makroekonomie
Download
Skip this Video
Download Presentation
Makroekonomie

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Makroekonomie - PowerPoint PPT Presentation


 • 218 Views
 • Uploaded on

Makroekonomie. 1. Ing. Vojtěch Jindra. Informační zdroje. Helísek, M.: Makroekonomie – základní kurz . Slaný, Melandrium 2000, 2002 (1996, 1998) Pavelka, T.: Makroekonomie – základní kurz . 1. vydání Melandrium 2006, 2. vydání VŠEM 2007 WebCT – Makroekonomie I (MAEK1)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Makroekonomie' - pascal


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
makroekonomie

Makroekonomie

1

Ing. Vojtěch Jindra

informa n zdroje
Informační zdroje
 • Helísek, M.: Makroekonomie – základní kurz. Slaný, Melandrium 2000, 2002 (1996, 1998)
 • Pavelka, T.: Makroekonomie – základní kurz. 1. vydání Melandrium 2006, 2. vydání VŠEM 2007
 • WebCT – Makroekonomie I (MAEK1)
 • H://Ukazky/Hajek

2

ekonomie vs ekonomika
Ekonomie vs. Ekonomika
 • Ekonomie (řec. Oikonomia tzn. vedení domácnosti)
  • je obecná ekonomická teorie.
 • Ekonomikase používá:
  • v souvislosti s některou z aplikovaných ekonomických věd (ekonomika průmyslu, finance, ekonomika podniku aj.),
  • pro národní hospodářství (ekonomika ČR),
  • pro hospodárnost (dosažení daného výstupu s co nejnižšími náklady).

3

mikroekonomie vs makroekonomie
Mikroekonomievs. Makroekonomie
 • Mikroekonomie věnuje svou pozornost studiu chování individuálních subjektů v ekonomice jako je chování spotřebitele či firmy.
 • Makroekonomiese zabývá fungováním ekonomiky jako celku.
 • Makroekonomiezkoumá celkovou úroveň národního produktu, zaměstnanosti, cen a zahraničního obchodu určité země.

4

z kladn makroekonomick ukazatele
Základní makroekonomické ukazatele
 • Hrubý domácí produkt
 • Inflace
 • Nezaměstnanost
 • Obchodní bilance
makroekonomick subjekty
Makroekonomické subjekty
 • Sektor domácností(jsou vlastníky výrobních faktorů a z jejich vlastnictví jim plynou důchody)
 • Sektor podniků(využívá služeb výrobních faktorů k výrobě výrobků a služeb)
 • Sektor vláda(veřejný sektor)
 • Sektor zahraničí(zahraniční subjekty - domácnosti, podniky a vlády)

6

hospod sk politika
Hospodářská politika
 • Hospodářská politika je souhrnem různých opatření státu k prosazení předem stanovených cílů.
 • Teoretickým východiskem hospodářské politiky státu (vlády) je makroekonomie.
 • Ekonomická teorie analyzuje danou ekonomickou situaci a doporučuje vládě možné cesty k překonání ekonomických problémů a k rozvoji hospodářství. Výběr těchto cest je v každé době věcí politického rozhodnutí.

7

c le hospod sk politiky vl dy stabiliza n makroekonomick politika tzv magick ty heln k
Cíle hospodářské politiky vlády (stabilizační makroekonomická politika, tzv. magický čtyřúhelník)
 • Vysoká zaměstnanost(popř. snižování míry nezaměstnanosti)
 • Stabilita cenové hladiny(popř. snížení míry inflace)
 • Optimální hospodářský růst(omezení tržních výkyvů)
 • Vnější rovnováha(rovnováha obchodní a platební bilance)

8

magick ty heln k1
Magický čtyřúhelník
 • G = tempo růstu reálného HDP (parametr je stanoven ve výši 3 %)
 • B = deficit běžného účtu platební bilance (vyjádřen ve vztahu k HDP a stanoven 0 %)
 • P = míra inflace (parametr je stanoven ve výši 2 %)
 • U = míra nezaměstnanosti (parametr je stanoven 5,5 %)

Čtyřúhelník vycházející ze skutečně dosažených makroekonomických ukazatelů určité ekonomiky v daném roce je oproti ideálnímu čtyřúhelníku deformován v důsledku toho, že nejsou dosaženy nebo jsou překročeny stanovené parametrické hodnoty.

