de eerste 100 dagen van de lokale bestuurder n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
De eerste 100 dagen van de lokale bestuurder PowerPoint Presentation
Download Presentation
De eerste 100 dagen van de lokale bestuurder

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 15
owen-brewer

De eerste 100 dagen van de lokale bestuurder - PowerPoint PPT Presentation

88 Views
Download Presentation
De eerste 100 dagen van de lokale bestuurder
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. De eerste 100 dagen van de lokale bestuurder Samenwerking en afspraken tussen OCMW en gemeente

 2. Partners in het initiatief Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

 3. Relatie gemeente-OCMW • OCMW= gemeentelijke instelling met specifiek statuut: • publieke rechtspersoon met eigen beleidswerking en personeelsomkadering • geregeld door eigen organieke wetgeving • met wettelijk vastgelegde taken en bevoegdheden • met nauwe specifieke band met gemeente Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

 4. Relatie gemeente-OCMW • Lokaal sociaal beleid → gemeente en OCMW maken samen een beleidsplan • Mogelijkheid om gemeenschappelijke diensten uit te bouwen en beroep te doen op elkaars personeel (beheersovereenkomsten) • Rol van het schepencollege als draaischijf van het gemeentelijk beleid • OCMW-voorzitter lid van het schepencollege : • nu nog facultatief, verplicht vanaf 2013 • in ongeveer 2/3 van de gemeenten • overleg gemeente-OCMW gebeurt binnen het schepencollege, overlegcomité gemeente-OCMW valt weg Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

 5. Relatie gemeente-OCMW • College oefent dagelijks toezicht op OCMW uit • Nooit voor individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening • Kan schorsend beroep aantekenen bij gouverneur tegen OCMW-beslissingen die het gemeentelijk belang schaden; OCMW-voorzitter mag niet meestemmen Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

 6. Relatie gemeente-OCMW • College geeft advies over belangrijke OCMW-beslissingen : meerjarenplan en budgetten, personeelsformatie, oprichten of afschaffen van diensten, bijkomend personeel, oprichten van en toetreden tot OCMW-verenigingen • Belangrijke gemeentelijke beslissingen moeten voor advies naar de OCMW-Raad : oprichten van gemeentelijke sociale diensten, personeelstatuut • Advies : geen beslissingsbevoegdheid, wel politieke toetsing • Toezichtfunctie wringt met overlegfunctie ! Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

 7. Relatie gemeente-OCMW • Als de OCMW-voorzitter geen lid is van het schepencollege : overleg gemeente-OCMW verloopt via overlegcomité • paritaire delegatie van beide besturen met zeker burgemeester en OCMW-voorzitter en schepen van financiën als het over de centen gaat Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

 8. Relatie gemeente-OCMW • bevoegdheden : overleggen over belangrijke OCMW-beslissingen (meerjarenplan en budgetten, personeelsformatie, oprichten of afschaffen van diensten, bijkomend personeel, oprichten van en toetreden tot OCMW-verenigingen) en gemeentelijke beslissingen (oprichten gemeentelijke sociale diensten, personeelsstatuut). • advies : geen beslissingsbevoegdheid, wel politieke toetsing Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

 9. Relatie gemeente-OCMW • Rol burgemeester : • kan OCMW-raad bijwonen • als OCMW-voorzitter geen lid is van het college kan de burgemeester ook de OCMW-raad voorzitten • kan er zich laten vervangen door schepen bij gemotiveerde afwezigheid • kan dossiers doen verdagen (nooit voor individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening) Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

 10. Relatie gemeente-OCMW • Rol gemeenteraad : goedkeuring belangrijke strategische OCMW-beslissingen : • meerjarenplan en budgetten (als er geen MJP is) • oprichten van nieuwe diensten en uitbreiding bestaande • Oprichten van en toetreden tot OCMW-vereniging (publieke en private) • Waarom : gemeente is financieel mee verantwoordelijk : werkingssubsidie aan het OCMW (tekort) Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

 11. Relatie gemeente-OCMW • Wet: grote (operationele) vrijheid voor OCMW maar over belangrijke beslissingen beslist gemeente mee + regeling voor conflictsituaties • Praktijk: gelijkwaardige partners nodig om voor de burgers een lokaal sociaal beleid te realiseren • Toezicht mag geen rem zijn voor samenwerking! Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

 12. Uitdagingen • Positie OCMW-voorzitter in College: • geen pariteit • wederzijdse expertise erkennen en gebruiken voor integraal lokaal sociaal beleid: zorgen voor meer afstemming van sociale aspecten in alle beleidssectoren • OCMW-beleid → OCMW-raad: specifieke eigen expertise, methodieken en beheersvormen vb. garanderen menselijke waardigheid, beheer instellingen Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

 13. Uitdagingen • Betere samenwerking door overleg op het inhoudelijke vlak: Voorafgaandelijke vragen: - hoe werken we vandaag samen? - wie doet precies wat en hoe? - wat is precies de dienstverlening van gemeente en OCMW en voor wie? - o.b.v. diensten-doelgroepenmatrix: waarrond kunnen we samenwerken, leemtes, overlappingen,… Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

 14. Uitdagingen • Betere samenwerking door overleg op het inhoudelijke vlak over beleidsbeslissingen en operationalisering ervan: - tussen beleidsactoren (vb. afstemming gemeentelijk werkgelegenheidsbedrijf dienstencheques en thuiszorgdienst OCMW - vermijden concurrentie) - tussen leidinggevenden (vb OCMW-secretaris naar managementteam gemeente) - tussen medewerkers (vb. overleg verantwoordelijke sociale dienst OCMW en cultuurbeleidscoördinator over participatie van kansengroepen) Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen

 15. Uitdagingen • Betere samenwerking op het ondersteunende vlak: technische dienst, ICT, vorming… Doel: schaalvoordelen en meer efficiëntie (vb. gezamenlijk groenbeheer, aankoopbeleid,…) • Bovenlokale samenwerking Introductieprogramma nieuw gekozen mandatarissen