slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mana žment zmeny Základné pojmy a súvislosti Ing.Alojz Marek 2012

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

Mana žment zmeny Základné pojmy a súvislosti Ing.Alojz Marek 2012 - PowerPoint PPT Presentation


 • 161 Views
 • Uploaded on

Mana žment zmeny Základné pojmy a súvislosti Ing.Alojz Marek 2012. Ciele :. uvedomiť si podstatu zmeny uviesť zoznam dôvodov pre zmenu identifikovať a ilustrovať rozdielne kategórie zmeny kriticky preskúmať, ako by sa mala zmena zaviesť

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mana žment zmeny Základné pojmy a súvislosti Ing.Alojz Marek 2012' - otylia


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Manažment

zmeny

Základné pojmy a súvislosti

Ing.Alojz Marek 2012

TF TU

slide2

Ciele :

 • uvedomiť si podstatu zmeny
 • uviesť zoznam dôvodov pre zmenu
 • identifikovať a ilustrovať rozdielne
 • kategórie zmeny
 • kriticky preskúmať, ako by sa mala
 • zmena zaviesť
 • analyzovať vzťahy medzi rozdielnymi
 • úrovnami zmeny
 • uvedomiť si Lewinov 3 krokový model
 • pochopiť Kanterovej a Bennisov prístup
 • pochopiť manažment zmeny
 • definovať a vysvetliť organizačný rozvoj
 • + aplikácia
 • definovať a vysvetliť SIS ( System
 • Intervention Strategy ) + aplikácia

TF TU

slide3

Základné otázky

Čo ? Kto ?

Prečo ?

Ako ? Kedy ?

S čím

( zdroje )

TF TU

slide4

Dynamika zmeny

 • Pre manažérov je manažment zmeny príležitosťou
 • udržiavania dynamickej rovnováhy. Analýzou SWOT
 • a nastavením sa na súčasné podmienky by mal
 • manažment zaistiť, že :
   • bude dosť stability na dosiahnutie
   • súčasných cieľov
   • bude kontinuita, ktorá umožní usporiadanú
   • zmenu výstupov zmeny aj prostriedkov
   • firma bude adaptabilná a vie reagovať na
   • externé príležitosti a požiadavky ako aj
 • na meniace sa interné podmienky
   • bude dostatok inovatívnosti, aby bola
   • proaktívna a iniciovala zmenu, keď sú
 • dobré podmienky

TF TU

slide5

Akcelerácia zmeny

Výkon

Náklady Čas

 • Manažérska rola zahrňuje aj akceleráciu
 • Akcelerácia zmeny vedie k zvýšeniu zložitosti,
 • čo sťažuje manažérovu prácu
 • Potrebujú toleranciu k nejednoznačnosti a
 • schopnosť diagnostikovať situácie, príle-
 • žitosti a problémy
 • Manažéri rozhodujú, sú zmenovými agentmi
 • Musia nastaviť manažérske správanie ( štýl
 • líderstva, spôsob plánovania a kontroly,..)
 • Majú očakávať návrhy od iných pre technické,
 • Majú externých aj interných konzultantov,
 • ktorí facilitujú zmenu ( ekonomika, marketing,
 • komunikácia, identita,... )

TF TU

slide6

Analýza síl poľa

( podľa Kurta Lewina )

Odporujúce sily Vyvolávajúce sily

Obava o bezpečnosť Čerstvá výzva k práci

práce

Zmena sa zdá málo Zvýšené odmeny

stimulujúca

Obava zo straty Zvýšená pracovná voľnosť

právomocí

Obava zo straty Zlepšená reakcieschopnosť

pracov. miesta

Obava z preťaženia Viac kreativity

Požadovaný stav Súčasný stav

TF TU

slide7

Proces zmeny

pozostáva z :

 • Identifikovania odporujúcich síl a ich
 • prekonania / odstránenia / obídenia
 • Vykonania zmeny
 • Stabilizovania novej situácie po zmene
 • posilnením správania jednotlivcov a
 • pracovných skupín pochvalou a
 • povzbudením
 • Zmena sa môže dosiahnuť :
  • posilnením vyvolávajúcich síl
  • oslabením odporujúcich síl
  • môžu sa pridať ďalšie nové tlakové sily
  • oslabenie odporujúcich síl je schodnejšie