10

struktur ln politika
Strukturální politika
 • Odvětvová (podpora vybraných odvětví, oborů, výrob)
 • Proexportní (podpora vývozu).
 • Vědeckotechnická (podpora vědy, výzkumu, zavádění nových technologií)
 • Regionální (podpora rozvoje některých oblastí)
 • Podpora malých a středních firem

11

n stroje z sah st tu do ekonomiky 1 2
Nástroje zásahů státudo ekonomiky 1/2
 • Monetární politika (centrální banka, ČNB)

Monetární politika je nástroj centrální banky. Je souhrnem opatření a zásad, které mají prostřednictvím měnových nástrojů prosazovat plnění měnových cílů.

 • Fiskální politika (vláda)

Fiskální politika je součást hospodářské politiky státu, která se snaží ovlivnit vývoj ekonomiky změnami výše a struktury veřejných výdajů a daní.

12

n stroje z sah st tu do ekonomiky 2 2
Nástroje zásahů státudo ekonomiky 2/2
 • Kurzová politika

Cílem kurzové politiky je zabraňovat nadměrným fluktuacím směnného kurzu

 • Obchodní politika

Obchodní politikou rozumíme souhrn zásad a odpovídajících prostředků. Tato politika je součástí zahraniční politiky. Mezi základní úlohy obchodní politiky patří zajišťování proporcionality a vzájemnosti v ekonomických vztazích se zahraničím, ovlivňování rozsahu vývozu a dovozu zboží, teritoriální i komoditní struktury a vytváření institucí pro rozvoj hospodářských vztahů se zahraničím.

13

n zory na lohu vl dn regulace
Názory na úlohu vládní regulace
 • Keynesiánstvíje teoretickým zdůvodněním nutnosti zásahů státu do ekonomiky z důvodu tržního selhání.
 • Konzervatizmus(neokonzervatizmus, liberální konzervatizmus) zdůrazňuje přednosti tržního mechanizmu při sledování efektivnosti a utváření ekonomické rovnováhy (princip „laissez-faire).

14

n stin d jin ekonomick ch teori
Nástin dějin ekonomických teorií
 • Dějiny ekonomických teorií (jedna z obecných ekonomických věd) se zabývají historickým procesem vzniku a vývoje různých ekonomických názorů a představ.

15

hlavn ekonomick sm ry
Hlavní ekonomické směry
 • Merkantilizmus(14.-18. st., T. Mun)
 • Fyziokraté(17.-18. st., F. Quesnay)
 • Anglická klasická politická ekonomie(17.-19. st., A. Smith, D. Ricardo)
 • Socialistický směr(19. st., K. Marx)
 • Neoklasický směr(od 19. st., škola rakouská, lausanneská, cambridgeská)
 • Keynesiánství (20. st., J. M. Keynes)
 • Konzervatizmus (20. st., monetarizmus, ekonomie strany nabídky, teorie racionálního očekávání)
 • Moderní ekonomie hlavního proudu(P. A. Samuelson)

16

shrnut 1 2
Shrnutí 1/2
 • Ekonomie zkoumá alokaci vzácných zdrojů mezi alternativní použití.
 • Ekonomii běžně dělíme na mikroekonomii a makroekonomii.
 • Mikroekonomie se zabývá dílčími subjekty na trhu a zkoumá dílčí trhy.
 • Makroekonomie zkoumá ekonomiku jako celek.
 • Makroekonomickými subjekty jsou: domácnosti, firmy, vláda, zahraničí.

18

shrnut 2 2
Shrnutí 2/2
 • Makroekonomický koloběh zjednodušeně zachycuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými makroekonomickými subjekty. Tyto vztahy mohou být v podobě reálných toků nebo peněžních toků.
 • Pozitivní ekonomie je pouhým popisem stavu. Normativní ekonomie přináší hodnotové soudy.
 • Celkové úspory v ekonomice se rovnají celkovým investicím v ekonomice.
 • Zásahy státu do ekonomiky mohou mít podobu fiskální, monetární, kurzové a obchodní politiky.

19