kamu hale mevzuat ve denetim n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kamu İhale Mevzuatı ve Denetim PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kamu İhale Mevzuatı ve Denetim

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 178

Kamu İhale Mevzuatı ve Denetim - PowerPoint PPT Presentation


 • 337 Views
 • Uploaded on

Kamu İhale Mevzuatı ve Denetim. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu. Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kamu ihaleleri Komitesinde gözlemci statüsünde yer alır.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kamu İhale Mevzuatı ve Denetim


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kamu hale mevzuat ve denetim

Kamu İhale Mevzuatı ve Denetim

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu

ve

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

slide2

Türkiye, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kamu ihaleleri Komitesinde gözlemci statüsünde yer alır.

DTÖ, Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde yasal değişikler yaparken kamu ihaleleri alanında gerçekleştirmesi gereken hedefleri 1998 yılında bir liste halinde sıralamıştır.

slide3

Kanun’un hazırlanması aşamasında Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve OECD tarafından tavsiye edilen UNCITRAL temel kaynak olarak kullanılmıştır.

Kamu İhale Kanunu, UNCITRAL Model Kanunu’ndan güçlü bir şekilde etkilenmesi yanında AT Kamu İhale Direktiflerinin, Dünya Bankası’nın ihale prosedürlerinin ve DTÖ’nun ihale hükümlerinin de bazı prensiplerini yansıtır.

slide5

Bu yüzden, yeni kamu ihale yasal çerçevesi AT İhale Direktifleri ve UNCITRAL Model Kanunu ile Genel İhale Anlaşması gibi uluslararası standartlarla da genel olarak uyum içindedir.

Kanun, 2004 yılından itibaren bir çok defa değiştirilmiştir.

Türkiye’nin bir yandan DTÖ ile olan ilişkileri bir yandan da AB üyelik süreci çerçevesinde yapılan değerlendirmeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun yetersiz olduğunu ortaya koymuştur.

slide6

Bu nedenle 2886 sayılı Kanunun değiştirilerek, Türk kamu ihale sisteminin AB ve uluslararası ihale uygulamaları ile uyumlu hale getirilmesi, kamu ihaleleri alanında uygulamayı yönlendirip denetimini sağlayacak bağımsız bir kurumun tesis edilmesi, kamu kaynaklarında israfın önlenmesi ve verimli kullanımı ile rekabet ve eşit muamelenin sağlanması ilkelerinin tam olarak uygulanabilmesi, etkin, saydam ve güvenilir bir kamu ihale sisteminin kurulması amacıyla yeni bir ihale kanununa ihtiyaç duyulmuştur.

slide7

Bu çerçevede, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde uygulanacak esas ve usulleri düzenleyen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile bu kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin sözleşmelerin düzenlenmesi ve uygulanması ile ilgili esas ve usulleri belirleyen 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu 1 Ocak 2003’te yürürlüğe girmiştir.

slide8

Kapsam ve İstisnalar

4734 sayılı Kanun ile ihale mevzuatına tabi kurumların kapsamı genişletilmiştir.

Bu çerçevede Kanunun kapsamına genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, özel idareler ve belediyeler ile bunlara bağlı; döner sermayeli kuruluşlar, birlikler, tüzel kişiler; kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri;

slide9

Sosyal güvenlik kuruluşları, fonlar, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar (mesleki kuruluşlar ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) ile bağımsız bütçeli kuruluşlar;

Bu sayılanların doğrudan veya olaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler;

4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankaların yapım ihaleleri girer.

slide10

Ancak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine kısmen ya da tamamen sahip olduğu bankalar, 4603 sayılı Kanun kapsamındaki bankalar ile enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerinde faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler bu Kanun kapsamı dışındadır (m.2).

slide11

Sayılan bu idarelerin kullanımında bulunan her türlü kaynaktan karşılanan mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihaleleri bu Kanun hükümlerine göre yürütülür.

4734 sayılı Kanunun 3. maddesinde ise kanun kapsamına giren kuruluşların istisnadan yararlanan alımlarına yer verilmek suretiyle, istisnalar sayılmış ve sınırlandırılmıştır.

slide12

Kanunun Temel İlkeleri

İdareler, bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde;

Saydamlığı,

Rekabeti,

Eşit muameleyi,

Güvenirliği,

Gizliliği,

Kamuoyu denetimini,

İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını,

Kaynakların verimli kullanılmasını,

Sağlamakla sorumludur.

slide13

Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri bir arada ihale edilemez.

Öte yandan, eşik değerlerin altında kalmak amacıyla idareler tarafında mal veya hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinin kısımlara bölünmesi yasaklanmıştır.

Açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir.

slide14

Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

Böylece kaynağı olmadan ihale edilen ve bu yüzden tamamlanamayarak yarım bırakılan ya da çok uzun sürelerde sonuçlandırılmasından dolayı meydana gelen kaynak israfının önlenmesi amaçlanmıştır (m. 5).

slide15

İhale Usulleri ve Uygulaması

İdarelerce mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalelerinde aşağıdaki usullerden biri uygulanır:

a) Açık ihale usulü.

b) Belli istekliler arasında ihale usulü.

c) Pazarlık usulü.

d) Doğrudan temin (m. 18).

slide16

Bu ihale usullerinde,

AB uygulamalarına paralel olarak “ekonomik açıdan en avantajlı teklif’’ esası getirilmiştir.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, en düşük fiyat esasına göre belirlenebileceği gibi, bunun mümkün olmadığı durumlarda işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışı unsurların da dikkate alınması suretiyle ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenebilecektir.

slide17

Yaklaşık Maliyet

4734 sayılı Kanunun getirdiği önemli yeniliklerden biri, “tahmini bedel” uygulamasının sona erdirilmesi ve idarelerce mal veya hizmet alımı ile yapım işinin ihalesi yapılmadan önce idarece her türlü fiyat araştırması yapılarak katma değer vergisi hariç olmak üzere “yaklaşık maliyeti”nin tespit edilmesi ve ihale sonuçlanıncaya kadar gizliliğinin korunmasıdır.

slide18

Yaklaşık maliyete ihale ve ön yeterlik ilanlarında yer verilmez, isteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz.

Böylece idarelerce ihtiyacın en uygun fiyatla temin edilebilmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca yaklaşık maliyetin en doğru şekilde hesaplanması idarelerin ödenek miktarının belirlenmesi ve bütçelerinin programlanmasında yol gösterici olacaktır.

slide19

İhale Süreci

İhale süreci ihale komisyonunun kurulması ile başlar.

slide22

İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin, genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, memurunun, diğerlerinde ise yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.

slide23

İhaleyi yapan idarede ihale konusu işin uzmanının bulunmaması halinde, bu Kanun kapsamındaki idarelerden komisyona üye alınabilir.

Gerekli incelemeyi yapmalarını sağlamak amacıyla ihale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir.

İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir.

slide24

Bu dosyada ihale yetkilisinden alınan onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli, ihale dokümanı, ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur.

slide25

İhale komisyonu eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır.

Kararlarda çekimser kalınamaz.

Komisyon başkanı ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludur.

slide26

Karşı oy kullanan komisyon üyeleri, gerekçesini komisyon kararına yazmak ve imzalamak zorundadır.

İhale komisyonunca alınan kararlar ve düzenlenen tutanaklar, komisyon başkan ve üyelerinin adları, soyadları ve görev unvanları belirtilerek imzalanır (m. 6-7).

slide27

Süreç, ihalenin ve ön yeterliğin ilanı ve ihale dokümanının verilmesi ile devam eder.

Kanun, ihale ve ön yeterlik ilanlarında bulunması zorunlu hususları sayma usulüyle belirlemiştir (m.24-25).

slide28

13. maddede yer alan ihale ilan süreleri ve kuralları ile 24 ve 25. maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir (m. 26).

Öte yandan, ihale ve ön yeterlik dokümanının içeriği ve idari şartnamede yer alması zorunlu hususlar da 27. maddede sayılmıştır.

