koal cijas veido anas m r i n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Koalīcijas veidošanas mērķi PowerPoint Presentation
Download Presentation
Koalīcijas veidošanas mērķi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

Koalīcijas veidošanas mērķi - PowerPoint PPT Presentation


 • 195 Views
 • Uploaded on

Koalīcijas veidošanas mērķi. iedibināt koleģiālu, konstruktīvu un saliedējošu Jēkabpils NVO sadarbību apvienot sektora centienus kopīgu mērķu sasniegšanai Jēkabpils iedzīvotāju labklājības izaugsmei veicināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Koalīcijas veidošanas mērķi' - parker


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
koal cijas veido anas m r i
Koalīcijasveidošanas mērķi
 • iedibināt koleģiālu, konstruktīvu un saliedējošu Jēkabpils NVO sadarbību
 • apvienot sektora centienus kopīgu mērķu sasniegšanai Jēkabpils iedzīvotāju labklājības izaugsmei
 • veicināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos
 • sekmēt efektīvu NVO līdzdalību Jēkabpils pilsētas pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos

Jēkabpils NVO forums 2012

kas ir koal cija
Kas ir “koalīcija”?
 • Koalīcija ir alianse, kuras biedri strādā kopā kāda mērķa labā
 • Koalīcijas valdība parlamentārā sistēmā ir valdība, kura tiek veidota no koalīcijas partijām
 • Starptautiskajās attiecībās koalīcija ir vairāku nāciju apvienība īpašam mērķim, piemēram, kopīgi cīnoties karā

Jēkabpils NVO forums 2012

k var tikt veidota koal cija
Kā var tikt veidota koalīcija?
 • Jēkabpils NVO resursu centrs jau pašlaik apvieno 17 biedrības
 • Tas kļūst par koalīcijas pamatu
 • Tās NVO, kas vēlas sadarboties, paraksta koalīcijas līgumu ar centru
 • Tās NVO, kam mērķtiecīgāk liekas darboties Jēkabpils NVO resursu centrs kā biedrorganizācijai, iestājas šajā apvienībā
 • Jēkabpils NVO resursu centram ir sabiedriskā labuma statuss

Jēkabpils NVO forums 2012

k nvo koal cija darbosies
Kā NVO koalīcija darbosies?
 • Izvirzīto mērķu sasniegšanai tiek izveidota Koalīcijas padome
 • tā sastāv no 6 dalībniekiem:
 • viens biedrības Jēkabpils NVO resursu centrs pārstāvis
 • pieci dažādu NVO jomu izvirzītie pārstāvji

Jēkabpils NVO forums 2012

k nvo koal cija darbosies1
Kā NVO koalīcija darbosies?
 • Biedrību Jēkabpils NVO resursu centrs Koalīcijas padomē pārstāv

valdes priekšsēdētājs (-a)

 • pārstāvi no katra NVO bloka

izvirza to pārstāvošo organizāciju vadītāji

Jēkabpils NVO forums 2012

koal cijas sast v ir
Koalīcijas sastāvā ir

Pārstāvji pa vienam no sekojošiem NVO blokiem:

 • Kultūra, izglītība, pētniecība un integrācija
 • Sociālā joma un veselība
 • Jauniešu un bērnu intereses
 • Pilsoniskās sabiedrības interešu aizstāvības NVO
 • Vides aizsardzība, tūrisms, sports

Jēkabpils NVO forums 2012

uzman bu
Uzmanību!
 • NVO sadarbības bloki ir mainījušies!!!

Projekta gaitā, apspriežoties ar dažādu jomu Jēkabpils nevalstiskajām organizācijām, noskaidrojās, ka nepieciešamas citādas pārtāvniecības jomas, nekā tika noteikts sākotnēji pie sadarbības līguma ar pašvaldību parakstīšanas

Jēkabpils NVO forums 2012

nvo p rst vja vietnieks
NVO pārstāvja vietnieks

NVO sadarbības blokam ir tiesības izvirzīt arī pārstāvjavietnieku,

kas ir pilnvarots aizstāt izvirzīto pārstāvi Koalīcijas padomes sanāksmēs, ja tas ir nepieciešami

