technologia jsp n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Technologia JSP PowerPoint Presentation
Download Presentation
Technologia JSP

play fullscreen
1 / 19
Download Presentation

Technologia JSP - PowerPoint PPT Presentation

pabla
81 Views
Download Presentation

Technologia JSP

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Technologia JSP

 2. Co to jest JSP? JSP, czyli Java Server Pages, to specyfikacja oparta na technologii Serwletów umożliwiającej tworzenie dynamicznych stron HTML, wzbogaconych o skrypty w Javie i specjalne znaczniki. Strona zawierająca skrypt jest kompilowana do postaci Serwleta, który obsługuje żądania do niej kierowane. Cała translacja i kompilacja odbywa się w tle i jest wykonywana przez kontener. Dzięki temu zachowano korzyści, które niosła technologia Java Servlets.

 3. Engine JSP & Servlets

 4. Model Viewer Controller Wzorzec MVC jest podejściem hybrydowymsłużącym do przetwarzania zapytań klienta

 5. Serwlety i JSP – porównanie • obie technologie są równoważne, czyli każdy serwlet można zaprojektować jako stronę JSP i odwrotnie, ale biorąc pod uwagęmodel MVC odgrywają one różne role • JSP zapewniają podział prac pomiędzy programistom a designerem stron HTML • serwletów można używać gdy chcemy wykonać czynności inicjalizacyjne, zapisywać dane w formacie binarnym do klienta a także elementy związane z tzw. Logiką biznesowa.

 6. Dyrektywy Dyrektywy to znaczniki które stosują się do całego plikuJSP. Należą do nich: • Page. stosuje się do deklaracji pakietów używanych w pliku, ustalania tekstu informacyjnego, definiowania strony błędów. Przykładowo, jeżeli chcemy używać pakietu java.util, należy umieścić w źródle strony:<%@ page import="java.text.SimpleDateFormat,java.util.*" %><%@ page errorPage=„error.jsp" %><%@ page isErrorPage=„true" %> (error.jsp) • Include, która powoduje zamieszczenie w miejscu jej występowania treści określonego pliku, z uwzględnieniem przetwarzania elementów JSP w nim zawartych. Dzięki temu można stworzyć kod wielokrotnie używanyna wielu stronach i przechowywać go w jednym miejscu.<%@ include file="info.jsp" %>

 7. Dyrektywy – cd. • TagLib,określająca bibliotekę znaczników z której zamierzamy korzystać. Zostanie ona szerzej omówiona w dalszej części prezentacji.

 8. Deklaracje Deklaracje, wyrażenia i skryptlety są kodem w języku skryptowym stosowanym w stronie JSP. Obecnie jedynym dostępnym językiem jest Java.W pojedynczym znaczniku może się ich znaleźć więcej niż jedna.Deklarować można zarówno zmienne jak i metody. <%! String text = “Hello World”; Date currentDate = new Date(); %>  <%!private void doSomething(String obj) throws IOException { . . . ciało metody}%>

 9. Wyrażenia Wyrażenia podobnie jak deklaracje mają swoje odpowiedniki w języku Java. Jest to kod który przyjmuje konkretną wartość klasy String. Dzięki temu mamy do dyspozycji bardzo łatwy mechanizm wklejania w stronę prostych, dynamicznie generowanych treści.<%= request.getServerName() %> <%= new Date() %>( (new Date()).toString() )

 10. Skryptlety Dopełnieniem deklaracji i wyrażeń są skryptlety w których można zawierać większą ilość kodu, instrukcje sterujące, itp. <% for (Enumeration e=session.getAttributeNames();e.hasMoreElements();){ attrName = (String) e.nextElement(); %> <B><U> <%= attrName %> </U>= </B> <% } %> <% if (kobieta) { %> Szanowna Pani! <% } else { %> Szanowny Panie! <% } %>

 11. Obiekt Typ Zakres Najczęściej używane metody request Subclass of javax. servlet. ServletRequest Request getAttribute, getParameter, getParameterNames, getParameterValues, setAttribute response Subclass of javax. servlet. ServletResponse Page Standardowo nie używana przez autorów stron JSP pageContext javax. servlet. jsp. PageContext Page findAttribute, getAttribute, getAttributesScope, getAttributeNamesInScope, setAttribute session javax. servlet. http. HttpSession Session getAttribute, getId, setAttribute application javax. servlet. ServletContext Application getAttribute, getMimeType, getRealPath, setAttribute out javax. servlet. jsp. JspWriter Page clear, clearBuffer, flush, getBufferSize, getRemaining config javax. servlet. ServletConfig Page getInitParameter, getInitParameterNames page java. lang. Object Page Standardowo nie używana przez autorów stron JSP exception java. lang. Throwable Page getMessage, getLocalizedMessage, printStackTrace, toString Predefiniowane obiekty

