valstyb s parama kaimo bendruomeni ir vietos veiklos grupi veiklai remti 2006 metais l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VALSTYBĖS PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ IR VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ VEIKLAI REMTI 2006 METAIS PowerPoint Presentation
Download Presentation
VALSTYBĖS PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ IR VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ VEIKLAI REMTI 2006 METAIS

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 58

VALSTYBĖS PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ IR VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ VEIKLAI REMTI 2006 METAIS - PowerPoint PPT Presentation


 • 317 Views
 • Uploaded on

VALSTYBĖS PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ IR VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ VEIKLAI REMTI 2006 METAIS. Bendra informacija.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

VALSTYBĖS PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ IR VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ VEIKLAI REMTI 2006 METAIS


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bendra informacija
Bendra informacija

Lietuvai įstojus į ES kaimo plėtrai atsivėrė naujos galimybės. Itin suaktyvėjo kaimo žmonių bendruomeninis gyvenimas: 2000 m. buvo įregistruota 10 kaimo bendruomenių, 2001 m. jų skaičius pasiekė 30, 2002 m. – 210, 2003 m. – 406, 2004 m. – daugiau nei 800, 2005 m. įregistruotų kaimo bendruomenių skaičius viršija 1200.

bendri valstyb s paramos skyrimo principai
Bendri valstybės paramos skyrimo principai
 • Parama skiriama kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių (VVG) veiklai remti.
 • Remiami tik visuomeninės paskirties ne pelno projektai.
 • Pagal taisykles teikiama valstybės parama einamaisiais metais tam pačiam subjektui gali būti skiriama tik vieną kartą.
paramos dydis
Paramos dydis

Bendra paramos suma:

2006 valstybės biudžete pagal Specialiąją kaimo rėmimo programą numatyta 3 mln. Lt.

Didžiausia paramos projektui suma: 20 tūkst. litų

(iš kurių ne daugiau kaip 15 proc. gali būti skiriama projekto administravimo išlaidoms padengti)

Paramos projektui lyginamoji dalis: 100 proc.

tinkama veikla
Tinkama veikla
 • Visuomeninės paskirties patalpų renovacija ir (arba) įrengimas ir techninės bazės stiprinimas (didžiausia paramos suma šiai veiklai – 17 000 Lt);
 • Visuomeninės paskirties aplinkos tvarkymas, poilsio ir sporto aikštelių (zonų) įkūrimas (didžiausia paramos suma šiai veiklai – 17 000 Lt);
 • Visuomeninių renginių organizavimas (didžiausia paramos suma šiai veiklai – 3 000 Lt);
 • Veiklos viešinimas ir leidinių leidyba (didžiausia paramos suma šiai veiklai – 3 000 Lt).

Vienas projektas gali apimti dviejų rūšių veiklą.

paramos administravimo strukt ra
Paramos administravimo struktūra

Valstybės paramos administratoriai: Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA)

Administravimo funkcijų pasiskirstymas:

 • Konkurso skelbimas, paraiškų rinkimas: ŽŪM
 • Projektų vertinimas: viešo konkurso būdu atrinkti ekspertai (Lietuvos Žemės ūkio universitetas)
 • Projektų atranka: Projektų atrankos komitetas (ŽŪM – 5 asmenys, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga – 2 asmenys, LR žemės ūkio rūmai – 2 asmenys, VVG tinklas – 2 asmenys)
 • Galutinis sprendimas skirti paramą: ŽŪM ministras
 • Paramos sutarčių pasirašymas ir paramos mokėjimas: NMA
 • Patikrų vykdymas: NMA
a dministravimo schema

Žemės ūkio ministerija

(paskirti atsakingi darbuotojai)

Skelbia paraiškų rinkimo konkursą

Pareiškėjai

Teikia paraiškas

Žemės ūkio ministerija

(paskirti atsakingi darbuotojai)

