Urbana geografija
Download
1 / 47

URBANA GEOGRAFIJA - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

URBANA GEOGRAFIJA. Literatura. M. Vresk: Grad i urbanizacija, 5. dopunjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2002. M. Vresk: Razvoj urbanih sistema u svijetu, 2. prerađeno izdanje, str. 1-98, Školska knjiga, Zagreb, 2002. M. Pacione: Urban Geography: A Global Perspective, Routledge.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' URBANA GEOGRAFIJA' - penelope-mcdowell


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Literatura
Literatura

M. Vresk: Grad i urbanizacija, 5. dopunjeno izdanje, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

M. Vresk: Razvoj urbanih sistema u svijetu, 2. prerađeno izdanje, str. 1-98, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

M. Pacione: Urban Geography: A Global Perspective, Routledge


Razvoj urbane geografije
Razvoj urbane geografije

 • mlada geografska disciplina

 • prvi važniji radovi o gradovima – 2. polovica 19. st.

 • Ratzel, Hettner, Richthofen...

 • prva opća urbana geografija – Hassert, 1907.

 • intenzivniji razvoj nakon 2. svjetskog rata


To je urbana geografija
Što je urbana geografija?

 • Urbana geografija je geografska znanstvena disciplina koja s aspekta međusobnog djelovanja prirodnih i društvenih čimbenika proučava pojavu i prostornu raširenost gradova, njihovu fizionomsku, funkcionalnu i socijalnu strukturu te važnost i utjecaj grada u prostoru


Prou avanje gradova
Proučavanje gradova

 • gradovima se bave i druge znanstvene discipline  ispreplitanje i dopunjavanje  interdisciplinarni rad


Pristupi geografskom prou avanju gradova
Pristupi geografskom proučavanju gradova

 • 4 razdoblja :

  1. do 1900. - počeci

  2. do 1. svjetskog rata – morfogenetska (fizionomska) faza

  3. između dva svjetska rata – funkcionalna faza

  -Hans Bobek (1927. i 1938) - tri varijable za određivanje gradova: veličina, kompaktnost i gradski način života

  4. poslije 2. svjetskog rata – kompleksan pristup – određivanje gradova na temelju Bobekovih varijabli


Veli ina naselja
Veličina naselja

 • veličina naselja – najčešći kriterij

 • najčešće između 2000 i 5000 st., ali, može i manje i više, od 500 – 30 000 st.

 • primjeri:

  Danska - 500

  Švedska, Finska, Kanada, Australija, Venezuela – 1000

  SAD, Meksiko - 2500

  Nizozemska, Belgija, Pakistan – 5000

  Španjolska, Turska – 10 000

  Italija - 20 000

  Japan - 30 000


Kompaktnost naselja
Kompaktnost naselja

 • kompaktnost – najčešće gustoća zgrada ili stanovništva na jedinici površine

 • primjeri:

  Švedska – međusobna prosječna udaljenost zgrada do 200 m

  VB - međusobna prosječna udaljenost zgrada do 20 m (gustoća zgrada najmanje 25 na jednom hektaru)

  minimalna gustoća naseljenosti: Francuska 500 st/km2, SAD 800, VB 2500


Gradski na in ivota
Gradski način života

 • gradski način života – najčešće odnos između poljoprivrednog i nepoljoprivrednog stanovništva


Centralitet naselja
Centralitet naselja

 • Klöper (1956) dodao varijablu centralitet naselja – manje se primjenjuje jer određeni centralitet mogu imati i seoska naselja


Odnos grada i sela
Odnos grada i sela

 • ranije geografske definicije grada počivale na stajalištu o dihotomiji grada i sela – gradske funkcije i način života mogli su postojati samo u gradovima

 • danas, sve veće smanjivanje razlika između grada i sela – stajalište o odnosu grada i sela kao kontinuumu


Tri grupe relevantnih obilje ja za geografsko poimanje grada
Tri grupe relevantnih obilježja za geografsko poimanje grada:

 • socijalna (populacijsko-demografska)

 • funkcionalna

 • morfološka (fizionomska)

 • njihov uzročno-posljedični odnos


Geografska definicija grada
Geografska definicija grada grada:

 • Grad je kompaktno izgrađeno veće naselje u čijim sekundarnim i tercijarnim djelatnostima radi veći dio aktivnog stanovništva i to ne samo za vlastite potrebe, nego i za potrebe stanovništva šireg prostora.


