mo nosti erp n finan n ch prost edk z rop nuts ii jihoz pad v r mci op 2 4 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Možnosti ?erpání finan?ních prost?edk? z ROP NUTS II Jihozápad v rámci OP 2.4

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Možnosti ?erpání finan?ních prost?edk? z ROP NUTS II Jihozápad v rámci OP 2.4 - PowerPoint PPT Presentation


 • 84 Views
 • Uploaded on

Možnosti čerpání finančních prostředků z ROP NUTS II Jihozápad v rámci OP 2.4. 27. výzva pro předkládání projektů. Datum vyhlášení 27. výzvy: - 2. 10. 2013 Datum zahájení příjmu projektových žádostí: - 2. 10. 2013 Ukončení příjmu projektových žádostí:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Možnosti ?erpání finan?ních prost?edk? z ROP NUTS II Jihozápad v rámci OP 2.4' - otto-castaneda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
27 v zva pro p edkl d n projekt
27. výzva pro předkládání projektů
 • Datum vyhlášení 27. výzvy:
 • - 2. 10. 2013
 • Datum zahájení příjmu projektových žádostí:
 • - 2. 10. 2013
 • Ukončení příjmu projektových žádostí:
 • - 1. 11. 2013 12.00 hod (VRR bude schvalovat prodloužení tohoto termínu)
 • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách RRRSJ:
 • - březen 2014 (v případě prodloužení výzvy dojde k posunu termínu)
 • Datum ukončení fyzické realizace projektu:
 • - 28. 2. 2015
27 v zva pro p edkl d n projekt1
27. výzva pro předkládání projektů

Velikost projektu

Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na

1 projekt: 500 000,- Kč

Maximální přípustná výše dotace na 1 projekt: 10 000 000,- Kč

specifikace zam en 27 v zvy
Specifikace zaměření 27. výzvy
 • Podpora bude zaměřena na projekty základních škol II. stupně, středních škol (gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť) a vyšších odborných škol (popř. školských zařízení) se zaměřením na oblast odborného vzdělávání technického a přírodovědného charakteru.
 • Podpořeny budou projekty zaměřené na nákup vybavení a souvisejících technologií umožňující zlepšit kvalitu výuky a realizovat modernizované vzdělávací programy reagující na současné technologie v praxi.
specifikace zam en 27 v zvy1
Specifikace zaměření 27. výzvy

Základní školy:

V rámci základních škol bude podpora zaměřena na nákup vybavení a souvisejících technologií, které budou využity ve výuce přírodovědně a technicky zaměřených předmětů v návaznosti na další odborné vzdělávání na středních a vyšších odborných školách.

Jedná se o následující výukové předměty: chemie, fyzika, přírodopis, zeměpis, praktické dovednosti v technických a přírodovědných oborech (např. dílny).

Střední a vyšší odborné školy (popř. školská zařízení):

U projektů středních škol a vyšších odborných škol (popř. školských zařízení) se bude jednat vždy o nákup vybavení a technologií, které budou sloužit pro výuku technicky a přírodovědně zaměřených předmětů v návaznosti na uplatnění absolventů na trhu práce popř. v návaznosti na další odborné specificky zaměřené studium.

www.rr-jihozapad.cz

specifikace zam en 27 v zvy2
Specifikace zaměření 27. výzvy

Součástí investic na nákup vybavení a technologií s cílem modernizovat výuku a kvalitu vzdělání mohou být nezbytně nutné stavební úpravy, kteréovšem budou zapříčiněny instalací pořízeného vybavení.

Veškeré ostatní stavební úpravy, které nebudou mít přímou souvislost s instalací pořízeného vybavení, nebudou v rámci této výzvy podporovány a budou nezpůsobilým výdajem projektu.

Výpočetní technika bude způsobilým výdajem pouze v případě, že tato technika bude nezbytná pro pořizované způsobilé vybavení a technologie projektu.

Podpořeny nebudouprojekty na tělocvičny, hřiště, jazykové učebny a další standardní vybavení či modernizace tříd bez přímé a prokazatelné vazby na výše uvedené zacílení projektů.

opr vn n adatel
Oprávnění žadatelé

Kraje podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Školy a školská zařízení zřizovaná nebo zakládaná kraji a obcemipodle § 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle § 23 a dalších zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů

Církevní školy a školská zařízení, soukromé školy a školská zařízení, školské právnické osoby podle§ 8 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a podle zvláštních právních předpisů

ve ejn podpora
Vymezení v čl. 87 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství.

