slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lidská práva PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lidská práva

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 14

Lidská práva - PowerPoint PPT Presentation


 • 735 Views
 • Uploaded on

Lidská práva. Obsah. základní lidská práva univerzální a specifická lidská práva základní dokumenty vztahující se k problematice lidských práv poškozování lidských práv – diskriminace, šikana. Základní lidská práva. souhrn práv a svobod, která jsou přisuzována každé lidské bytosti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Lidská práva


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obsah
Obsah
 • základní lidská práva
 • univerzální a specifická lidská práva
 • základní dokumenty vztahující se k problematice lidských práv
 • poškozování lidských práv – diskriminace, šikana
z kladn lidsk pr va
Základní lidská práva
 • souhrn práv a svobod, která jsou přisuzována každé lidské bytosti
 • základní pravidla, která umožňují všem lidem uplatnit svou lidskou důstojnost
 • přirozená práva každého jedince
 • jsou pro všechny bez ohledu na rasu, pohlaví, vyznání, politickou , národnostní nebo sociální příslušnost
 • lidská práva jsou nedělitelná
 • každý člověk má nejen lidská práva, ale i odpovědnost respektovat lidská práva druhých
 • Moje právo končí tam, kde začíná právo druhého
kategorie lidsk ch pr v
Kategorie lidských práv
 • lidská práva můžeme rozčlenit do dvou kategorií:
 • občanská a politická práva – zaměřena na svobody (právo na život, na svobodu názoru, sdružování a shromažďování..)
 • ekonomická , sociální a kulturní práva – zaměřena na životní jistoty (právo na práci, vzdělání, výživu, obydlí, zdravotní péči, právo na kulturní rozvoj, právo žít v čistém životním prostředí chráněném před zničením…..)
univerz ln a specifick lidsk pr va
Univerzální a specifická lidská práva

Při definici lidských práv se často setkáváme s pojmem univerzální nebo specifická lidská práva:

 • Univerzálnost lidských práv spočívá v tom, že jsou tu pro všechny, bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženské vyznání, politické nebo jiné názory, národnostní nebo sociální původ.Všichni jsme se narodili svobodní a rovní v důstojnosti a v právech.
 • Specifická lidská práva se týkají jednotlivců nebo komunit – jsou ohroženi v dodržování všeobecných práv, často diskriminováni – např. děti, zdravotně postižení, nemocní, uprchlíci, ženy, staří lidé, národnostní menšiny…

Proto byla dohodnuta specifická lidská práva zaměřená na tyto skupiny lidí.

z kladn dokumenty
Základní dokumenty

Všeobecná deklarace lidských práv – přijata Valným shromážděním OSN 10.prosince 1948

 • 10. prosinec je Mezinárodním dnem lidských práv
 • seznam zhruba třiceti základních práv každého člověka kdekoliv na světě bez ohledu na jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, jazyk, náboženství, sociální původ…
 • Vlády, které ji podepsaly se zavazují zajišťovat práva nejen pro své občany, ale také pro lidi z jiných států

Podívejte se na znění deklarace

http://www.amnesty.cz/info.php?sec=5&art=58

z kladn dokumenty1
Základní dokumenty
 • Všeobecná deklarace je pouze prohlášení - není to mezinárodní zákon, proto byly přijaty mezinárodně závazné dokumenty, které podrobněji vymezují jednotlivé kategorie lidských práv:
 • Mezinárodní úmluva o ekonomických, sociálních a kulturních právech
 • Mezinárodní úmluva o občanských a politických právech
z kladn dokumenty2
Základní dokumenty
 • Úmluva o právech dítěte – schválena 20. listopadu 1989 Valným shromážděním OSN jako závazný mezinárodní dokument

viz http://www.unicef.cz/index.php?pg=2&id=34&zp=1&PHPSESSID=cfe0eb090a660cc6d9135d74eaa8805a

 • Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen
 • Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin
 • Evropská sociální charta

….

Viz: http://www.helcom.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=23&PHPSESSID=33d8923c3644cc3f6895758b1199188b

slide9
Úkol:
 • Pokud jste pozorně sledovali tuto prezentaci, tak jste zaznamenali, že obsahuje odkazy na dokumenty k lidským právům, které jsou na webových stránkách určitých organizací. Zjistěte čím se tyto organizace zabývají, jaký je jejich význam.
ochrana lidsk ch pr v
Ochrana lidských práv
 • Ochrana lidských práv v ČR je zakotvena v Listině základních práv a svobod
 • Instituce, kde se můžeme domáhat dodržování lidských práv:

soudy

hromadné sdělovací prostředky

poslanci – volení zástupci

ombudsman – veřejný obhájce práv

slide11
Úkol
 • Víš, kdo je nyní ve funkci ombudsmana? Kde je sídlo jeho úřadu?
 • Znáš nějaké pořady v televizi, které se zaměřují na problematiku dodržování lidských práv?
 • Který poslanec Parlamentu má svou kancelář v blízkosti Tvého bydliště ?
 • Která evropská instituce dohlíží na dodržování lidských práv a můžeš se na ni obrátit?
po kozov n lidsk ch pr v
Poškozování lidských práv
 • V souvislosti s nedodržováním a poškozováním lidských práv se setkáváme s pojmy:

diskriminace

rasismus

xenofobie

šikana

násilí

 • Dokážeš tyto pojmy vysvětlit?
 • Jak se dá těmto závažným projevům bránit?
 • S těmito projevy se často váže označení- předsudky, stereotypy – víš co znamenají , uveď nějaký příklad.
ot zky k lidsk m pr v m
Otázky k lidským právům:
 • Ve kterém mezinárodním dokumentu jsou zakotvena práva každého dítěte?
 • Kdy byla vyhlášena Všeobecná deklarace lidských práv?
 • Jmenuj alespoň 5 základních práv člověka:
 • Co je to rasová diskriminace a co můžeme proti rasismu dělat?
 • Co je to předsudek?
 • Co znamená slovo minorita?
test lidsk pr va
Test: Lidská práva
 • Specifická lidská práva jsou:
 • všeobecná práva, která se týkají lidských potřeb všech lidí kdekoli na světě
 • práva platná a různá v jednotlivých státech
 • práva některých skupin lidí, která jsou snáze nebo častěji ohrožována

2. Součástí naší Ústavy je:

 • Všeobecná deklarace lidských práv
 • Listina základních práv ä svobod
 • Evropská sociální charta

3. Základní lidská práva jsou:

 • práva, která se týkají základních potřeb ohrožených skupin lidí
 • práva občanů ČR
 • všeobecná práva, která se týkají lidských potřeb všech lidí kdekoli na světě

4. Jak se dělí základní lidská práva?

 • Práva nejdůležitější a vedlejší
 • Práva hospodářská a společenská a práva politická a soukromá
 • Práva ekonomická, sociální a kulturní a práva občanská a poltická