Download
valstyb s parama kaimo bendruomeni ir vietos veiklos grupi veiklai remti 2006 metais n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VALSTYBĖS PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ IR VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ VEIKLAI REMTI 2006 METAIS PowerPoint Presentation
Download Presentation
VALSTYBĖS PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ IR VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ VEIKLAI REMTI 2006 METAIS

VALSTYBĖS PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ IR VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ VEIKLAI REMTI 2006 METAIS

343 Views Download Presentation
Download Presentation

VALSTYBĖS PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ IR VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ VEIKLAI REMTI 2006 METAIS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VALSTYBĖS PARAMA KAIMO BENDRUOMENIŲ IR VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ VEIKLAI REMTI 2006 METAIS

 2. Bendra informacija Lietuvai įstojus į ES kaimo plėtrai atsivėrė naujos galimybės. Itin suaktyvėjo kaimo žmonių bendruomeninis gyvenimas: 2000 m. buvo įregistruota 10 kaimo bendruomenių, 2001 m. jų skaičius pasiekė 30, 2002 m. – 210, 2003 m. – 406, 2004 m. – daugiau nei 800, 2005 m. įregistruotų kaimo bendruomenių skaičius viršija 1200.

 3. Bendri valstybės paramos skyrimo principai • Parama skiriama kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių (VVG) veiklai remti. • Remiami tik visuomeninės paskirties ne pelno projektai. • Pagal taisykles teikiama valstybės parama einamaisiais metais tam pačiam subjektui gali būti skiriama tik vieną kartą.

 4. Paramos dydis Bendra paramos suma: 2006 valstybės biudžete pagal Specialiąją kaimo rėmimo programą numatyta 3 mln. Lt. Didžiausia paramos projektui suma: 20 tūkst. litų (iš kurių ne daugiau kaip 15 proc. gali būti skiriama projekto administravimo išlaidoms padengti) Paramos projektui lyginamoji dalis: 100 proc.

 5. Tinkama veikla • Visuomeninės paskirties patalpų renovacija ir (arba) įrengimas ir techninės bazės stiprinimas (didžiausia paramos suma šiai veiklai – 17 000 Lt); • Visuomeninės paskirties aplinkos tvarkymas, poilsio ir sporto aikštelių (zonų) įkūrimas (didžiausia paramos suma šiai veiklai – 17 000 Lt); • Visuomeninių renginių organizavimas (didžiausia paramos suma šiai veiklai – 3 000 Lt); • Veiklos viešinimas ir leidinių leidyba (didžiausia paramos suma šiai veiklai – 3 000 Lt). Vienas projektas gali apimti dviejų rūšių veiklą.

 6. Paramos administravimo struktūra Valstybės paramos administratoriai: Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ir Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) Administravimo funkcijų pasiskirstymas: • Konkurso skelbimas, paraiškų rinkimas: ŽŪM • Projektų vertinimas: viešo konkurso būdu atrinkti ekspertai (Lietuvos Žemės ūkio universitetas) • Projektų atranka: Projektų atrankos komitetas (ŽŪM – 5 asmenys, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga – 2 asmenys, LR žemės ūkio rūmai – 2 asmenys, VVG tinklas – 2 asmenys) • Galutinis sprendimas skirti paramą: ŽŪM ministras • Paramos sutarčių pasirašymas ir paramos mokėjimas: NMA • Patikrų vykdymas: NMA

 7. Žemės ūkio ministerija (paskirti atsakingi darbuotojai) Skelbia paraiškų rinkimo konkursą Pareiškėjai Teikia paraiškas Žemės ūkio ministerija (paskirti atsakingi darbuotojai) Renka paraiškas, registruoja ir perduoda jas vertinti Vertina gautas paraiškas, vykdo pasirinktinai atrinktų paraiškų patikrą, rengia ir teikia paraiškų vertinimo ataskaitas Projektų vertinimas: Lietuvos Žemės ūkio universitetas Teikia ataskaitas Projektų atrankos komitetas (ŽŪM, LKBS, ŽŪR, VVG) Svarsto paraiškas pagal vertintojų parengtas projektų vertinimo ataskaitas, teikia rekomendacijas dėl valstybės paramos skyrimo Atsižvelgdamas į rekomendacijas, priima galutinį sprendimą dėl valstybės paramos skyrimo ŽŪM ministras Pasirašo paramos sutartis, atlieka mokėjimus, vykdo projektų patikrą, tikrina ir tvirtina projektų ataskaitas, teikia ataskaitas apie paramos lėšų panaudojimo Nacionalinė mokėjimo agentūra Paramos gavėjai Įgyvendina projektus, teikia ataskaitas Administravimo schema