TF TU

slide8

Proces zmeny :

Elementy procesu zmeny

Prostredie Organizačná schopnosť

Nasmerovať sa na externé kľúčové Diagnostikovať, čo treba zmeniť,

vplyvy, vedúce k zmene konvertovať strnulosť firmy na hybné

páky vedúce k zmene

Vy

Zmena sa odštartuje s výzvou k vašim postojom,

predpokladom a štýlom vedenia

Proces zmeny Budovanie kultúry k zmene

Pochopiť a rozšíriť skúsenosti Vytvoriť vnútorné trhové prostredie pre zmenu

z predchádzajúcich procesov zmien

Predvídanie a manažovanie odporu k zmene

Odštartovanie mobilujúcej záväznosti voči zmene

Vedenie pomocou vízie zmeny

Udržiavať komunikáciu a vytvoriť zdieľanú víziu

Destabilizovať status quo

Vystrčiť sa z komfortnej zóny

Komunikovať ako šialený

Rozšíriť zmenu a posilniť participáciu

Čas, časové plány a prechodné obdobia

Manažovanie zmeny krokovými prírastkami

Vytvoriť pocity šťastia

Stabilizovanie zmeny

Vytvorenie infraštruktúry - zakotvenie

na dlhé obdobie

TF TU

slide9

Vyvolávajúce a odporujúce sily :

 • Vyvolávajúce sily :
 • znalosti o tom, čo by malo byť lepšie
 • pocity toho, čo by malo byť lepšie
 • úspešné príklady zvýšeného výkonu z lit.
 • úspešné príklady z podobných firiem
 • konzultanti nabádajú k novému prístupu
 • Odporujúce sily :
 • naprogramovaná aktivitanedáva voľný čas
 • preťaženosť termínmi neumožňuje analýzu
 • zdá sa, že prácu robíme uspokojivo a
 • chýba pocit urgentnosti zmeny
 • neochota účastníkov k analyzovaniu
 • skupinových procesov
 • názor, že nie je na to čas

TF TU

slide10

Zvládnutie odporu k zmene :

 • Prístup : Obsah :
 • Vzdelávanie a Rozprávanie, vysvetľova-
 • komunikácia nie, učenie
 • 2. Participácia a Spoločná práca
 • zapájanie
 • Facilitácia a Pomáhanie, podpora,
 • podpora posilňovanie
 • Rokovanie a Obchodovanie,
 • a dohoda vyjednávanie
 • Manipulácia a Presviedčanie,
 • začlenenie použitie vplyvu
 • Zjavné alebo skryté Použitie moci
 • donútenie

TF TU

slide11

Využitie Teórie X a Y

pre spracovanie jednotlivca voči zmene

( podľa Douglasa McGregora )

 • Jedinec s typom správania X :
  • vrodená nechuťk práci, vyhýbanie sa jej
  • treba ho nútiť, kontrolovať, nariaďovať, trestať
  • nechá sa ovládať, vyhýba sa zodpovednosti,
  • má malé ambície, túži po bezpečí
 • Jedinec s typom správania Y :
  • práca je pre neho buď zdrojom uspokojenia
  • alebo trestu
  • má schopnosť riadenia smerom k dosiahnutiu
  • vytýčeného cieľa, sebariadenia a sebakontroly
  • prijíma a vyhľadáva zodpovednosť, tvorivo
  • rieši problémy, zapája sa a prispieva

Možnosť použitia testu na určenie

typu správania X alebo Y.

TF TU

slide12

Štyri základné rysy organizačnej zmeny :

( podľa Huczynského a Buchanana )

Spúšťače : Zmena je iniciovaná tlakom vytvoreným z dezorga-

nizácie alebo spúšťačom zvnútra alebo zvonka firmy ( potreba

novej technológie, štruktúry, kultúry alebo zmenený zákon, .. ).