Jēkabpils NVO forums 2012

padomes darb ba
Padomes darbība
 • Koalīcijas padomes pārstāvja darba pilnvaru laiks ir 1 (viens) gads
 • Pārstāvis var tikt izvirzīts darbam Koalīcijas padomē atkārtoti
 • Koalīcijas padome tiekas katru otro nedēļu pirms pašvaldības Finanšu komitejas sēdes:
  • sagatavo priekšlikumus NVO sektoru un plašāku sabiedrību ietekmējošos jautājumos
  • deleģē pārstāvjus uz pašvaldības komiteju un domes sēdēm
  • izskata citus jautājumus

Jēkabpils NVO forums 2012

padomes darb ba1
Padomes darbība
 • Koalīcijas padomi vada un darba kārtību sastāda

biedrības Jēkabpils NVO resursu centrs

valdes priekšsēdētājs(-a),

elektroniski izsūtot informāciju par kārtējās koalīcijas padomes sēdes norises vietu un laiku ne vēlāk kā 2 dienas iepriekš

Jēkabpils NVO forums 2012

padomes darb ba2
Padomes darbība
 • Lēmumus pieņem, atklāti balsojot sēdē vai elektroniskā balsojumā, ja jautājumu izskata steidzamības kārtībā
 • Ja balsu sadalījums ir vienāds, Koalīcijas padomes vadītājam ir noteicošā balss
 • Ja Koalīcijas padomes pārstāvis 2 reizes pēc kārtas bez attaisnojoša iemesla nav piedalījies Koalīcijas padomes sēdēs, Koalīcijas padomes vadītājs sazinās ar pārstāvētā bloka NVO vadītājiem, sasauc bloka biedrību sanāksmi, kurā aicina izvirzīt jaunu pārstāvi darbībai Koalīcijas padomē

Jēkabpils NVO forums 2012

ko dara koal cijas padome
Ko dara Koalīcijas padome?
 • Bez jau minētā –
 • veido saturisko informāciju NVO darba atspoguļošanai domes avīzē
 • sadarbojas ar citiem vietējiem medijiem

Jēkabpils NVO forums 2012

koal cijas padomes p rst vju pien kumi un ties bas
Koalīcijas padomes pārstāvju pienākumi un tiesības:
 • Atbild par pārstāvētā NVO bloka organizāciju sadarbību, pēc vajadzības sasauc un vada bloka biedrību sanāksmes
 • uztur informatīvo saikni ar Koalīcijas padomi
  • Formulē vienotu pārstāvētā NVO bloka viedokli
  • informē sava bloka NVO un plašāku sabiedrību par Jēkabpils pilsētas domē gatavotajiem un pieņemtajiem lēmumiem
  • sekmē jaunu NVO piesaisti pārstāvētajam sadarbības blokam

Jēkabpils NVO forums 2012

padomes darb ba3
Padomes darbība
 • Darbs Koalīcijas padomē ir bez atlīdzības

Jēkabpils NVO forums 2012

shematisks mode a att lojums
Shematisks modeļa attēlojums

Jēkabpils NVO forums 2012

svar gi
Svarīgi!

Izveidotais NVO Koalīcijas un tās padomes darbības modelis ir Eiropas Sociālā fonda 92,07% finansētā un Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansētā, Sabiedrības integrācijas fonda sadarbībā ar Valsts Kanceleju administrētā un sabiedriskā labuma biedrības “Jēkabpils NVO resursu centrs” realizētā projekta Jēkabpils NVO sektora kapacitātes stiprināšanas projekta

REZULTĀTS

Jēkabpils NVO forums 2012

viss pa u rok s
Viss pašu rokās!
 • Ir izveidots skaidrs un strukturēts mehānisms, kā uzsākt veiksmīgu un koordinētu nevalstiskā sektora sadarbību Jēkabpilī
 • Turpmākais ir atkarīgs no pašu gribas un varēšanas
 • Jēkabpils NVO resursu centrs aicina līdz 31.decembrim sazināties tās biedrības, kas vēlētos iesaistīties Jēkabpils NVO koalīcijas veidošanā

Jēkabpils NVO forums 2012

kontakti
Kontakti
 • 652 20097 birojs
 • 29449622 valdes priekšsēdētāja
 • E-pasts nvoresursi@inbox.lv

Jēkabpils NVO forums 2012

paldies par uzman bu projekta eksperte agita pleiko
Paldies par uzmanību!Projekta eksperte Agita Pleiko

Jautājumi?

Jēkabpils NVO forums 2012