 8. Projektų paraiškų atrankos etapai Paraiškų vertinimo trukmė – 45 kalendorinės dienos • Administracinis paraiškų vertinimas – tikrinama, ar paraiška tinkamai užpildyta ir sukomplektuota, ar užpildyti visi paraiškos skyriai ir pridėti visi prašomi dokumentai. • Tinkamumo vertinimas – tikrinamas pareiškėjo ir paraiškos tinkamumas gauti paramą, ar pareiškėjas ir paraiška atitinka Taisyklių reikalavimus. • Paraiškų naudos ir kokybės vertinimas – pagal prioritetinius kriterijus vertinama projekto svarba kaimo bendruomenei, pasirinkto projekto įgyvendinimo būdo ir plano tinkamumas, projekto biudžeto pagrįstumas, projekto administratorių gebėjimai vykdyti projektą.

 9. Prioritetiniai kriterijai (1) • Pareiškėjas pateikia aiškų pagrindimą, kad vietos bendruomenei projektas yra reikšmingas (15 balų) • Pasirinktas projekto įgyvendinimo būdas ir veiksmų planas leis pasiekti užsibrėžtus projekto tikslus (10 balų) • Projekto biudžetas yra aiškus, pagrįstas ir realus(10 balų) • Projekto administratoriai turi patirties įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus (10 balų) • Pareiškėjas nėra registruotas ir nevykdo veiklos teritorijoje, kurią atstovauja VVG, gavusi paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD priemonės „Leader+ pobūdžio priemonė“ veiklos „Bandomosios integruotos strategijos“ sektorių „Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas“ (5 balai)

 10. Prioritetiniai kriterijai (2) Atrenkant projektus, surinkusius vienodą balų skaičių, prioritetas teikiamas projektams: • kurių teikėjai atstovauja teritoriją, turinčią ne mažiau kaip 30 kaimo gyventojų, • kurių teikėjai atstovauja teritoriją (regioną, rajoną, vietovę), turinčią mažiausiai pagal šias Taisykles valstybės paramą gavusių projektų.

 11. Paramos mokėjimas • Mokėjimo būdas- kompensavimas su avansu. • Avanso dydis- 70 proc. paramos sumos.Paramos gavėjui pasirašius paramos sutartį, avansas išmokamas į paraiškoje nurodytą banko sąskaitą. • Mokėjimo prašymas –per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį teikiamas tik vienas mokėjimo prašymas (įgyvendinus visą projektą). Pateikiant mokėjimo prašymą kartu deklaruojamos visos patirtos ir apmokėtos išlaidos, pridedant išlaidas pateisinančių ir išlaidų apmokėjimą įrodančių dokumentų originalus ir kopijas.

 12. Patikrų vykdymas • Paraiškų vertinimo ekspertai turi teisę paraiškų vertinimo metu atlikti pasirinktinai atrinktų paraiškų patikrą, siekiant įvertinti paraiškoje pateiktų duomenų ir informacijos atitiktį • Agentūra turi atlikti ne mažiau kaip 10 proc. paramą gavusių projektų įgyvendinimo patikrą

 13. Sankcijos • Agentūrai nustačiusiparamos sutarties ir (arba) Taisyklių pažeidimus, informuojama Žemės ūkio ministerija, kuri priima sprendimą dėl paramos nutraukimo arba paramos sumažinimo • Nutraukus paramos sutartį, paramos gavėjas turi gražinti išmokėtas paramos lėšas • Jei paramos lėšos nėra sugražinamos, paramos gavėjui 3 metus neskiriama valstybės parama

 14. Paramos administravimo grafikas Paraiškų rinkimas - 2006 gegužė 2d.- birželio 7d. Paraiškų vertinimas - 2006 birželis - rugpjūtis Projektų atrankos komiteto 3 posėdžiai - 2006 rugpjūtis Sutarčių sudarymas, avanso mokėjimas - 2006 rugsėjis - spalis Projektų įgyvendinimas - 2006 rugsėjis/lapkritis Projektų ataskaitų, mokėjimo prašymų teikimas – 2006 gruodis Galutiniai paramos mokėjimai - 2007 m. I ketv.

