Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development PowerPoint Presentation
Download Presentation
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development

111 Views Download Presentation
Download Presentation

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polish Agency for Enterprise Development Sektorowy Program OperacyjnyWZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWWykorzystanie środków z Działania 2.1 SPO WKPw 2005 r. i środki na 2006 r.Warszawa, 23 listopada 2005 r.Izabela Wójtowicz

 2. DZIAŁANIE 2.1WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności MSP działających na terenie Polski poprzez ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy doradczej

 3. DZIAŁANIE 2.1WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO ZAKRES PRZEDMIOTOWY - DORADZTWO W ZAKRESIE: 1) prowadzenia przedsiębiorstwa na terenie UE, 2) jakości, 3) innowacji i nowych technologii, 4) wprowadzania przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne, 5) tworzenia sieci kooperacyjnych przedsiębiorstw, 6) łączenia się przedsiębiorstw, 7) pozyskiwania zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej.

 4. DZIAŁANIE 2.1WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO BUDŻET DZIAŁANIA 2.1: 33 mln Euro (wkład publiczny ogółem), w tym: • 23,1 mln Euro • z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, • 9,9 mln Euro • z budżetu państwa (wkład publiczny krajowy)

 5. DZIAŁANIE 2.1WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO WARTOŚĆ WSPARCIA W RAMACH JEDNEGO PROJEKTU: nie może być niższa niż 2 500 złotych nie może być wyższa niż 250 000 złotych

 6. DZIAŁANIE 2.1WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO RUNDY APLIKACYJNE

 7. DZIAŁANIE 2.1WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO Porównanie (runda I - IV)

 8. DZIAŁANIE 2.1WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO

 9. DZIAŁANIE 2.1WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO Najczęstsze powody odrzucenia wniosków (zgodność administracyjna): • wniosek nie jest kompletny (kopia i/lub oryginał nie zawiera wszystkich wymaganych załączników lub zawiera niepoprawne załączniki), • wniosek wypełniony niezgodnie z Instrukcją, w tym niewypełnione wymagane pola wniosku, • kopia niepoprawnie potwierdzona za zgodność z oryginałem lub brak wersji elektronicznej lub wersja elektroniczna nietożsama z wersją drukowaną wniosku, • deklaracja we wniosku nie jest podpisana przez osobę uprawnioną, • wniosek nie jest parafowany na każdej stronie.

 10. DZIAŁANIE 2.1WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO Najczęstsze powody odrzucenia wniosków (uchybienia dotyczące załączników): • brak informacji o otrzymanej pomocy innej niż de minimis, • brak dokumentu rejestrowego, • brak zaświadczenia z ZUS i US, • brak kopii dokumentów finansowych, • brak kopii decyzji o nadaniu NIP, • brak harmonogramu zadaniowo-finansowego/błędy rachunkowe.

 11. DZIAŁANIE 2.1WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO Najczęstsze powody odrzucenia wniosków (zgodność z zasadami działania): • wydatki kwalifikowane projektu nie mieszczą się w zakresie wydatków kwalifikowanych w ramach Działania 2.1 SPO-WKP, • zakres przedmiotowy projektu nie jest zgodny z zakresem merytorycznym Działania 2.1 SPO-WKP (lub wykracza poza ten zakres), • okres trwania projektu nie mieści się w ramach Działania 2.1 SPO-WKP, • projekt wnioskodawcy dotyczy wykluczonych działalności.

 12. DZIAŁANIE 2.1WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO Wybrane nieprawidłowości pod względem spełnienia kryteriów techniczno-ekonomicznych • niekwalifikowane szkolenia jako koszty kwalifikowane, • niekwalifikowane usługi techniczne jako koszty kwalifikowane, • nierealne / niepoprawnie skwantyfikowane wskaźniki celów realizacji projektu, • certyfikacja lub odnowienie certyfikatu jako koszty kwalifikowane, • brak / niewystarczające uzasadnienie dla realizacji projektu.

 13. DZIAŁANIE 2.1WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO Najczęstsze powody niskiej oceny merytorycznej wniosków • niewystarczająco wykazana trwałość rezultatów projektu w czasie, • niska efektywność kosztowa, • projekt nie prezentuje wyników szczegółowej analizy potrzeb wnioskodawcy oraz analizy problemów lub barier stojących na drodze rozwoju wnioskodawcy, • zbyt oszczędnie przedstawiona rola doradztwa oraz jego uzasadnienie (potrzeba) na poszczególnych etapach projektu, • niewystarczający opis planowanych działań.

 14. DZIAŁANIE 2.1WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO

 15. DZIAŁANIE 2.1WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO

 16. DZIAŁANIE 2.1WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO

 17. DZIAŁANIE 2.1WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO Podpisane umowy a dziedziny specjalizacji

 18. DZIAŁANIE 2.1WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO Aktywność akredytowanych wykonawców • Podpisanych umów z beneficjentami programu – 460 • Aktywnych wykonawców – 250 • Procent aktywnych wykonawców – 28% • Średnia ilość umów przypadających na jednego wykonawcę – 1,84 • Maks. ilość umów podpisanych przez jednego wykonawcę – 19 • Średni czas trwania projektu – 3 m-ce.

 19. DZIAŁANIE 2.1WZROST KONKURENCYJNOŚCI MSP POPRZEZ DORADZTWO Akredytacja (wrzesień 2004 – listopad 2005) • Liczba wniosków przyjętych przez PARP: 1150 • Liczba podmiotów akredytowanych: 918 • Liczba udzielonych akredytacji: 1360 • Średnia ilość specjalizacji / jeden wykonawca: 1,49 • Procent ocen negatywnych (wnioski firm): 16 • Łączna liczba zgłoszonych ekspertów: 6090 • Łączna liczba zatwierdzonych ekspertów: 5048 • Procent ocen negatywnych (CV ekspertów): 17% • Średnia ilość zatwierdzonych ekspertów / jeden wykonawca: 5,5