European Health Examination Survey - PowerPoint PPT Presentation

european health examination survey n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
European Health Examination Survey PowerPoint Presentation
Download Presentation
European Health Examination Survey

play fullscreen
1 / 13
European Health Examination Survey
169 Views
Download Presentation
padma
Download Presentation

European Health Examination Survey

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. European Health Examination Survey Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši MUDr. Ľubica Benková Mgr. Monika Švandová Riešitelia projektu v okrese Liptovský Mikuláš

 2. Čo je EHES? EUROPEAN HEALTH EXAMINATION SURVEY Vyšetrovanie zdravotného stavu Európanov • Projekt koordinovaný z Fínska • Dôvodom je získanie spoľahlivých údajov o indikátoroch zdravia so zameraním na chronické civilizačné ochorenia. • Zahŕňa dotazník, fyzikálne vyšetrenie a vyšetrenia krvi.

 3. Koordinácia EHES • Referenčné centrum založené v Helsinkách pri National Institute for Health and Welfare (THL) • Centrum spracovania štatistických údajov: v Oslo, Statistics Norway (SSB) • Centrum na koordináciu a pomoc v otázkach etiky, ochrany osobných údajov: v Ríme, Instituto Superiore di Sanita (ISS).

 4. Realizácia EHES v SR • Koordinátor projektu: RÚVZ Banská Bystrica MUDr. Mária Avdičová, PhD • Projekt EHES je zakomponovaný do Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev , ktorého realizácia bolaschválená Ministerstvom zdravotníctva. • Jedná sa o prvú fázu národnej štúdie v ktorej sa plánuje pozvať na vyšetrenie 2500 respondentov. • Financovanie: Nadácia srdca. • Zostavená pracovná skupina – zástupcovia z jednotlivých krajov. • Riešitelia projektu: jednotlivé RÚVZ SR.

 5. Prečo EHES? • Zozbieranie porovnateľných údajov vysokej kvality o zdraví dospelej populácie Európy • Následné plánovanie a hodnotenie zdravotnej politiky, aktivít na podporu zdravia a výskum. • Z dôvodu zabezpečenia kvality sa kladie dôraz na štandarizáciu meraní, dobrú prípravu personálu, spoluprácu s referenčnými centrami (Helsinky, Rím, Oslo)

 6. Výber vzorky • Prvá fáza národnej štúdie EHES • Náhodným výberom vybratých 2500 respondentov z okresov sídla Regionálnych úradov verejného zdravotníctva. Počet respondentov pre RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši : 70 Výber stratifikovaný podľa veku a pohlavia.

 7. Realizácia národnej štúdie • Materiálno technické vybavenie, odborné vedenie, spracovanie výsledkov – RÚVZ Banská Bystrica • Realizácia štúdie – jednotlivé RÚVZ (pozývanie respondentov, vyšetrovanie, odpovede respondentom, elektronické spracovanie dotazníkov).

 8. Krajiny pilotnej štúdie Norway Finland Germany Netherlands Poland Czech Republic UK/England Slovakia Portugal Italy Spain Malta Greece

 9. Pilotná štúdia v SR • Cieľom bolo otestovať metódy skríningu, personál • Vybratých bolo 250 respondentov náhodným výberom z okresu Banská Bystrica vo veku 18 – 64 rokov • Realizácia: Poradňa zdravia RÚVZ, november, december 2010.

 10. Výsledky pilotnej štúdie

 11. Výsledky pilotnej štúdie

 12. Priebeh pilotnej štúdie • Prvý kontakt – pozývací list • Druhý kontakt – telefonický rozhovor • Nezúčastnení respondenti – druhý a tretí pozývací list • Vyšetrenie + dotazník • Zasielanie písomných hodnotení • Elektronické spracovanie dotazníkov

 13. Kontaktné osoby pre podrobnejšie informácie: MUDr. Benková Ľubica, Mgr. Švandová Monika Tel. číslo: 044/55 234 51, Mobil: 0902 177 298 E-mail: lm.poradna@uvzsr.sk Viac informácii získate na: EHES web stránke:http://www.ehes.info