interventies bij hoge mate van ‘distress’ • instructie ontspanning significante verbetering van angst en depressie Stanton 2006, Jacobsen 2006

 17. Interventies bij vermoeidheid Multidisciplinair revalidatieprogramma • bevordert fysiek, psychisch en relationeel welbevinden Trainingsinterventie • vergroot lichamelijke conditie • verhoogt kwaliteit van leven • vermindert vermoeidheid VIKC-CBO Richtlijn oesofaguscarcinoom

 18. Eigentijdse zorg voor kwaliteit van leven • Multidisciplinaire visie en beleid • Kwaliteit van leven integraal • Op basis van ‘evidence’ en consensus • Systematische werkwijze • Verwijsstructuur • Evaluatie en onderzoek

 19. Afstemming en samenwerking arts verpleegkundige maatschappelijk werk psycholoog geestelijk verzorger seksuoloog psychiater

 20. Eigentijdse psychosociale zorg • Basale psychosociale zorg arts en verpleegkundige zijn voor patiënt belangrijkste bronnen van informatie en steun • Psychosociale signalering specifieketaak • Gevarieerd zorgaanbod professionele en informele zorg

 21. Doel signalering • Kwaliteit van leven bespreken met patiënt • Mate van distress bepalen • Zonodig verwijzen

 22. Aanpak signalering • Structureel bij iedere patiënt met kanker • Systematisch met instrument • Vroeg in traject en daarna herhaald

 23. Gevarieerd zorgaanbod • Informele zorg lotgenotencontact bijeenkomsten patiëntenorganisaties inloophuizen • Gespecialiseerde psychosociale zorg Herstel & Balans psycho-educatie cursus “leven met kanker” ontspanningsoefeningen individuele hulp

 24. IKZ ondersteunt • psychosociale signalering • projecten • regionale uitwisseling en afstemming • landelijke richtlijn • revalidatieprogramma herstel & balans • lotgenotencontact

 25. Leven na kanker is leven met een gezond lichaam én een gezonde geest.