Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk PowerPoint Presentation
Download Presentation
PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

261 Views Download Presentation
Download Presentation

PaedDr. Jozef Beňuška j benuska @nextra.sk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. PaedDr. Jozef Beňuška jbenuska@nextra.sk

 2. Elektromagnetické vlnenie s vlnovými dĺžkami l = (380nm - 780nm) - spôsobuje v oku fyziologický vnem, nazývaný videnie, - príslušná časť elektromagnetického vlnenia sa na- zýva svetlo.

 3. Optika je veda, ktorá skúma zákonitosti svetelných javov: - pri šírení svetla v prostrediach, na ich rozhraniach, - pri vzájomnom pôsobení svetla a látky, - študuje podstatu svetla.

 4. Svetelný zdroj: - je každé teleso, ktoré vysiela svetlo. Svetelné zdroje: - prirodzené, Slnko a ďalšie hviezdy, - umelé, žiarovky.

 5. Optické prostredie: - je prostredie, ktorým sa svetlo šíri. - priehľadné, - svetlo prepúšťa bez podstatného zoslabenia,cez toto prostredie vidíme.

 6. Optické prostredie: - je prostredie, ktorým sa svetlo šíri. - nepriehľadné, - svetlo neprepúšťa, pohlcuje ho, alebo odráža.

 7. Optické prostredie - je prostredie, ktorým sa svetlo šíri, - priesvitné, -svetlo prepúšťa, ale rozptyľuje ho všetkými smermi.

 8. Základné princípy šírenia svetla: 1. Princíp priamočiareho šírenia svetla 2. Princíp nezávislosti chodu lúčov 3. Princíp zámennosti chodu lúčov 4. Princíp konštantnej rýchlosti svetla vo vákuu 5. Fermatov princíp

 9. Z 1. Princíp priamočiareho šírenia svetla: - v rovnorodom optickom prostredí sa svetlo šíri priamočiaro. Priamka kolmá na vlnoplochu udáva smer, v ktorom sa šíri svetlo a nazýva sa svetelný lúč.

 10. 2. Princíp nezávislosti chodu lúčov: - ak sa svetelné lúče pretínajú, neovplyvňujú sa a postupujú prostredím nezávisle jeden od druhého.

 11. 3. Princíp zámennosti chodu lúčov: - po tej istej trajektórii môže svetlo prejsť oboma smermi. A B

 12. 4. Princíp konštantnej rýchlosti svetla vo vákuu: - rýchlosť svetla vo vákuu je univerzálnou konštan- tou. c = 299792458 m.s-1 c = 3.108 m.s-1 c = 300 000 km.s-1 V iných prostrediach závisí rýchlosť svetla: - od fyzikálnych vlastnosti prostredí, napr. teploty, tlaku, - od frekvencie svetla.

 13. c v n - absolútny index lomu látky, - udáva, koľkokrát je rýchlosť svetla v látke menšia ako rýchlosť svetla vo vákuu.

 14. 5. Fermatov princíp: - medzi dvoma bodmi sa svetlo šíri po takej trajek- tórii, ktorú prejde za najkratší čas. A B