Formalni funkcionalni administrativni grad
Formalni, funkcionalni, administrativni grad grada:

 • formalni grad – kompaktno izgrađen prostor s urbanim sadržajem

 • funkcionalni grad – kompaktno izgrađen prostor + urbanizirana i funkcionalno integrirana okolica

 • administrativni grad – dobio status grada administrativnim putem


Odnos formalnog i administrativnog grada
Odnos formalnog i administrativnog grada grada:

 • često postoji razlika između formalnog i administrativnog grada


Urbanizacija
Urbanizacija grada:

 • lat. urbs = grad

 • a) pojava i razvoj gradova – primarna urbanizacija

 • b) promjene u rurisu kojima se smanjuju razlike između grada i sela – sekundarna urbanizacija


Primarna i sekundarna urbanizacija
Primarna i sekundarna urbanizacija grada:

 • primarna urbanizacija - postanak i razvoj formalnog grada  urbana područja s velikom koncentracijom stanovništva i gradskih aktivnosti

 • sekundarna urbanizacija – promjene kojima ruralne sredine pod utjecajem grada poprimaju urbana obilježja  urbanizirana područja


Stupanj urbanizacije
Stupanj urbanizacije grada:

 • najčešće se mjeri udjelom gradskog u ukupnom stanovništvu

 • nedostatak: ne uzima se u obzir stanovništvo koje živi izvan gradskih međa, a radi u gradu i živi gradskim načinom života, kao ni stanovništvo koje živi i radi u urbaniziranim područjima


Stadiji urbanizacije
Stadiji urbanizacije grada:

 • 1. predindustrijski (primarni)

 • 2. industrijski (sekundarni)

 • 3. postindustrijski (metropolitanski, tercijarni)


Stupanj i dinamika urbanizacije svijeta
Stupanj i dinamika urbanizacije svijeta grada:

 • Većina gradova osnovana do 19. stoljeća, prije industrijske revolucije (u Europi u sr. vijeku, u Latinskoj Americi od 1521. do kraja 16. stoljeća, drugdje uglavnom u merkantilističkoj fazi)

 • Ipak, broj i udio gradskog stan. u ukupnom stan. svijeta neznatan sve do 20. st. • 1800: samo jedan milijunski grad stan. svijeta (22 milijuna)

 • Osim velikih metropola moćnih država, gradovi su uglavnom bili mali

 • Do 19. stoljeća porast grad. stan. uglavnom uvjetovan podizanjem novih gradova, a nakon toga širenjem postojećih

 • Velika koncentracija stan. u gradove posljedica je industr. faze urbanizacije
 • Među slabije razvijenim dijelovima svijeta, Latinska Amerika se počela najranije pojačano urbanizirati: 1920. imala je 15% gradskog stan. (Azija 7%, Afrika 5%) – to je posljedica različitog društveno-ekon. razvoja uslijed ranije dekolonizacije i industrijalizacije

 • Od 1950-ih godina najjača urbanizacija Afrike • Razvijene zemlje – slabiji rast gradskog stanovništva snažna imigracija sa sela u gradove (“ruralni egzodus”) + visoki prirodni priraštaj

 • Uzrok:

  prestale su migracije selo-grad, nizak prirodni priraštaj, preseljavanje iz grada u rubne i prigradske zone  procesi decentralizacijeUrbanizacija hrvatske
Urbanizacija Hrvatske (1920-1960. g.):

 • Duga tradicija urbanog razvoja (od antike)

 • Unatoč tome, Hrvatska spada među najslabije urbanizirane europske zemlje

 • Razlozi:

  -slabiji intenzitet industrijske urbanizacije od 19. st.  dugo zadržan karakter agrarne zemlje, iako je postojala relativno gusta mreža malih gradova iz ranijih razdoblja  zaostajanje u gospodarskom razvoju i socijalnom prestrukturiraju

  -politički: Hrvatska je od 1102.-1991. bila u sastavu drugih državnih tvorevina pa se najveći gradovi razvijaju izvan nje


Dinamika urbanizacije
Dinamika urbanizacije (1920-1960. g.):

 • 1948: samo 25% stanovništva živjelo u gradovima

 • Pojačana industrijalizacija i urbanizacija tek od 1950-ih

 • Najdinamičnije između 1961. i 1981. (sa 32,6 na 52% gradskog stan.) – prosječni godišnji porast gradskog stan. više od 3%, a ukupnog ispod 1%)

