NORDVAND Regnvand og spildevand i Ordrup-Charlottenlund - PowerPoint PPT Presentation

pakuna
nordvand regnvand og spildevand i ordrup charlottenlund n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NORDVAND Regnvand og spildevand i Ordrup-Charlottenlund PowerPoint Presentation
Download Presentation
NORDVAND Regnvand og spildevand i Ordrup-Charlottenlund

play fullscreen
1 / 14
Download Presentation
NORDVAND Regnvand og spildevand i Ordrup-Charlottenlund
89 Views
Download Presentation

NORDVAND Regnvand og spildevand i Ordrup-Charlottenlund

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. NORDVANDRegnvand og spildevand i Ordrup-Charlottenlund Ved Arne Kristensen Chef for Afløb Nordvand a/s

 2. Målsætning for håndtering af spildevand • Effektiv bortledning af spildevand • Optimal håndtering af regnvand • Fastholdelse af afløbssystemets værdi • Minimal belastning af vandområderne

 3. Tre overordnede strategier til optimal håndtering af regnvand • Etablering af separat regnvandssystem • Udbygning af afløbssystemet • Lokal håndtering af regnvand

 4. Udvikling i investering i afløbssystemet

 5. Kloakkerne i Ordrup-Charlot-tenlund • Kloaksystemet i området afvander mod Lynetten • Området er i dag stort set fælleskloakeret • En del af områdets regn og spildevand løber mod nord via Enghaverenden – Bellevue og Skovshoved pumpestation • Den anden del løber mod kysten til Skovshoved pumpestation

 6. Projekter i området 2000-2012 • Vejvandsseparering • Renovering og udvidelse af fællessystem • Renovering med strømpeforing • Etablering af vådområde

 7. Projekt i 2013 Etablering af bassin ved HIK • Kildeskovsrenden er 80 år gammel • Renden er renoveringsmoden • Bassinet etableres med henblik på at forbedre kloaksystemets aflastningsmuligheder og reducere omfanget af oversvømmelser i nærområdet. • Forsinkelsesbassinets overordnede beliggenhed og volumen er fastlagt på grundlag af hydrauliske beregninger af Kildeskovsrendens opland foretaget af Rambøll

 8. Fortsat udford-ring ved ekstremregn!

 9. Hvorfor håndtere regnvand på egen grund? • Klimaændringer giver kraftigere regnskyl og overbelastning af afløbssystemet. • Beholder du regnvandet på din egen grund sikrer du: • Afløbssystemet mod overbelastning • Begrænser overløb af urenset spildevand til søer og åer • Forbedrer badevandskvaliteten • Øger grundvandsdannelsen

 10. Hvad kan I gøre med regnvand fra huse?

 11. ”Økonomisk tilskud” til håndtering af regnvand på egen grund • Nordvand tilbagebetaler en del af tilslutningsbidraget – som et engangsbeløb • Mellem 50 og 100 % af regnvandet skal håndteres på egen grund • Engangsbeløbet på godt 23.000 kr. i 2013 ved 100 % håndtering • Under 100 % får man tilbagebetalt forholdsmæssigt

 12. Hvor finder du flere oplysninger? • Find oplysninger om hvordan du ansøger og inspiration til hvad du kan gøre på www.gentofte.dk/regnvand • Nordvand tilbagebetaler godt 23.000 kr. af tilslutningsbidraget, se kriterierne for tilbagebetaling på www.nordvand.dk

 13. Hvad er husejerens eget ansvar? • Der er dit ansvar at sikre en afledning af spildevand fra kælderen i dit hus. Nordvand er ansvarlig for afledning af spildevand fra stueplanen af dit hus. • Der er derfor også dit ansvar som husejer at sikre din kælder mod oversvømmelser fra et overbelastet kloaksystem pga. skybrud. Du kan f. eks. etablere en højvandslukke.

 14. Tak for ordet!