Vzájomné závislosti : Rôzne vnútorné pravidlá a metódy firmy

nesú znaky vzájomnej závislosti. Zmena jednoho vyvoláva

potrebu zmeny iných.

Konflikt a frustrácia : Technické a ekonomické ciele manažérov

môžu byť často v konflikte s potrebami a ašpiráciami zamestnan-

cov a to môže vytvárať odpor voči zmene.

Časové oneskorenia : Zmena obyčajne neprebieha hladko.

Niektoré časti organizácie sa menia rýchlo, iné pomalšie.

Jednotlivci a tímy potrebujú čas na koherenciu s procesom

zmeny ( nové vedomosti, zručnosti, postoje ).

Veľký význam zohráva aj pôsobenie pozitívnej a negatívnej

spätnej väzby. Pozitívna zvyšuje odchýlku – odpor,

negatívna znižuje odchýlku – odpor.

TF TU

slide13

Interné spúšťače :

  • spochybnená právomoc a intrafiremné konflikty
  • neznesiteľné firemná klíma
  • slabá výkonnosť – nestabilné prac. vzťahy,
  • nízke výnosy, vysoké náklady
  • aktivita podnikateľov a inovátorov
  • zmeny v cieľoch firmy
  • uprednostnené zmeny z minulých skúseností
  • Externé spúšťače :
  • zmeny v poznatkoch technológie a riadení
  • ekonomické príležitosti
  • rozloženie politických síl
  • demografický vývoj populácie
  • ekologické dopady
  • ideologické a kultúrne faktory

TF TU

slide14

Aktéri zmeny

Katalyzátor zmeny

( facilitátor )

Udržiavajúci dynamiku

procesu zmeny –

obyčajne

externý poradca

Projektant zmeny

projektuje zmenu tech.

prostriedkami a zdrojmi-

vedie realizačný tím

Realizátor zmeny

Medzičlánok medzi vrcholo-

vým vedením a inštruktormi

Iniciátor zmeny

( líder zmeny )

Výrazná manažérska

a líderská osobnosť aj

s neformálnou autoritou

Inštruktor zmeny

Robí monitoring dodržia-

vania zásad, výsledkov,

zabezpečuje spätnú väzbu,

je blízo prvej línii

Nositeľ úlohy

Každý pracovník firmy,

ktorému je adresovaná

nejaký úkol zmeny

TF TU

slide15

Spektrum rolí

manažéra – jednotlivca

( podľa Henryho Mintzberga )

Interpersonálne role Rozhodovacie role

Informačné role

Interpersonálne role : reprezentant, vedúci, spájateľ

Informačné role : monitor, šíriteľ, hovorca

Rozhodovacie role : podnikateľ ( iniciátor ), krízový

manažér, distribútor zdrojov, vyjednávateľ

TF TU

slide16

Klasifikácia postojov k zmene :

 • ( podľa Robertsona )
 • Neaktivisti- hľadajú stabilitu a prežitie
 • - dynamickí konzervativisti
 • - pragmatici a pesimisti
 • - podnikanie je nutnosť
 • b. Reaktivisti - autoritári
 • - dominuje temperament
 • - nevnímajú iných ľudí
 • - myslia, že patria k vládnucim
 • c. Preaktivisti - liberálni optimisti
 • - energickí, ambiciózni, súťaživí
 • - materiálny rast dôležitejší
 • - personálny a sociálny rast nepodstatný
 • - hlavne muži, túžba po zábave
 • d. Interaktivisti - radikálni idealisti
 • - chcú kontroľovať svoj osud
 • - optimistickí, participujúci, reflexívni
 • - zameraní na ľudskú a ekolog. budúc.

TF TU

slide17

Prečo ľudia odporujú zmene ?