İstekliler bu çerçevede teklif mektuplarını yazılı ve imzalı olarak sunarlar (m. 30).

slide29

Bu aşamadan sonra ihale komisyonu tarafından tekliflerin alınması ve açılması ile tekliflerin değerlendirilmesi süreci başlar (m. 36-37).

İhale komisyonu verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder.

slide30

Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister (m. 38).

Bu şekilde aşırı düşük teklif ile işi alan yüklenicinin işi tamamlayamaması veya yetersiz-kalitesiz ürün veya hizmet sağlaması ve kaynak israfı ile yolsuzluklar önlenmeye çalışılmıştır.

slide31

İhale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada, ihale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir (m. 39).

slide32

37 ve 38. maddelere göre yapılan değerlendirme sonucunda ihale, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece en düşük fiyat esasına göre belirlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda; işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenir.

slide33

Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerler olarak ifade edilmesi zorunludur. Parasal değerler olarak ifade edilmesi mümkün olmayan unsurlar için ihale dokümanında nispi ağırlıklar belirlenir (m. 40).

slide34

Kesinleşen ihale kararları ihale üzerinde bırakılan dahil ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilerek ihale üzerinde kalan istekliye sözleşmeyi imzalaması hususu tebliğ edilir ve ihale sözleşmeye bağlanır (m. 41-42, 46).

İhale sonucu 47. madde çerçevesinde ilan edilir.

slide35

İhale konusu mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir.

Belirlenecek teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacaktır.

slide36

Teknik şartnamelerde, varsa ulusal ve / veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır.

Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir.

Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmeyecektir.

slide37

Ancak, ulusal ve / veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde

“veya dengi”

ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir (m.12)

slide38

Merkezi Kamu İhale Kurumu

Kamu ihalesi alanındaki temel aktörler yasa taslağının sunulmasından ve kordinasyonundan esas olarak sorumlu olan Maliye Bakanlığı ile Kamu İhale Kurumudur (KİK)

slide39

KİK, ihalenin başlangıcından sözleşmenin imzalanmasına kadar olan süre içinde idarece yapılan işlemlerde mevzuata aykırılık bulunduğuna ilişkin şikâyetleri incelemek ve sonuçlandırmak, bütün ihale mevzuatını hazırlamak ve uygulamayı yönlendirmek, kamu ve özel sektöre eğitim vermek, ihalelerle ilgili istatistikler oluşturmak ve yayımlamak ve haklarında yasaklama kararı verilenlerin sicillerini tutmak üzere 4734 sayılı Kanunla kurulmuştur.

slide40

İdari hiyerarşiye göre KİK, Maliye Bakanlığına bağlıdır.

Ancak, bakanlıktan bağımsızdır;

Kararlarında ve tasarruflarında bağımsızdır.

Ve mali özerkliğe sahiptir.

slide41

Şikâyetlerin İncelenmesi

Kanun, bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden yapım müteahhidi, tedarikçi veya hizmet sunucusu için üç aşamada şikâyetlerin incelenmesini öngörmüştür:

slide42

(i) ilk aşamada, öncelikle idareye şikâyette bulunulur (m. 55);

(ii) idarenin kararından memnun olmayan başvuru şikâyet sahibi, ikinci adım olarak, bu karara karşı KİK’e başvurur; Kamu İhale Kurulu şikâyeti karara bağlar (m. 56);

(iii) Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir (m. 57).

slide43

İhale Operasyonlarının Dürüstlüğü

Kanun, yolsuzluğa karşı önemli düzenlemelere yer verir.

17. maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen gerçek veya tüzeli kişiler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, kısa süreli ya da sürekli olarak bu Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir (m. 58);

slide44

Ayrıca,

Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur (m. 59).

slide45

Kamu İhale Kanunu’nun 5812 Sayılı Kanunla Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda köklü değişiklikler yapan 3. kanun olan 5812 sayılı Kamu İhale Kanunu İle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 04/12/2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

slide46

Söz konusu Kanunla, 2004 yılında başlayan müzakereler çerçevesinde AB müktesebatı ile tam uyumu sağlamak için de değişiklikler yapılmıştır.

Böylece, yapılan değişikliklerle ihalelere yönelik yapılacak başvurulara ilişkin incelemelerin kısa süre içerisinde tamamlanması, uygulamada yaşanan sorunlara çözüm getirilmesi ve AB müktesebatında yapılan değişiklikler çerçevesinde gerekli uyumun sağlanması amaçlanmıştır.

slide47

5812 sayılı Kanunla yapılan temel değişiklikler şunlardır:

a) Şikâyet sisteminin iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler

b) Elektronik ihale sisteminin yasal altyapısının oluşturulmasına ilişkin düzenlemeler

c) İhalelerde saydamlığın artırılmasına yönelik düzenlemeler

d) Kamu İhale Kurumunun yetki ve görevlerine ilişkin düzenlemeler

e) İhale İlan Sürelerinin kısaltılmasına yönelik düzenlemeler

f) Şikâyet ücretlerini önemli ölçüde artıran düzenlemeler.

slide48

5812 sayılı Kanunla 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarla birlikte Avrupa Birliği’nin değişen müktesebatıyla büyük ölçüde uyum sağlandığı gözlenmektedir.

Ancak, kamu alımları mevzuatı dinamik bir yapıya sahiptir ve teknolojik değişikliklerden çok fazla etkilenmektedir.

Bu çerçevede, zaman içerisinde kamu ihale mevzuatında değişiklikler yapılma olasılığı yüksektir.

Ancak, Türk kamu ihale mevzuatı AB mevzuatı ile tam uyumlu değildir.

slide49

Özellikle 4734 sayılı Kanunun kapsamı ve istisnaları hususlarında çözülmeyi bekleyen çok sorun vardır.

Avrupa Birliği en çok bu hususlarda ülkemizi eleştirmekte ve kısa sürede çözümlenmesini beklemektedir.

Bu hususta sadece Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun değil aynı zamanda ilgili kamu idarelerinin de Avrupa Birliğine uyum çerçevesinde istekli davranmaları ve hatta ortak ve uyumlu bir eylem planı konusunda uzlaşmaları, dolayısıyla bu alanda ortak tek bir strateji çerçevesinde Kanunun kapsamı ve istisnaları hususlarında çözüm bulmaları gerekmektedir.

slide50

TEMEL AMAÇ VE POLİTİKALAR İLE ÖNCELİK VE TEDBİRLERİN GELİŞME EKSENLERİ BAZINDA TASNİFİ

Özel İhtisas Komisyonu tarafından “Çağın koşullarına uygun; vatandaş taleplerine duyarlı; Kamu kaynaklarının elde edilmesi, kullanılması, raporlanması ve denetlenmesinde etkinlik, etkililik, ekonomiklik, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine göre işleyen bir kamu harcama ve kontrol sistemi” olarak ortaya konulan 2013 Vizyonuna dönük olarak kamu harcama ve kontrol sisteminde iyileştirilmesi gereken hususlara ilişkin temel amaç ve politikalar belirlenmiştir.

slide51

Diğer taraftan, IX. Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarında dikkate alınacak gelişme eksenleri şunlardır:

1. İstikrarlı bir ortamda sürdürülebilir büyümenin sağlanması.

