Metabolismus proteinů - PowerPoint PPT Presentation

parson
metabolismus protein n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metabolismus proteinů PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metabolismus proteinů

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation
Metabolismus proteinů
146 Views
Download Presentation

Metabolismus proteinů

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Metabolismus proteinů

 2. Metabolismus proteinů • hlavní stavební materiál buněk a tkání • u heterotrofních organismů prakticky jediný zdroj dusíku pro organismus • neexistují zásobní proteiny • proteiny se neustále odbourávají a syntetizují • je nutný dostatečný přísun proteinů v potravě • 12 neesenciálních aminokyselin • 8 esenciálních aminokyselin • organismus si je nedovede syntetizovat

 3. Metabolismus proteinů • odbourávání proteinů • v první fázi katabolismu jsou hydrolyzovány peptidové vazby → volné aminokyseliny • enzymy proteasy • endopeptidasy – štěpení uvnitř řetězce • exopeptidasy – štěpení z kraje řetězce • karboxypeptidasy, aminopeptidasy • dipeptidasy – odštěpování dipeptidů • jsou syntetizovány v neaktivní formě – zymogenu

 4. Metabolismus proteinů

 5. Metabolismus proteinů • odbourávání aminokyselin • v organismu je jich k dispozici pohotovostní množství aminokyselin • jsou využívány pro: • proteosyntéza • syntéza dusíkatých látek • zdroj energie • stavební materiál pro glukoneogenezi • každá aminokyselina má svůj vlastní metabolismus

 6. Metabolismus proteinů • typy přeměn aminokyselin • dekarboxylace (AK → aminy) • oxidační deaminace (AK → α-ketokyseliny) • transaminace (AK → ketokyselina)

 7. Metabolismus proteinů • kondenzace aminokyselin • dalším odbouráváním vznikají meziprodukty, které se zapojují do metabolismu sacharidů a mastných kyselin • dvou až pěti uhlíkaté řetězce se zapojují do Krebsova cyklu ve formě acetyl-CoA nebo například sukcinyl-CoA, fumarát, oxalacetát, α-ketoglutarát

 8. Metabolismus proteinů • podle konečných produktů odbourávání dělíme aminokyseliny: • glukogenní → prekurzory pro syntézu sacharidů (pyruvát, oxalacetát,...) • ketogenní → fragmenty, z nichž se syntetizují mastné kyseliny • některé mohou patřit do obou skupin

 9. Metabolismus proteinů • metabolismus amoniaku • aminová skupina z aminokyselin je • využita pro tvorbu dusíkatých látek • převedena na odpadní produkt a vyloučena • odpadní formou bývá • amoniak (ryby) • kyselina močová (plazi, ptáci) • močovina (savci) • rostliny dusík nevylučují, skladují jej ve formě dusíkatých bazí, alkaloidů,...

 10. Metabolismus proteinů • tvorba močoviny • ornithinový cyklus • v játrech • jako močovina je vyloučeno 80 – 90 % dusíku, zbytek vytváří s kyselinami NH4+ soli • vstupní látky ornithinového cyklu jsou • CO2 • 2 aminoskupiny z aminokyselin • ornithin – neproteinogenní aminokyselina

 11. Metabolismus proteinů

 12. Metabolismus proteinů