Žmogiškųjų išteklių vadyba - PowerPoint PPT Presentation

mogi k j i tekli vadyba n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Žmogiškųjų išteklių vadyba PowerPoint Presentation
Download Presentation
Žmogiškųjų išteklių vadyba

play fullscreen
1 / 32
Žmogiškųjų išteklių vadyba
658 Views
Download Presentation
ivrit
Download Presentation

Žmogiškųjų išteklių vadyba

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Žmogiškųjų išteklių vadyba doc. Tadas Sudnickas,207 kab., el. paštas: tsudnick@mruni.lt

 2. Įvadinė paskaita

 3. Paskaitosdalys: 1.1 Žmogiškųjų išteklių vadybininko profesija 1.2 Žmogiškųjų išteklių planavimas planavimas ŽĮ 1. vadybos esmė 6. Veiklos 2. Darbo teisė kokybės Jūsų darbo užtikrinimas vietoje Personalo vadybos pagrindai 3. Efektyvi 5. Darbuotojų paieška ir orientavimas ir samda mokymas 4. Atlyginimų sistemos pagrindai Žmogiškųjų išteklių vadybos esmė

 4. Paskaitos tikslai • Apibrėžti kas yra žmogiškųjų išteklių vadyba (ŽIV) • Apibūdinti pagrindines profesijos charakteristikas • Paaiškinti kokius veiksmus atlieka ir už ką atsakingas ŽI vadybininkas • Aptarti pokyčius žmogiškųjų išteklių vadybos profesijos struktūroje ir funkcijose • Numatyti pagrindinius ŽIV planavimo proceso rezultatus • Apibūdinti kiekvieną ŽIV planavimo proceso etapą • Suprasti įmonės viduje ir išorėje atsirandančius veiksnius, kurie įtakoja ŽIV.

 5. Žmogiškųjų išteklių vadyba (ŽIV) • Padeda organizacijai siekti strateginių tikslų • Padeda organizacijai reaguoti į pokyčius • Užtikrina atitikimą tarp darbuotojų ir jų užimamų pareigų • Skatina darbuotojų atsidavimą ir gerina veiklą Žmogiškųjų išteklių vadyba - tai veikla, kuri padeda organizacijoms suformuoti tokią darbo jėgą, kuri būtų pajėgi pasiekti organizacijos tikslus. Personalo vadyba apima visus sprendimus, praktiką ir visas veiklos rūšis, susijusias su žmogaus efektyvumu.

 6. Darbo jėgos planavimas ir įdarbinimas Sveikatos priežiūra, Personalo darbų sauga ugdymas Strateginis valdymas Darbuotojų ir Atlyginimai ir darbo santykiai priedai Žmogiškųjų išteklių vadybos funkcinės sritys (SHRM)

 7. Žmogiškųjų išteklių vadybos funkcinės sritys (Foot, Hook) • Darbuotojų paieška ir atranka • Mokymas ir ugdymas • Žmogiškųjų išteklių planavimas • Darbo sutarčių parengimas • Lygių teisių politikos užtikrinimas • Lygių galimybių užtikrinimas

 8. Žmogiškųjų išteklių vadybos funkcinės sritys (Foot, Hook) • Darbuotojų motyvavimas, gerinant veiklą • Darbuotojų konsultavimas (counceling, couching) • Darbuotojų gerbūvis • Atlyginimai • Darbuotojų sauga ir sveikatos priežiūra • Darbuotojų skundų nagrinėjimas

 9. Žmogiškųjų išteklių vadybos funkcinės sritys (Foot, Hook) • Atleidimai iš darbo • Darbuotojų mažinimas, perkėlimas (outplacement) • Derybos • Darbuotojų skatinimas dalyvauti sprendimų priėmime • Pridėtinės vertės kūrimas (adding value)

 10. Mičigano modelis Atsilyginimas Atranka Veikla Vertinimas Ugdymas

 11. Harvardo modelis Suinteresuotųjų pusių interesai ŽIV politikos pasirinkimai Darbuotojų įtaka Žmogiškųjų išteklių judėjimas Atsilyginimo sistemos Darbo sistemos ŽIV išdavos Atsidavimas Kompetencija Atitikimas Kaštų efektyvumas Ilgalaikės pasekmės Individo gerovė Organizacijos efektyvumas Visuomenės gerovė Situaciniai faktoriai

