1 / 22

โครงสร้างระบบบัญชีการเงิน

กรมบัญชีกลาง. www.gfmis.go.th. โครงสร้างระบบบัญชีการเงิน. โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์. (Government Fiscal Management Information Systems : GFMIS). 1. รหัสหน่วยงาน 2. รหัสจังหวัด 3. รหัสศูนย์กำไร. โครงสร้างของบัญชีการเงิน.

forest
Download Presentation

โครงสร้างระบบบัญชีการเงิน

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. กรมบัญชีกลาง www.gfmis.go.th โครงสร้างระบบบัญชีการเงิน โครงการเปลี่ยนระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information Systems : GFMIS)

 2. 1. รหัสหน่วยงาน • 2. รหัสจังหวัด • 3. รหัสศูนย์กำไร โครงสร้างของบัญชีการเงิน • 4. ผังบัญชีมาตรฐาน • 5. กลุ่มบัญชี • 6. รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป • 7. รหัสบัญชีย่อย โครงสร้างของ บัญชีแยกประเภท รหัสโครงสร้างหลักสำหรับระบบบัญชีแยกประเภท

 3. โครงสร้างหน่วยงานของระบบบัญชีแยกประเภทโครงสร้างหน่วยงานของระบบบัญชีแยกประเภท Company Code รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยงาน แทนส่วนงานราชการที่มีการบริหารจัดการข้อมูลทาง บัญชีที่สามารถแสดงรายงานทางการเงินของตนเอง รัฐบาลไทย (สำหรับข้อมูลการเบิกจ่ายจากบัญชีเงินคงคลังที่ 1) กรม หรือส่วนราชการอื่นที่มีฐานะเป็นกรม หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรมหาชน หน่วยงานอิสระอื่นของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เงินทุน/กองทุนนอกงบประมาณ Business Area รหัสจังหวัด รหัสพื้นที่ที่สามารถแสดงรายงานทางการเงินของพื้นที่ตนเองได้

 4. คำอธิบายรหัสหน่วยงาน (Company Code) Company Code ความยาว 4 หลัก ประเภทของ Company Code มี 4 ประเภท คือ 1. XXXX 9999 แทน รัฐบาลไทย ที่ใช้สำหรับการรับ/จ่ายเงินจากบัญชี เงินคงคลังที่ 1 2. XXXX เลขสองหลัก เรียงลำดับภายใต้กระทรวง เลขสองหลัก แทนกระทรวงที่หน่วยงานสังกัด 3. XXXX เลขสามหลัก เรียงลำดับภายใต้กระทรวงศึกษาธิการและรัฐวิสาหกิจ ตัวอักษรภาษาอังกฤษA = หน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ S= รัฐวิสาหกิจ 4. 8 XXX เลขสามหลัก เรียงลำดับ เลข 8 แทน กองทุน/เงินทุน

 5. ตัวอย่างรหัสหน่วยงาน

 6. สำหรับหน่วยงานอิสระที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะสำหรับหน่วยงานอิสระที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ A304มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี A305มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ A307มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง A306สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0113สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 0114สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1905สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ A301สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2111สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2210สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม A122มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย A123มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2512 สถาบันพระปกเกล้า 1. รหัสหน่วยงาน

 7. สำหรับองค์การมหาชน 0116สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 0124สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 0123องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 0122สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 0125สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 0606สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 1106สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 1311ศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพระหว่างประเทศ 1312สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 1807ศูนย์มานุษย์วิทยาสิรินธร 1906สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ A308สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา A302โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 2112โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 1. รหัสหน่วยงาน

 8. คำอธิบายรหัสจังหวัด (Business Area) Business Area ความยาว 4 หลัก แทนรหัสพื้นที่ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 1. ส่วนกลาง ------> เขตที่ส่วนกลางของส่วนราชการตั้งอยู่ 2. ระดับจังหวัด ------> รหัสคลังจังหวัด 3. ระดับกองคลังอำเภอ ------> คลังอำเภอ XXXX แทน อำเภอ แทน จังหวัด

 9. ประเทศไทย THAI กระทรวง ICT 11XX กระทรวงพลังงาน 12XX กระทรวงกลาโหม 02XX Etc.... สนง.ปลัดฯ 1102 สนง.ปลัดฯ 1202 สนง.ปลัดฯ 0201 กรมไปรษณีย์ฯ 1103 กรมเชื้อเพลิงฯ. 1203 กรมราชองครักษ์ 0202 กรมอุตุนิยมวิทยา 1104 กรมธุรกิจพลังงาน 1204 กองบัญชาการทหารสูงสุด 0203 กองทัพบก 0204 สนง.สถิติแห่งชาติ 1105 กรมพัฒนาพลังงานฯ 1205 สนง.นโยบาย&แผนฯ 1206 กองทัพเรือ 0205 กองทัพอากาศ 0206 กรม/กอง/หน่วยเบิกจ่ายย่อย กอง/หน่วยเบิกจ่ายย่อย กอง/หน่วยเบิกจ่ายย่อย Company Company Code รหัสกรม หรือเทียบเท่า Profit Center กอง/หน่วยเบิกจ่ายย่อย โครงสร้างหลักของส่วนราชการ

 10. สำหรับหน่วยงานอิสระที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะสำหรับหน่วยงานอิสระที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ 2030400000มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2030500000มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2030700000มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 2030600000สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 0101300000สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 0101400000สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1900500000สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2030100000สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 2101100000สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 2201000000สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2012200000มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 2012300000มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 2501200000 สถาบันพระปกเกล้า 3. รหัสหน่วยเบิกจ่ายและ 4.รหัสศูนย์ต้นทุน

