Ed z n ve denet m genel m d rl
Download
1 / 11

- PowerPoint PPT Presentation


  • 394 Views
  • Uploaded on

ÇED İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. ÇED YÖNETMELİĞİ. ÇED ; projelerin çevreye olabilecek olumlu yada olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi yada en aza indirilmesi, yer ve teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi sürecidir.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - keala


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Ed y netmel
ÇED YÖNETMELİĞİ

ÇED ; projelerin çevreye olabilecek olumlu yada olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi yada en aza indirilmesi, yer ve teknoloji alternatiflerinin değerlendirilmesi sürecidir.

Ülkemizde uygulanan ÇED yönetmeliği, diğer bakanlıkların mevzuatlarında da alınacak izin prosedürünün ilk adımı olması nedeniyle önemlidir. Yatırımlar için; izin, onay, ruhsat almadan önce ÇED yönetmeliğine göre görüş alınması gerekmektedir.

ÇED görüşü olmadan;

-MADEN KANUNUNA GÖRE İŞLETME İZNİ,

-ORMAN KANUNUNA GÖRE ARAZİ TAHSİS İZNİ,

-HAZİNE MÜSTEŞARLIĞININ YÖNETMELİĞİNE GÖRE İTHALAT İZNİ,

-EPDK YÖNETMELİĞİNE GÖRE LİSANS İZNİ,

-İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA YÖNETMELİĞİNE GÖRE İŞYERİ AÇMA İZNİ

- ÇEVRE İZNİ (EMİSYON-DEŞARJ-LİSANS)

VERİLMEMEKTEDİR.


Ed z n ve denet m genel m d rl

ÇED YÖNETMELİĞİ

  • Ülkemizde ilk olarak 07 Şubat 1993 tarihinde yayımlanmıştır. Daha sonra 1997, 2002 , 2003 ve 2008 tarihlerinde değiştirilmiştir. Son olarak yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmaları ile AB müktesebatı göz önüne alınarak 30/06/2011 tarihinde revize edilmiştir ve halen yürürlüktedir.


Ed z n ve denet m genel m d rl

ÇED gelişmiş toplumlara özgü bir süreçtir. ÇED teknik ve bilime dayalı çevre yönetiminin temel taşlarındandır.

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği kapsamında projeler,EK-I ve EK-II Listesi olarak kirleticilik vasıfları göz önüne alınarak iki grupta toplanmıştır.

EK-I ve EK-II Listeleri, AB 97/11/EC direktifi göz önüne alınarak hazırlanmıştır.


Ed y netmel kapsaminda g z n ne alinan mevzuat
ÇED YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA GÖZ ÖNÜNE ALINAN MEVZUAT teknik ve bilime dayalı çevre yönetiminin temel taşlarındandır.

- ÇEVRE KANUNU

- SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

- GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ

YÖNETMELİĞİ

- SANAYİ KAYNAKLI HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

- ATIK YÖNETMELİĞİ

- ÖZEL ÇEVRE KORUMA BÖLGELERİ PLAN HÜKÜMLERİ

- ÇEVRE DÜZENİ PLANLARI VE PLAN NOTLARI

- SULAK ALANLAR YÖNETMELİĞİ


Proje yapilmasina z n ver lmeyen veya zel z n alinmasi gereken alanlar
PROJE YAPILMASINA İZİN VERİLMEYEN teknik ve bilime dayalı çevre yönetiminin temel taşlarındandır. VEYA ÖZEL İZİN ALINMASI GEREKEN ALANLAR

- Sit Alanları, Arkeolojik Alanlar

- Milli Parklar

- Av ve Yaban Hayatı Koruma Alanları

- Özel Çevre Koruma Bölgeleri

- Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğine Göre Mutlak,kısa ve orta mesafeli Koruma Alanları

- Tarım alanları (1. ve 2. sınıf)


Ed z n ve denet m genel m d rl

ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ AKIM ŞEMASI

ÇED PROSEDÜRÜ ÇED PROSEDÜRÜ

ÇED BAŞVURU DOSYASI HAZIRLANIR

BAKANLIĞA SUNULUR

PROJE TANITIM DOSYASI HAZIRLANIR

VALİLİĞE SUNULUR

BAKANLIK ÇED BAŞVURU DOSYASINI İNCELER VE

İDK KURULUR ( 3 İŞ GÜNÜ)

VALİLİK UYGUNLUK YÖNÜNDEN İNCELER

5 İŞ GÜNÜ

HALKIN KATILIM TOPLANTISI YAPILIR.