2. Ekonomide rekabet gücünün artırılması.

3. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi.

slide52

4. Sosyal içermenin güçlendirilmesi.

5. Bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması.

6. Kamuda iyi yönetişimin yaygınlaştırılması.

7. Fiziki altyapının iyileştirilmesi.

slide53

Kamu Harcama ve Kontrol Sistemlerinin İyileştirilmesi, Kamu İhaleleri Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları neticesinde belirlenen amaç ve politikalarla ilgili öncelik ve tedbirlere ilişkin stratejiler ve yürütülecek çalışmalarla ulaşılması hedeflenen sonuçlar; IX. Kalkınma Planının gelişme eksenlerinden ağırlıklı olarak “istikrarlı bir ortamda sürdürülebilir büyümenin sağlanması”, “insan kaynaklarının geliştirilmesi”, “ekonomide rekabet gücünün artırılması” ve “kamuda iyi yönetişimin yaygınlaştırılması” yoluyla ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlayacaktır. Kamu harcama ve kontrol sistemi ile kamu ihaleleri alanında iyileştirilmesi gereken hususlara ilişkin temel amaç ve politikalar ile bunlara ilişkin öncelik ve tedbirler IX. Kalkınma Planının gelişme eksenlerine göre aşağıda gösterilmiştir.

slide54

Yine, reformun hayata geçirilmesi için beşeri ve idari kapasitenin önemli olduğu ve kamu idarelerinde bu alanda önemli eksikliklerin bulunduğu görülmüştür. Öncelikle, sistemin uygulanmasında görev alacak personelin reformun içeriğine ve felsefesine ilişkin bilgi eksikliğinin giderilmesine ihtiyaç olduğu, bu ihtiyacın reformun yürütücüsü niteliğindeki merkezi kurumlarda dahi görüldüğü değerlendirilmektedir. Bu hususta, sistemin iyi bir şekilde işleyebilmesi bakımından acil olarak sistemli, kapsamlı ve sürekli bir eğitimin gerekli olduğu görülmektedir.

slide55

Kamu ihaleleri alanında da bazı sorunların bulunduğu, özellikle AB’ye katılım sürecinde birtakım hususların hassasiyetle değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Kamu ihaleleri alanında da beşeri ve idari kapasitenin geliştirilmesine ihtiyaç olduğu ve sistemden çıkma yönünde güçlü bir eğilimin olduğu görülmüştür.

slide56

Yeni kamu harcama ve kontrol sisteminin etkili bir şekilde uygulanabilmesi bakımından parlamento denetimi ve dış denetimin çok kritik bir fonksiyonunun bulunduğu ve mevcut durumun devam ettirilmesi halinde büyük denetim boşluklarının ortaya çıkacağı değerlendirilmektedir. Öncelikle, kapsamın genişlemesi ve yeni denetim metodlarının kullanılacak olması dolayısıyla Sayıştayın kendisinden beklenen fonksiyonu icra etme noktasında tereddütler bulunmakta ve bu bakımdan, Sayıştayın kurumsal önceliklerinin değiştirilmesi ve kapasitesinin artırılmasının gerekli olduğu mütalaa edilmektedir.

slide57

Diğer taraftan, iki ayrı denetim birimi şeklinde örgütlenen (YDK ve Sayıştay) dış denetim birimlerinin bu şekilde görevlerine devam etmesinin, denetimde etkinliği azaltacağı ve sistem dışına çıkış eğilimini güçlendireceği görülmekte ve dış denetim birimlerinin birleştirilmesinin gerekli olduğu değerlendir-ilmektedir. Yine, yönetim ve hesap verme mekanizmasının güçlendirilmesi ve parlamen-to denetiminin etkinleştirilmesi için TBMM’de ivedilikle kamu hesapları için bir ihtisas komisyonu kurulması gerektiği görülmüştür.

slide58

Kamu mali yönetimi kapsamında değerlen-dirilmekle beraber, kamu mallarının yönetimi ve denetimi alanında geçmiş dönemlerde önemli sorunlar yaşandığı ve yaşanmaya da devam ettiği görülmüştür.

Bu sebeple, ayrı bir başlık olarak değerlen-dirilen bu sorun alanının iç denetim ve dış denetim açısından riskli alanlar arasında değerlendirilmesinin ve kamu mallarının denetimine ağırlık verilmesinin gerekli olduğu değerlendirilmektedir.

slide59

2013 vizyonunun gerçekleştirilmesi yolunda, yeni sistemin etkin bir şeklide uygulanabilmesi ve reformun kalıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulabilmesi bakımından sorun alanlarının giderilerek bu yöndeki risklerin ortadan kaldırılması için gerekli yasal ve kurumsal düzenlemelerin yapılması büyük önem arz etmektedir.

slide60

Yolsuzlukların en çok görüldüğü alanlardan biri de devlet ihaleleridir. Bu durumun oluşmasında,  devlet ihale mevzuatından kaynaklanan aksaklıkların yanında ihale dokümanlarının gerektiği şekilde hazırlanmaması  ve yapılan işlerin yeterince denetlenememesinin önemli etkisi bulunmaktadır.

slide61

Devlet İhale Kanunu değişiklikler devam etmektedir.

En son 26.Mart.2010 tarih ve 27533 sayılı Resmi Gazetede 3-n madde kapsamında yapılacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin yeni bir yönetmelik yayınlanmıştır. (02.Nisan.2010 tarih ve 27540 Resmi Gazete ile ilave…)

slide62

Kamu ihalelerinde

Şeffaflık ilkesinin hakim kılınması esas alınmalı;

Belirli kıstaslar dahilinde devlet ihalelerinin, kitle iletişim araçlarından da yararlanılarak, kamuoyuna açık bir şekilde yapılması yönünde gerekli düzenlemelere yer verilmelidir.

slide63

Devlet İhale Kanunu kapsamı dışında bulunan kuruluşların da, kendi faaliyet yapılarına özgü bazı istisnalar dışında, söz konusu mevzuat düzenlemelerine  tabi tutulması sağlanarak, belirli esaslarda genel bir uygulama birliğine gidilmesi yararlı görülmektedir.

slide65

Kamu Satınalma Süreci

İhale Hazırlık

Süreci

Sözleşme Yönetimi

Süreci

İhale Süreci

İdare

Teklif

Değerlendirme

Muayene

Kabul

Garanti

İhale Dokümanı

İhtiyaç

İlan

Teklif

Sözleşme

Ödeme

Teklif Dokümanı

Teslim

İstekli

slide66

Satınalma Süreci / Kamu Satınalma Süreci

İhtiyaç

Satınalma Süreci

İhtiyacın

Karşılanması

Kaynak

Güvenilirlik

Saydamlık

İhtiyaçta Doğal Bağlantı

Kamu

Satınalma Süreci

İhtiyacın Bölünmesi

Eşit Muamele

Kamusal İhtiyaç

Kamusal İhtiyacın

Karşılanması

Kamu Kaynağı

İhtiyaçların Uygun

Şartlarda Karşılanması

Ödenek Tahsisi

Rekabet

Gizlilik /Confidentiality

İhtiyaçların

Zamanında Karşılanması

Kaynakların

Verimli Kullanılması

Kamuoyu Denetimi/Hesap Verilebilirlik

slide67

Kamu Satınalma Süreci - İşlevsel Analizi

İhale Hazırlama

İhale Dokümanı

İhtiyaç

Güvenli Doküman

Alışverişi

İdare

İstekli

Teklif Hazırlama

İhale Dokümanı

Teklif

Teklif

Değerlendirme

İhale Dokümanı

Sözleşme

Sözleşme

Yönetimi

Sözleşme

İhtiyacın

Karşılanması

Teklif

Ödeme

slide68

YILLIK ALIM PROGRAMI

 • Yıllık alım stratejisi belirlenmiş, bütçede yer verilmiş mi?
 • Alım / yapım konuları belirlenmiş mi?
 • İdarelerin başarılı bir ihale süreci yönetebilmeleri, ancak alım stratejilerinin doğru ve zamanında gerçekleştirilmesi ile mümkün olabilecektir.
 • Alım konuları zamanında belirlenmek suretiyle ihalenin sağlıklı sonuçlandırılması sağlanacaktır.
slide69

ÖDENEK

 • İhale konusu işin ödeneği var mı?
 • Yapım işlerinde?
 • Hizmet alımı ihalelerinde?
 • Mal alımı ihalelerinde?
 • Ödeneği olmayan hiçbir işin ihalesine çıkılamaz. Yıllara sari yapım işlerinde ödeneğin % 10’luk kısmının ilk yıl kullanılacak şekilde bulundurulması, diğer yıllar için de ödenek programının yapılmış olması zorunludur. Bu ödenekler ileriki yıllarda herhangi bir nedenle azaltılamaz.
slide70

4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (b) bendinde ertesi mali yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki mali yıl sona ermeden ihaleye çıkılabileceğine ilişkin hüküm bulunduğundan, süreklilik arz eden olan yemek, güvenlik, temizlik gibi alımların gelecek yıllara yaygın olarak da (36 ay) gerçekleştirilmesi mümkün olup, mali yıl sona ermeden, başka bir deyişle ödeneği belirlenmeden ihalesi gerçekleştirilebilecektir.