 15. Po paraiškų surinkimo paramos poreikis pagal veiklos sritis

 16. Pateiktos paraiškos pagal savivaldybes Pateiktos 354 paraiškos iš 49 skirtingų savivaldybių (rajonų). Paraiškų nepateikė šios savivaldybės: • Birštono • Klaipėdos • Neringos • Visagino

 17. Prašomos paramos sumos pagal apskritis

 18. Apskričių aktyvumas

 19. Atmestos paraiškos

 20. Paramos poreikis atmetus paraiškas

 21. Dabartinė paramos skyrimo situacija

 22. Paramos skyrimo nukėlimas 2007 m. 127 pareiškėjams projektų atrankos komitetas rekomenduoja skirti paramą 2007 m. dėl paramos lėšų trūkumo. Parmos poreikis 2 425 546,64 Lt. ŽŪM 2007 m. biudžeto projektui liepos mėn. paramai bendruomenėmsteikė poreikį 6 mln. litų, tačiau biudžeto projekte numatyta skirti 4 mln. litų.

 23. Numatomos Taisyklių redagavimo kryptys (1) Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti projektų atrankos komiteto nariai atkreipė dėmesį, kad koreguojant Valstybės paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklai remti taisykles (toliau – Taisyklės) reikėtų : • Peržiūrėti projektų vertinimo skalę padidinant balus, skiriamus už pareiškėjo nepriklausymą VVG, gavusioms paramą pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD priemonės ,,Leader+ pobūdžio priemonė“ veiklos ,,Bandomosios integruotos strategijos“ sektorių ,,Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas“ teritorijoms. • Siekiant užtikrinti didesnį kaimo bendruomenių plėtros tolygumą, vertinimo skalėje numatyti papildomus balus pareiškėjams iš tų savivaldybių, kuriose kaimo bendruomenės nėra aktyvios ir pateikia labai mažai paraiškų paramai gauti. • Teikti prioritetą bendruomenėms pagal jų narių skaičių. • Turto apdraudimo išlaidas, kai investuojama į materialųjį turtą, numatyti kaip tinkamas išlaidas bei Taisyklėse numatyti reikalavimą apdrausti materialųjį turtą.

 24. Numatomos Taisyklių redagavimo kryptys (2) 5. Paramą visuomeninės paskirties patalpų renovacijai ir (arba) įrengimui ir techninės bazės stiprinimui bei paramą visuomeninės paskirties aplinkos tvarkymui, sporto ir poilsio aikštelių (zonų) įrengimui atskirti nuo paramos visuomeninės paskirties renginių organizavimui bei paramos kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių veiklos viešinimui ir leidinių leidybai ir reitinguoti atskirai. 6. Visuomeninės paskirties renginio viešinimo išlaidas įtraukti kaip tinkamas išlaidas pagal veiklą ,,Visuomeninės paskirties renginių organizavimas“. Taip pat informacinių stendų bei kitų viešinimo priemonių apie projekto įgyvendinimą išlaidas numatyti kaip tinkamas. 7. Kaip paraiškos valstybės paramai gauti priedą pridėti projekto vadovo ir finansininko gyvenimo aprašymo (CV) formą, kurią užpildžius atsispindėtų patirtis įgyvendinant panašius projektus. 8. Numatyti vidutinius įkainius.

 25. Diskusinis klausimas(3) Lieka diskusinis klausimas (kuris bus svarstomas koreguojant Taisykles) dėl paramos aplinkos tvarkymui, poilsio ir sporto aikštelių (zonų) įkūrimui atsižvelgiant į tai, kad sudaryti ir tuo labiau užregistruoti panaudos sutarties dėl nekilnojamo turto kaimo bendruomenės negali, vadovaujantis 1994 m. balandžio 26 d. Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 7 straipsniu. Dabartinė pozicija dėl paramos aplinkos tvarkymui, poilsio ir sporto aikštelių (zonų) įkūrimui yra tokia - kai žemė yra valstybinė, tačiau panaudos sutarties pagrindu priklauso savivaldybei ar apskričiai ir yra gautas savivaldybės ar apskrities raštas dėl leidimo naudotis ta žeme bei užtikrinimas, kad niekas kitas jos nepasisavins galima skirti paramą kaimo bendruomenei ar vietos veiklos grupei.

