1 / 39

Sygeplejen til korttarmspatienter i CET

Sygeplejen til korttarmspatienter i CET. CET – Center for Ernæring og Tarmsygdomme Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling i Medicinsk Center på Aalborg Sygehus Af: Spl. Helle K. Bendtsen. AALBORG SYGEHUS ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET. CET

pembroke
Download Presentation

Sygeplejen til korttarmspatienter i CET

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Sygeplejen til korttarmspatienteri CET CET – Center for Ernæring og Tarmsygdomme Medicinsk Gastroenterologisk Afdeling i Medicinsk Center på Aalborg Sygehus Af: Spl. Helle K. Bendtsen AALBORG SYGEHUS ÅRHUS UNIVERSITETSHOSPITAL

 2. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET CET Ekspertcenter for patienter med ernæringsproblemer 1 Klinisk Sygeplejespecialist 8 sygeplejersker 2 overlæge 8 diætister 1 bioanalytiker 1 sekretær 10 sengepladser

 3. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET En korttarmspatient : En patient, hvor størstedelen af tyndtarmen er fjernet, så tarmsystemets samlede overfladeareal er blevet for lille – og dermed utilstrækkeligt. Tarmsystemet kan ikke længere sikre, at kroppen optager tilstrækkelig med væske og næringsstoffer.

 4. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Afdelingen har sammen med Rigshospitalet lands-landsdelsfunktion i udredning og behandling af patienter i Total Parenteral Nutrision som følge af funktionelt korttarmssyndrom. Patienter fra hele Jylland henvises til – CET

 5. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Årsager : Komplikation til operative indgreb Trombose i tarmen Cancer Morbus Crohn

 6. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Symptomer: Vægttab

 7. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Symptomer: Vægttab Kvalme / opkastninger

 8. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Symptomer: Vægttab Kvalme / opkastninger Nedsat appetit

 9. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Symptomer: Vægttab Kvalme / opkastninger Nedsat appetit Diarre / stort stomioutput

 10. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Symptomer: Vægttab Kvalme / opkastninger Nedsat appetit Diarre / stort stomioutput Svimmelhed

 11. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Symptomer: Vægttab Kvalme / opkastninger Nedsat appetit Diarre / stort stomioutput Svimmelhed Træthed

 12. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Symptomer: Vægttab Kvalme / opkastninger Nedsat appetit Diarre / stort stomioutput Svimmelhed Træthed Svært afkræftede

 13. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Symptomer: Vægttab Kvalme / opkastninger Nedsat appetit Diarre / stort stomioutput Svimmelhed Træthed Svært afkræftede Manglende muskelmasse

 14. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Symptomer: Vægttab Kvalme / opkastninger Nedsat appetit Diarre / stort stomioutput Svimmelhed Træthed Svært afkræftede Manglende muskelmasse Smerter

 15. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Symptomer: Vægttab Kvalme / opkastninger Nedsat appetit Diarre / stort stomioutput Svimmelhed Træthed Svært afkræftede Manglende muskelmasse Smerter Infektioner

 16. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Symptomer: Vægttab Kvalme / opkastninger Nedsat appetit Diarre / stort stomioutput Svimmelhed Træthed Svært afkræftede Manglende muskelmasse Smerter Infektioner Svært ved at overskue deres nuværende situation

 17. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Førstegangsindlæggelse af patienten : Lange sygdomsforløb bag sig. Hele familien er ramt /i krise Mange flytninger mellem flere afdelinger / sygehuse / evt. region Patienten udredes systematisk med henblik på optimal behandling, herunder energibehov, særlige ernæringsmæssige behov og malabsorption.

 18. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Målinger i afdelingen : Ernæringsscreening Udvidet væskebalance Kostregistrering – hyppige måltider Blodprøver Værdimålinger

 19. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Undersøgelser ved bioanalytiker : Antropometriske målinger ( højde, vægt muskelstyrke) Hvilestofskiftemåling Bioimpedansmåling (kroppens fordeling af fedt, muskler og væske) Evt. Frikostundersøgelse Evt. Pusteprøve ( bakteriel overvækst i tyndtarm) Evt. Pusteprøve ( pancreasfunktionsuns.)