 11. สำหรับองค์การมหาชน 0101600000สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 0102400000สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 0102300000องค์การบริหารพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 0102200000สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 0102500000สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 0600600000สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 1100600000สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ 1301100000ศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพระหว่างประเทศ 1301200000สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ 1800700000ศูนย์มานุษย์วิทยาสิรินธร 1900600000สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 2030800000สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 2030200000โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 1200700000สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 2101200000โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 3. รหัสหน่วยเบิกจ่ายและ 4.รหัสศูนย์ต้นทุน

 12. ผังบัญชีมาตรฐาน 5. ผังบัญชีมาตรฐาน (Common Chart of Accounts) THAI องค์การมหาชน กรมหรือเทียบเท่ากรม หน่วยงานอิสระที่จัดตั้งโดยกฎหมายเฉพาะ

 13. กลุ่มบัญชี และรหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป คือ ประเภทบัญชีที่ใช้ในการควบคุมการสร้างรหัสบัญชีให้เป็นหมวดหมู่ที่ถูกต้อง

 14. รหัสบัญชีแยกประเภททั่วไป ( G/L Account ) คือ เลขที่บัญชีที่ใช้สำหรับการบันทึกบัญชีในระบบฯ ระดับ 1 หลักแรก แทน หมวดบัญชี ระดับ 2 หลัก 2 แทน หมวดบัญชีย่อย ระดับ 3 หลัก 3-4 แทน ประเภทบัญชี ระดับบน ระดับ 4 หลัก 5-6 แทน ประเภทบัญชีย่อย ระดับ 5 หลัก 7-8 แทน รหัสบัญชี ระดับกลาง ระดับ 6 หลัก 9-10 แทน รหัสบัญชีย่อย ระดับล่าง

 15. ตัวอย่างของผังบัญชีมาตรฐานในระบบ GFMIS

 16. 1. รหัสธนาคารพาณิชย์ 2. รหัสเงินฝากของส่วน ราชการที่ฝากไว้กับ กรมบัญชีกลาง 3. รหัสรายการสำหรับ การใช้งบเงินอุดหนุน โครงสร้างของบัญชีย่อย XXXXXXแทน ธนาคารพาณิชย์ที่ส่วนราชการได้นำเงินนอก งบประมาณไปฝากไว้กับธนาคารต่างๆ แยก ตามแต่ละบัญชีเงินฝากธนาคาร ตัวอย่าง 006001 – ธนาคารกรุงไทย บัญชีที่ 1 002001 – ธนาคารกรุงเทพ บัญชีที่ 1 XXXXX แทน วัตถุประสงค์ของเงินฝากธนาคาร (เรียงลำดับไป) แทน เงินฝากของส่วนราชการในส่วนภูมิภาค (ขึ้นต้นด้วย 1-2) เงินฝากของส่วนราชการในส่วนกลาง (ขึ้นต้นด้วย 0 ) ตัวอย่าง00902- เงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่น กรมสรรพากร XXXXXXX แทน วัตถุประสงค์ของการใช้งบเงินอุดหนุน (เรียงลำดับไป) แทน รหัสงาน / โครงการ เช่น 0101 0201 เป็นต้น ตัวอย่าง0101001 ของ สวทช. คือ อท:คชจ.ในการบริหารและการดำเนินงาน เป็นต้น

 17. 1.รหัสธนาคารพาณิชย์ (เงินฝากธนาคารพาณิชย์ของส่วนราชการ) • บัญชีที่เปิดไว้ที่ธนาคารพาณิชย์ของส่วนราชการเช่น กรม A เปิดบัญชีเงินฝากดังนี้ • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัญชีที่ 1 รหัสบัญชีย่อยคือ 002001 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บัญชีที่ 2 รหัสบัญชีย่อยคือ 002002 • โดย 3 หลักแรกคือรหัสธนาคาร • โดย 3 หลักหลังคือเลขที่เรียงลำดับตามสมุดบัญชีเงินฝากภายใต้ธนาคารนั้นๆ Note: จะต้องระบุบัญชีแยกประเภท 1101030101-เงินฝากออมทรัพย์-กับสถาบันการเงินของไทย, Field bank book จึง เปิดให้ระบุ

 18. 2.รหัสเงินฝากคลังและรหัสเจ้าของเงินฝาก2.รหัสเงินฝากคลังและรหัสเจ้าของเงินฝาก • วางฎีกาเพื่อเบิกจ่ายเงินนอกงบประมาณจากเงินฝากคลัง • ให้ระบุบัญชีเงินฝากคลัง(Deposit-5) • ส่วนเจ้าของเงินฝาก(Owner-10)ระบบจะใส่ค่าให้หลังจากระบุบัญชีเงินฝากคลังที่ถูกต้อง คือ ศูนย์ต้นทุน

 19. 3. รหัสบัญชีย่อยและเจ้าของบัญชีย่อย • บัญชีย่อย คือ รหัสเงินอุดหนุน • เจ้าของบัญชีย่อย คือ รหัสส่วนงานในระดับต่ำกว่ากรมที่เป็นเจ้าของเงินอุดหนุน ให้ระบุบัญชีย่อย และเจ้าของบัญชีย่อยเมื่อมีรายการบันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเงินอุดหนุนทั่วไป

 20. ความสัมพันธ์ระหว่างรหัสบัญชีแยกประเภททั่วไปกับรหัสบัญชีย่อยความสัมพันธ์ระหว่างรหัสบัญชีแยกประเภททั่วไปกับรหัสบัญชีย่อย

 21. ขอขอบพระคุณทุกท่าน

More Related