 • Zdroje odporu :
  • strach z neznámeho
  • potreba bezpečnosti
  • ohrozenie záujmov
  • protirečivé interpretácie
  • nedostatok času
  • nedostatok zdrojov
  • redukcia platu
  • nadbytočnosť
  • znížené postavenie
  • znížené uspokojenie
  • rozbitie pracovnej skupiny
  • naznačená kritika výkonu z minulosti
 • Navrhované reakcie :
  • informovanie, povzbudzovanie, začleňovanie
  • vysvetľovanie zámerov a metód
  • demonštrovanie problému, príležitosti
  • zoznam kľúčových ľudí pre plánovanie zmeny
  • rozsievanie valídnych informácií
  • dopriať lepšie časy
  • poskytnúť podporné zdroje
  • zredukovať očakávanú výkonnosť

TF TU

slide18

Manažovanie zmeny

( podľa Theodora Levitta )

Štruktúra

Technológia Obchodovanie

Ľudia

Navzájom sa ovplyvňujúce 4 premenné zmeny –

treba ich meniť citlivo, lebo zmenou jednej sa

menia všetky.

Technológia - procesy, ktorými firma vykonáva

svoje podnikanie

Obchodovanie - aktivity firmy vedúce k výslednej

trhovej úspešnosti firmy

Ľudia - postoje, presvedčenia, zručnosti,

schopnosti, správanie

Štruktúra - rozdelenie právomocí a zodpoved-

ností podľa oblastí

TF TU

slide19

Pripravenosť firmy na zmenu :

 • vrcholoví manažéri zodpovedajú za misiu, víziu
 • a strategické politiky
 • strední manažéri musia vytvoriť podmienky
 • pre podporu zmeny a inovácie
 • kultúra musí byť tolerantná a flexibilná
 • byrokracia a autokratický štýl sa vylučuje
 • manažéri musia povzbudzovať iniciatívu
 • jednotlivcov a tímovú prácu
 • manažér musí pôsobiť ako facilitátor
 • Firma sa ľahšie mení, keď :
 • je ovplyvnená kreatívnym a nekonvenčným okolím
 • má flexibilný, podporujúci a kompetentný personál
 • ak je štrukturálne komplexná a decentralizovaná
 • ak má externé fondy na zníženie nákladov inovácie
 • ak jej členovia majú významné pozície chrániace
 • pred rizikami zvonka
 • ak je zmena lokalizovaná do moderného prostredia
 • s blízkou väzbou na kooperujúcich a koalíciu

TF TU

slide20

Rola lídra

 • Proces zmeny musí mať svojho lídra, ktorý
 • preberá na seba zodpovednosť za zmenu.
 • Líder má nasledovné zručnosti :
 • inšpirácia
 • interpersonálne zručnosti
 • schopnosť riešiť množstvo vzájomne
 • závislých problémov
 • schopnosť plánovať
 • schopnosť využívať príležitosti
 • dar dobrého načasovania
 • Pre maximalizovanie výhod a minimalizovanie
 • nevýhod by mal :
 • sústrediť personál na ciele zmeny
 • vysvetliť zámery zmeny a dať informácie
 • začleniť jednotlivcov do plánovania zmeny
 • poskytnúť komunikačné linky, monitorovať
 • progres a poskytovať spätnú väzbu
 • zavádzať zmenu postupne aj s tréningom
 • zvýrazniť výhody zmeny pre jednotlivcov
 • aj s poradenstvom
 • vytvoriť proaktívnu klímu pre zmenu

TF TU

slide21

Proces zmeny

 • Vyriešenie 3 základných dimenzií zmeny :
 • Ako môže byť firma strategicky efektívna ?
 • Ako môže byť operatívne efektívna ?
 • Ako môže priniesť uspokojenie z práce ?
 • Spojíme to s ďalšími otázkami :
 • Aké sú gapy v týchto dimenziách – dajú sa
 • zakotviť do plánovanej stratégie ?
 • Sú zavedené systémy na identifikáciu a
 • diagnózu jednotlivých oblastí ( morálka,
 • IT, kontrola kvality, dvojsmerná komuni-
 • kácia ) ?
 • Ak je proces zmeny súčasťou firmy, stal sa
 • súčasťou kultúry firmy s možnosťou
 • seba-hodnotenia na rutínnej báze ?

