cudowne dzia anie sakrament w wi tych n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Cudowne działanie Sakramentów Świętych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Cudowne działanie Sakramentów Świętych - PowerPoint PPT Presentation


 • 200 Views
 • Uploaded on

Cudowne działanie Sakramentów Świętych. Sakramenty. Jest ich siedem : chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Cudowne działanie Sakramentów Świętych' - palma


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sakramenty
Sakramenty
 • Jest ich siedem: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo

U Ojców i pisarzy łacińskich wyraz sacramentum jest jednoznaczny z wyrazem greckim mysterion, używanym przez Ojców i pisarzy greckich, na oznaczenie prawdy ukrytej, tajemnicy i obrzędów praktykowanych przez chrześcijan.

Uświęcenie człowieka to pierwszy cel sakramentów. Art. 61 Konstytucji o liturgii precyzuje ten cel, gdy mówi, że liturgia sakramentów uświęca prawie każdą sytuację w życiu wiernych przez łaskę płynącą z paschalnego misterium Męki, Śmierci

i Zmartwychwstania Chrystusa. Uświęcenie ludzkich sytuacji życiowych polega na tym, że mocą Chrystusa zostały one podniesiona na płaszczyznę Bożą. Nie są już ludzkimi, ale podniesione do rzeczywistości nadprzyrodzonej, są interwencjami Boga który działa w historii. Dzięki temu rozwój życia ludzkiego powiązany jest ściśle z życiem nadprzyrodzonym. W człowieku życie Boże i życie ludzkie przenikają się.

sakramenty mo na podzieli nast puj co
Sakramenty można podzielić następująco:
 • Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego: chrzest, bierzmowanie, Eucharystia
 • Sakramenty uzdrowienia: pokuta i namaszczenie chorych
 • Sakramenty służące wspólnocie i posłaniu wiernych: Kapłaństwo i małżeństwo
 • Jest to pewna struktura, w której Eucharystia jest sakramentem sakramentów
chrzest wi ty
Chrzest Święty
 • „Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie” (Katechizm Rzymski)
 • Chrzest odpuszcza grzech pierworodny i wszystkie grzechy, także kary za grzechy
 • Czyni „nowym stworzeniem”(2Kor 5,17), dzieckiem Bożym (Ga 4,5-7), „uczestnikiem Boskiej natury”(2P 1,4), „członkiem Chrystusa”(1Kor 6,15;12,27), współdziedzicem (Rz 8,17), świątynią Ducha Świętego (1Kor 6,19)
 • Daje łaskę uświęcającą, łaskę usprawiedliwienia, która uzdalnia do wiary, życia w Duchu Świętym, pozwala wzrastać w dobru przez cnoty moralne
bierzmowanie
Bierzmowanie
 • Przyjęcie bierzmowania jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu świętego
 • Przez ten sakrament ochrzczeni jeszcze mocniej jednoczą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Św.
 • Jeszcze mocniej zobowiązują się jako prawdziwi świadkowie do szerzenia wiary słowem i uczynkiem i jej obrony
skutki bierzmowania
Skutki bierzmowania
 • Pełne wylanie Ducha Świętego,

jak niegdyś w dniu Pięćdziesiątnicy

 • Wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej:

głębiej zakorzenia w Bożym synostwie

(Rz 8,15); - ściślej jednoczy z Chrystusem; - pomnaża dary Ducha św.; - udoskonala więź z Kościołem; - udziela mocy Ducha św. do mężnego wyznawania wiary, obrony jej i życia zgodnego z nią

sakrament eucharystii
SAKRAMENT EUCHARYSTII
 • Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie
 • Eucharystia jako pokarm duchowy, dzięki któremu człowiek rozwija się duchowo i doskonali.
 • „Zbawiciel… ustanowił eucharystyczną ofiarę Ciała i krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzył pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania, sakrament miłosierdzia, znak jedności,… ucztę w której pożywamy Chrystusa, dusza napełnia się radością, otrzymuje zadatek przyszłej chwały” (Vat. II, Sacrosanctum Concilium, 47)
eucharystia r d em i szczytem ycia ko cio a
Eucharystia źródłem i szczytem życia Kościoła
 • „Inne zaś sakramenty wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają
 • W Eucharystii zawiera się całe dobro duchowe Kościoła, sam Chrystus
 • Eucharystia oznacza i urzeczywistnia komunię życia z Bogiem i jedność Ludu Bożego, przez które Kościół jest sobą
 • Przez celebrację eucharystyczna jednoczymy się już teraz z liturgią niebieską i uprzedzamy życie wieczne, gdy Bóg będzie wszystkim we wszystkich (1Kor 15,28). Eucharystia jest streszczeniem i podsumowaniem naszej wiary
w eucharystii uobecnia si jedyna niepowtarzalna ofiara jezusa chrystusa z o ona raz na krzy u
W Eucharystii uobecnia się jedyna, niepowtarzalna Ofiara Jezusa Chrystusa złożona raz na Krzyżu
sakrament pokuty i pojednania1
Sakrament pokuty i pojednania
 • „Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą.”

(Lumen gentium11)

 • Jezus Chrystus, lekarz naszych dusz i ciał, który odpuścił grzechy paralitykowi i uzdrowił mu ciało (Mk 2,1-12) chciał, by Kościół mocą Ducha Świętego dalej prowadził jego dzieło uzdrawiania i zbawiana, które obejmuje wszystkie członki. Jest to celem sakramentu pokuty i sakramentu namaszczenia chorych
sakrament namaszczenia chorych1
Sakrament Namaszczenia Chorych
 • Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest przede wszystkim osobom znajdującym się w ciężkiej chorobie lub w niebezpieczeństwie śmierci. Dawniej udzielano go tylko raz traktując jako tzw. "ostatnie namaszczenie". Dziś można ten sakrament przyjmować nawet kilka razy w życiu jeśli znajdziemy się w okolicznościach zagrożenia życia bądź w niebezpieczeństwie śmierci. Właściwe rozumienie sakramentu chorych, zwanego też sakramentem uzdrowienia regulują przepisy kościelne.
sakrament namaszczenia chorych2
Sakrament Namaszczenia Chorych
 • Szczególny dar Ducha Świętego: łaska umocnienia, pokoju i odwagi do przezwyciężania trudności, umocnienie ufności i wiary w Boga, umocnienie przeciw pokusom
 • Może prowadzić do uzdrowienia duszy i ciała
 • Zjednoczenie z Męką Chrystusa
 • Łaska eklezjalna, przysparza dobra Ludowi Bożemu, przyczynia się do uświęcenia Kościoła
 • Przygotowanie do ostatniego przejścia
jeszcze raz
Jeszcze raz…
 • Sakrament- (mysterion, prawda ukryta, tajemnica). Mamy 7 sakramentów : chrzest, bierzmowanie, Eucharystia, pokuta, namaszczenie chorych, kapłaństwo, małżeństwo. Sakrament jest to bliski kontakt z Bogiem. Widzialny znak niewidzialnej łaski.
 • Działanie sakramentów:
 • Uświęcenie człowieka,
 • uzdrowienie duszy i ciała,
 • odpuszczenie grzechów,
 • dzięki sakramentom otrzymujemy łaskę usprawiedliwienia,
 • wzrost duchowy,
 • otrzymanie szczególnej mocy Ducha Świętego,
 • poprzez sakrament Eucharystii uobecnia się jedyna

i niepowtarzalna ofiara Jezusa,

 • umocnienie ufności, wiary,
 • umocnienie przeciw pokusą.
ad