Download
slovensk n rodn kni nica sekcia dej n kni nej kult ry n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Slovenská národná knižnica Sekcia dejín knižnej kultúry PowerPoint Presentation
Download Presentation
Slovenská národná knižnica Sekcia dejín knižnej kultúry

Slovenská národná knižnica Sekcia dejín knižnej kultúry

167 Views Download Presentation
Download Presentation

Slovenská národná knižnica Sekcia dejín knižnej kultúry

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Slovenská národná knižnicaSekcia dejín knižnej kultúry 2011

 2. Oddelenie výskumu dejín knižnej kultúry heuristicko-spracovateľská línia (bibliografie, katalógy) vedeckovýskumná línia (výsledky výskumu: monografické diela, vedecké štúdie, odborné články, zborníky) Oddelenie správy HKF a HKD SR komplexná ochrana HKF a HKD pasportizácia HKF a HKD na Slovensku Sekcia dejín knižnej kultúry

 3. Oddelenie výskumudejín knižnej kultúry • Tlače 16. storočia vo františkánskych knižniciach • Tlače 16. storočia v Zaiovej knižnici • Tlače 16. storočia v Lyceálnej knižnici • Tlače 16. storočia v nitrianskom regióne • Katalogizácia tlačí 15. – 19. storočia zo základného fondu SNK • Bibliografia tlačí 19. storočia vydaných na Slovensku • Databáza slovacikálnych menných autorít od najstarších čias do roku 1945 • Spracovanie a výskum zahraničných slovacík • Databáza mimoúzemných slovacikálnych tlačí od najstarších čias do roku 1945 • Výskum iluminovanej, kreslenej a grafickej výzdoby a historickej knižnej väzby prvotlačí z fondu SNK • Slovensko, Európa a svet na starých mapách – heuristika a spracovanie základného súpisu v elektronickej podobe • Bibliografia dejín knižnej kultúry na Slovensku • Bibliografia slovenských kalendárov vydávaných v zahraničí • Bibliografická databáza Romano

 4. Oddelenie správy HKF aHKD SR • pasportizácia HKF a HKD (Žilinská a Nitrianska diecéza) • ústredná evidencia HKF a HKD (Historický knižničný fond Univerzitnej knižnice UMB v Banskej Bystrici , Knižnica Príleských , Zayovská knižnica , Tlače 16. storočia ŠVK Košice ) • aktivity v oblasti prezentácie kultúrneho dedičstva, HKF a HKD – pracovisko: kaštieľ Oponice • aktivity v metodickej činnosti v oblasti základnej a komplexnej ochrany HKD a HKF, ich evidencie, fyzického uloženia, sprístupňovania, ako aj prípravy projektov

 5. Sekciadejín knižnej kultúry Vedecká a výskumná činnosť (zastrešená aj projektom Pamäť Slovenska – národné centrum excelentnosti výskumu) • Výskum starých máp, vedút a grafického portrétu • Dejiny tlačiarne J. P. Royera • Výskum archívnych prameňov ku kníhkupeckej činnosti na Slovensku • Výskum archívnych prameňov k cenzorskej činnosti na Slovensku • Výskum dejín kníhtlačiarstva v Prešove • Výskum dejín Vokálovej tlačiarne • Výskum knižnice Eliáša Lániho • Dejiny vydávania Cithary sanctorum • Výskum zahraničných slovacikálnych autorít • Výskum slovacikálnych dokumentov v zahraničí • Výskum stredovekých a ranonovovekých literárnych a jazykových pamiatok • Výskum helvetík 16. storočia z fondov SNK • Výskum románskych tlačí na Slovensku • Projekt spracovania modelovej historickej knižnice (ošetrenie, digitalizácia, katalogizácia, prezentácia) • Preklad autobiografie Samuela Tešedíka ml. a spracovanie personálnej bibliografie Tešedíkovcov

 6. Výstava bola prezentovaná aj v marci 2011, Makov

 7. Pietna spomienka pri príležitosti 100. výročia úmrtia Jána Mocku a 95. výročia úmrtia Ladislava Paulinyho v Senici

 8. Pripomienka 150. výročia úmrtia P. J. Šafárika Slovenský inštitút, Praha (24. júna 2011)

 9. Edičná činnosť

 10. Edičná činnosť • Pramene k duchovným dejinám Slovenska ZBORNÍK ŠTÚDIÍ A DOKUMENTOVK PROBLEMATIKE VYDÁVANIA EDÍCIEPRAMENE K DUCHOVNÝM DEJINÁM SLOVENSKA SLOVENSKÁ NÁRODNÁ KNIŽNICA 2011

 11. Kontakty • sdkk@snk.sk • www.facebook.com

 12. Ďakujem za pozornosť