Renka paraiškas, registruoja ir perduoda jas vertinti

Vertina gautas paraiškas, vykdo pasirinktinai atrinktų paraiškų patikrą, rengia ir teikia paraiškų vertinimo ataskaitas

Projektų vertinimas: Lietuvos Žemės ūkio universitetas

Teikia ataskaitas

Projektų atrankos komitetas

(ŽŪM, LKBS, ŽŪR, VVG)

Svarsto paraiškas pagal vertintojų parengtas projektų vertinimo ataskaitas, teikia rekomendacijas dėl valstybės paramos skyrimo

Atsižvelgdamas į rekomendacijas, priima galutinį sprendimą dėl valstybės paramos skyrimo

ŽŪM ministras

Pasirašo paramos sutartis, atlieka mokėjimus, vykdo projektų patikrą, tikrina ir tvirtina projektų ataskaitas, teikia ataskaitas apie paramos lėšų panaudojimo

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Paramos gavėjai

Įgyvendina projektus, teikia ataskaitas

Administravimo schema
projekt parai k atrankos etapai
Projektų paraiškų atrankos etapai

Paraiškų vertinimo trukmė – 45 kalendorinės dienos

 • Administracinis paraiškų vertinimas – tikrinama, ar paraiška tinkamai užpildyta ir sukomplektuota, ar užpildyti visi paraiškos skyriai ir pridėti visi prašomi dokumentai.
 • Tinkamumo vertinimas – tikrinamas pareiškėjo ir paraiškos tinkamumas gauti paramą, ar pareiškėjas ir paraiška atitinka Taisyklių reikalavimus.
 • Paraiškų naudos ir kokybės vertinimas – pagal prioritetinius kriterijus vertinama projekto svarba kaimo bendruomenei, pasirinkto projekto įgyvendinimo būdo ir plano tinkamumas, projekto biudžeto pagrįstumas, projekto administratorių gebėjimai vykdyti projektą.
slide9

Prioritetiniai kriterijai (1)

 • Pareiškėjas pateikia aiškų pagrindimą, kad vietos bendruomenei projektas yra reikšmingas (15 balų)
 • Pasirinktas projekto įgyvendinimo būdas ir veiksmų planas leis pasiekti užsibrėžtus projekto tikslus (10 balų)
 • Projekto biudžetas yra aiškus, pagrįstas ir realus(10 balų)
 • Projekto administratoriai turi patirties įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus (10 balų)
 • Pareiškėjas nėra registruotas ir nevykdo veiklos teritorijoje, kurią atstovauja VVG, gavusi paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD priemonės „Leader+ pobūdžio priemonė“ veiklos „Bandomosios integruotos strategijos“ sektorių „Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas“ (5 balai)
prioritetiniai kriterijai 2
Prioritetiniai kriterijai (2)

Atrenkant projektus, surinkusius vienodą balų skaičių, prioritetas teikiamas projektams:

 • kurių teikėjai atstovauja teritoriją, turinčią ne mažiau kaip 30 kaimo gyventojų,
 • kurių teikėjai atstovauja teritoriją (regioną, rajoną, vietovę), turinčią mažiausiai pagal šias Taisykles valstybės paramą gavusių projektų.
paramos mok jimas
Paramos mokėjimas
 • Mokėjimo būdas- kompensavimas su avansu.
 • Avanso dydis- 70 proc. paramos sumos.Paramos gavėjui pasirašius paramos sutartį, avansas išmokamas į paraiškoje nurodytą banko sąskaitą.
 • Mokėjimo prašymas –per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį teikiamas tik vienas mokėjimo prašymas (įgyvendinus visą projektą). Pateikiant mokėjimo prašymą kartu deklaruojamos visos patirtos ir apmokėtos išlaidos, pridedant išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų originalus ir kopijas.
patikr vykdymas
Patikrų vykdymas
 • Paraiškų vertinimo ekspertai turi teisę paraiškų vertinimo metu atlikti pasirinktinai atrinktų paraiškų patikrą, siekiant įvertinti paraiškoje pateiktų duomenų ir informacijos atitiktį
 • Agentūra turi atlikti ne mažiau kaip 10 proc. paramą gavusių projektų įgyvendinimo patikrą
sankcijos
Sankcijos
 • Agentūrai nustačiusiparamos sutarties ir (arba) Taisyklių pažeidimus, informuojama Žemės ūkio ministerija, kuri priima sprendimą dėl paramos nutraukimo arba paramos sumažinimo
 • Nutraukus paramos sutartį, paramos gavėjas turi gražinti išmokėtas paramos lėšas
 • Jei paramos lėšos nėra sugražinamos, paramos gavėjui 3 metus neskiriama valstybės parama
paramos administravimo grafikas
Paramos administravimo grafikas