 26. PARAMOS KAIMO BENDRUOMENĖMS PERSPEKTYVOS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007-2013 M. PROGRAMĄ Žemės ūkio ministerijos viceministrė Virginija Žoštautienė

 27. KAIMO PLĖTRA 2007-2013 METAIS LEADER metodas 1 kryptis: Žemės, maisto ir miškų ūkio konkurencingumo didinimas 2 kryptis: Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas 3 kryptis: Gyvenimo kokybė kaime ir kaimo ekonomikos įvairinimas Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai

 28. Parama kaimo bendruomenėms pagal Kaimo plėtros 2007-2013 metais programos priemones Vadovaujantis Kaimo plėtros 2007-2013 metais programos projektu, kaimo bendruomenės paramos galės kreiptis pagal: • 1 krypties priemonės “Kaimo infrastruktūros gerinimas” veiklos sritį “Žemės ūkio vandentvarka”; • 3 krypties priemonę “Kaimo paveldo išsaugojimas ir modernizavimas: amatų plėtra”; • 3 krypties priemonę “Kaimų atnaujinimas” (įgyvendinama LEADER metodu); • vietos plėtros strategijose numatytas priemones, kuriomis siekiama 3 krypties tikslų (įgyvendinamos LEADER metodu).

 29. Priemonės 1. Mokymas, mokslo žinių ir inovacijų sklaida 2. Konsultavimo paslaugų teikimas užsiimantiems žemės ūkio ir miškininkyste 3. Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas 4. Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos Uždaviniai Stiprinti žmogiškąjį potencialą Tikslas Plėtoti modernų, gebantį konkuruoti žemės, maisto ir miškų ūkį Stiprinti fizinį ūkių potencialą bei skatinti inovacijų diegimą žemės, maisto ir miškų ūkyje 5. Pusiau natūrinių ūkių rėmimas 6. Žemės ūkio valdų modernizavimas 7. Miškų ūkio plėtra 8. Kaimo infrastruktūros gerinimas 9. Parama gamintojų grupėms 10. Žemės ūkio produktų perdirbimas, rinkodara bei naujų produktų kūrimas Įgyvendinti žemės ūkio gamybos standartus ir gerinti žemės ūkio produktų kokybę 11. Dalyvavimas maisto kokybės schemose I Kryptis. Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės konkurencingumo didinimas

 30. Kaimo infrastruktūros gerinimas (1)

 31. Kaimo infrastruktūros gerinimas (2)

 32. III KRYPTIS. GYVENIMO KOKYBĖ KAIME IR KAIMO EKONOMIKOS ĮVAIRINIMAS Priemonės Uždaviniai Mikroįmonių įkūrimas ir plėtrabei ne žemės ūkio veiklos įvairinimas Tikslas Kaimo turizmo paslaugų plėtra Kaimo paveldo išsaugojimas ir modernizavimas: amatų plėtra Kaimų atnaujinimas

 33. Pagrindiniai prioritetai pagal III krypties priemones • Naujų darbo vietų ir veiklų kaime kūrimui. • Kultūriniam paveldui saugoti, steigiant Amatų centrus bei plėtojant kaimo turizmą. • Viešosios infrastruktūros kaime gerinimui. • Bendruomeniškumui kaime skatinti.

 34. Mikroįmonių įkūrimas ir plėtra bei ne žemės ūkio veiklos įvairinimas (1)

 35. Mikroįmonių įkūrimas ir plėtra bei ne žemės ūkio veiklos įvairinimas (2)

 36. Kaimo turizmo paslaugų plėtra (1)

 37. Kaimo turizmo paslaugų plėtra (2)

 38. Kaimo paveldo išsaugojimas ir modernizavimas: amatų plėtra (1)

 39. Kaimo paveldo išsaugojimas ir modernizavimas: amatų plėtra (2)

 40. Kaimų atnaujinimas (1) (įgyvendinama išimtinai Leader metodu) • Tikslas – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse. • Specialieji tikslai: • Padidinti kaimo gyvenamosios aplinkos patrauklumą; • Sumažinti depopuliaciją kaimo vietovėse. • Uždaviniai: • Rekonstruoti (atnaujinti) pastatus; • Atnaujinti ir išsaugoti istorinę, etnokultūrinę, architektūrinę vertę turinčius kaimo paveldo objektus ir kraštovaizdžio komponentus; • Sutvarkyti ar sukurti laisvalaikiui ir poilsiui skirtą viešąją infrastruktūrą.