 12. Storey matrica Stiprūs Stengiamasi racionaliai ir optimaliai išnaudoti darbuotojus kaip ir kiekvieną kitą organizacijos išteklių. Į darbuotojus žvelgiama kaip į kaštus, kurie turi būti minimizuoti. Stengiamasi padidinti darbuotojų atsidavimą organizacijai. ŽIV integruota su organizacijos veiklos strategija Minkšti Kieti Vidinė integracija. Akcentuojamas individualizmas, kartu suvokiant kolektyvizmo privalumus kai kuriose srityse Tiesiog kitaip pavadinta personalo vadyba. Pagal savo prigimtį anti-profsąjunginė Silpni

 13. Viešojo sektoriaus žmogiškųjų išteklių vadybos problemos • Efektyvumo stoka, kuri yra sąlygojama ne tiek darbuotojų motyvacijos siekti rezultatų nebuvimo ar per didelio darbo krūvio, bet dėl nesudarytų sąlygų atsiskleisti darbuotojų galimybėms ir neišnaudoto ryžto siekti rezultatų. • Išskirtinis valstybės tarnautojo statusas, kuris yra viena svarbiausių kliūčių siekiant veiklos rezultatyvumo. • Netobulos skatinimo ir atlygio už darbą sistemos.

 14. Tyrimai Etikosnormos Pagrindinėsžinios Nacionalinėorganizacija Kvalifikavimo sistema Pagrindinės charakteristikos Kodėl ŽIV yra profesija?

 15. ŽIV skirtingumo nuo personalo vadybos aspektai: • Žmogiškųjų išteklių vadyba yra labiau integruota su bendrąja organizacijos veiklos strategija ir žmogiškųjų išteklių vadybos strateginiai tikslai tiesiogiai išplaukia iš organizacijos strategijos. • Žmogiškųjų išteklių vadyba siekia darbuotojų atsidavimo organizacijos tikslams, o ne tik jų tinkamumo vykdomoms funkcijoms. • Sisteminis individualizuotas požiūris į darbuotojų paiešką, atranką, vertinimą, ugdymą, skatinimą ir motyvaciją. • Žmonių vadybos svorio centro persikėlimas nuo personalo vadybininko prie linijinio vadovo.

 16. Judėjimas nuo: Link: • Decentralizuoto padalinio • Personalo vadybos universalų • Partnerystės ir išorinių resursų panaudojimo (outsourcing) • Centralizuoto padalinio • ŽI vadybos specialistų • Personalo užduočių vykdymo Žmogiškųjų išteklių vadybos struktūra

 17. Strateginės ŽĮ vadybos funkcijos • Organizacijos restruktūrizavimo planavimas • Pagalba organizacijai tvarkantis su pokyčiais • Personalo planavimas • Atlyginimų sistemų ir veiklos valdymo strategijų plėtra • Planavimas, susijęs su įmonių apsijungimais, skilimais

 18. Operatyvinės ŽĮ vadybos funkcijos • Naujų darbuotojų paieška • Orientavimo ir mokymo programų vystymas • Darbuotojų problemų ir skundų nagrinėjimas bei sprendimas • Pagalba linijiniams vadovams sprendžiant personalo valdymo klausimus • Atlyginimų ir veiklos valdymo sistemų diegimas • Komunikacijos užtikrinimas

 19. Administracinės ŽĮ vadybos funkcijos • Planų sudarymas • Ataskaitų pildymas • Priedų prie atlyginimų administravimas • Personalo dokumentacijos vedimas

 20. Personalo tarnybos vystymasis ir jos svarbos augimas Ilgalaikės strateginės perspektyvos kūrimas Parama procesų tobulinimui ir organizaciniams pokyčiams Naujų technologijų poveikis Įvairovės/lygių galimybių akcentavimas, išbalansavimo problemos Atsakomybės linijiniams vadovams suteikimas Decentralizacija Naudojimasis kitų organizacijų paslaugomis Akcentas į matavimą Horizontalus judėjimas iš/į ŽIV tarnybą ŽIV funkcijų pokyčiai

