z klady kvalitativn ho v zkumu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZÁKLADY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZÁKLADY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

ZÁKLADY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

ZÁKLADY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU. Martin Veselý vesemak@volny.cz. Jaký je cíl dnešního semináře?. seznámení se základními principy a metodami kvalitativního společenskovědního výzkumu společné a možnostmi, jak využít kvalitativních výzkumných metod v architektonické a urbanistické tvorbě

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZÁKLADY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU' - peyton


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z klady kvalitativn ho v zkumu

ZÁKLADY KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU

Martin Veselý

vesemak@volny.cz

jak je c l dne n ho semin e
Jaký je cíl dnešního semináře?
 • seznámení se základními principy a metodami kvalitativního společenskovědního výzkumu
 • společné a možnostmi, jak využít kvalitativních výzkumných metod v architektonické a urbanistické tvorbě
 • neodradit účastníky od používání kvalitativních metod 
co byste si z n j m li odn st
Co byste si z něj měli odnést?
 • znalost výhod a nevýhod kvalitativního výzkumu ve srovnání s výzkumem kvantitativním
 • povědomí o rizicích spojených s kvalitativním výzkumem
 • orientaci v základních technikách sběru a interpretace kvalitativních dat
 • schopnost tyto techniky prakticky používat
o em dnes bude e
O čem dnes bude řeč?
 • Proč dělat kvalitativní výzkum?
 • Místo, předmět a charakter kvalitativního výzkumu
 • Zúčastněné pozorování
 • Kvalitativní rozhovor
 • Interpretace kvalitativních dat
1 pro kvalitativn v zkum
1. Proč kvalitativní výzkum?
 • porovnání paradigmat: pozitivismus a naturalismus
 • limity kvantitativního a kvalitativního přístupu
 • anekdotismus kvalitativních dat
 • kritika realismu
dal v hody kvantitativn ho v zkumu
Další výhody kvantitativního výzkumu
 • ve srovnání s kvalitativními metodami časově mnohem méně náročné způsoby sběru dat
 • poměrně rychlé softwarové zpracování dat
 • poskytuje exaktní, numerické (→ snáze ověřitelné a srovnatelné) závěry
 • aplikovatelnost na početné cílové populace (v demografii, makroekonomii apod.)
 • výrazně větší nezávislost výsledků výzkumu na konkrétním výzkumníkovi
a nev hody
A nevýhody…
 • obtížná zohlednitelnost lokálních a individuálních specifik
 • menší flexibilita výzkumu
 • vede pouze k ověřování platnosti teorií, nikoliv vytváření nových
co je anekdotismus
Co je anekdotismus?

„V rámci kvalitativního výzkumu existuje tendence k anekdotickému přístupu při práci s daty ve vztahu k závěrům či vysvětlením. Krátkých rozprav, útržků z nestrukturovaných rozhovorů nebo příkladů partikulárního jednání je užíváno jako důkazů určitých tvrzení. Důvody k nespokojenosti spočívají v tom, že reprezentativnost či obecná platnost těchto fragmentů je zřídkakdy stanovena. Terénní poznámky anebo rozšířené přepisy rozhovorů navíc bývají jen vzácně k dispozici.“ (Bryman 1988: 77).

jak jsou jeho nej ast j p iny
Jaké jsou jeho nejčastější příčiny?
 • nadměrné „ponoření se do prostředí“
 • účelové používání pouze těch příkladů, které se hodí k potvrzení autorovy hypotézy
 • ve snaze dostát požadavku vydavatelů na „přiměřený rozsah“ příspěvků se autor snaží vybrat pouze několik „nejpůsobivějších příkladů“
a v em mohou b t naopak slep kvantitativn v zkumn ci
A v čem mohou být naopak „slepí“ kvantitativní výzkumníci?
 • omezenost zorného úhlu (kvantitativní vědec upřen výlučně na ověřování platnosti svých hypotéz nemusí „vidět“ širší souvislosti)
 • hrozba odtržení se od reality (statistické korelace mohou být [vy]nalézány na základě zcela arbitrárního vztahu mezi několika „proměnnými“)
 • někteří výzkumníci (dokonce i kvalitativní!) mají navíc sklon ke generování hypotéz ze získaných dat
co je ontologick realismus
Co je ontologický realismus
 • realistické paradigma vychází z klasické metafyziky. Již Parmenides formuloval základní tezi realismu, tj. že mezi bytím světa (tj. „sociální realitou“) a způsoby jeho pravdivého poznání existuje shoda (tzn., že sociální realita je nám přímo přístupná).
 • v etnografii se jedná o žánr, ve kterém autor interpretuje sociální skutečnost, jakoby se mu nabízela „nezprostředkovaně“ a nikoliv jako sekundární či terciární interpretace
paradigmata pozn n
Paradigmata poznání

