slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej PowerPoint Presentation
Download Presentation
Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58
peggy

Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej - PowerPoint PPT Presentation

114 Views
Download Presentation
Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Opis bibliograficzny stosowany w bibliografii załącznikowej Gabriela Bonk, Aleksandra Stronka 2005 - 2013

 2. Piszesz wypracowanie (w przyszłości pracę magisterską) lub wygłaszasz referat? Przygotowujesz prezentację maturalną?

 3. Nie zapomnij podać informacji, z czego korzystasz! Warunkiem przystąpienia do matury jest oddanie w terminie bibliografii do Twojej prezentacji!

 4. Prawidłowo sporządzoną bibliografię należy zamieszczać na końcu KAŻDEJ pracy: referatu, wypracowania oraz wszelkich prac konkursowych z KAŻDEGO przedmiotu Podanie w pracy bibliografii jest jednym z NIEZBĘDNYCH warunków zachowania PRAW AUTORSKICH

 5. Co to jest BIBLIOGRAFIA?? Bibliografia – wywodzi się od greckich słów: biblion (biblos) – książka oraz graphein – pisać, opisywać Bibliografia – to uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne

 6. Bibliografia załącznikowa powinna być opracowana zgodnie z normami: PN - ISO-2:1999 Informacja i dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Dokumenty elektroniczne i ich części PN - ISO 690: 2002 Dokumentacja - Przypisy bibliograficzne - Zawartość, forma i struktura

 7. Opis bibliograficzny KSIĄŻKI

 8. Elementy opisu: Nazwisko i imię autora: Tytuł. Wydanie. Miejsce wydania: Wydawca, rok wydania. ISBN Przykład: Kapuściński Ryszard: Heban. Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003. ISBN 83-07-02948-1

 9. Pamiętaj, by pisać w ciągu- od marginesu do marginesu!

 10. Zwracaj uwagę na znaki przestankowe: ; : . , - / ( ) Stosuj je konsekwentnie!!!

 11. Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym. Na końcu każdego opisu - tak jak na końcu zdania – postaw kropkę. Kapuściński Ryszard:Heban.Wyd. 7. Warszawa: Czytelnik, 2003. ISBN 83-07-02948-1

 12. Dlaczego polecam stosowanie dwukropka między autorami a tytułem: Nowak Jan, Kowalski Antoni, Marek Piotr,Adam Mickiewicz, Kraków, WL, 1966 W przypadku, gdy mamy do czynienia z kilkoma autorami, tytuł jest imieniem i nazwiskiem, a jedna z osób ma nazwisko utworzone z imienia – opis staje się nieczytelny. Stosowanie przecinków nie jest błędem, ale nie jest korzystne

 13. Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

 14. Autor: Jeżeli robimy wyjątkowo dużo opisów bibliograficznych (ponad 100), wtedy można zamiast imienia autora podać tylko inicjał, jeżeli nie utrudni to identyfikacji osoby: np. Lutosławski W. - to: Wincenty czy Witold Lutosławski?

 15. Jeżeli autor nie jest znany – opis zaczynamy od tytułu Jeśli autorów jest więcej niż trzech, podajemy dane pierwszej osoby (lub podkreślonej przez wydawcę): Iksiński Zenon i in. Jeżeli autorów jest dwóch lub trzech – podajemy ich personalia oddzielając od siebie przecinkami Iksiński Zenon, Kowal Jan, Nowak Paweł

 16. Pomijamy w opisie autora informacjeo jego stopniach naukowych, funkcjach: prof. dr doc. mgr ks. Nie piszemy, że ktoś jest czy był: księdzem, profesorem, biskupem, doktorem, zakonnikiem etc.

 17. Tytuł: Można skracać zbyt długi tytułWyrazy pominięte zaznacz wielokropkiem: (...) Pamiętaj, że jedynym elementem opisu bibliograficznego, który umieszczamy w cudzysłowie jest tytuł czasopisma!! „Polonistyka” alePan Tadeusz

 18. Wydanie: Jeśli to jest wydanie pierwsze lub nie ma w książce informacji, które to jest wydanie – ten element opisu pomijamy! Informację o zmianach dokonanych w wydaniu należy skrócić: Wyd. 5 popr. uzup. zmien. skr.