 41. Kaimų atnaujinimas (2) (įgyvendinama išimtinai Leader metodu)

 42. IV KRYPTIS. LEADER METODO ĮGYVENDINIMAS Priemonės Uždaviniai Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas siekiant 3 krypties tikslų Tikslas Bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas siekiant 3 krypties tikslų Parama VVG veiklai, įgūdžių įgijimui, VVG teritorijoje gyvenančių gyventojų aktyvumo skatinimui

 43. LEADER 2004-2006 m. ir 2007-2013 m. PANAŠUMAI • VVG (ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio valdymo organas, turintis sprendimų priėmimo teisę, atstovauja įvairių kaimo gyventojų interesams, t. y. ne mažiau kaip 50 proc. valdymo organo narių sudaro socialinių, ekonominių partnerių ir asociacijų atstovai, iki 25 proc. – verslo atstovai ir iki 25 proc. – vietos valdžios atstovai); • VVG teritorija; • Metodas „iš apačios į viršų“ – VVG turi sprendimo priėmimo galias dėl vietos plėtros strategijų rengimo ir įgyvendinimo; • Novatoriškų metodų įgyvendinimas; • Vietos plėtros strategijos parengimas ir įgyvendinimas; • VVG veikla tinkle.

 44. LEADER 2004-2006 m. ir 2007-2013 m. SKIRTUMAI (1)

 45. LEADER 2004-2006 m. ir 2007-2013 m. SKIRTUMAI(2)

 46. LEADER metodo priemonės ir lėšų paskirstymas 2007-2013 metais

 47. Vietos plėtros strategijų atranka Atranka vykdoma pagal: • VVG tinkamumą (registruota ir veikianti kaimo vietovėje; viešasis juridinis asmuo – 50/25/25, jaunimo dalyvavimas, lyčių pusiausvyros išlaikymas; geba administruoti projektus ir valdyti lėšas); • VVG teritorijos tinkamumą (vientisa ekonominiu, socialiniu ir fiziniu (geografiniu) atžvilgiu; turinti 5-150 tūkst. gyv., taip pat apimanti miestelius ir mažus miestus iki 6 tūkst. gyventojų; nepriklauso kitos VVG teritorijai); • Vietos plėtros strategijos tinkamumą (parengta nepažeidžiant teisės aktų; atitinkanti 1-3 krypties tikslus, uždavinius; siekianti 3 krypties tikslų, nepažeidžianti 3 krypties priemonių aprašymų ir (arba) papildanti esančias nacionalines ir (arba) regionines strategijas ir kt.; nepažeidžianti takoskyrų tarp EŽŪFKP priemonių ir kitų ES fondų). Numatytas tarpinis (preliminarus) strategijų vertinimas prieš priimant galutinį sprendimą skirti paramą. Strategijos atrenkamos taikant naudos ir kokybės kriterijus. Prioritetinis kriterijus-strategijoje numatyti bendradarbiavimo projektai. Strategijos vertinamos balais: maksimali balų suma 100, parama suteikiama gavus >70 balų.

 48. Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo apimtis Leader metodas įgyvendinamas per visas III krypties priemones: • „Mikroįmonių įkūrimas ir plėtra bei ne žemės ūkio veiklos įvairinimas“ (įgyvendinama iš dalies Leader metodu); • „Kaimo turizmo paslaugų plėtra“ (įgyvendinama iš dalies Leader metodu); • „Kaimo paveldo išsaugojimas ir modernizavimas: amatų plėtra“ (įgyvendinama iš dalies Leader metodu); • „Kaimų atnaujinimas“ (įgyvendinama išimtinai Leader metodu). VVG vietos plėtros strategijose gali numatyti kitas priemones, kuriomis siekiama 3 krypties tikslų įgyvendinimo.

 49. Tarpteritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas • Parama skiriama tarpteritoriniams ir tarptautiniams bendradarbiavimo projektams, siekiantiems 3 krypties tikslų, įgyvendinti: • Tarpteritorinio bendradarbiavimo projektas – tai mažiausiai 2-jų partnerių, veikiančių Lietuvos Respublikos teritorijoje, parengtas projektas, kuriuo siekiama 3 krypties tikslų įgyvendinimo. Bent vienas iš partnerių turi būti VVG, gavusi paramą vietos plėtros strategijai įgyvendinti. • Tarptautinio bendradarbiavimo projektas – tai mažiausiai 2-jų partnerių, veikiančių skirtingose ES valstybėse narėse, parengtas projektas, kuriuo siekiama 3 krypties tikslų įgyvendinimo. Bent vienas iš partnerių turi būti VVG, veikianti Lietuvos Respublikos teritorijoje ir gavusi paramą vietos plėtros strategijai įgyvendinti. • Administravimas: projektus vertina ir paramą skiria NMA.

 50. Parama VVG veiklai, įgūdžių įgijimui ir VVG teritorijoje gyvenančių žmonių aktyvinimui