TF TU

slide22

Alternatívne modely

manažmentu zmeny

 • Lewinov 3-krokový model zmeny
 • Tento model je založený na efektívnosti smerovania
 • procesu zmeny použitím skupinových noriem a
 • konsenzuálneho rozhodovania s cieľom zmeny
 • správania jednotlivca aj firmy. Zaviazanosť k zmene
 • sa lepšie dosahuje cez skupinu ako cez jednotlivca.
 • Existujúce správanie Nové správanie
 • Odmrazenie Zmena správania / Zmrazenie
 • postojov
 • Odmrazenie – vytvorenie počiatočnej motivácie k zmene
 • presvedčením personálu o potrebe zmeny situácie
 • Vlastný proces zmeny – sústredenie sa na identifikáciu
 • toho, aké by malo byť nové správanie a normy, nové
 • postoje, kultúra a koncepty
 • 3. Zmrazenie ( stabilizovanie zmeny ) – začlenenie odme-
 • ňovania do nových prac.postupov, rozvoj presvedčenia,
 • že zmenená situácia uspokojuje hodnoty firmy aj
 • jednotlivcov

Väzba na tímovú prácu : forming, norming, storming,

reforming, performing

TF TU

slide23

Alternatívne modely

manažmentu zmeny

 • B. Leavittov model zmeny
 • Navrhuje, aby zvolený prístup k zmene reflektoval
 • základné presvedčenia vo firme.
 • Firmu vidí ako vzájomné interagovanie 4 premenných,
 • pričom každá z nich dáva zmene svoj prístup:
 • Úkoly – pristupujú k zmene hlavne technicky, t.j.
 • hľadajú zlepšenia v rozhodovacom procese.
 • Úkolový prístup sa nachádza v ďalších troch.
 • 2. Štruktúra – tradičný prístup vo vzťahu ku výkonu-
 • zaisťuje vhodné rozčlenenie práce, úrovne prá-
 • vomocí a zodpovedností, definuje reťazec
 • príkazov a rozsah kontroly. Zahrňuje aj
 • projektový manažment – projektový manažment.
 • (komunikačné kanály, úroveň autonómie, ... )
 • 3. Technológia – externý prístup – vstup novej
 • technológie – prístup samotný je mimo pra-
 • covnej skupiny
 • Ľudia – skupinová práca, tréning postojov, zmena
 • štýlov manažmentu a líderstva

TF TU

slide24

Alternatívne modely

manažmentu zmeny

 • Model zmeny cez politiku moci
 • pri transformačnej zmene je potreba re-konfiguro-
 • vať štruktúru moci
 • každý manažér zmeny musí zvážiť,ako to môže
 • implementovať z hľadiska politickej perspektívy
 • ( pohľad vyšších orgánov, pohľad klientov – potreba
 • kritického pohľadu poradenskej agentúry )
 • Zmenu treba plánovať v politickom kontexte a takéto
 • prístupy zahrňujú :
 • Reguláciu a manipuláciu zdrojov organizácie –
 • získavanie, uvolňovanie a alokovanie ďalších zdrojov
 • na prekonanie odporu a povzbudenie k zmene
 • 2. Spojenie mocenských skupín a elít – posilnenie
 • mocenskej bázy, môže byť užitočné pre zmenového
 • agenta, ktorý nemá silnú osobnú právomoc ( spojí
 • sa s tým, kto má rešpekt, právomoc a vplyv )
 • 3. Vytvorenie efektívneho subsystému – subsystém
 • pre zmenu, ktorým sa dosiahne akceptácia zmeny
 • v celej organizácii – vybudovanie aliancií a siete
 • kontaktov a sympatizantov môže pomôcť víťazstvu
 • nad mocenskými skupinami
 • Rôzne formy symbolických nástrojov – slúžia
 • na vybudovanie manažérskej právomoci ( výbory,
 • nové štruktúry, názvy, umiestnenia zložiek,... )

