Z kladn ekonomick pojmy
Download
1 / 35

Základní ekonomické pojmy - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Základní ekonomické pojmy. Předmět ekonomie. Ekonomie je věda zabývající se společenskou realitou zvanou ekonomika. Ekonomie zkoumá, jak společnost využívá omezené (vzácné) výrobní zdroje k výrobě různých druhů zboží či služeb

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Základní ekonomické pojmy' - palti


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

P edm t ekonomie
Předmět ekonomie

 • Ekonomie je věda zabývající se společenskou realitou zvanou ekonomika.

 • Ekonomie zkoumá, jak společnost využívá omezené (vzácné) výrobní zdroje k výrobě různých druhů zboží či služeb

  (tzv. užitečné statky) a jak tyto užitečné statky rozděluje mezi různé lidi či skupiny.


V r mci ekonomick teorie rozli ujeme
V rámci ekonomické teorie rozlišujeme:

 • Mikroekonomie - zkoumá rozhodování a chování jednotlivých subjektů, převážně na dílčích trzích.

 • Mezi nejdůležitější tržní subjekty patří:

  • domácnosti

  • podniky

  • stát


Nejd le it j tr n subjekty
Nejdůležitější tržní subjekty

 • Domácnosti - jsou vlastníky výrobních faktorů a nakupují na trhu výrobky a služby pro uspokojení svých potřeb za získané důchody z prodeje výrobních faktorů (mzda, renta, úrok)

 • Podniky - vyrábějí a nabízejí na trhu statky a zároveň i poptávají výrobní faktory (hlavním cílem podniku je dosažení zisku)

 • Stát - ovlivňuje trh tím, že odstraňuje jeho negativní vlivy a jeho pozitivní vliv se snaží naopak posílit (prostřednictvím nástrojů hospodářské politiky či zákonodárných orgánů a institucí). Stát může být na trhu jak v pozici prodávajícího (státní podniky) tak i v pozici kupujícího.


V r mci ekonomick teorie rozli ujeme1
V rámci ekonomické teorie rozlišujeme:

 • makroekonomie – zkoumá vývoj ekonomiky jako celku,

 • k tomuto pozorování slouží čtyři základní agregátní veličiny, které vypovídají o vyspělosti jednotlivých ekonomik,

 • Tyto agregátní veličiny měří:

  • roční míru inflace

  • roční tempo růstu hrubého domácího produktu

  • roční míru nezaměstnanosti

  • saldo obchodní bilancePro rozli ov n ekonomick ch syst m si mus me zodpov d t t i z kladn ot zky
Pro rozlišování ekonomických systémů si musíme zodpovědět tři základní otázky:


1 co vyr b t
1. Co vyrábět? zodpovědět tři základní otázky:

 • jaké statky se mají vyrábět a v jakém množství

 • statek (výrobek) má užitkovou hodnotu (soubor vlastností jimiž se daný výrobek prezentuje) a směnnou hodnotu (hodnota, za kterou je daný výrobek na trhu směňován)


2 jak budeme vyr b t
2. Jak budeme vyrábět? zodpovědět tři základní otázky:

 • jak budou statky vyráběny

 • kusová, hromadná, sériová výroba


3 pro koho vyr b t
3. Pro koho vyrábět? zodpovědět tři základní otázky:

 • pro koho se budou statky vyrábět

  (domácnost, firmy….. )

 • trh se dělí na tržní segmenty

  (podle věku, pohlaví, vzdělání, …)


Ekonomick syst my
Ekonomické systémy: zodpovědět tři základní otázky:

 • Zvykový systém

 • Příkazový systém

 • Tržní systém


Zvykov syst m
Zvykový systém zodpovědět tři základní otázky:

 • nejstarší systém, založený na kmenových vztazích a dělbě práce,

 • uvnitř této skupiny členové kmene pracovali podle svých schopností a pro potřeby všech,

 • v čele stál náčelník a rada starších, kteří rozhodovali o rozdělování výsledných produktů,

 • fungují tzv. Barterové obchody (výměnné obchody), prostřednictvím jichž se obchoduje bez peněz.


P kazov syst m
Příkazový systém zodpovědět tři základní otázky:

 • direktivně řízená ekonomika,

 • o základních ekonomických otázkách rozhoduje politická špička,

 • omezeny vlastnické vztahy,

 • dobré zemědělství a zdravotnictví.


Tr n syst m
Tržní systém zodpovědět tři základní otázky:

 • na základní ekonomické otázky odpovídá trh a tržní zákonitosti

 • podporuje soukromé vlastnictví

 • výhodou – efektivní využívání zdrojů společnosti

 • nevýhoda - neumí řešit procesy rozdělování a přerozdělování (jak mají přežít ti, co nemohou pracovat) a neumí řešit selhání trhu


Pot eby statky a slu by

Potřeby, statky a služby zodpovědět tři základní otázky:


Pot eby definice
Potřeby zodpovědět tři základní otázky:- definice

 • potřeba je pociťovaný nedostatek

 • vědomí nedostatku, které nás nutí tento nedostatek odstraňovat

 • vnitřní požadavky lidí, které vyplývají z vědomí určitého nedostatku


Len n pot eb
Členění potřeb: zodpovědět tři základní otázky:

 • hmotné (základní) potřeby – vyjadřují požadavky lidí vlastnit a užívat určité statky

 • nehmotné (duševní) potřeby – vyjadřují požadavky lidí získat znalosti, či dovednosti (studium, rekvalifikační kurz), přátelství, kulturná zážitek atd.