Stav, kdy jde o VP, nastává za splnění těchto podmínek, které musí být naplněny současně:

Podpora je poskytnuta z veřejných prostředků

Udělení podpory zvýhodňuje podnikání či odvětví výroby

Podpora narušuje nebo hrozí narušením hospodářské soutěže

Podpora ovlivňuje obchod mezi členskými státy

Veřejná podpora je poskytována v míře odpovídající vnitrostátní regionální podpoře nebo podle pravidel de minimis.

Veřejná podpora
region ln investi n podpora rip
Jsou způsobilé pouze investiční výdaje na počáteční investici, tj. výdaje na pořízení nebo technické zhodnocení majetku včetně výdajů související s pořízením majetku. Dále jsou způsobilé pouze investiční výdaje na počáteční investici, tj. investici do hmotného a nehmotného majetku související se založením nové provozovny, rozšířením stávající provozovny.

V rámci RIPu nelze hradit obecně neinvestiční výdaje a služby - např. provozní náklady, výdaje na administraci, řízení projektu, publicitu apod.

Je podpora malého rozsahu dle nařízení Komise č. 1998/2006 ze dne 15.12.2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení Evropské komise.

Celková výše pomoci udělená jednomu podniku nesmí přesáhnout 200.000 EUR (100.000 EUR v případě subjektu působícího v silniční dopravě) během tříletého fiskálního období.

Aktuální kurz pro přepočet Kč/EUR je 25,80 Kč/1 EUR.

Regionální investiční podpora „RIP“

De minimis

etapizace projektu
Etapizace projektu

Projekt je možné koncipovat jakovíceetapový, tj. rozdělit na dílčí části z důvodu podávání žádosti o platbu za každou etapu samostatně.

Etapou se rozumí logicky kontrolovatelný celek.

Minimálnícelkové způsobilé výdaje každé etapy jsou stanovenyna2.000.000,- Kč. Doporučená doba jedné etapy je minimálně 3 měsíce, tzn. žadatel může projekt rozdělit na etapy, které mohou být v jednom roce max. čtyři.

U víceetapového projektu musí žadatel dbát na to, aby na sebe jednotlivé etapy datově navazovaly!

zp sobil v daje
Způsobilý výdaj je náklad, který je přímo a výhradněspojen s realizací projektua je součástí rozpočtu, který je předložen v žádosti o podporu projektu v rámci ROP NUTS II Jihozápad.

Způsobilé výdaje musí obecně splňovat následující podmínky:

- musí být vynaloženy v souladu s legislativou ES a ČR

- musí být vynaloženy v souladu s podmínkami a cíli ROP NUTS II

Jihozápad, vč. navazujících dokumentů

- musí být přiměřené, tj. musí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým

Způsobilé výdaje musí být vynaloženy v souladu s následujícími principy:

- hospodárnost – minimalizace výdajů při respektování cílů projektu

- účelnost – přímá vazba na projekt a nezbytnost pro realizaci projektu

- efektivnost – maximalizace poměru mezi výstupy a vstupy projektu

Způsobilé výdaje
slide17

Způsobilé výdaje

 • Výdaje musejí být identifikovatelné, prokazatelné a musí být doložitelné účetními doklady, tzn. musí být definitivní a zachycené odpovídajícím způsobem a v souladu s požadavky legislativy v účetnictví nebo daňové evidenci příjemce.
 • Časová způsobilost a okamžik vzniku výdaje
 • Výdaje jsou z časového hlediska způsobilé k proplacení při splnění těchto podmínek:
 • 1) výdaje vznikly během fyzické realizace projektu a byly uhrazeny nejpozději v den ukončení projektu, kdy žadatel předkládá žádost o platbu,
 • 2) výdaje vznikly nejdříve v den předložení žádosti na OAP/OAČ ÚRR.
zp sobil v daje1
Projekty nezakládající veřejnou podporu, projekty realizované v režimude minimis:

Výdaje na projektovou dokumentaci jsou způsobilé i před výše uvedeným datem za předpokladu, že vznikly a byly uhrazeny po 1.1.2007.

Projekty zakládající veřejnou podporu realizované v režimuRIP:

Způsobilost výdajů je stanovena ažod data sdělení řídícího orgánu, že projekt splnil podmínky způsobilosti v režimu regionální investiční podpory, tzn. od data přijatelnosti projektu. Konkrétní termín je žadateli sdělen písemně do pěti dnů od ukončení hodnocení přijatelnosti.

Výdaje na audity projektu jsou způsobilé i v případě, že byly uskutečněny po ukončení fyzické realizace projektu a uhrazeny po ukončení projektu.

