op ina novi grad sarajevo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO PowerPoint Presentation
Download Presentation
OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 154 Views
 • Uploaded on

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO. “Ažuriranje prioriteta LEAP-a” - Radionica I, Izrada i implementacija LEAP-a 2005-2009 - 03.12.2009. godine. Koordinatorica za LEAP: Hazima Pecirep, dipl.ecc. Osnovni podaci . Najmlađa Općina u Kantonu Sarajevo (1978) P = 47,2 km ²

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO' - pekelo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
op ina novi grad sarajevo

OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

“Ažuriranje prioriteta LEAP-a”

- Radionica I, Izrada i implementacija LEAP-a 2005-2009 -

03.12.2009. godine

Koordinatorica za LEAP: Hazima Pecirep, dipl.ecc

osnovni podaci
Osnovni podaci ...
 • Najmlađa Općina u Kantonu Sarajevo (1978)
 • P = 47,2 km²
 • Dejtonskim sporazumom podijeljena između dva entiteta
 • Najnaseljenija GRADSKA općina (cca 140.000 stanovnika)
 • Prosječna nadmorska visina 500 m (850m/482m)
 • Kontinentalna klima
 • Povoljan geoprometni položaj
 • Zelene površine i vodotoci
 • Razvijena komunalna infrastuktura
 • Veliki stambeni kapacitetiuz mogućnost povećanja
 • Značajni kapaciteti za sport, kulturu, obrazovanje, rekreaciju i turizam (Park-šuma Mojmilo, Tunel ...)
 • Razvijen sistem zdravstva i socijalne zaštite
 • Dio najvećeg tržišta potrošača u BiH
metodologija izrade leap a
Metodologija izrade LEAP-a

LEAP Općine urađen je za period 2005-2015. godine – uz podršku SIDE putem REC BiH

RADNA TIJELA LEAP-a

• Općinski koordinator projekta

• Savjetodavni odbor LEAP-a (predstavnici općinskih službi, javnih preduzeća, zdravstvenih ustanova, resornih institucija i ministarstava)

• NVO EKO BiH

• Građanski ekološki odbor (predstavnici MZ, NVO, eko-volonteri)

PROCES NASTANKA LEAP-a

 • Proces identifikacije prioritetnih ekoloških problema
 • Proces procjene njihovih efekata i
 • Proces utvrđivanja prijedloga najefikasnijih rješenja.

METODOLOGIJA

 • Edukativne radionice uz pomoć regionalnih iskustava
 • Start up aktivnosti istovremeno u svih 26 mjesnih zajednica Općine
 • Anketiranje, ispitivanje, službeni izvještaji, sastanci, SWOT analize
 • Jednostavni obrasci i Plakat koji objedinjuje zajednicu
 • Snažna kampanja u medijima
 • Koordinacija Općine sa najvišeg nivoa
 • Metodologija REC BiH i puna opredjeljenost Općine
 • Podrška univerzitetske zajednice u utvrđivanju liste najvećih problema na osnovu realnih kriterija (izvodljivost projekta, rizici, vrijeme implementacije, odgovornost, visina troškova, izvori finansiranja)
 • Odlućivanje o LEAP-u: Općinski načelnik i Općinsko vijeće
 • Distribucija i dostupnost LEAP-a
ciljevi leap a
Ciljevi LEAP-a
 • Identifikacija problema okoliša na području Općine Novi Grad Sarajevo;
 • Rangiranje problema po osnovu rizika po ljudsko zdravlje, postojeće i klimatogene ekosisteme, te kvalitet življenja na teritoriji Općine;
 • Uspostava višeg nivoa ekološke svijesti kroz uspostavu svijesti o brizi za kvalitet okoliša;
 • Uspostava višeg nivoa ekološke svijesti, kako kod stanovništva tako i kod lokalne administracije uspostavom svijesti o vlastitoj odgovornosti;
 • Jačanje veza između lokalne administracije i stanovništva po pitanju kvaliteta okoliša kroz implementaciju akcija i projekta iz oblasti okoliša;
 • Jačanje veza između lokalne administracije i viših administrativnih struktura kroz bolju implementaciju okolišnih zakona na lokalnom nivou;
 • Razvoj sposobnosti lokalne administracije u primjeni okolišnih standarda;
 • Uspostava veza za projektima na drugim administrativnim nivoima;
 • Razvoj liste strateških ciljeva i mjera kojima će biti utvrđen pozitivan odnos Općine prema rješavanju pitanja kvaliteta okoliša i strateških mjera koje će dugoročno doprinijeti takvom odnosu;
 • Razvoj liste neophodnih akata na lokalnom nivou koji treba da idu usmjeru produbljivanja postojeće okolinske legislative i rješavanja konkretnih problema,
 • Razvoj liste provodivih prioritenih okolišnih projekata na teritoriji Općine koji imaju za cilj ublažavanje postojećih negativnih efekata zagađenja zraka, degradacije zemljišta, efekata pregrijavanja urbane sredine, buke, te projekata koji podržavaju održivi razvoj Općine;
 • Isticanje problema koji nisu riješeni postojećom legislativom.
prioritetne oblasti leap a
Prioritetne oblasti LEAP-a
 • KORIŠTENJE, ZAŠTITA I UPRAVLJANJE PROSTOROM - 43,62 %
 • KORIŠTENJE I UPRAVLJANJE VODNIM RESURSIMA - 27,86 %
 • UPRAVLJANJE OTPADOM - 26,01 %
 • UPRAVLJANJE KVALITETOM ZRAKA - 14,71 %
 • KULTURA ŽIVLJENJA - 14,51 %
 • STANJE EKO-SVIJESTI - 6,63 %
 • UPRAVLJANJE BIODIVERZITETOM - 6,03 %
 • BUKA - 7,9 %
 • PROBLEM INSTITUCIONALNOG OKVIRA - 49,06 %
procjena stanja okoli a
Procjena stanja okoliša
 • EKOLOŠKI PROBLEM