 12. Efektywność Dotychczas opisane elementy JSP umożliwiają napisanie w pełni funkcjonalnych, dynamicznych stron HTML. Mają one jednak wadę polegającą na konieczności zawierania nieraz dużej ilości kodu (skryptlety) dotyczącego logiki biznesowej wymieszanego z kodem HTML. Utrudnia to zarządzanie i współpracę członków zespołu implementującego serwis, podobnie jak to ma miejsce w ‘czystych’ Serwletach. Rozwiązaniem tego problemu jest możliwość zamykania logiki w komponentach o dobrze zdefiniowanych interfejsach,przy użyciu wzorca projektowego MVC (np. framework Struts).

 13. JavaBeans JavaBeans były stosowane jeszcze przed powstaniem specyfikacji JSP i zostały zaadoptowane do nich w naturalny sposób.Są one wykorzystywane często do przetwarzania danych. Przykladowy kod: <% ShoppingCart cart = (ShoppingCart)session. getAttribute("cart"); // If the user has no cart, create a new one if (cart == null) { cart = new ShoppingCart(); session.setAttribute("cart", cart); } %> można wyraźić też przy użyciu JavaBeans: <jsp:useBean id="cart" class="cart.ShoppingCart" scope="session"/>

 14. JavaBeans – cd. Ustawienie pola „propName”:<jsp:setProperty name=„cart” property="propName" value="string"/> Ustawienie pola „propName” wartością pobraną z requestu(parametr „paramName”): <jsp:setProperty name=„cart”property="propName" param="paramName"/> Parametry requestu wstawiane do pól beana: <jsp:setProperty name="beanName" property="*"/>

 15. Biblioteki znaczników – taglibs Nowym elementem wprowadzonym w specyfikacji JSP 1.1 są biblioteki znaczników (tag), których funkcjonalność może być dowolnie definiowana przez twórców.Podstawowe różnice pomiędzy JavaBeans, a tag’ami to: • JavaBean’y, w przeciwieństwie do znaczników nie mogą przetwarzać zawartości strony JSP • Stosowanie tagów jest bardziej naturalne dla twórców stron WWW • Tworzenie tagów wymaga więcej wysiłku

 16. Prosty ‘tag handler’ import javax.servlet.jsp.*; import javax.servlet.jsp.tagext.*; import java.io.*; public class ExampleTag extends TagSupport { public int doStartTag() { try { JspWriter out = pageContext.getOut(); out.print("Custom tag example"); } catch(IOException ioe) { System.out.println("Error in ExampleTag: " + ioe); } return(SKIP_BODY); } } Metoda doStartTag wywoływana jest w trakcie napotkania znacznika początkowego.Zapis do wynikowej strony HTML uzyskuje się poprzez obiekt pageContext klasy PageContext ustawiany w trakcie inicjalizacji tag’a przez kontener.

 17. Deskryptor biblioteki (example-taglib.tld) <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" ?> <!DOCTYPE taglibPUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD JSP Tag Library 1.1//EN""http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-jsptaglibrary_1_1.dtd"> <!-- a tag library descriptor --> <taglib> <tlibversion>1.0</tlibversion> <jspversion>1.1</jspversion> <shortname>examplejsp</shortname> <urn></urn> <info>A example tag library</info> <tag> <name>example</name> <tagclass>examples.tags.ExampleTag</tagclass> <info>Simplest example: inserts one line of output</info> <bodycontent>EMPTY</bodycontent> </tag> <!-- Other tags defined later...--> </taglib>

 18. Przykład użycia tagliba <HTML> <HEAD> <%@ taglib uri="example-taglib.tld" prefix="example" %> <TITLE>Przykład użycia tagliba</TITLE> </HEAD> <BODY> <H1><example:example /></H1> <example:example /> </BODY> </HTML>

 19. Dziękuję za uwagę Dodatkowe informacje • http://java.sun.com • http://www.onjava.com • http://jakarta.apache.org (Tomcat, Struts)