 19. Wydawca: Warto skrócić nazwę wydawcy: Np.: PWN zamiast Państwowe Wydawnictwo Naukowe Ossolineum zamiast Zakład Narodowy im Ossolińskich WSiPzamiast Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

 20. ZAWSZE trzeba podać rok(datę) wydania. Jeśli daty nie ma w książce, koniecznie trzeba ją określići zapisać: [2009] lub [ok. 2012]

 21. Od 2002 obowiązkowym elementem opisu bibliograficznego jest numer ISBN: ISBN – ang. International Standard BookNumber– Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki- dziesięciocyfrowy symbol zawierający zakodowane informacje o książce: o kraju: 83 – Polska o wydawcy: 02 – WSiPi o książce Nadawanie numerów ISBN obowiązuje wydawców polskich od 1974 roku. Od 2007 roku nr ISBN poprzedzony jest prefiksem 978 i liczy 13 cyfr

 22. Opis bibliograficzny PRACY ZBIOROWEJ: Kompendiumwiedzyo ekologii. Red.Jan Strzałko i Teresa Mossor-Pietraszewska. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: PWN, 2001. ISBN 83-01-13589-1

 23. Opis bibliograficzny JEDNEGO TOMU wielotomowejpracy zbiorowej: Poezja polska 1914-1939: antologia. Wybór i oprac. Ryszard Matuszewski, Seweryn Pollak. Cz. 1. Wyd. 3 poszerz.Warszawa: Czytelnik,1984. ISBN 83-07-00395-4

 24. Opis bibliograficzny FRAGMENTU(ROZDZIAŁU) książki napisanej przez jednego autora: Opis całości książki (jak poprzednio, ale bez ISBN). Tytuł rozdziału, strony zajęte przez rozdział (Podanie numeru ISBN w opisie rozdziału nie jest błędem, ale nie jest obowiązkowe)

 25. Przykład: Hutnikiewicz Artur: Od czystej formy do literatury faktu. Wyd. 5. Warszawa: WP, 1988.Ekspresjonizm, s.70-92 Tak sporządzamy również opis wiersza(czy opowiadania)ze zbioru jednego autora

 26. Opis bibliograficzny rozprawy (eseju, rozdziału) Z  PRACY ZBIOROWEJ – elementy opisu: Nazwisko i imię autora rozdziału. Tytuł rozdziału.W:Opis książki, w której zawarty jest rozdział (bez ISBN), strony zajęte przez rozdział

 27. Przykład 1: Bogucka Maria: Barbara Radziwiłłówna.W:Życiorysy historyczne, literackie i legendarne. Seria pierwsza. Wyd. 2. Red. Zofia Stefanowska i Janusz Tazbir. Warszawa: PWN,1984, s. 67 – 88

 28. Przykład 2 : Wiersz z antologii wielu autorów: StachuraEdward: Wielki Testament.W:Od Kochanowskiego do Szymborskiej: antologia poezji polskiej. Wybór Marek Wawrzkiewicz. Warszawa: Książka i Wiedza, 1999, s. 380-381.

 29. Opis bibliograficzny WSTĘPU do książki: Nazwisko i imię autora wstępu: Tytuł wstępu. W: Opis książki, w której zawarty jest wstęp, strony zajęte przez wstęp Drawicz Andrzej: Wstęp. W:Bułhakow Michaił: Mistrz i Małgorzata. Wyd.15. Warszawa: MUZA, 1990. ISBN 83-73199-00-4, s. V - LXXXIV

 30. Opis bibliograficzny MAPY, PLANU: Beskid Śląski. Mapa turystyczna, 1 : 50 000. Wyd. 2. Kraków: Compass, 2004. ISBN 83-89165-68-6 Kraków. Plan miasta, 1 : 20 000. Warszawa: Daunpol, 1999. ISBN 83-86330-0-3

 31. Opis bibliograficzny Fragmentu BIBLII: Księga: Księga Izajasza. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. [Biblia Tysiąclecia]. Wyd. 5. Poznań: Pallottinum, 2000. ISBN 83-7014-357-1, s. 961- 1028