Aynı husus mal alımları içinde Kanunun verdiği yetki çerçevesinde değerlendirilebilir.

slide71

YAKLAŞIK MALİYET TESPİTİ

 • Yaklaşık maliyet; Ön ilan yayımlanmadan önce tahmini alım miktarı/yapı tekniği ve fiziki miktarı esas alınarak hesaplanır.
 • Yaklaşık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi alım miktarı ve diğer hususlar göz önünde bulundurularak yeniden hesaplanabilir.
 • Kısmi teklife açık ihalelerde, yaklaşık maliyet işin tamamı dikkate alınarak her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere hesaplanır.
slide72

YAKLAŞIK MALİYET

 • Yaklaşık maliyet teklif fiyatlarının açıklandığı oturumda teklif fiyatlarıyla birlikte bir tutanağa bağlanarak isteklilere açıklanır. (teklif zarfları kontrol edildikten sonra zarflar açılmadan ve teklif fiyatları açıklanmadan)
 • Pazarlık usulü ile yapılan ihalede, son yazılı fiyat teklifleri ile birlikte açıklanır.
 • Teknik şartname danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılırsa yaklaşık maliyet de bu kapsamda hazırlattırılabilir. (aynı istekliye)
slide74

Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında, mal ve hizmet alımları ile yapım işi ihalelerinde ayrı yöntemler izlenmekle birlikte, esas itibariyle izlenecek yöntemler arasında herhangi bir üstünlük bulunmamaktadır.

İdareler önceki yıllarda gerçekleştirdikleri benzer işlerini dikkate alabilirler, çeşitli meslek odaları ya da kamu kurumları tarafından yayınlanmış fiyatları baz alabilirler, Başka idarelerin benzer ihalelerinde oluşan fiyatları kullanabilirler veya bizzat işi yapmakta olanlardan fiyat almak suretiyle aritmetik ortalamaları alınarak yaklaşık maliyet hesaplanabilir.

slide75

Kısmi teklife açık ihalelerde, her bir kısmın yaklaşık maliyeti ayrı hesaplanır, ancak ihalede uygulanacak yeterlik kriterleri bakımından bütün kısımların yaklaşık maliyetleri toplamı dikkate alınır.

slide76

ALIM USULÜNÜN TESPİTİ

 • İhale usulünün tespitinde doğru yol izlenmiş mi?
 • Hangi durumda hangi ihale usulleri uygulanmalıdır?
 • Açık ihale
 • Belli istekliler
 • Pazarlık
 • Doğrudan Temin
 • Çerçeve Anlaşma
 • İstisna kapsamında alım…
slide77

Yaklaşık maliyetin tespitinden sonra, yaklaşık maliyetimizin eşik değerin neresinde olduğuna göre, ya da alım konumuzun belirli bir özellik arz edip etmediğine göre alım yöntemimizin seçilmesi gerekmektedir.

4734 sayılı Kanuna göre temel ihale usulü açık ihale ve belli istekliler arasında ihale usulüdür. Şartların oluşması halinde diğer usullerin de ya da doğrudan temin yönteminin de kullanılabileceği bir vakıadır.

slide78

İHALE DOKÜMANI

 • İhale usulüne uygun doküman kullanılmış mı?
 • Dokümanda rekabeti engelleyici hükümler var mı?
 • Dokümanla ilgili düzeltmeler zamanında yapılmış ve tebligatı yapılmış mı?
 • Hangi şartnamede hangi hususlara yer verilmelidir?
 • İdari şartname?
 • Teknik şartname?
 • Sözleşme tasarısı?
 • Standart formlar
slide79

Hangi şartnamede hangi hususlara yer verilmelidir.

İdari şartnamelerde yeterlik kriterlerine yer verilirken, teknik şartnamede yeterlik kriterleri yerine ihale konusu işin yapılması sırasında gerekli hususlara yer verilmelidir.

slide80

DOKÜMANIN HAZIRLANMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 • İhalenin iyi bir rekabet ortamında gerçekleştirilebilmesi gerekli hassasiyet gözetilmiş mi?
 • Yeterlik kriterleri belirlenirken yaklaşık maliyet dikkate alınmış mı?
slide81

EKONOMİK VE MALİ YETERLİK KRİTERLERİ

Bankalardan temin edilecek isteklinin malî durumu ile ilgili belgeler,

İsteklinin, ilgili mevzuatı uyarınca yayınlanması zorunlu olan bilançosu veya bilançosunun gerekli görülen bölümleri, yoksa bunlara eşdeğer belgeleri,           

İsteklinin iş hacmini gösteren toplam cirosu veya ihale konusu iş ile ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.  

slide82

MESLEKİ VE TEKNİK YETERLİK KRİTERLERİ

İsteklinin, mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler,     

İstekli tarafından kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyim belgesi,

slide83

Devredilen işlerde sözleşme bedelinin en az % 80’inin tamamlanması şartıyla, son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan yapım işleri ile kabul işlemleri tamamlanan yapımla ilgili hizmet işleri ve son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan mal ve hizmet alımlarıyla ilgili deneyimi gösteren belgeler.

İsteklinin üretim ve/veya imalat kapasitesine, araştırma-geliştirme faaliyetlerine ve kaliteyi sağlamasına yönelik belgeler,

slide84

İsteklinin organizasyon yapısına ve ihale konusu işi yerine getirmek için yeterli sayıda ve nitelikte personel çalıştırdığına veya çalıştıracağına ilişkin bilgi ve/veya belgeler,        

İhale konusu hizmet veya yapım işlerinde isteklinin yönetici kadrosu ile işi yürütecek teknik personelinin eğitimi ve mesleki niteliklerini gösteren belgeler,

İhale konusu işin yerine getirilebilmesi için gerekli görülen tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler,   

slide85

İstekliye doğrudan bağlı olsun veya olmasın, kalite kontrolden sorumlu olan ilgili teknik personel veya teknik kuruluşlara ilişkin belgeler,            

İhale konusu işin ihale dokümanında belirtilen standartlara uygunluğunu gösteren, uluslar arası kurallara uygun şekilde akredite edilmiş kalite kontrol kuruluşları tarafından verilen sertifikalar,

İdarenin talebi halinde doğruluğu teyit edilmek üzere, tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları ve/veya fotoğrafları.

slide86

İHALE ONAYI

 • İhale onayı alınması öncesi yapılacak işlemler tamamlanmış mı?
 • İhale onayı alınmadan önce ihaleye ilişkin tüm hazırlık işlemlerinin tamamlanması zorunludur.
 • İhale onayı ile birlikte süreç, İKN alınması ve ihale ilanının yapılabileceği anlamına gelmektedir.
 • Doküman hazırlanmadan ihale ilanı yapılamayacağı unutulmamalıdır.
slide87

Yaklaşık maliyet hesap cetveli, şartnameler, sözleşme tasarısı ve diğer doküman ihale onay belgesinin ekinde bulunmalıdır.

Ön ilan yapılacak bir ihalede ihale onay belgesi ön ilandan önce onaya sunulmalı ve ekinde sadece yaklaşık maliyet hesap cetvelinin bulunması yeterlidir.

slide88

İHALE İLANI

 • İlanlar yaklaşık maliyete uygun sürelerde yapılmış mı?
 • İlanda yer alan hatalar düzeltme ilanı yapılmak suretiyle düzeltilmiş mi?
 • 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinde ki sürelere uyulmadan yapılan ilanlar geçersiz olup, süre yönünden hatalı ilanlar yenilenmedikçe ihaleye devam edilemez.
slide89

Hatalı ilan, yaklaşık maliyeti:

Eşik değere eşit ve üzerindeki ihalelerde 15,

Diğer hallerde 10 gün

içinde hatalı ilanın yapıldığı yerde düzeltme ilanı yapılmak suretiyle düzeltilir.

