dr naciye demirel l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dr. Naciye Demirel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dr. Naciye Demirel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 33

Dr. Naciye Demirel - PowerPoint PPT Presentation


 • 397 Views
 • Uploaded on

KADIKÖY MERKEZ SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE İLKÖĞRETİM OKULLARI BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK TARAMASI UYGULAMA VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Naciye Demirel. *Kadıköy Merkez Sağlık Ocağı, İSTANBUL. Dr. Naciye Demirel* , Dr. Berna Bilgili*, Dr. Gökçe Karaa*,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dr. Naciye Demirel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dr naciye demirel

KADIKÖY MERKEZ SAĞLIK OCAĞI BÖLGESİNDE İLKÖĞRETİM OKULLARI BİRİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIK TARAMASI UYGULAMA VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Dr. Naciye Demirel

kad k y merkez sa l k oca stanbul
*Kadıköy Merkez Sağlık Ocağı, İSTANBUL

Dr. Naciye Demirel*,

Dr. Berna Bilgili*,

Dr. Gökçe Karaa*,

Dr. Tuncay Cengiz*,

Hem. Mediha Sarıtaş*,

Ebe Ayten Aktürk*,

Hem. Hülya Anasız*

slide3

Okul sağlığı çalışmaları;birinci basamak sağlık hizmetlerinin temel ve öncelikli bölümünü oluşturur. Sağlık ocaklarınca;sağlık eğitimi, bağışıklama ve çevre sağlığı hizmetleri, ruh sağlığı, bulaşıcı hastalıklarla savaş, sağlık taramaları, ayaktan tanı ve tedavi hizmetleriyle sürdürülen, bireye ve topluma (öğrenciye ve okulun tümüne) yönelik koruyucu ve tedavi edici hizmetlerinin entegre olarak verildiği kapsamlı ve kapsayıcı hizmetler olarak önem taşır.

slide4

Okul sağlığı hizmetleri;öğrencilerin ve okul personelinin sağlığının değerlendirilmesi, geliştirilmesi, sağlıklı okul yaşamının sağlanması ve sürdürülmesi, öğrenciye ve dolayısıyla topluma sağlık eğitiminin verilebilmesi için yapılan çalışmaların tümüdür. Amacı toplumda okul çağındaki bütün çocukların en iyi bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığa kavuşmalarını sağlamak ve sürdürmek, böylece çocukların, dolayısı ile toplumun sağlık düzeyini yükseltmektir.

slide5

1936 yılında çıkarılan 3017 sayılı “Sağlık Bakanlığı’nın örgütlenmesi ve memurlar yasası” okul sağlığı hizmetlerini devlet görevi olarak tanımlamıştır.

slide6

Tüm okul sağlığı çalışmalarında olduğu gibi sağlık taramalarının planlanma, uygulama ve değerlendirilmesinde risk grubu yaklaşımıesas alınmalıdır.

slide7

Kadıköy Merkez Sağlık Ocağı bölgesinde, 2006-2007 eğitim ve öğretim döneminde, ilköğretim okullarındaki birinci sınıf öğrencilerine yönelik sağlık taraması uygulaması ve sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmaktadır.

AMAÇ

slide8

Değerlendirmenin ardından; ortaya çıkan sorunlar ve geliştirilmesi gereken çalışmaların belirlenmesi, bir sonraki dönemin sağlık taraması çalışmalarına yönelik önerilerin ortaya konması hedeflenmektedir.

tan mlay c tipte kesitsel bir ara t rmad r
Tanımlayıcı tipte kesitsel bir araştırmadır.

YÖNTEM ve GEREÇLER

Kadıköy Merkez Sağlık Ocağı bölgesinde bulunan 10 ilköğretim okulunun tamamı dahil edilmiştir.

 • Osman Gazi İlköğretim Okulu
 • Gazi Mustafa Kemal İlköğretim Okulu
 • İhsan Sungu İlköğretim Okulu
 • Cenap Şahabettin İlköğretim Okulu
 • Reşat Nuri Güntekin İlköğretim Okulu
 • Halil Türkkan İlköğretim Okulu
 • İbrahim Öktem İlköğretim Okulu
 • Zühtü Paşa İlköğretim Okulu
 • Kalamış İlköğretim Okulu
 • Nurettin Teksan İlköğretim Okulu
slide10

İlköğretim okullarının verileri; Merkez Sağlık Ocağı’ndan 2 hekim ve 2 hemşire/ebeden oluşan ekipler tarafından okulda gerekli koşulların hazırlanması ardından her bir öğrencinin yapılan fizik muayenesi sonuçlarının işlendiği MEB sağlık tarama formları kullanılarak 15 iş gününde toplanmıştır. Gereken öğrenciler için hastaneye sevk formu, her bir okulun sağlık taraması bitiminde öğrenci muayeneleri özetleme raporudüzenlenmiştir.

sa l k sorunu saptanan rencilerin okullara da l m 41 5 den 95 7 ye de i en oranlarda g r lm t r
Sağlık sorunu saptanan öğrencilerin okullara dağılımı % 41,5’ den 95,7’ye değişen oranlarda görülmüştür.
sa l k sorunu saptanan 372 rencide 534 farkl sa l k sorunu tespit edilmi tir
Sağlık sorunu saptanan 372 öğrencide 534 farklı sağlık sorunu tespit edilmiştir.