Paraiškų rinkimas - 2006 gegužė 2d.- birželio 7d.

Paraiškų vertinimas - 2006 birželis - rugpjūtis

Projektų atrankos komiteto 3 posėdžiai - 2006 rugpjūtis

Sutarčių sudarymas, avanso mokėjimas - 2006 rugsėjis - spalis

Projektų įgyvendinimas - 2006 rugsėjis/lapkritis

Projektų ataskaitų, mokėjimo prašymų teikimas – 2006 gruodis

Galutiniai paramos mokėjimai - 2007 m. I ketv.

slide15

Po paraiškų surinkimo paramos

poreikis pagal veiklos sritis

pateiktos parai kos pagal savivaldybes
Pateiktos paraiškos pagal savivaldybes

Pateiktos 354 paraiškos iš 49 skirtingų savivaldybių (rajonų).

Paraiškų nepateikė šios savivaldybės:

 • Birštono
 • Klaipėdos
 • Neringos
 • Visagino
paramos skyrimo nuk limas 2007 m
Paramos skyrimo nukėlimas 2007 m.

127 pareiškėjams projektų atrankos komitetas rekomenduoja skirti paramą 2007 m. dėl paramos lėšų trūkumo. Parmos poreikis 2 425 546,64 Lt.

ŽŪM 2007 m. biudžeto projektui liepos mėn. paramai bendruomenėmsteikė poreikį 6 mln. litų, tačiau biudžeto projekte numatyta skirti 4 mln. litų.

numatomos taisykli redagavimo kryptys 1
Numatomos Taisyklių redagavimo kryptys (1)

Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti projektų atrankos komiteto nariai atkreipė dėmesį, kad koreguojant Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti taisykles (toliau – Taisyklės) reikėtų :

 • Peržiūrėti projektų vertinimo skalę padidinant balus, skiriamus už pareiškėjo nepriklausymą VVG, gavusioms paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD priemonės ,,Leader+ pobūdžio priemonė“ veiklos ,,Bandomosios integruotos strategijos“ sektorių ,,Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas“ teritorijoms.
 • Siekiant užtikrinti didesnį kaimo bendruomenių plėtros tolygumą, vertinimo skalėje numatyti papildomus balus pareiškėjams iš tų savivaldybių, kuriose kaimo bendruomenės nėra aktyvios ir pateikia labai mažai paraiškų paramai gauti.
 • Teikti prioritetą bendruomenėms pagal jų narių skaičių.
 • Turto apdraudimo išlaidas, kai investuojama į materialųjį turtą, numatyti kaip tinkamas išlaidas bei Taisyklėse numatyti reikalavimą apdrausti materialųjį turtą.
numatomos taisykli redagavimo kryptys 2
Numatomos Taisyklių redagavimo kryptys (2)

5. Paramą visuomeninės paskirties patalpų renovacijai ir (arba) įrengimui ir techninės bazės stiprinimui bei paramą visuomeninės paskirties aplinkos tvarkymui, sporto ir poilsio aikštelių (zonų) įrengimui atskirti nuo paramos visuomeninės paskirties renginių organizavimui bei paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklos viešinimui ir leidinių leidybai ir reitinguoti atskirai.