 32. Opis bibliograficzny Fragmentu BIBLII: Fragment posiadający własną nazwę: Przypowieść o siewcy. W: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. [Biblia Tysiąclecia]. Wyd. 5. Poznań: Pallottinum, 2000. ISBN 83-7014-357-1. Mt 13, 1- 9, s. 1303

 33. Opis bibliograficzny Fragmentu BIBLII: Krótki cytat: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. [Biblia Tysiąclecia]. Wyd. 5. Poznań: Pallottinum, 2000. ISBN 83-7014-357-1. Flp 4,13, s. 1032

 34. Opis bibliograficzny ARTYKUŁU Z CZASOPISMA

 35. Elementy opisu: Nazwiskoi imię autora artykułu: Tytuł artykułu. „Tytuł Czasopisma” rok, numer czasopisma, numery stron zajęte przez artykuł

 36. Przykład: Jaworski Marcin: Różewicz – ostatni modernista. „Polonistyka” 2005, nr 5, s. 18-24

 37. Opis bibliograficzny RECENZJI – elementy opisu: Nazwisko i imię autora recenzowanej książki: Tytuł recenzowanej książki. Wydanie. Rok wydania. ISBN.Rec.Imię i nazwisko autora recenzji: Tytuł recenzji.„Tytuł Czasopisma” rok, numer czasopisma, strony zajęte przez recenzję

 38. Przykład RECENZJI: Kuczok Wojciech: Gnój. Warszawa 2003.Rec.Piotr Śliwiński: Normalni, wydrążeni, źli.„Tygodnik Powszechny” 2004, nr 32, s. 11

 39. Opis bibliograficzny WYWIADU – elementy opisu: Nazwisko i imię osoby, która udziela wywiadu: Tytuł wywiadu.Rozm. przepr.Imię i nazwisko osoby prowadzącej wywiad. „Tytuł Czasopisma” rok, numer, numery stron

 40. Przykład WYWIADU: Kuczok Wojciech: Jestem bardzo pokrzywiony.Rozm. przepr.Barbara Pietkiewicz. „Polityka” 2004, nr 3, s. 58- 59

 41. Ciekawostka - opis bibliograficzny wydawnictwa ciągłego - CZASOPISMA: „Tytuł właściwy : dodatek do tytułu.” Pierwsze oznaczenie odpowiedzialności ; kolejne oznaczenie odpowiedzialności. Oznaczenie wydania. Numeracja pierwszego zeszytu (jeżeli podstawą opisu jest nr 1). Miejsce wydania : Wydawca, data wydania 1. zeszytu. ISSN

 42. Opisy bibliograficzneDOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

 43. Książka na płycie CD-ROM: Kopaliński Władysław: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [CD-ROM]. Wersja 1.03.16. Łódź: Promedia CD, 1998. ISBN 83-7231-3

 44. Książka w Internecie: Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia. [online] [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.zapis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm

 45. Strona www: Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków:Aka-demia Pedagogiczna. Instytut Informacji Naukowej. [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.ap. krakow.pl/whk/

 46. Forum internetowe: Maria: Opis bibliograficzny. W: Biblioteka w Szkole. Forum Ogólne. [online]. [dostęp 6 kwietnia 2008]. Dostępny w Internecie. http://sukurs.edu.pl/forum/viewtopic.php?p=10994#10994

 47. Artykuł w czasopiśmie internetowym: Karpiel Anna: Motyw szatana w litera- turze romantycznej. W:„Konspekt” 2005, nr 2 [online]. [dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm. ISSN 1509-6726

 48. Opis bibliograficzny INNYCH TEKSTÓW KULTURY

 49. Opis bibliograficzny REPRODUKCJI OBRAZU (rzeźby, dzieła architektury): Jak opis rozdziału z książki: Vermer Johannes: Pracownia artysty [il.]. W: Rynck Patrick de: Jak czytać malarstwo. Kraków: Universitas, 2005, s. 327

 50. Opis bibliograficzny FILMU: Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber [kas. wiz. VHS]. Warszawa: AGF, 1986