TOPLANTIDAN 10 GÜN ÖNCE ULUSAL VE YEREL

GAZETEDE İLAN VERİLİR.

HALKIN KATILIM TOPLANTISI YAPILIR

PROJE TANITIM DOSYASINDA İNCELEME VE

DEĞERLENDİRME YAPILIR – 15 İŞ GÜNÜ

KAPSAMLAŞTIRMA VE ÖZEL FORMAT VERME TOPLANTISINDA

İNCELEME DEGERLENDİRME KOMİSYONU

TARAFINDAN OLUŞTURULAN FORMAT

YATIRIMCIYA VERİLİR. FORMAT 1 YIL SÜREYLE GEÇERLİDİR.

( 12 İŞGÜNÜ)

VALİLİKÇE KARAR VERİLMESİ

5 İŞ GÜNÜ

ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR

KARARI

ÇED GEREKLİDİRKARARI

ÇED RAPORU BAKANLIĞA SUNULUR

İNCELEME DEGERLENDİRME KOMİSYONU

ÜYELERİNCE İNCELEME VE

DEĞERLENDİRME YAPILIR

( 10 İŞ GÜNÜ)

5 YIL İÇERİSİNDE

YATIRIMA BAŞLANMALIDIR

ÇED PROSEDÜRÜ

UYGULANIR

NİHAİ ÇED RAPORU

BAKANLIĞA SUNULUR. 10 İŞ

GÜNÜ HALKIN GÖRÜŞÜNE AÇILIR.

BAKANLIKÇA ÇED OLUMLU /

ÇED OLUMSUZ KARARI VERİLİR ( 5 İŞ GÜNÜ)

7 YIL İÇERİSİNDE

YATIRIMA BAŞLANMALIDIR

YATIRIM

YAPILAMAZ


Zleme ve kontrol

İZLEME VE KONTROL ŞEMASI

ÇED Yönetmeliği uyarınca ÇED Olumlu ya da ÇED Gerekli Değildir Kararı verilen projelerin izlenmesi ve denetlenmesi;

Yönetmeliğin 18. Maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda yapılmaktadır.


Ed z n ve denet m genel m d rl

Yatırımcı proje uygulamasının başlangıcını, ilk işletmeye geçiş dönemini ve işletmenin sona erdiriliş dönemine ait raporları Bakanlığa bildirir.

Bakanlık ÇED Raporu ve taahhütname kapsamında gerekli izleme ve kontrolünü yapar,

Gerekli görüldüğünde diğer kurum kuruluşlarla işbirliği yapılır,


Ed y netmel ne aykiri durumlarda uygulanan lemler
ÇED YÖNETMELİĞİNE AYKIRI DURUMLARDA UYGULANAN İŞLEMLER

Yönetmeliğin 19. Maddesi gereğince;

  • "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararı ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı verildikten sonra, proje sahibi tarafından nihai Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu veya proje tanıtım dosyasında taahhüt edilen hususlara uyulmadığının tespit edilmesi durumunda söz konusu taahhütlere uyulması için projeyle ilgili Bakanlıkça/Valilikçe bir defaya mahsus olmak üzere süre verilebilir. Bu süre sonunda taahhüt edilen hususlara uyulmaz ise yatırım durdurulur. Yükümlülükler yerine getirilmedikçe durdurma kararı kaldırılmaz. 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararı alınmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en büyük mülki amiri tarafından süre verilmeksizin durdurulur."Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" ya da "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararı alınmadıkça yatırıma ilişkin durdurma kararı kaldırılmaz. 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.


Ed z n ve denet m genel m d rl

PROJE SAHİBİNİN DEĞİŞMESİ UYGULANAN İŞLEMLER

Proje sahibinin herhangi bir nedenle değişmesi durumunda projenin yeni sahibi, devirle ilgili bilgi ve belgelerin tasdikli suretini, taahhütname ve imza sirkülerini bir dilekçe ekinde Bakanlığa bildirir.