slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ระบบเบิกจ่าย PowerPoint Presentation
Download Presentation
ระบบเบิกจ่าย

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

ระบบเบิกจ่าย - PowerPoint PPT Presentation

pelham
313 Views
Download Presentation

ระบบเบิกจ่าย

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ระบบเบิกจ่าย การเบิกหักผลักส่ง โครงการ GFMIS โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์

 2. การเบิกหักผลักส่ง ประเภทของการเบิกหักผลักส่ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ดัวยกัน คือ เบิกเพื่อปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ

 3. การเบิกหักผลักส่ง เบิกเพื่อปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการได้บันทึกรายการขอเบิกเงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และพบภายหลังว่า มีการเบิกผิดแหล่งของเงินหรือเบิกผิดหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรืองาน คำสั่งงาน(Transaction code) ที่ใช้ในการบันทึกรายการ คือ ZGL_J7

 4. ปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน เอกสารขอเบิกที่บันทึกผิด A ปลด Block แล้ว และ/หรือจ่ายเงินแล้ว A A ยังติด Block อยู่ ปรับปรุงหมวดรายจ่าย ZGL_J7 กลับรายการขอเบิก FB08 A A Dr. คชจ. + รหัสที่ถูกต้อง Cr. คชจ. + รหัสที่ผิด B A ระบบปรับปรุงบัญชี TE/TR ให้โดยอัตโนมัติ

 5. ปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน ปรับปรุงหมวดรายจ่าย ZGL_J7 A • ส่วนราชการบันทึกรายการโดยอ้างอิงเลขที่เอกสารขอเบิกที่ผิด การอ้างอิง : ปี + เลขที่เอกสาร + บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย ( 2 หลัก) ตัวอย่างเช่น 2004 + 3100000020 + 02 Dr. คชจ. + รหัสที่ถูกต้อง XXX Cr. คชจ. + รหัสที่ผิด XXX เอกสารที่ตัดงบใหม่ Dr. พักคชจ. XXX Cr. คชจ.ที่ผิด XXX เอกสารที่คืนงบเดิม Dr. คชจ.ที่ผิดXXX Cr.พักคชจ.XXX

 6. ปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน step 1. เลือกคำสั่งงาน ZGL_J7

 7. ปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน step 2. ระบุเลขที่เอกสารอ้างอิง ในช่องการอ้างอิง ต้องระบุเลขที่เอกสาร และบรรทัดรายการของเลขที่เอกสาร ขอเบิกที่ต้องการปรับปรุง เพื่อให้ระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องการการปรับปรุงได้ การอ้างอิง : ปี + เลขที่เอกสาร + บรรทัดรายการค่าใช้จ่าย ( 2 หลัก) ตัวอย่าง เช่น 2004 + 3100000021 + 02

 8. ปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน step 3. ระบุข้อมูลรายการที่ผิด

 9. ปรับหมวดรายจ่าย รหัสงบประมาณ และ/หรือเบิกชดใช้ให้ถูกงาน step 4. ระบุข้อมูลรายการที่ถูกต้อง

 10. การเบิกหักผลักส่ง เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ ใช้สำหรับกรณีที่ส่วนราชการเจ้าของเงินงบประมาณ ต้องการที่จะขอเบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังของตนเอง หรือผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลังของหน่วยงานอื่น คำสั่งงาน(Transaction code) ที่ใช้ในการบันทึกรายการ คือ ZFB60_K7 และ ZGL_JK2

 11. เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ ขั้นตอนในการบันทึกรายการ สำหรับส่วนราชการเจ้าของเงินในงบประมาณ • v บันทึกรายการขอเบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง “ZFB60_K7” • v บันทึกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง/เงินรับฝาก ส่วนราชการ “ZGL_JK2”

 12. เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ • v บันทึกรายการขอเบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง “ZFB60_K7” เอกสารที่พักไว้ รายการบันทึกบัญชี เดบิต บัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง XXX เครดิตเจ้าหนี้อื่น – หน่วยงานของรัฐ XXX

 13. เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ step 1. เลือกคำสั่งงาน ZFB60_K7

 14. เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ step 2. ระบุข้อมูลผู้ขาย

 15. เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ step 3. ผ่านรายการเอกสาร

 16. เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ • v บันทึกรายการปรับเพิ่มเงินฝากคลัง/ เงินรับฝากส่วนราชการ “ZGL_JK2” เอกสารที่พักไว้ รายการบันทึกบัญชี เดบิต เงินฝากคลัง XXX เครดิตเงินรับฝากส่วนราชการ XXX

 17. เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ step 1. เลือกคำสั่งงาน ZGL_JK2

 18. เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ step 2. ระบุเพิ่มเงินฝากคลัง

 19. เบิกเงินในงบประมาณ เพื่อผลักส่งเป็นเงินนอกงบประมาณ step 3. ระบุเพิ่มเงินรับฝากส่วนราชการ

 20. การเบิกหักผลักส่ง DEMO