Bu sürelerde yapılmamış düzeltme ilanları usulüne uygun olmayacağından ihaleye devam edilemez.

slide90

İHALE KOMİSYONU

 • İhale komisyonu üyeleri zamanında atanmışlar ve ihale dokümanı kendilerine zamanında teslim edilmiş mi?
 • İhale komisyonu üyeleri sıfatlarına uygun olarak ve doğru personelden mi oluşmakta?
 • Sayıları yeterli mi?
 • Yedek üyeler nasıl belirlenmiş?
 • İhale komisyonu dışında başka komisyon var mı?
 • Komisyon kararı usulüne uygun mu?
slide91

İhale yetkilisi ihale ilanı veya ön yeterlik ilanı ya da davet tarihini izleyen en geç üç gün içinde ihale komisyonunu oluşturur ve ihale dokümanını incelemek üzere komisyon üyelerine verir.

İhale komisyonu en az beş kişiden oluşur. Üyelerden en az ikisi ihale konusu işin uzmanı olacaktır. (Danışmanlıkta mali üye hariç hepsi uzman olacak).

Bir üyenin muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel olması zorunludur.

slide92

Asıl üyeler ile bu üyelerin yerine geçecek aynı niteliklere sahip yeterli sayıda yedek üyenin isimleri ve bu üyelerin komisyonda hangi sıfatla yer alacakları belirtilir.

İhale sürecindeki değerlendirmeleri yapmak üzere oluşturulan ihale komisyonu dışında başka adlar altında komisyonlar kurulamaz.

Komisyon eksiksiz olarak toplanır ve kararlar çoğunlukla alınır. Üyeler kararlarda çekimser kalamaz. (eksik üye ile karar alınamaz).

slide93

ZEYİLNAME

 • Zeyilname süresinde yapılmış mı?
 • 29 uncu madde çerçevesinde?
 • 54 üncü madde çerçevesinde?
slide94

İlan yapıldıktan sonra dokümanda değişiklik yapılmaması esastır.

Teklif ve başvuruların hazırlanmasını etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler idarece tespit edilir ya da istekli veya adaylarca yazılı olarak bildirilir ise, zeyilname ile dokümanda değişiklik yapılabilir.

Zeyilnamenin ihale veya son başvuru tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde doküman alanların tamamına gönderilmesi şarttır.

Aksi takdirde değişiklik yapılamaz.

İlan geçersiz sayılarak yeniden ihale yapılır.

slide95

Doküman satın alan yoksa ihale tarihine kadar zeyilname ile değişiklik yapılabilir.

Maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler ilanda da bulunuyor ise düzeltme ilanı yapılmadan zeyilname yapılamaz.

Düzeltme ilanı yapılamaması durumunda ihale iptal edilecektir.

İhale veya son başvuru tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün zeyilname ile ertelenebilir.

slide96

Tekliflerini vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı tanınır.

Şikâyet üzerine yapılan incelemede; idarece dokümanda düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, son başvuru veya ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. (daha önce Kanunun 29.maddesine göre ertelenmişse)

slide97

Maddi veya teknik hatalar veya eksiklikler ilanda da bulunuyor ise düzeltme ilanı yapılmadan zeyilname yapılamaz.

Düzeltme ilanı yapılamaması durumunda ihale iptal edilecektir.

Şikâyet üzerine zeyilname yapılıp ihale tarihi ertelendikten sonra Kanunun 29. maddesine göre tekrar zeyilname yapılması gerekirse bu durumda da ihale tarihi ikinci kez ertelenebilecektir.

slide98

İLAN ve DOKÜMAN UYUMU

 • İhale ilanı ile ihale dokümanı arasında uyum var mı?
 • İlanlarda yer alan bilgiler ihale dokümanındaki düzenlemelere uygun olmalıdır.
 • İhale dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez.
 • İhale dokümanı hazırlanmadan ilan yayımlanamaz.
 • İlan sürelerinin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır ihale günü dikkate alınmayacağından, ilanların yeterli süre dikkate alınarak gönderilmesi gerekmektedir.
slide99

İHALE DOKÜMANIN GÖRÜLMESİ

 • İhale dokümanının isteyen herkes tarafından görülmesi imkânı sağlanmış mı?
 • İdarede bunun için ayrı bir yer ayrılmış mı ya da doküman internet sayfasında yayınlanmış mı?
 • Bu konuda herhangi bir engelleme söz konusu mu?
slide100

İhale dokümanı idarenin ilanda belirtilen adresi ile yayımlanmışsa resmi internet sayfasında bedelsiz olarak görülebilir.

İhaleye katılmak için dokümanın satın alınması zorunludur.

Dokümanın, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunludur.

Dokümanın satış hakkı yalnız idareye aittir.

slide101

İHALE DÖKÜMANININ SATILMASI

 • Doküman satın almadan ihaleye teklif kabul edilmiş mi?
 • Doküman bedeli ne kadar?
 • Doküman posta yoluyla satışa sunulmuş mu?
 • Posta yoluyla doküman talebinde gerekli sürelere uyulmuş mu?
 • İhaleye katılmak için dokümanın satın alınması zorunludur.
slide102

Dokümanın, basım maliyetini aşmayacak ve rekabeti engellemeyecek bir bedelle satılması zorunludur

Dokümanın satışı hakkı yalnız idareye aittir

Doküman bedelinin önceden idare hesabına havale edilmesi kaydıyla doküman; iadeli taahhütlü posta, acele posta veya kargo yoluyla satın alınabilecektir. (İdarenin öngörmesi durumunda)

slide103

Ön yeterlik ve ihale ilanında veya davet yazısında doküman bedelinin (posta veya kargo masrafları dahil) yatırılacağı banka hesap numarası belirtilecektir. Dokümanın posta ve kargo yoluyla satın almak isteyenler doküman bedelini idarenin hesabına yatıracaktır.

slide104

İhale veya son başvuru tarihinden en az beş gün önce doküman bedelinin idarenin hesabına yatırıldığına ilişkin dekont ile birlikte idareye faksla veya posta yoluyla talebini iletir. İdare, talebin alındığı tarihi izleyen iki iş günü içinde dokümanı gönderir. (dokümanın satın alındığına ilişkin idare yetkilisince imzalı formu da ekleyerek) Dokümanın satın alınma tarihi, dokümanın postaya veya kargoya verildiği tarihtir.

slide105

İdare,dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı sorumlu tutulamaz.

slide106

TEKLİFLERİN SUNULMASI

 • Teklif mektupları nasıl alınmış ve komisyona nasıl teslim edilmiş?
 • Teklif zarfları kontrolünde Kanuni zorunluluk kontrol edilmiş mi?
 • Usulüne uygun olmayan zarflarla ilgili ne gibi işlem yapılmış?
 • Usulüne uygun olduğu halde kabul edilmeyen teklif var mı?
slide107

Teklif zarfının içerisinde, teklif mektubu, geçici teminat mektubu ve idarece ihaleye katılımda öngörülen yeterlik kriterlerine ilişkin belgeler ile diğer belgeler sunulur.

Teklif zarfları idareye teslim edilir ve idare yetkilisi zarfları sıra numarasına göre teslim alır ve bir tutanakla ihale saatinde ihale komisyonuna teslim eder.

slide108

İhale komisyonu teklif zarlarını 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde sayılan hususlar yönünden kontrolüne yaparak, usulüne uygun zarfın bulunması halinde yaklaşık maliyeti açıkladıktan sonra teklif zarflarını sırasına göre açmaya başlar.

