1 / 23

Ujedi njene nacije

Ujedi njene nacije. Nastanak OUN i osnovne karakteristike. Mirovna organizacija čiji je osnovni zadatak očuvanje mira i bezbjednosti u svijetu Osnovne premise * Ustavni akt organizacije u formi multilateralnog ugovora- Povelja UN Osnovna načela Povelje *. Članstvo u OUN.

penda
Download Presentation

Ujedi njene nacije

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Ujedinjene nacije

 2. Nastanak OUN i osnovne karakteristike • Mirovna organizacija čiji je osnovni zadatak očuvanje mira i bezbjednosti u svijetu • Osnovne premise * • Ustavni akt organizacije u formi multilateralnog ugovora- Povelja UN • Osnovna načela Povelje *

 3. Članstvo u OUN • Članovi Un- države osnivači i naknadno primjljeni članovi * • Prava i obaveze država članica * • Prijem u članstvo * • Ispunjenost materijalnih uslova * • Odgovarajuća procedura prijema *

 4. Primjeri ** • Suspenzija člastva – def. i elementi suspenzije • Značaj člana br. 5 Povelje UN • Prestanak članstva – istupanjem i isključenjem *

 5. Organizaciona struktura OUN • Glavni organi organizacije Ujedinjenih nacija 1. Generalna skupština 2. Savjet bezbjednosti 3. Ekonomsko socijalni savjet 4. Starateljski savjet 5. Međunarodni sud pravde

 6. Uloga i značaj pomoćnih organa – ustanovljeni ili na osnovu ovlašćenja glavnih organa ili u skladu sa rezolucijom odgovarajućeg tijela • Pomoćni organi – Komitet eksperata, Komitet vojnog štaba, Komitet za prijem novih članova...

 7. Generalna skupština • Centralni organ UN u kojem su zastupljene sve države članice • Zasijedanja – redovna i vanredna • Predsjednik i 21 potpresjednik – sastav * • Nadležnost Generalne skupštine ** • Glasanje *

 8. Savjet bezbjednosti • Operativni organ sa ograničenim brojem članova • Unutrašnja struktura Savjeta * • Kompozicija – stalni i nestalni članovi • Odlučivanje u Savjetu bezbjednosti • Primarna nadležnost ** • Sekundarna nadležnost ** • Preventivne i prinudne mjere ** • Pomoćni organi – Komiteti

 9. Ekonomsko socijalni savjet • Sastav • Značaj grupe 77 • Zadaci i ovlašćenja • Ljudska prava • Pomoćni organi

 10. Starateljski savjet • Posebni, specijalizovani organ za nadzor nad vršenjem međunarodnog sistema starateljstva • Kompozicija • Zadaci i ovlašćenja • Odnos Generalne skupštine i Starateljskog savjeta

 11. Sekretarijat UN i Generalni sekretar • Uloga i značaj Sekretarijata • Dva principa organizacije Sekretarijata • Funkcije Generalnog sekretara – izvršne, administrativne i diplomatske ** • Nadležnost Sekretarijata

 12. Specijalizovane agencije i regionalne agencije – pojam,značaj, elementi, ideja regionalizma i univerzalizma( regionalne) , priroda i karakteristike, osnivački akti, struktura, pozicija u sistemu UN **

 13. II dio ispitnih pitanja • Primjer br. 120- ne uči se • Primjer br. 121- ne uči se • Primjer br. 122- OUN je međunarodna ličnost ; uopšteno o naknadi štete • Primjer br. 123- Rezolucija 757* - odluke Savjeta bezbjednosti ( sve )

 14. Primjer 124. – Rezolucija 777 * • Primjer 125. – ne uči se • Primjer 126.- Uloga i značaj Generalne skupštine za prijem država u članstvo • Primjer 127.- ne uči se • Primjer 128. – Uloga i značaj Indonezije *

 15. Primjer 129. – Rezolucija Generalne skupštine za mir ** -Uloga Savjeta bezbjednosti Primjer 130. – Značaj Organizacije američkih država

 16. Primjer 131.- uloga i značaj Generalnog sekretara i predsjednika Generalne skupštine • Primjer 132. – Principi na kojima je zasnovan novi međunarodni ekonomski poredak ** • Ne uči se primjer br. 131 (180 str do 186 str)

 17. Primjer br. 132- Uloga i značaj Međunarodnog suda pravde za prijem država u članstvo UN • Primjer br . 133 i 134 – ne uči se • Primjer br. 135- Značaj Rezolucije 777 • Primjer br 136- ne uči se

 18. Primjer br. 141 – Uloga i značaj UMPROFOR-a ; pomenuti Rezolucije 713; 721; 724; 727 • Primjer br. 142 * –Rezolucija 752** - Uloga Bosne i Hercegovine

 19. Primjer br. 143 – Rezolucija 713 - Rezolucija 757 - Pojam sankcija - Embargo - Dejtonski sporazum(1995) - učiti od 196.str. do ½ 204. str.

 20. Ne uči se od ½ 204. str. do 209. str. • Primjer br. 133 i 134 - Konvencija o privilegijama i imunitetima UN( 1946) ** ; stručnjaci koje OUN salje u misiju * • Primjer br. 135 – načela • Primjer br. 136 – Konvencija o privilegijama i imunitetima specijalizovanih ustanova ( 1947 ) ** • Primjer br. 137 – UNESKO, Međunarodni monetarni fond , Međunarodna banka za obnovu i razvoj * • Primjer br. 140 - Konvencija iz 1975. godine **

 21. Primjer br. 153 - Rezolucija Generalne skupštine o saradnji UN i Organizacije afričkog jedinstva od 28. novembra 1975. god. ** • Primjer br. 154 – Povelja Organizacije američkih država ( glava 1,8,15,21) • Primjer br. 155 – Organizacija afričkog jedinstva *

 22. Primjer br. 156 – NATO ( uloga ) • Primjer br. 157- NATO( značaj ) • Primjer br. 158 - Završni akt Konferencije u Helsinkiju 1975 • Primjer br. 159 – Samit KEBS-a, odluke iz Budimpešte • Primjer br. 160 –Savjet Evrope ( ciljevi, članstvo)

 23. Primjer br. 161 – Ugovor o osnivanju Evropske unije ( Ugovor iz Mastrihta ) - načela - odredbe o spoljoj i bezbjednosnoj situaciji

More Related