TF TU

slide25

Alternatívne modely

manažmentu zmeny

 • Model zmeny R.M. Kanterovej
 • Zahrňuje dva prístupy pre zmenu a inováciu :
 • Integračný prístup – popisuje metódy firmy, ktoré
 • vidia zmenu ako príležitosť a nie hrozbu. Aplikujú
 • integrujúci a holistický prístup k problémom a sú
 • pripravené pre-formovať firmu ako odozvu na to
 • Segmentačný prístup – vidia problémy vo svetle
 • príslušného segmentu, nie celostne – firma je
 • súbor segmentov – rieši problém daného segmentu
 • a má odpor meniť rovnováhu v celkovej štruktúre.
 • Inovácie sa ľahšie riešia integračným prístupom.
 • Pre integračný prístup musí firma vlastniť 3 zručnosti :
 • Mocenské – na presvedčenie iných, že sa im oplatí
 • investovať čas a zdroje do nových rizikových aktivít
 • Tímové a participačné – riešiť problémy v tímoch a
 • vtiahnutím ostatných do procesu zmeny
 • Analytické a integrujúce – mať jasno v súvislostiach
 • zmeny a na tom základe integrovať

TF TU

slide26

Alternatívne modely

manažmentu zmeny

 • Model zmeny R.M. Kanterovej - pokračovanie
 • Kanterová navrhuje aktivity na prekonanie odporu :
 • Vrcholový manažment musí by zviazaný zmene
 • a musí myslieť integrujúco
 • Manažment musí podporovať kultúru hrdosti
 • osvetľovaním dosiahnutých výsledkov
 • Inovácia má byť podporovaná rozšírením prístupu
 • k zdrojom právomoci ( manažovanie tímov )
 • Linky medzi funkčnými zložkami treba zlepšiť
 • laterálnou komunikáciou
 • Personál by mal posilňovať organizačnú štruktúru
 • založenú na rozvoji právomoci smerom dolu
 • Plány organizácie by mali byť široko komuniko-
 • vané

TF TU

slide27

Alternatívne modely

manažmentu zmeny

 • Model zmeny podľa W.G. Bennisa
 • Sústreďuje sa na líderstvo zmeny. Identifikuje 5 ciest
 • zmeny :
 • Nesúhlas ( dissent ) a konflikt – vrcholový ma-
 • nažment zavádza zmenu nástrojmi svojej mocens-
 • kej pozície, výsledkom je nevraživosť
 • Dôvera a pravda – manažment musí získať dôveru,
 • vyjadriť jasne svoju víziu a povzbudzovať ostatných
 • k nasledovaniu
 • Kliky a intrigy ( cliques and cabals ) – kliky majú
 • moc, peniaze a zdroje, intrigami presadzujú svoje
 • ambície, vodcovstvo a energiu. Kliky bez intríg
 • nemajú životaschopnosť
 • Externé udalosti – sily spoločnosti môžu tlačiť
 • na zmenu, t.j. cez nové zákony alebo tlakom zá-
 • morskej konkurencie
 • Kultúra a paradigma posunu – zmena organizačnej
 • kultúry je najúspešnejšia cesta zmeny

TF TU

slide28

Alternatívne modely

manažmentu zmeny

 • Model zmeny podľa W.G. Bennisa - pokračovanie
 • Odporúčania, ktoré zabránia chybám pri zmene :
 • Výber ľudí so škrupulóznou vážnosťou – inovácia
 • môže byť atraktívna pre ľudí, ktorí poškodia
 • ideu zmeny
 • Ochrana proti bláznovstvám –inovácia
 • môže byť atraktívna pre ľudí, ktorí poškodia
 • ideu zmeny
 • Budovanie podpory medzi rovnako zmýšľajúcimi
 • ľudmi
 • Plánovanie zmeny zo solídnej koncepčnej bázy
 • Neskľznuť do rétorickej zmeny
 • Nedovoliť aktivitu oponentom zmeny
 • Pridŕžať sa teritoriálnej právomoci
 • Uvedomiť si environmentálne faktory
 • Predchádzať budúcemu šoku
 • Účinnosť zmeny zabezpečiť začlenením ľudí
 • do plánovania zmeny

TF TU

slide29

Alternatívne modely

manažmentu zmeny

F. Organizačný rozvoj ( Organizational Development OD )

Je samostatnou časťou riadenia zmeny.

G. Systém Intervenčnej stratégie SIS

Je samostatnou časťou riadenia zmeny

TF TU