Len n pot eb1
Členění potřeb: zodpovědět tři základní otázky:

 • potřeby zbytné

 • potřeby nezbytné


Dal len n pot eb
Další členění potřeb: zodpovědět tři základní otázky:

 • primární potřeby - jedná se o základní lidské potřeby (jídlo, potí)

 • sekundární potřeby - jedná se o vyšší společenské potřeby

 • potřeby individuální

 • potřeby společenskéTeorie motivace
Teorie motivace společnosti velmi rozdílné.

 • vytvořil americký psycholog ruského původu Abraham W. Maslow

 • rozdělil potřeby člověka do pěti stupňů pyramidy.

 • Maslow chápal člověka jako psychologický organismus, který neuspokojuje své potřeby na stejné úrovni, ale podle významu, který pro něj mají.


1 společnosti velmi rozdílné.

2

3

3

4

5

Teorie motivace

1. seberealizace – rozvoj talentu, rozvoj osobnosti

2. uspokojení z práce – radost z práce, uznání prospěšnosti

3. sociální potřeby – láska, přátelství, pocit sounáležitosti

4. jistota – zaměstnání, zabezpečení ve stáří

5. biologické potřeby – jídlo, pití, spánek, oblečení


Teorie motivace1
Teorie motivace společnosti velmi rozdílné.

 • stupně pyramidy stoupají od nižších potřeb k vyšším,

 • člověk, který uspokojil potřeby nižšího stupně, usiluje o uspokojení potřeb vyššího stupně,

 • s rozvojem osobnosti a růstem kvality života se potřeby rozvíjení ve větší míře na vyšších stupních pyramidy.


Statky
Statky společnosti velmi rozdílné.

 • potřeby lidí jsou uspokojovány prostřednictvím nabízených statků či služeb,

 • statky jsou předměty, které jsou užitečné a lidé je využívají ve vlastní prospěch,

 • statky bývají většinou výtvorem lidské činnosti (mimo volné statky).


Len n statk
Členění statků: společnosti velmi rozdílné.

 • statky volné - jsou neomezeně k dispozici (voda, vzduch, světlo)

 • statky ekonomické - vyskytují se v omezené míře a musí se určitým způsobem rozdělovat.

  • tyto statky jsou většinou výsledkem výroby.


Len n statk1
Členění statků: společnosti velmi rozdílné.

 • hmotné statky - mají fyzickou podobu a slouží k uspokojování lidských potřeb, např. jídlo, byt, oblečení atd.

 • nehmotné statky – duševní výtvor člověka (znalosti či dovednosti)


Dal len n statk
Další členění statků: společnosti velmi rozdílné.

 • spotřební statky - slouží bezprostředně ke konečné spotřebě

  (lidé si je kupují a spotřebují)

 • kapitálové statky - slouží k další výrobě (např. stroje, uhlí k výrobě elektřiny, látka na šaty atd.)


Slu by
Služby společnosti velmi rozdílné.

 • Služby jsou ekonomické činnosti, které svým průběhem uspokojují potřeby lidí.


Len n slu eb
Členění služeb: společnosti velmi rozdílné.

 • věcné - slouží k navrácení původních funkcí a k údržbě (např. opravy)

 • osobní - bezprostředně se vážou k člověku (zdravotnictví, školství)


Len n slu eb1
Členění služeb: společnosti velmi rozdílné.

 • placené

 • bezplatné - jejich poskytování je velmi důležité zejména v zemích, ve kterých se vyskytuje větší množství sociálně slabších skupin obyvatelstva, jenž si nemohou za některé dražší služby platit.


Spot eba
Spotřeba společnosti velmi rozdílné.

 • potřeby uspokojujeme prostřednictvím spotřeby statků a služeb,

 • tyto statky někdo vyrobil a služby někdo poskytuje, a to zpravidla za úplatu,

 • produkce a poskytování statků a služeb za úplatu jsou hospodářskou činností.Len n spot eby
Členění spotřeby: pro společnost jako celek a tyto potřeby jsou uspokojovány prostřednictvím

 • spotřeba spotřebních statků

  (nevýrobní spotřeba) - domácnosti

 • spotřeba výrobních statků

  (výrobní spotřeba) - podniky

 • spotřeba jednorázová - např. jídlo

 • spotřeba dlouhodobá - např. osobní auto


Ivotn rove
Životní úroveň pro společnost jako celek a tyto potřeby jsou uspokojovány prostřednictvím

 • Životní úroveň je stupeň uspokojování hmotných a nehmotných (duševních) potřeb lidí a souhrn životních podmínek, za kterých jsou tyto potřeby uspokojovány.


Ivotn rovn rozum me tyto slo ky
Životní úrovní rozumíme tyto složky: pro společnost jako celek a tyto potřeby jsou uspokojovány prostřednictvím

 • kolik statků a služeb obyvatelstvo spotřebuje (nakupuje) a v jaké kvalitě,

 • kolik veřejných statků a služeb je obyvatelstvu poskytováno a v jaké kvalitě,

 • úroveň životních podmínek (životní prostředí, množství volného času atd.).


ad