 20. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Undersøgelser : BMD-måling Skopier Scanninger Vurdering fra fysioterapeut / ergoterapeut Samtale med diætist Socialrådgiver Præst

 21. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Kirurgiske problematikker : Nyanlagte stomier Cicatricer Dræn Fistler

 22. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Væskebalanceproblemer : Stort stomioutput Stort væskeindtag Utilstrækkelig optagelse af mad/væske

 23. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Fysiske tilstand og rehabilitering : Kommer ofte tidligt i det postoperative forløb Manglende erkendelse af deres ændrede krop Stomi Fistel Sengeliggende Manglende muskelmasse Hjælp til personlig hygiejne Strukturering Hjælp til mestring af aktuelle livssituation

 24. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Psykisk tilstand : Manglende bearbejdning af lange og komplicerede forløb Håbløshed over deres situation Manglende tro/tillid til at kunne opnå en værdig livskvalitet igen

 25. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Smerteproblematikker Stort morfikaforbrug Smerter i forbindelse med sårskift, drænskylning eller stomiskift Der skal arbejdes med smerteproblematikken og smertebehandlingen inden eller sideløbende med oplæring i TPN

 26. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Infektioner : Inficerede cicatricer Abscesser UVI Pneumoni

 27. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Oplæring i Hickmann kateter / Port-a-cath / PICC-line kateter / TPN Individuel vurdering om patienten eller pårørende skal oplæres og varetage TPN Anatomi Steril teknik Hygiejniske principper

 28. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Oplæring i Hickmann kateter / Port-a-cath / PICC-line kateter / TPN • Intravenøs adgang Hickmann kateter

 29. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Oplæring i Hickmann kateter / Port-a-cath / PICC-line kateter / TPN Intravenøs adgang Port-a-cath

 30. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Oplæring i Hickmann kateter / Port-a-cath / PICC-line kateter / TPN • Intravenøs adgang Picc-line kateter

 31. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Oplæring i Hickmann kateter / Port-a-cath / PICC-line kateter / TPN Infusionsteknik Opsætning og afslutning Optrækning i sprøjter Skiftning af forbinding Praktisk håndtering i hjemmet Planlægning af arbejde / skolegang Fokus på forebyggelse

 32. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Udskrivelse af patient med TPN til hjemmet : Udskrivningskonference med sygehusapoteket Kontakt til hjemmeplejen Undervisning af hjemmesygeplejersker Levering af køleskab og dropstativ evt. andre hjælpemidler Fysioterapeuten laver genoptræningsplan Stomibevilling Evt. hjemmebesøg Evt. kontakt til socialrådgiver Arrangere ambulant forløb

 33. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Genindlæggelser - de typiske problemstillinger : Infektioner Væskeregulering Udredning af fornyet tarmsygdomsaktivitet Tromboser

 34. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Øvrige sygeplejeopgaver : Telefoniske kontakter Ambulante patienter Koordinerende opgaver Tilsyn på andre afdelinger inden patienten overflyttes til CET

 35. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Case: 69-årig mand Indlægges i jan. til fjernelse af polyp i rectum pga. adenokarcinom Postoperativt udvikler pt. ileus og reopereres. Opereres flere gange pga. perforationer på tyndtarmen og peritonit. Overflyttes til intensiv afd. x flere Til sidst ender pt. med en tyndtarmsfistel som producerer 1-2 l stomioutput dgl. Har ileostomi, som pruducerer lidt slim. Tilsyn fra medicinsk afd. CET

 36. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Pt. overflyttes i juni mdr. til CET mhp. håndtering af korttarmsproblematik og ernærings- og væsketerapi før udskrivelsen. Pt. har Hickmann kath Får dgl. TPN og i.v. væsker Har haft vægttab på 15 kg Har sparsom appetit Har smerter i abdomen Stor cicatrice med fisteludløb på abdomen Har stomi Pt. er træt og afkræftet Han har svært ved at overskue sin situation

 37. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Plan for sygeplejen Pt. får hjælp til personlig hygiejne Hjælp til skift af fistel/stomiposer Smertebehandling Udv. Væskebalance Får serveret små hyppige måltider x flere dgl. Kostregistrerer Vi varetager alt vedr. Hickmann kath Får TPN og i.v. væsker ( ca. 12 timer dgl.) Dgl. træning ved fys. Bruger rolator

 38. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET Vi hjælper med strukturering af dagen Kontakt til visitator i kommunen Hjemmespl. undervises i Hickmann kath. Udskrivningskonf. med vores sygehusapotek Levering af køleskab og dropstativ Kontakt til stomiklinikken mhp levering af produkter Fys. sender genoptræningsplan til kommunen Der planlægges ambulant kontrol i både medicinsk og kirurgisk regi Pt. udskrives til hjemmet i august mdr. efter alt er planlagt i detaljer ( Er vægtøgende og spiser lidt til alle måltider) Pt. er lidt nervøs men er ved godt mod Rekonstruktion af tarm 6 mdr. senere

 39. Sygeplejen til korttarmspatienter i CET CTS Center for Tarmsvigt Et ekspertcenter under medicinsk og kirurgisk gastroenterologisk afdeling. Tak for opmærksomheden

More Related