6. Visuomeninės paskirties renginio viešinimo išlaidas įtraukti kaip tinkamas išlaidas pagal veiklą ,,Visuomeninės paskirties renginių organizavimas“. Taip pat informacinių stendų bei kitų viešinimo priemonių apie projekto įgyvendinimą išlaidas numatyti kaip tinkamas.

7. Kaip paraiškos valstybės paramai gauti priedą pridėti projekto vadovo ir finansininko gyvenimo aprašymo (CV) formą, kurią užpildžius atsispindėtų patirtis įgyvendinant panašius projektus.

8. Numatyti vidutinius įkainius.

diskusinis klausimas 3
Diskusinis klausimas(3)

Lieka diskusinis klausimas (kuris bus svarstomas koreguojant Taisykles) dėl paramos aplinkos tvarkymui, poilsio ir sporto aikštelių (zonų) įkūrimui atsižvelgiant į tai, kad sudaryti ir tuo labiau užregistruoti panaudos sutarties dėl nekilnojamo turto kaimo bendruomenės negali, vadovaujantis 1994 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 7 straipsniu. Dabartinė pozicija dėl paramos aplinkos tvarkymui, poilsio ir sporto aikštelių (zonų) įkūrimui yra tokia - kai žemė yra valstybinė, tačiau panaudos sutarties pagrindu priklauso savivaldybei ar apskričiai ir yra gautas savivaldybės ar apskrities raštas dėl leidimo naudotis ta žeme bei užtikrinimas, kad niekas kitas jos nepasisavins galima skirti paramą kaimo bendruomenei ar vietos veiklos grupei.

paramos kaimo bendruomen ms perspektyvos pagal lietuvos kaimo pl tros 2007 2013 m program

PARAMOS KAIMO BENDRUOMENĖMS PERSPEKTYVOS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 M. PROGRAMĄ

Žemės ūkio ministerijos viceministrė Virginija Žoštautienė

slide27

KAIMO PLĖTRA 2007-2013 METAIS

LEADER metodas

1 kryptis:

Žemės, maisto

ir miškų ūkio

konkurencingumo

didinimas

2 kryptis:

Aplinkos ir

kraštovaizdžio

gerinimas

3 kryptis:

Gyvenimo

kokybė

kaime

ir kaimo

ekonomikos

įvairinimas

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai

parama kaimo bendruomen ms pagal kaimo pl tros 2007 2013 metais programos priemones
Parama kaimo bendruomenėms pagal Kaimo plėtros 2007-2013 metais programos priemones

Vadovaujantis Kaimo plėtros 2007-2013 metais programos projektu, kaimo bendruomenės paramos galės kreiptis pagal:

 • 1 krypties priemonės “Kaimo infrastruktūros gerinimas” veiklos sritį “Žemės ūkio vandentvarka”;
 • 3 krypties priemonę “Kaimo paveldo išsaugojimas ir modernizavimas: amatų plėtra”;
 • 3 krypties priemonę “Kaimų atnaujinimas” (įgyvendinama LEADER metodu);
 • vietos plėtros strategijose numatytas priemones, kuriomis siekiama 3 krypties tikslų (įgyvendinamos LEADER metodu).
i kryptis em s maisto kio ir mi kininkyst s konkurencingumo didinimas

Priemonės

1. Mokymas, mokslo žinių ir inovacijų sklaida

2. Konsultavimo paslaugų teikimas užsiimantiems žemės ūkio ir miškininkyste

3. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

4. Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos

Uždaviniai

Stiprinti žmogiškąjį potencialą

Tikslas

Plėtoti modernų, gebantį konkuruoti žemės, maisto ir miškų ūkį

Stiprinti fizinį ūkių potencialą bei skatinti inovacijų diegimą žemės, maisto ir miškų ūkyje