Usulüne uygun olmayan zarflar bir tutanakla tespit edilir, ispat açısından fotokopisi alınarak zarf açılmadan sahibine iade edilir.

slide109

Usulüne uygun olmayan zarfların açılması halinde, teklifin iade edilmesi mümkün değildir

slide110

TEKLİF MEKTUBU

 • Teklif mektubunda doğru standart form kullanılmış mı?
 • Teklif mektubunda şekil şartları doğru kontrol edilmiş mi?
 • Usulüne uygun olmadığı halde geçersiz kabul edilen ya da geçerli sayılması gerektiği halde geçersiz kabul edilen teklif mektubu var mı?
slide111

Teklif mektupları, Uygulama Yönetmeliklerinin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından gerekli niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir.

slide112

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

slide113

GEÇİCİ TEMİNAT

 • Geçici teminat oranı teklif bedelini karşılıyor mu?
 • Geçici teminat mektubu standart forma uygun mu?
 • Gerekli şekil şartlarını ve metin olarak içeriği uygun mu?
 • Teminat süresi uygunluğu kontrol edilmiş mi?
slide114

İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır.

İhale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınması zorunlu değildir.

slide115

Teminat olarak kabul edilecek değerler

a) Tedavüldeki Türk Parası,           

b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları, 

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler,

slide116

Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.

Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur.

slide117

İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir.

Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir.

slide118

Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Teminat mektubu süreleri teklif geçerlilik tarihi dikkate alınarak idare tarafından şartnamede belirtilmelidir.

slide119

TEKLİFLERİN ALINMASI VE AÇILMASI

Teklif mektuplarının açılması ve belgelere ilişkin gerekli tutanaklara yer verilmiş mi?

Tutulması gereken tutanaklar:

Tekliflerin ihale komisyonunca alındığına dair tutanak,

Postadaki gecikme nedeniyle alınış zamanını gösterir tutanak,

Uygun olmadığı için değerlendirmeye alınmayan zarflara ilişkin tutanak,

Zarf açma ve belge kontrol tutanağı,

Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmadığına ilişkin tutanak,

İsteklilerce teklif edilen fiyatlara ilişkin tutanak,

slide120

TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Tekliflerin değerlendirilmesinde, komisyon üyeleri aldığı kararlarda nasıl davranmış?
 • Bilgi tamamlama yoluna gidilmiş mi? Gidildiyse yasal zorunluluklara uyulmuş mu?
 • Geçersiz belge geçerli, geçerli belge geçersiz sayılan durum var mı?
 • Aritmetik hata incelemesi doğru yapılmış mı? Tespit edilen aritmetik hatalı tekliflerle ilgili ne gibi işlem yapılmış?
slide121

Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 4734 sayılı Kanunun 36 ncı maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir.

slide122

Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.

Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilmez ve yapılmaz. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

slide123

Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir.

Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

slide124

AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF DEĞERLENDİRMESİ

 • Aşırı düşük kabul edilen teklifler önceki yıllarda yapılan ihalelerle tezatlık içeriyor mu?
 • Aşırı düşük teklif açıklamalarında yapılan değerlendirmeler mevzuata uygun mu? Keyfilik var mı?
 • Bir önceki yılda aşırı düşük bulmadığı bir rakamı bu yıl aşırı düşük olarak kabul edilmiş mi?
slide125

Aşırı düşük teklif açıklamaları mutlaka belgeye dayandırılmalıdır.

Kİ Genel Tebliğinde mal, hizmet ve yapım ihaleleri için öngörülen belgelerin bulunması zorunludur.

Ancak, yapım ihalelerinde bayındırlık birim fiyatlarına göre açıklama yapılmış ise ayrıca belge sunulması gerekmemektedir.

Aşırı düşük teklif açıklamalarında maliyet öngörülmeyen, kendi bünyelerinde bulunduğu gibi ifadelerle yapılan açıklamaların kabul edilmesi mümkün değildir.

slide126

İhale komisyonu; 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,           

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir.

Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

slide127

İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASI

 • Değerlendirme sadece fiyat esasına göre yapılmışsa en düşük teklif sahibine verilmiş mi?
 • En düşük geçerli teklifler, kasıtlı ya da kusurlu olarak değerlendirme dışı bırakılmış mı?
 • Bir önceki yılda aşırı düşük bulmadığı bir rakamı bu yıl aşırı düşük olarak kabul edilmiş mi?
slide128

ONAY

 • İhale kararı onaylanmış mı?
 • İhale kararı iptal mı edilmiş?
 • Onaydan önce gerekli işlemler yapılmış mı?
 • İhale kararı onayı; İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
slide129

İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale kararı iptal edilmiş ise gerekçesinin hukuk çerçevesinde olması keyfiliğe yer verilmemesi gereklidir.

İhale kararının onayından önce, ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığını teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına eklenmek zorundadır. İki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

slide130

KESİNLEŞEN İHALE KARARININ BİLDİRİMİ

 • İhale kararı süresi içinde bildirime çıkarılmış mı?
 • Bildirim usulüne uygun yapılmış mı?
 • İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir.
 • İhale sonucunun bildiriminde, tekliflerin değerlendirmeye alınmama veya uygun bulunmama gerekçelerine de yer verilir.
 • İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.
slide131

SÖZLEŞMEYE DAVET

 • Sözleşmeye davet sürelerine uyulmuş mu?
 • Sözleşme usulüne uygun imzalanmış mı?
 • İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün geçmedikçe sözleşme imzalanamaz.
slide132

41 inci maddede belirtilen sürelerin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde ihale üzerinde bırakılan istekliye, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye oniki gün ilave edilir.

Gerekli süreler beklenilmeden imzalanan sözleşmeler usulüne uygun değildir.

43 üncü madde hükmü gereğince sözleşmeden önce kesin teminat alınmayan danışmanlık hizmet ihalelerinde sözleşmeye davet ise, kesin teminat istenilmeksizin birinci fıkra hükümlerine göre yapılır.

slide133

KESİN TEMİNAT

 • Kesin teminat uygun mu?
 • Zamanında alınmış mı?
 • Yapım işlerinde, 38 inci maddeye göre gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra, ihalenin aynı madde uyarınca hesaplanan sınır değerin altında teklif veren isteklilerden biri üzerinde bırakılması halinde, kesin teminat sınır değerin yüzde altısı oranında alınır.
slide134

Ancak, danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, kesin teminat sözleşme yapılmadan önce alınmayabilir. Bu durumda, düzenlenecek her hakedişten % 6 oranında yapılacak kesintiler teminat olarak alıkonulur.

Taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşmenin yapılmasından önce ihale üzerinde kalan istekliden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 6 oranında kesin teminat alınır.

slide135

SÖZLEŞMENİN İMZALANMASI

 • Sözleşmeye davet yazısında tanınan süre beklenilmiş mi?
 • Sözleşme imzalanan yüklenici evraklarını zamanında tamamlamış mı?
 • Belgeler ihale tarihindeki durumu yansıtıyor mu?
slide136

Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin zorunluluklara ihale üzerinde kalan istekli tarafından uyulmadığı takdirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir.

Bu durumda idare, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekli ile de Kanunda belirtilen esas ve usullere göre sözleşme imzalayabilir.

slide137

Ancak ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabilmesi için, 42 nci maddede belirtilen on günlük sürenin bitimini izleyen üç gün içinde ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye 42 nci maddede belirtilen şekilde tebligat yapılır.

slide138

SÖZLEŞMENİN YAPILMASINDA İDARENİN SORUMLULUĞU

 • İdare, 42 ve 44 üncü maddede yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdarenin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.
slide139

Bu takdirde geçici teminat geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır.