 • Izvori i uzroci problema
 • Glavne zagađujuće materije
 • Uticaj na zdravlje
 • Uticaj na okolinu
 • Kvalitet života
lista strate kih mjera u oblasti okoli a
Lista strateških mjera u oblasti okoliša
 • Uspostaviti i razviti Općinsku službu za zaštitu okoliša (upravljanje biodiverzitetom, kvalitetom vodnih resursa, kvalitetom zraka i zemljišta, upravljanje otpadom)
 • Uvažavati mišljenje javnosti o građenju objekata na području Općine
 • Insistirati/urgirati kod Kantona i Federacije na provođenju zakonskih odredbi za sticanje okolinske dozvole ( izradi studija o procjeni uticaja na okoliš PUO/EIA) postojecih i budućih privrednih subjekata.
 • Uspostaviti funkcionalan protok okolinskih podataka između Općine i viših administrativnih nivoa
 • Obezbijediti pojačan rad Općinskih inspekcijskih službi i stepen izvršenja rješenja
 • Insistirati/Urgirati kod Kantona i Federacije na bržem i efikasnijem provođenju okolinskih projekata od višeg interesa
 • Uspostaviti sistem monitoringa okoliša u Općini u skladu sa novim okolinskim zakonima
 • Izraditi akcioni plan regulacije riječnih korita na teritoriji Općine u svrhu zaštite od poplava, ugrožavanja poljoprivrednog zeljišta, puteva i stanovništva, te održavanja kvaliteta voda
 • Homogenizirati populaciju mladih kroz pronalaženje najboljih rješenja okolinskih projekata i projekata unapređenja uvjeta življenja i djelovanja
 • Organizacijom različitih aktivnosti obezbijediti kohezioniranje i organizovanje stanovništva u MZ u cilju poboljšanja kvaliteta življenja
 • Uspostaviti funkcionalan protok informacija između građana i Općine
lista prioritetnih projekata iz oblasti okoli a
Lista prioritetnih projekata iz oblasti okoliša
 • Uspostava centralne baze podataka Općine Novi Grad
 • Uspostava baze podataka stacionarnih izvora zagađenja na području Općine
 • Uspostava zelenog zida oko glavnih saobraćajnica
 • Formiranje “ekoloških ostrva” u urbaniziranom dijelu Općine Novi Grad
 • Projektiranje i izgradnja «Memorijalnog parka Žuć»
 • Pošumljavanje amfiteatra Gradske deponije
 • Restauracija šumskih ekosistema na području Općine Novi Grad
 • Uspostava šire rekreacione zone u Dobroševićima
 • Projektiranje i izgradnja izletničko rekreatvnog kompleksa «Park šuma Mojmilo»
 • Deminiranje Općine Novi Grad Sarajevo
dokument leap je
Dokument LEAP je:
 • Vlasništvo općinskih službi i zajednice
 • Obavezni dio Programa rada i Budžeta Općine
 • Dao doprinos kontinuiranom i planskom razvijanju partnerstva sa NVO, obrazovnim ustanovama, komunalnim preduzećima i građanima
 • Uslovio izdvajanje u okviru Budžeta Općine kao specifične pozicije za implementaciju LEAP prioriteta sa tendencijom rasta
 • Unaprijedio projektni pristup na nivou institucije
 • Pokrenuo potpuni zaokret u strateškom planiranju (danas pored LEAP-a imamo Strategiju razvoja Općine do 2015. godine, Strategiju za mlade do 2012. godine, Akcioni plan Lokalnog ekonomskog razvoja, Mapu razvoja Općine i SUK 9001:2000)
dokument leap je1
Dokument LEAP je:
 • Povećao mogućnosti finansiranja kapitalnih projekata (Grad, Kanton, Federacija, SERDA, Italija)
 • Ustanovio potrebu za stalnom edukacijom i razvijanjem dobrih lokalnih praksi u vezi zaštite okoliša i razvoja
 • U periodu od 2005 do danas implementiran cca 60 % (utvrđenih prioriteta/projekata)