 21. Žmogiškųjų išteklių planavimas • Analizuoja ŽI poreikius kintant sąlygoms • Numato judėjimą į organizaciją ir iš jos • Leidžia ŽIvadybininkams nustatyti pagrindines programas ir veiksmus

 22. Žmogiškųjų išteklių planavimas padeda • Pritraukti reikiamus aukštos kvalifikacijos darbuotojus • Sukurti aplinką, reikalaujančią pareigingumo, netinkamo elgesio netoleravimo • Kelti darbuotojų kvalifikacijos lygį • Tobulinti organizacijos veiklą ir jos produktyvumą

 23. ŽIV planavimo žingsniai 1. Apibrėžkite ir misiją viziją 2. Įvertinkite aplinką 5. Įgyvendinkite ŽIV strategiją 3. Prognozuokite pasiūlą ir paklausą 4. Inventorizuokite personalą

 24. Strateginis Administracinis Operatyvinis Bendras vaizdas, orientacija į ateitį Teisinis atitikimas ir registravimas Personalo tarnybos vaidmuo Kasdieniniai iššūkiai

 25. 1 žingsnis: Apsibrėžkite misiją Misija: • Aprašo kas yra organizacija ir ką ji daro • Suvienija ir įkvepia darbuotojus • Yra išeities taškas bendriems tikslams ir užduotims

 26. Ekonominės sąlygos Vyriausybės Konkurencija potvarkiai ir nutarimai Aplinkos apžvalga, įvertinimas Geografiniai Technologijos ypatumai Socialinės ir darbo jėgos tendencijos 2 žingsnis: Įvertinkite aplinką Nustatykite išorines grėsmes ir faktorius, kurie įtakoja darbuotojų pasiūlą.

 27. 3 žingsnis: Numatykite vidinę personalo pasiūlą ir paklausą Nustato organizacijos kryptį ir • Prasideda nuo organizacijos strategijų apžvalgos • Užsibaigia reikiamo darbuotojų skaičiaus įvertinimu. Misija, vizija viziją Mission Dėmesys į rinkos užimamos dalies išplėtimą ir konkurencinio pranašumo Bendroji strategija Corporate strategy didinimą Dėmesys būdams, leidžiantiems, efektyviausiai konkuruoti konkrečioje rinkoje Krypties (verslo) strategija Business strategy Funkcinė strategija Paremia padalinio ir bendrąją Functional strategy (įskaitant PV) strategija (includes HR)

 28. Prognozės: Pardavimų padalinys Reikiamas skaičius? Tikimasi, kad 6 darbuotojai paliks padalinį Laukiami 3 nauji darbuotojai Yra 15 pardavimo atstovų, atsižvelgiant į plėtrą reikia 18

 29. 4 žingsnis: Personalo inventorizavimas Saugomi pagrindiniai duomenys apie darbuotojus Duomenys naudojami: • Darbuotojų profiliams • Pakeičiamumo planams • Vadovų rezervo sudarymo planams Patyrimas Žinios Įgūdžiai Duomenys apie darbuotojus Ateities Sugebėjimai interesai Nuostatos

 30. 5 žingsnis: Vykdykite ŽIV strategiją ŽIV planas ŽIV programos ŽIV veiksmai

 31. Kompetencijų valdymas Organizacijų vaidmuo. Žmogiškojo kapitalo vaidmuo organizacijoje. Lygių galimybių ir įvairovės valdymas ŽĮ paieška, atranka ir samda Darbuotojų ugdymas Darbuotojų motyvacija Darbuotojų vertinimas Kompensavimas už darbą (tarnybą) Darbo santykių valdymas. Atleidimo iš darbo teisinis reguliavimas ŽIV procesų tobulinimas Kurso tematika

 32. Literatūra • Baršauskienė V. Personalo administravimas viešajame sektoriuje // Viešasis administravimas. 1999. – p.214-252. • Foot Margaret, Hook Caroline, 4th Edition (2005), Introducing Human Resource Management • Nigro, G. Lloyd, Nigro, A. Felix, Kellough J. Edward, The New Public Personnel Administration, Sixth Editon, THOMSON Wadsworth, 2007