Dle M. Havelka 2004:

soci ln realita jako pavu ina v znam
Sociální realita jako pavučina významů

Pojetí kultury, které já zastávám a jehož užitečnost se snažím ukázat v následujících esejích, je v podstatě sémiotického charakteru. Domnívaje se, společně s Maxem Weberem, že člověk je zvíře zavěšené do pavučiny významů, kterou si samo upředlo, považuji kulturu za tyto pavučiny a její analýzu tudíž nikoliv za experimentální vědu pátrající po zákonu, nýbrž za vědu interpretativní, pátrající po významu. To, co hledám, je vysvětlení, interpretuji sociální projevy, jež jsou na povrchu záhadné. Ale toto prohlášení, teorie vyjádřená jednou větou, samo vyžaduje určité vysvětlení.

(Geertz 2000: kap. 1)

2 m sto p edm t a charakter kvalitativn ho v zkumu
2. Místo, předmět a charakter kvalitativního výzkumu
 • výzkumník jako kulturní překladatel: „blízká“ a „vzdálená“ zkušenost
 • místo výzkumu a předmět výzkumu
 • práce v „blízkém“ a „vzdáleném“ terénu
kvalitativn v zkumn k jako p ekladatel
Kvalitativní výzkumník jako překladatel
 • Interpretace sociální reality = kulturní překlad
 • Dvě formy kulturního překladu:

„doslovný“ (experiencenear)

„odborný, vysvětlující“ (experiencedistant)

 • Výhody a nevýhody obou forem kulturního překladu
 • A co to znamená v praxi?
m sto v zkumu a p edm t v zkumu
Místo výzkumu a předmět výzkumu
 • Místo výzkumu = tam, kde zkoumáme

X předmět výzkumu = to, co zkoumáme

 • Zní to triviálně, ale často dochází ke splynutí místa a předmětu výzkumu (!). Místo výzkumu je kontext, v němž se odehrává zkoumaná sociální realita.
typologie m st v zkumu
Typologie míst výzkumu
 • Místo přístupné X nepřístupné
 • Místo (kulturně) vzdálené X blízké
 • Výzkum přesídlením X výzkum odstupem
3 z astn n pozorov n
3. Zúčastněné pozorování
 • co je zúčastněné pozorování, co umožňuje, jaká jsou jeho rizika (paadox pozorování)
 • typologie zúčastněného pozorování
 • povaha kvalitativních dat
 • od proč k jak
z kladn charakteristika
Základní charakteristika
 • Zúčastněné X nezúčastněné pozorování
 • Pozorování skrze účast
 • Paradox pozorování
 • Iluze objektivity
 • Techniky zúčastněného pozorování
typologie z astn n ho pozorov n
Typologie zúčastněného pozorování
 • Strukturované X nestrukturované
 • Otevřené X skryté
 • Pozorování malých skupin X velkých skupin
 • Životní narativy (life histories)
povaha kvalitativn ch dat
Povaha kvalitativních dat
 • „tvrdá“ a „měkká“ data
 • zápis X přepis X popis
 • vždy jde o interpretaci
 • primární a sekundární analýza
 • zdánlivé banality
 • od proč k jak aneb co je a co není „banální“
4 kvalitativn rozhovor
4. Kvalitativní rozhovor
 • typologie rozhovorů
 • jak (ne)dělat kvalitativní rozhovor
 • příprava rozhovoru, výběr vzorku
 • kvalitativní rozhovory a zúčastněné pozorování: srovnání
typologie rozhovor
Typologie rozhovorů

?

Jaké jsou výhody a nevýhody strukturovaného, polostrukturovaného a nestrukturovaného rozhovoru?

strukturovan rozhovor
Strukturovaný rozhovor
 • Jedná se o plně standardizované interview, kdy výzkumník pokaždé předkládá dotazovanému tytéž předem pečlivě připravené otázky ve shodném pořadí.