5. Pusiau natūrinių ūkių rėmimas

6. Žemės ūkio valdų modernizavimas

7. Miškų ūkio plėtra

8. Kaimo infrastruktūros gerinimas

9. Parama gamintojų grupėms

10. Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara bei naujų produktų kūrimas

Įgyvendinti žemės ūkio gamybos standartus ir gerinti žemės ūkio produktų kokybę

11. Dalyvavimas maisto kokybės schemose

I Kryptis. Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės konkurencingumo didinimas
slide32

III KRYPTIS. GYVENIMO KOKYBĖ KAIME IR

KAIMO EKONOMIKOS ĮVAIRINIMAS

Priemonės

Uždaviniai

Mikroįmonių įkūrimas ir plėtrabei ne žemės ūkio veiklos įvairinimas

Tikslas

Kaimo turizmo paslaugų plėtra

Kaimo paveldo išsaugojimas ir modernizavimas: amatų plėtra

Kaimų atnaujinimas

pagrindiniai prioritetai pagal iii krypties priemones
Pagrindiniai prioritetai pagal III krypties priemones
 • Naujų darbo vietų ir veiklų kaime kūrimui.
 • Kultūriniam paveldui saugoti, steigiant Amatų centrus bei plėtojant kaimo turizmą.
 • Viešosios infrastruktūros kaime gerinimui.
 • Bendruomeniškumui kaime skatinti.
slide34

Mikroįmonių įkūrimas ir plėtra bei ne žemės ūkio veiklos įvairinimas (1)

slide35

Mikroįmonių įkūrimas ir plėtra bei ne žemės ūkio veiklos įvairinimas (2)

slide40

Kaimų atnaujinimas (1) (įgyvendinama išimtinai Leader metodu)

 • Tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse.
 • Specialieji tikslai:
  • Padidinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą;
  • Sumažinti depopuliaciją kaimo vietovėse.
 • Uždaviniai:
  • Rekonstruoti (atnaujinti) pastatus;
  • Atnaujinti ir išsaugoti istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę vertę turinčius kaimo paveldo objektus ir kraštovaizdžio komponentus;
  • Sutvarkyti ar sukurti laisvalaikiui ir poilsiui skirtą viešąją infrastruktūrą.
slide41

Kaimų atnaujinimas (2) (įgyvendinama išimtinai Leader metodu)

slide42

IV KRYPTIS. LEADER METODO ĮGYVENDINIMAS

Priemonės

Uždaviniai

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas siekiant 3 krypties tikslų

Tikslas

Bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas siekiant 3 krypties tikslų

Parama VVG veiklai, įgūdžių įgijimui, VVG teritorijoje gyvenančių gyventojų aktyvumo skatinimui

leader 2004 2006 m ir 2007 2013 m pana umai
LEADER 2004-2006 m. ir 2007-2013 m. PANAŠUMAI
 • VVG (ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę, atstovauja įvairių kaimo gyventojų interesams, t. y. ne mažiau kaip 50 proc. valdymo organo narių sudaro socialinių, ekonominių partnerių ir asociacijų atstovai, iki 25 proc. – verslo atstovai ir iki 25 proc. – vietos valdžios atstovai);
 • VVG teritorija;
 • Metodas „iš apačios į viršų“ – VVG turi sprendimo priėmimo galias dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir įgyvendinimo;
 • Novatoriškų metodų įgyvendinimas;
 • Vietos plėtros strategijos parengimas ir įgyvendinimas;
 • VVG veikla tinkle.
vietos pl tros strategij atranka
Vietos plėtros strategijų atranka

Atranka vykdoma pagal:

 • VVG tinkamumą

(registruota ir veikianti kaimo vietovėje; viešasis juridinis asmuo – 50/25/25, jaunimo dalyvavimas, lyčių pusiausvyros išlaikymas; geba administruoti projektus ir valdyti lėšas);