 • Bu zarar, sebep olanlara  tazmin ettirilir ve ayrıca haklarında 60 ıncı madde hükümleri uygulanır.
slide140

SONUÇ BİLDİRİMİ

 • Bu Kanun kapsamında yer alan idarelerin yapım işleri ile mal ve hizmet alımlarının sonuçları, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesine göre gönderilenler hariç, en geç onbeş gün içinde Kuruma bildirilir.
 • Bu sonuçlardan Kanun kapsamındaki ihalelere ilişkin olanlar Kurum tarafından Kamu İhale Bülteninde yayımlanır.
slide141

Sonuç bildirimlerinde yer verilecek bilgiler ile savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarında görev yapan idarelerin Kanun kapsamında yaptıkları mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin ihale sonuçlarından hangilerinin yayımlanacağı ilgili idarenin görüşü alınarak Kurum tarafından belirlenir.

slide142

BİLDİRİM VE TEBLİGATLAR

 • Aday veya istekliler tarafından kabul edilmiş olması şartıyla elektronik posta veya faks yoluyla tebligat yapılabilecektir.
 • Bu yolla yapılacak tebligatların kabul edileceği doküman satın alındığına ilişkin formda, başvuru veya teklif mektubunda taahhüt edilebilecektir.
 • Tebligat iadeli taahhütlü mektupla yapılırsa mektubun postaya verilmesini takip eden 7. gün (yabancıda19.gün) tebliğ tarihi sayılır. Tebligat daha önce muhataba ulaşmış ise fiili tebliğ tarihi esas alınır.
slide143

BİLDİRİM VE TEBLİGATLAR

 • Elektronik posta yoluyla veya faksla yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.
 • Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün idare tarafından teyit edilmesi zorunludur.
 • Teyit işlemi: tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olmasını ifade eder.
slide144

DAĞITIMI YAPILAN KAYNAKLAR:

1- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, T.C. Kamu İhale Kurumu, Haziran-2009

2- Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Notları, T.C. Kamu İhale Kurumu-2010“

3- Kamu İhale Mevzuatı Seminer Ders Notları, Güncel Mevzuat Yayınları Yayın No:9 Ocak-2010

slide146

T.C.

ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI Orman Genel Müdürlüğü

Sayı : B.18.LOGM.0.60-679/İMİ-98'

Konu : İhaleden Yasaklı Teyidi.390 25/02/2008

BÜTÜN MÜFETTİŞLERE

Kurul Başkanlığımızca 22/02/2008 tarihinde mail adreslerinize gönderilen Kamu İhale Kurumunun 31/01/2008 gün ve B.62.0.KİK.0.11.00.00/258-2355 sayılı yazıları incelenerek teftiş ve denetimlerde gereğinin yapılmasını rica ederim. /

slide147

T.C KAMU İHALE KURUMU

İstatistik ve Sicil İzleme Dairesi Başkanlığı

SAYI :B.62.0.KİK.0.11.00.00/ 258—2355

KONU: İhaleden Yasaklılık Teyidi 31/01/2008

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞINA

İLGİ: Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 24/12/2007 tarih ve B.02.0.TKB./092/1522 sayılı yazısı.

İlgi yazıda yapılan tespitler uyarınca aşağıda belirtilen hususların Bakanlığınıza bildirilmesine gerek duyulmuştur.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 40 inci maddesinde:

“İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.

İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler, ihale üzerinde kalan isteklinin 58 inci maddeye göre yasaklı olup olmadığını anılan maddeye göre teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararıma eklemek zorundadır."

Hükmü yer almaktadır. Anılan hüküm gereğince ihale kararının ihale yetkilisince onaylanmasından önce ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının Kurumumuzdan teyit edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Bu hükme rağmen Bakanlığınız teşkilatı ve Bakanlığınıza bağlı/ilgili ilişkili idareler tarafından gerçekleştirilen bazı ihalelerde, ihale komisyon kararının ihale yetkilisinin onayına sunulmasından önce alınması gereken teyit belgesinin ihalenin sözleşmeye bağlanmasından soma alındığı tespit edilmiştir.

Kanunun açık hükmüne aykırı eylem veya işlemde bulunmaktan doğacak sorumluluğun tümüyle idarelere ait olacağı kuşkusuzdur. Bu nedenle Kurumumuzun internet sayfasından her gün yapılabilecek olan teyit işlemlerinin, anılan Kanunun 40 ıncı maddesi hükmüne uygun ihale kararının alınmasını izleyen 5 iş günü içinde gerçekleştirilerek ihale kararının ihale yetkilisinin onayına sunulması hususuna titizlikle uyulmasını teminen Bakanlığınız teşkilatı ve Bakanlığınıza bağlı/ilgili ilişkili idarelerin bilgilendirilmeleri gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz ederim.Bahattin IŞIK II.Başkan Başkan V.

Adres: Bahriye Üçok Cad. No: 13 065ÛÜ Bahçelievler ANKARA

Tel: 0(312)212 71 61. Fax: 0(312)2234997. E-posıa: kik-w «7kik.cov.ir. Web: www.kik.aov.tr

slide148

Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhale Komisyonu” başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrasından, 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 13 üncü maddesinin (g) fıkrası ile; “,genel ve katma bütçeli kuruluşlarda maliye memurunun, diğerlerinde ise” ibaresi 1.1.2006 tarihinden geçerli olmak üzere çıkarılmıştır. Bu değişiklikten sonra 4734 sayılı Kanunun anılan maddesinin birinci fıkrası; “İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu bir personelin katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu, yedek üyeler de dahil olmak üzere görevlendirir.” şeklini almıştır.

Diğer taraftan ilgi (a) yazımızda, 5436 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrasında Maliye Bakanlığına bağlı Bütçe Dairesi Başkanlıklarında görev yapan Bütçe Dairesi Başkanı ve Bütçe Dairesi Başkan Yardımcısı kadrolarında bulunan personel dışındaki diğer Maliye Bakanlığı personelinin halen bulundukları kadrolarda kaldıkları sürece, 31.12.2006 tarihine kadar nezdinde görev yaptıkları kamu idaresinin Strateji Geliştirme Başkanlığı veya Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görev yapmaya devam edecekleri, sözkonusu birimlerde görev yapmaya devam etmesi öngörülen Bakanlığımız personelinin 5018 sayılı Kanunun 5436 sayılı Kanunla değişik 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan görevlerin yürütülmesi dışındaki işlerde çalıştırılamayacağı ve bu personelin ihale komisyonlarında yer almasının uygun olmaması nedeniyle ihale komisyonlarında da görevlendirilmeyeceği belirtilmiştir.

Ancak, konu ile ilgili olarak çeşitli kurumlar tarafından Bakanlığımıza iletilen yazılı ve sözlü taleplerde, 1.1.2006 tarihinden önce 4734 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 5436 sayılı Kanun ile değişmeden önceki hükmü gereği maliye memuru sıfatıyla görevlendirilmiş Bakanlığımız personelinin maliye üyesi olarak görevlerine devam edip etmeyeceği hususlarında tereddüde düşüldüğü anlaşılmış ve aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Kamu İhale Kurumunun konuya ilişkin ilgi (b) yazısında, Kamu İhale Kurulunun 18/1/2006 tarihli ve 2006/DK.D-8 sayılı Kurul Kararında; “22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin (g) fıkrası ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yapılan değişikliğin 1.1.2006 tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle 1/1/2006 tarihinden önce görevlendirilmiş ihale komisyonlarındaki maliye üyesinin görevine devam etmesinde hukuki bir engel bulunmadığına,” karar verildiği belirtilmiştir.

Bu itibarla, ihale işlemlerinin aksamasına mahal verilmeden sonuçlandırılması açısından, 1.1.2006 tarihinden önce ihale komisyonu maliye üyesi de dahil oluşturulmuş ihalelerde, maliye üyeleri ihale komisyonunun görevi sona erinceye kadar görevlerine devam edeceklerdir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

slide151

Kamu Satınalma Süreci - İşlevsel Analizi

İhale Hazırlama

İhale Dokümanı

İhtiyaç

Güvenli Doküman

Alışverişi

İdare

İstekli

Teklif Hazırlama

İhale Dokümanı

Teklif

Teklif

Değerlendirme

İhale Dokümanı

Sözleşme

Sözleşme

Yönetimi

Sözleşme

İhtiyacın

Karşılanması

Teklif

Ödeme

elektronik hale yol haritas kamu sat nal mlar nda elektronik d n m s reci

İdare – İstekli Veritabanı

İlanİdari- Teknik Şartname Hazırlama

Teklif Hazırlama

Teklif Gönderme

En düşük fiyat esaslıEkonomik açıdan en düşük fiyat esaslıAçık eksiltme

Sözleşme İfasıYüklenici DeğerlendirmeSözleşme Bitimi

İhtiyacın Giderilmesi

Stok Kontrolü Yönetimi

Elektronik İhale Yol Haritası Kamu Satınalımlarında Elektronik Dönüşüm Süreci

Elektronik Teklif

Elektronik İhale İlanı ve Dokümanı

Teklif Değerlendirme

Elektronik İhale Platformu

Sözleşme Yönetimi

İhtiyacın Karşılanması

İhtiyacın Belirlenmesi

Klasik İhale Süreci

elektronik kamu sat nalma sistemi ne getirecek
Elektronik Kamu Satınalma Sistemi Ne Getirecek