 • Utjecao na razvoj sistema uprave (formiranje Službe za integrisani lokalni razvoj, strateški dokumenti, timski rad ...)
lista zna ajnijih implementiranih projekata i projekata u toku
Lista značajnijih implementiranih projekata i projekata u toku
 • Kapitalni projekat “Revitalizacija park-šume Mojmilo”
 • Izgradnja kanalizacione i vodovodne mreže u pri-urbanim dijelovima
 • Rješavanje procjednih voda na Gradskoj deponiji Smiljevići
 • Rješavanje pitanja poplava rijeke Bosne
 • Uređenje vodotoka Buća Potok
 • Regulacija korita vodotoka Lepenica
 • Partnerski projekti: sa KJKP “Park” – Projekat: Hortikulturno uređenje i održavanje javnih zelenih površina, dječijih i sportskih igrališta, kao i Projekat sa KJKP “Rad” - Kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada i izgradnja niša za kontejnere
 • Takmičarske prakse ekoloških sekcija OŠ i savjeta MZ (Unapređenje ekološke svijesti)
 • Unapređenje saobraćajne infrastrukture itd.
 • Osnivanje JP “LOKOM” d.o.o.
 • Uređena procedura saradnje sa NVO
 • Izrada novih i ažuriranje postojećih RP (preko 30)
 • Deminiranje zona gradskog građevinskog zemljišta
 • Otkup zemljišta po utvrđenom programu u cilju privođenja namjeni (gradnja škole, spomen obilježja, park-šuma Mojmilo i za potrebe ostalih infrastrukturnih objekata)
 • Otpočela informatizacija katastra Općine
 • Izrada lokalnih strategija
 • Učešće u radu timova na nivou Kantona Sarajevo u cilju zaštite okoliša uopće i učešće u međunarodnim projektima
revitalizacija park ume mojmilo
Revitalizacija park-šume Mojmilo
 • Kapitalni projekat za cijelu zajednicu
 • Finansijska podrška: SIDA, REC BiH, Grad Sarajevo, KS ...
 • Plansko korištenje zemljišta - zaustavljanje bespravne, odnosno neplanske gradnje
 • Uspostava ambijenta za odmor, sport, rekreaciju i edukaciju
 • Ogledna površina za prikaz biološke raznolikosti
 • Zadovoljavanje 4 osnovne funkcije u planiranju i podizanju zelenih površina: sanitarno-higijenska, dekorativno-estetska, kulturno-prosvjetna i kompoziciono regulaciona
 • Eko doprinos izgradnji turističkih kapaciteta
 • Potrebni servisi za kvalitetno upravljanje prostorom
 • Oplemenjivanje i ovladavanje prostorom, kao javnom zelenom površinom na principu samoodrživosti
 • Direktan uticaj na sve utvrđene prioritete LEAP-a
metodologija
Metodologija
 • Program rada Službe za 2009. godinu
 • Formiranje radne grupe – Savjetodavno tijelo
 • Radionica I.: Izrada i implementacija LEAP-a Općine (2005-2009)

03.12.2009. godine - 11:00-14:00 h, prostorije Općine Novi Grad Sarajevo

- Zajedničko sagledavanje toka implementacije

- Okolinski propisi i lokalna zajednica

- Redefinisanje prioritetnih oblasti LEAP-a u skladu sa KEAP-om i Strategijom zaštite okoliša FBiH

- Smjernice za novu listu prioriteta

- Definisanje Anketnog obrasca za zajednicu

- Dodatni izvori finansiranja (međunarodni fondovi)

 • Radionica II.: Ažuriranje prioriteta LEAP-a

10.12.2009. godine - 11:00-15:00 h, prostorije Općine Novi Grad Sarajevo

- Nove prioritetne oblasti usklađene sa KEAP-om

- Nova lista prioritetnih mjera i projekata

- Preporuke i zaključci

op ina novi grad sarajevo1
OPĆINA NOVI GRAD SARAJEVO

Služba za integrisani lokalni razvoj

Bulevar Meše Selimovića br. 97Tel: +387 33 291 306

291 302

Fax: +387 33 291 281Web: www.novigradsarajevo.baE-mail: razvoj@novigradsarajevo.ba