Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
1. Beân ngoâi Thieân phuï. Gieâxu oai huøng, con daân thaønh kính toân, Phuïng cung PowerPoint Presentation
Download Presentation
1. Beân ngoâi Thieân phuï. Gieâxu oai huøng, con daân thaønh kính toân, Phuïng cung

1. Beân ngoâi Thieân phuï. Gieâxu oai huøng, con daân thaønh kính toân, Phuïng cung

177 Views Download Presentation
Download Presentation

1. Beân ngoâi Thieân phuï. Gieâxu oai huøng, con daân thaønh kính toân, Phuïng cung

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. 1. Beân ngoâi Thieân phuï. Gieâxu oai huøng, con daân thaønh kính toân, Phuïng cung

 2. Muoân Thieân binh quì tröôùc Ngaøi vui vaày. Hoan ca thaùnh thoùt linh dieäu ñaây:

 3. “ Toân vinh Gieâxu! Huyeát Chuùa cöùu chuùng toâi ngaøy nay;

 4. Toân vinh Gieâxu! Huyeát Chuùa cöùu chuùng toâi ngaøy nay.”

 5. 2. Gieâxu oâi, traàn theá mieät khinh Ngaøi, ñem thaân Chuùa ñoùng ñinh nghieät tai.

 6. Do ôn Cha, Ngaøi soáng laïi raïng ngaàn, leân ngoâi Chuùa teå thieân, ñòa, nhaân.

 7. “Toân vinh Gieâxu! Chuùa cheát khieán chuùng toâi truøng sanh.

 8. Toân vinh Gieâxu! Chuùa cheát khieán chuùng toâi truøng sanh.”

 9. 3. OÂi Gieâxu, nguyeàn kíp phuïc laâm Ngaøi. Cho daân Chuùa, Chuùa toâi ñoàng cai.

 10. Mau mau chung taän nhöõng ngaøy öu saàu. Vui daâng khuùc thaùnh ca ñoàng taâu:

 11. “Toân vinh Gieâ-xu! Chuùa haõy ñeán, ñeán mau. A-men

 12. Toân vinh Gieâ-xu! Chuùa haõy ñeán, ñeán mau.”ñeán mau, Amen