1) Kamu Satınalımları Ağı

Alıcı ve Satıcının Elektronik Ortamda Buluşturulması

 Kamu Alımlarında Saydamlık, Hız ve Erişim Kolaylığı

2) Elektronik Teknik Şartname

İdareler Arası Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı

 Satınalma Kalemi Standardizasyonu, Fiyat/Kalite Rekabeti

 • 3) Elektronik İdari Şartname
  • Yeterlik Koşullarında Kesinlik ve Açıklık
  • İhalelere Katılımda Kolaylık, Rekabet Artışı
 • 4) Elektronik Teklif ve Değerlendirme
  • Hatasız ve Geçerli Teklif
  •  Bilgisayar Destekli Teklif Değerlendirme

Kamu Satınalma Sürecinde Standardizasyon, Hız, Tutarlılık ve Kamuoyu Denetimi

İhale Hazırlık ve Teklif Hazırlık Sürecinde 3 Kata Varan Etkinlik ve Verimlilik

Kamu Satınalma Maliyetlerinde %20 ye Varan İyileşme

slide155

e-imza

e-imza

E-İhale Referans Modeli

Vatandaş

Kamu Satınalma Platformu

idare

Saydamlık Modülü

İhale Hazırlama

Modülü

İdareler

İstekliler

Satınalma

Kalemleri

Satınalma

Kuralları

Doküman Alış/Veriş

Modülü

Sözleşme Yönetimi

Modülü

Teklif

Değerlendirme

Modülü

Yönetim Konsolu

Yasaklılar

Şikayetler

Teklif

Hazırlama

Modülü

İstatistik

İşlem Kayıtları

istekli

slide156

KAMU

İHALE KURUMU

İDARELER

E-İhale Öncesi

VATANDAŞ

İSTEKLİLER

slide157

E-İhale Sonrası

KAMU İHALE KURUMU

İDARELER

VATANDAŞ

İSTEKLİLER

e halen n g c nereden gel yor
E-İHALENİN GÜCÜ NEREDEN GELİYOR?

Elektronik İhale, İhale Sürecinde etkinlik ve verimlilik sağlamaktadır.

Dünyadaki tecrübeler kamu elektronik satınalma sistemlerinin toplam satın alma maliyetlerinde %20’lere kadar iyileşme yada başka bir deyimle tasarruf sağladığını göstermektedir.

e halen n tam ve ba arili b r ek lde uygulanmasi n
E-İHALENİN TAM VE BAŞARILI BİR ŞEKİLDE UYGULANMASI İÇİN

finansman yönetimi,

satın alma,

muayene kabul,

bakım onarım destek,

muhasebe,

ayniyat yönetimi sistemlerinin birbiriyle

entegre edilmesi ve uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.

e hale hale s rec nde effafli i arttirmaktadir
E-İHALE, İHALE SÜRECİNDE ŞEFFAFLIĞI ARTTIRMAKTADIR.

Bütün ihale işlemlerinin tamamen saydam hale getirilmesi ve kamuoyuna açılması sağlanmaktadır.

Süreçte yaşanan yanlışlıkların,

gecikmelerin, kötü kullanımların önüne geçilmektedir.

e hale hale s rec nde effafli i arttirmaktadir1
E-İHALE, İHALE SÜRECİNDE ŞEFFAFLIĞI ARTTIRMAKTADIR.

Teklif verme, teklif kabul, tekliflerin güvenliğinin sağlanması, ve tekliflerin açılması işlemleri, güvenli, zamanında, itiraza yer vermeyecek şekilde gerçekleştirilmektedir.

İhale sürecine ilişkin bilgilere vatandaşların erişebilmesi, ihale istatistiklerini analiz etme olanağı, ihale sürecinin İdare, istekliler ve vatandaşın görüp kullanabileceği şekilde elektronik ortamda sağlanmaktadır.

İhale sürecinin denetimi için elektronik ortamda kolay erişilebilir ve sorgulanabilir kayıt yapısı oluşturmaktadır.

e hale hale s rec nde e t muamele sa lamaktadir
E-İHALE, İHALE SÜRECİNDE EŞİT MUAMELE SAĞLAMAKTADIR.

İsteklilerin katılmasında işlevsel farklılıkları ortadan kaldırmakta ve katılım maliyetlerini düşürmektedir.

İhalelere doğrudan erişebilme ve katılım, coğrafi yer ve zamandan bağımsız olarak yapılabilmektedir.

İhaleye erişim (ilan),katılım kuralları, ödeme gibi durumları sistematik hale getirmekte, ihale ortamında eşit muameleyi sağlamaktadır.

e hale hale s rec nde yerel d nyasinin akt vasyonunu sa lamaktadir
E-İHALE, İHALE SÜRECİNDE YEREL İŞ DÜNYASININ AKTİVASYONUNU SAĞLAMAKTADIR

İyi tasarlanmış bir e-ihale uygulaması, küçük ve orta ölçekli firmaların kamu ihalelerine katılmasını ve etkin rekabetin oluşmasını sağlamaktadır. Küçük ve orta ölçekteki firmaların tek tek veya birlikte ulusal veya uluslararası ihalelere katılmalarına zemin oluşturmaktadır.

İhale hazırlık sürecindeki uzmanlık alanında küçük ve büyük firmalar arasındaki farkı ortadan kaldırmaktadır. Çünkü e-ihale, hazırlık sürecini standartlaştırmakta ve süreci bilgisayar ile desteklemektedir.

Elektronik İhale, rekabet ortamının oluşmasına katkı sağlamaktadır.

e hale halen n ya ama ge r leb lmes n neler gerek yor
E-İHALE, İHALENİN YAŞAMA GEÇİRİLEBİLMESİ İÇİN NELER GEREKİYOR?

Hükümet önderliği ve desteği

Yasal Çerçeve

Kurumsal Değişiklik

Teknoloji

Standardizasyon İhtiyacı

Elektronik ihale için Milli bir politika oluşturulması

slide165
İhale sözcüğü üzerindeki kara bulutları ortadan kaldırmak, kamu alımları alanında kamu kaynaklarının doğru ve etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak için, Türkiye’nin geleceği için Elektronik ihale milli politikamız olmalıdır.

e-İhale Projesi, Türkiye’nin bilgi toplumu oluşumuna katkı sağlayacak, zihinlerde stratejik dönüşümü gerçekleştirecek bir projedir.

Türkiye ekonomisine çok büyük katma değer sağlayacak Elektronik İhale hedefini hep birlikte gerçekleştireceğiz.

slide166

İmzalanan Protokoller .

 • KİK – SAĞLIK BAKANLIĞI
 • KİK - SOSYAL SİGORTALAR KURUMU
 • KİK – BAĞKUR
 • KİK – TOBB ETÜ
slide172

4734 Sayılı Kanun Öncesi Dönemde Kuraldan Çok İstisnası Bulunduğundan

Kamu Alımları Alanında Bir Sistem Değil Sistemsizliğin Varolduğunu Söylemek Mümkündür.

slide173

Uluslararası Standartlara ve AB Müktesebatına Uyumlu Düzenlemeler İçeren 4734 Sayılı Kanunun Geliştirilmesi ve Muhafazası Uluslararası İlişkilerimizin Devamına Bağlıdır.

slide174

Kamu Alımları Sisteminde İhale ile Ayrıcalık Değil, Hukuk Düzeni İçerisinde Korunması Gereken Meşru Hak Elde Etmek Şeklinde Tanımlanabilecek Zihniyet Dönüşümü Elektronik İhale Projesinin Hayata Geçirilmesi İle Tamamlanacaktır.