Výhody:

 • menší časová náročnost získávání i zpracování dat
 • možnost aplikovat na početný vzorek respondentů
 • snazší komparovatelnost
 • minimalizace vlivu tazatele

Nevýhody:

 • omezený prostor pro vyjádření vlastních názorů dotazovaného
 • riziko zkreslení odpovědí vlivem špatného porozumění otázkám
 • nemožnost jít do hloubky a některé odpovědi upřesňovat v průběhu rozhovoru
 • vyšší pravděpodobnost, že výzkumník neodhalí nic, co již předem nepředpokládal
nestrukturovan rozhovor
Nestrukturovaný rozhovor
 • bývá nedílnou součástí zúčastněného pozorování. Vzhledem k jeho volnému, neformálnímu charakteru si informátor ani nemusí uvědomit, že jde o výzkumný rozhovor, takže odpovídá spontánněji a uvolněněji.

Výhody:

 • umožňuje bezprostředně reagovat na konkrétní situace v terénu
 • umožňuje ptát se jak na zdánlivé banality, tak klást „otázky na tělo“

Nevýhody:

 • velká časová náročnost zpracování dat
 • velká závislost na výzkumníkově schopnosti improvizace
 • v průběhu rozhovoru nemusí být možné nahrávání či zapisování
polostrukturovan rozhovor
Polostrukturovaný rozhovor
 • výzkumník si předem připraví pouze základní osnovu rozhovoru (tj. tematické okruhy, případně několik klíčových dotazů). Pořadí otázek není neměnné, což zajišťuje výzkumníkovi větší flexibilitu.

Výhody:

 • větší prostor pro vyjádření subjektivních názorů dotazovaného
 • umožňuje vyjasnit si možná nedorozumění v průběhu interview
 • umožňuje jít více do hloubky, odkrývat nová, nepředpokládaná témata
p prava rozhovoru v b r vzorku
Příprava rozhovoru, výběr vzorku
 • Jak moc strukturovat rozhovor?
 • Výzkumné otázky X otázky rozhovoru
 • Příprava návodu
 • Vedení rozhovoru (základní kuchařka)
 • Jak velký vzorek je dost velký?
jak dob e v st rozhovor
Jak dobře vést rozhovor?
 • Poděkování, představení sebe a projektu
 • Seznámení s rozhovorem, dotaz na nahrávání, otázka ochrany soukromí a anonymizace dat
 • Zahájení vlastního rozhovoru
 • Několik zásad dobré praxe
 • Uzavření rozhovoru
 • Získání formálního souhlasu se zpracováním dat
interpretace kvalitativn ch dat
Interpretace kvalitativních dat
 • Techniky transkripce
 • Organizace a kódování dat
jak zp soby transkripce rozli ujeme
Jaké způsoby transkripce rozlišujeme?
 • doslovnou: doslovně zaznamenáváme mluvený projev informátora, včetně výrazů nespisovných, slangových, gramaticky chybných, přeřeknutí apod.
 • komentovanou: na rozdíl od přepisu doslovného zaznamenáváme i nonverbální projevy dotazovaného (odmlky, intonaci, úsměv, zarmoucenost apod.). K zaznamenávání neverbálního chování dotazovaného může sloužit zvláštní paralelní sloupec vedle hlavního sloupce s doslovným přepisem mluveného slova.
slide33

redigovanou: výpovědi upravíme do srozumitelnější a čtivější podoby. Přeložíme tedy některé slangové či nářeční výrazy, nepřepisujeme přeřeknutí apod. Text můžeme stylisticky upravit. Zaznamenáváme jen zásadní nonverbální projevy (výbuch smích, pláč apod.).

 • shrnující protokol: doslovně zachovány necháme jen klíčové pasáže, ostatní části rozhovoru zestručníme. Vždy ale tak, aby zůstal zachován původní smysl sdělení.
 • selektivní protokol: přepisujeme pouze pasáže relevantní z hlediska zaměření výzkumu. Zbylou část interview vůbec nepřepisujeme.
organizace a k dov n dat
Organizace a kódování dat
 • Segmentace – kódování – poznámkování
 • Od dekontextualizace k rekontextualizaci
 • Kódy uzavřené (deduktivní) X otevřené (induktivní)
 • Kódy popisné, interpretativní, strukturální
 • Konkretizace X zobecnění