 • VVG teritorijos tinkamumą

(vientisa ekonominiu, socialiniu ir fiziniu (geografiniu) atžvilgiu; turinti 5-150 tūkst. gyv., taip pat apimanti miestelius ir mažus miestus iki 6 tūkst. gyventojų; nepriklauso kitos VVG teritorijai);

 • Vietos plėtros strategijos tinkamumą

(parengta nepažeidžiant teisės aktų; atitinkanti 1-3 krypties tikslus, uždavinius; siekianti 3 krypties tikslų, nepažeidžianti 3 krypties priemonių aprašymų ir (arba) papildanti esančias nacionalines ir (arba) regionines strategijas ir kt.; nepažeidžianti takoskyrų tarp EŽŪFKP priemonių ir kitų ES fondų).

Numatytas tarpinis (preliminarus) strategijų vertinimas prieš priimant galutinį sprendimą skirti paramą. Strategijos atrenkamos taikant naudos ir kokybės kriterijus.

Prioritetinis kriterijus-strategijoje numatyti bendradarbiavimo projektai.

Strategijos vertinamos balais: maksimali balų suma 100, parama suteikiama gavus >70 balų.

slide48

Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo apimtis

Leader metodas įgyvendinamas per visas III krypties priemones:

 • „Mikroįmonių įkūrimas ir plėtra bei ne žemės ūkio veiklos įvairinimas“ (įgyvendinama iš dalies Leader metodu);
 • „Kaimo turizmo paslaugų plėtra“ (įgyvendinama iš dalies Leader metodu);
 • „Kaimo paveldo išsaugojimas ir modernizavimas: amatų plėtra“ (įgyvendinama iš dalies Leader metodu);
 • „Kaimų atnaujinimas“ (įgyvendinama išimtinai Leader metodu).

VVG vietos plėtros strategijose gali numatyti kitas priemones, kuriomis siekiama 3 krypties tikslų įgyvendinimo.

slide49

Tarpteritorinis ir tarptautinis

bendradarbiavimas

 • Parama skiriama tarpteritoriniams ir tarptautiniams bendradarbiavimo projektams, siekiantiems 3 krypties tikslų, įgyvendinti:
  • Tarpteritorinio bendradarbiavimo projektas – tai mažiausiai 2-jų partnerių, veikiančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, parengtas projektas, kuriuo siekiama 3 krypties tikslų įgyvendinimo. Bent vienas iš partnerių turi būti VVG, gavusi paramą vietos plėtros strategijai įgyvendinti.
  • Tarptautinio bendradarbiavimo projektas – tai mažiausiai 2-jų partnerių, veikiančių skirtingose ES valstybėse narėse, parengtas projektas, kuriuo siekiama 3 krypties tikslų įgyvendinimo. Bent vienas iš partnerių turi būti VVG, veikianti Lietuvos Respublikos teritorijoje ir gavusi paramą vietos plėtros strategijai įgyvendinti.
 • Administravimas: projektus vertina ir paramą skiria NMA.
parama vvg veiklai g d i gijimui ir vvg teritorijoje gyvenan i moni aktyvinimui
Parama VVG veiklai, įgūdžių įgijimui ir VVG teritorijoje gyvenančių žmonių aktyvinimui
slide51

TAKOSKYROS TARP PARAMOS KRYPČIŲ IŠ EUROPOS ŽEMĖS ŪKIO FONDO KAIMO PLĖTRAI IR STRUKTŪRINIŲ FONDŲ 2007-2013 M.

europos em s kio fondas kaimo pl trai e fkp ir europos regionin s pl tros fondas erpf 1
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) (1)
europos em s kio fondas kaimo pl trai e fkp ir europos regionin s pl tros fondas erpf 2
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) (2)
europos em s kio fondas kaimo pl trai e fkp ir europos regionin s pl tros fondas erpf 3
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) (3)
europos em s kio fondas kaimo pl trai e fkp ir europos regionin s pl tros fondas erpf 4
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) ir Europos regioninės plėtros fondas (ERPF) (4)