 • Porast gradskog stanovništva uvjetovan snažnim preseljavanjem sa sela  posljedično smanjenje udjela poljoprivrednog stanovništva sa 63,4% (1948) na 15% (1981) te 9,1% (1991); danas oko 5%


Dinamika urbanizacije1
Dinamika urbanizacije (1920-1960. g.):

 • Nakon 1981. smanjena stopa rasta gradskog stanovništva zbog smanjenog ruralnog egzodusa, niskog prirodnog priraštaja i pojave dnevnih migracija zaposlenih i suburbanizacije te jačanja sekundarne urbanizacije

 • Preobrazba seoskih naselja: socio-ekonomska, fizionomska i funkcionalna  jače ili slabije urbanizirana naselja


Dinamika urbanizacije2
Dinamika urbanizacije (1920-1960. g.):

 • Između 1991. i 2001. smanjen broj stanovnika najvećih naselja; porast broja stanovnika u njihovim okolicama, posebno u satelitima  ulazak u tercijarnu fazu urbanizacije


Stupanj urbanizacije1
Stupanj urbanizacije (1920-1960. g.):

 • 1981: 47,8% gradskog stanovništva

 • 1991: 51,3%

 • 2001: 53,6%

 • Nejednaka urbanizacija po makroregijama

  • Riječka

  • Splitska

  • Zagrebačka

  • Osječka


Odre ivanje gradova u hrvatskoj 1961 i 1971 godine
Određivanje gradova u Hrvatskoj 1961. i 1971. godine (1920-1960. g.):

 • u bivšoj Jugoslaviji 1961. i 1971. naselja se izdvajala na bazi kombinacije veličine naselja i udjela nepoljoprivrednog stanovništva – tri tipa naselja: seoska, mješovita i gradska


Odre ivanje gradova 1961 i 1971 godine
Određivanje gradova 1961. i 1971. godine (1920-1960. g.):

 • status grada imala su naselja s više od 2000 stanovnika i s većim udjelom nepoljoprivrednog stanovništva

 • 1971: 103 grada


Odre ivanje gradova 1981 i 1991 godine
Određivanje gradova 1981. i 1991. godine (1920-1960. g.):

 • 1981. i 1991. napušten taj model – primjena isključivo admin. kriterija (određivanje statusa prepušteno samim općinama; nema više mješovitih)

 • 1981: 212 gradova, 1991: 204 grada (gotovo polovica s manje od 2000 st.)


Model izdvajanja gradova u hrvatskoj
Model izdvajanja gradova u Hrvatskoj (1920-1960. g.):

 • 1997. su gradska naselja izdvojena pomoću modela s četiri varijable


Gradovi u hrvatskoj
Gradovi u Hrvatskoj (1920-1960. g.):

 • 1991: 117 gradova (1,7% od svih naselja) s ukupno 2 452 453 st. (51,3% od uk. stan.)


Gradovi u hrvatskoj1
Gradovi u Hrvatskoj (1920-1960. g.):

 • 2001. (po prethodnim kriterijima): 139 gradova s uk. 2.393.746 st. (53,9%)

 • nedostatak većih gradova (samo 3 iznad 100 000 stanovnika)

 • nepravilan red veličine gradova

 • prevlast malih naselja i disperzne naseljenosti (više od 6500 naselja)


 • Model diferencijacije urbanih, ruralnih i prijelaznih naselja u Republici Hrvatskoj, Metodološke upute 67, DZS RH, 2011.

 • 4 varijable:

  1. upravni status naselja (sjedište upr. grada)

  2. veličina naselja (broj stanovnika)

  3. soc.ek. struktura stan. i funkcija rada naselja (udio zap. mještana koji rade u mjestu stanovanja u sek. i terc. sektoru)

  4. morf.-fizion. obilježja naselja (udio nepoljopr. kuć.)


 • Urbanim (gradskim) naseljima smatraju se: naselja u Republici Hrvatskoj

  • 1. sva naselja sjedišta upr. gradova

  • 2. sva naselja s više od 10000 stan.

  • 3. naselja od 5000-9999 st. s 25% i više zaposl. u naselju stanovanja, i to u sek. i terc. djel. (u odnosu na uk. broj zaposl. stan. naselja)

  • 4. naselja od 2000-4999 st. s 25% i više zaposl. u naselju stanovanja, i to u sek. i terc. djel. (u odnosu na uk. broj zaposl. stan. naselja) te s udjelom nepolj. kućanstava od 50% i višeHvala na pažnji! proglašenih upr. gradova:


ad