TESPİT

EDİLEN

SAĞLIK

SORUNLARININ

DAĞILIMI

slide17

Tespit edilen sağlık sorunları açısından;% 38,2 diş, % 28,3 KBB, %13,9 göz ve %9,9 ortopedik sorunlarda yoğunlaşma görülmektedir.

TESPİT

EDİLEN

SAĞLIK

SORUNLARININ

DAĞILIMI

saptanan sa l k sorunlar n n
Saptanan sağlık sorunlarının;
 • % 21,5’i için tedavi-öneri-eğitim verilmiş,
 • % 68,2’si için hastaneye sevk
 • % 0,4’ü için rehberlik servisine sevk

formu düzenlenmiştir.

sevk nedenleri a s ndan 27 9 di 16 5 kbb ve 13 7 g z sorunlar nda yo unla ma g r lmektedir
Sevk nedenleri açısından;% 27,9 diş, % 16,5 KBB ve %13,7 göz sorunlarında yoğunlaşma görülmektedir.

Hastaneye sevkler içindeki oranı

tespit edilen sa l k sorunlar n n ba nda di sorunlar gelmektedir 38 2
Tespit edilen sağlık sorunlarının başında diş sorunları gelmektedir: % 38,2

Sevk nedenlerinin en büyük bölümünü diş sorunları oluşturmaktadır: % 27,9

slide23

Her okulda sağlık taraması bitiminde ‘öğrenci muayeneleri özetleme formu’ düzenlenerek, ‘sevk formları’ ile birlikte okul yönetimine teslim edilmiş,ancak,okullardan öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili izlem sonucu ve sosyal yardım hakkında sağlık ocağımıza geri bildirim olmamıştır.

slide24

TARTIŞMA

ve

SONUÇ

slide25

Sağlık taraması ekibinde diş hekiminin bulunmaması nedeniylediş çürüklerinde süt dişi – kalıcı diş ayrımı yapılamamıştır, dolayısıyla diş sevklerinin gerekliliği de tartışmalıdır.

slide26

Saptanan sağlık sorunlarının; % 21,5’i için tedavi-öneri-eğitim verilmiş, % 68,2’i için hastaneye sevk formu düzenlenmiş olması, sağlık taramasının sağlık sorunlarının çözümünde fırsat oluşturduğunu ortaya koymaktadır.

slide27

Öğrenci muayeneleri özetleme formları ile kayıtları verilmiş olan öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili izlem sonucu ve sosyal yardım hakkında okullardan sağlık ocağımıza geri bildirim olmaması gerek sağlık ocağımız gerekse okullar açısından en önemli eksikliği oluşturmaktadır.

sa l k oca okul aile ve hastane aras nda i birli inin geli tirilmesine ihtiya vard r
Sağlık ocağı, okul, aile ve hastane arasında işbirliğinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır.

Sağlık

ocağı

Okul

Aile

Hastane

Bu amaca uygun olarakolabildiğince ayrıntılı tanımlanmışsorumlulukların ortaklaşa paylaşımını öngörenişbirliği protokollerinin oluşturulması yararlı olacaktır.

slide29

Sağlık taraması nedeniyle sağlık ocağı ekibinin her okulda en az bir gün bulunması okul sağlığı çalışmalarında işbirliğinin geliştirilmesi açısından olumlu ilişkilerin kurulmasında fırsat olarak değerlendirilmelidir.

slide30
2006-2007 dönemi sağlık taraması uygulama ve sonuçlarının değerlendirmesi ışığındabir sonraki dönem sağlık taramaları için öneriler;
 • ekipte diş hekiminin bulunması,
 • Sağlık taraması öncesi hizmet içi eğitim,
 • kayıtlar ve veri girişlerinin olabildiğince hızlı yapılması,
 • her aşamada aileler, öğretmenler ve okul yöneticileri ile işbirliğinin geliştirilmesi

olarak belirlenmiştir.

slide31
2006-2007 dönemi sağlık taraması uygulama ve sonuçlarının değerlendirmesi ışığındabir sonraki dönem sağlık taramaları için öneriler;

Ayrıca

sağlık sorunu saptanan öğrencilerin

okullara dağılımındaki farklılık dikkate alınarak,

sağlık sorunlarının saptanması yanında

olası nedenlerinin saptanmasına yönelik araştırmak

çözümlerin oluşturulmasında önemli olacaktır.

slide32

Kaynaklar:Okul sağlığı tarama programı; bir pilot çalışma örneği, S.Seçkinli, S.Erdoğan, E.Demirezen, STEDOkul dönemindeki çocukların sağlık durumlarının belirlenmesi, C.Öztürk, A.Dicle, H.Yıldırım, M.BektaşOkul sağlığına genel bakış ve okul sağlığında ruh sağlığının yeri, H.T.Sipahi , T.T.B. Genel Pratisyenlik Enstitüsü, Genel Pratisyenliğin Felsefesi Ve Temel Özellikleri Modülü

dr naciye demirel hndemirel@gmail com kad k y merkez sa l k oca stanbul
Dr. Naciye Demirel*hndemirel@gmail.com*Kadıköy Merkez Sağlık Ocağı, İSTANBUL

teşekkürler