95 Komuna 390‘966 Banorë 947 km 2 - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
95 Komuna 390‘966 Banorë 947 km 2 PowerPoint Presentation
Download Presentation
95 Komuna 390‘966 Banorë 947 km 2

play fullscreen
1 / 9
95 Komuna 390‘966 Banorë 947 km 2
139 Views
Download Presentation
phylicia-fauna
Download Presentation

95 Komuna 390‘966 Banorë 947 km 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Biel/BienneSeeland 95 Komuna390‘966 Banorë 947 km2 Emental Kantoni FR Berni i sipërm

  2. 95 komuna 390’966 banorë • Komuna më e vogëlClaveyres me 50 banorë • Komuna më e madhe Bern me rreth 124‘000 banorë • Cila është detyra dhe legjitimimi i RKBM?

  3. Referendum 17 Maj 2009 101 Komuna

  4. Kushtet e përgjithshme • Themeluarmë1.1.2010 • Krijuar nga shkrirja e 2 organizatave rajonale dhe 4 rajone planifikimi • Organizata juridiko-publike të hartuara në ligjin e komunave • Të porositura nga komunat: Platforma strategjike • 95 komuna, 390’966 banorë, 947 km2 • Financimi • Financimi me kontribute për banorë të komunave anëtare • Subvencionimet e projekteve të kantonit të Bernit (1/3 e shumës) • Shuma buxhetore rreth 4 mil. Franga

  5. Detyra

  6. Komunat Organet Asambleja rajonale Komisionet Drejtoria Përshkallëzim vote Zyrat Votuesit

  7. Organizimi 95

  8. Pikat e forta dhe mundësitë e Konferencës • Këndvështrim i përgjithshëm: Shtatë detyra tëmirujdisura • Të mendosh dhe të veprosh për krahinën: Mbivështrimgjithpërfshirësnëvendtëfokusimit në hapësiratë vogla • Vendime efiçente dhe tëlidhurangushtmeçështjetrajonale • Qyteti, aglomerati dhe fshati, tëgjithëtëpërfshirë • Bashkëvendosje demokratike • Pozicionim i fortë: Partner juridiko-publik i kantonit • Peshë më e madhe duke bashkuar interesat • Organi vendimtar për të gjitha temat rajonale!

  9. Programi Aglomeracion i transportit dhe i banesave në Bernin e mesëm