Způsobilé výdaje a jejich dokladování v rámci ROP NUTS II JZ jsou blíže popsány v Metodickém pokynu ke způsobilým výdajům projektu, který je zveřejněn na stránkáchwww.rr-jihozapad.cz.

Způsobilé výdaje
slide19
pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturní vybavenosti, odstranění staveb

Součástí investic na nákup vybavení a technologií s cílem modernizovat výuku a kvalitu vzdělání mohou být nezbytně nutné stavební úpravy, které ovšem budou zapříčiněny instalací pořízeného vybavení.

technická zařízení nezbytná v rámci pořizovaného vybavení(např. vodovodní, kanalizační a elektrické přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanitární technika) jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok

Hlavní způsobilé výdaje

slide20
pořízení technologických zařízení pro potřeby výuky (např. vybavení dílen),

jejichž vstupní cena je vyšší než 40.000,- Kč a mají provozně-technické

funkce delší než 1 rok

pořízení samostatných movitých věcí –popř.SMV se samostatným

technicko-ekonomickým určením, jejichž vstupní cena je vyšší než

40 000,- Kč a mají provozně-technické funkce delší než 1 rok

!!! Vždy se musí jednat o investiční výdaj, popř. se může vybavení zařadit do souborů samostatných movitých věcí. Soubory musí být v souladu s vnitřní směrnicí organizace a se zákonem o účetnictví. Movité věci v souboru musí mít samostatné technicko-ekonomické určení, provozně technické funkce delší než 1 rok a vstupní cena souboru musí být vyšší než 40 000,- Kč. Soubor věcí by měl tvořit dohromady 1 funkční celek. Technicko-ekonomické určení znamená, že věci v souboru musí být samostatně evidovány s možností identifikace jednotlivých složek souboru, aby tak byly zajištěny průkazné hodnotové a technické údaje o jednotlivých věcech a o všech změnách souboru. Do souboru nelze zařadit věci zaměnitelné, běžné spotřeby a s dobou použití kratší než 1 rok.

Hlavní způsobilé výdaje

slide21
služby:

- výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II Jihozápad

- výdaje na audit projektu (je-li vyžadován Řídícím orgánem)

výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh:

- výdaje na projektovou dokumentaci stavby

- výdaje na odborné a znalecké posudky (max. 1 % z celkových

způsobilých výdajů, max. však do 300 000,- Kč )

- výdaje na studie související s přípravou dokumentace k žádosti

- výdaje na zpracování žádosti o podporu projektu

- výdaje spojené s výběrovým řízením

- maximálně do výše 5 % celkových způsobilých výdajů - pokud je výdaj rozdělen na investice a neinvestice, součet obou částek nesmí překročit stanovenou % hranici !!!

Hlavní způsobilé výdaje

slide22
služby:

- výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství

- výdaje na účetnictví vztahující se k projektu

- výdaje spojené s řízením projektu, např. stavební dozor, autorský dozor,

pojištění projektu

- do těchto nákladů nelze začlenit náklady na přípravu projektové žádosti

a jejích příloh, výdaje spojené s výběrovým řízením či jiné výdaje spadající

pod položku „výdaje na přípravu projektové žádosti a jejích příloh“

osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze u členů

projektového týmu)

!!! V souvislosti se způsobilými výdaji projektu je nutno dodržovat limity stanovené v MO č. 12, které je umístěno na www.rr-jihozapad.cz jako součást dokumentace pro danou výzvu.

Vedlejší způsobilé výdaje(max. 10% celkových způsobilých výdajů projektu)

slide23
opravy budov

leasing

odpisy

úroky

režijní náklady (nájem, nákup vody, paliv, energie, telefon, internet, úklid a údržbu)

věcné příspěvky

nákup použitého zařízení

drobný hmotný majetek

služby pokud je projekt realizován v režimu RIP

stavební práce svépomocí

náklady na zpracování projektové žádosti a jejich příloh, které budou začleněné

pod náklady na řízení projektu (či pod jiné položky v rámci rozpočtu) a budou

převyšovat 5% CZV

fakturované dodávky, pokud nevytvářejí žádnou hodnotu nebo pokud je jejich hodnota

určena procentem z celkových nákladů projektu (na faktuře musí být jasně uveden

účel fakturováné částky a vyčíslení ekvivalentní ceny dané dodávky)

výdaje bez přímého vztahu k projektu

Nezpůsobilé výdaje

www.rr-jihozapad.cz

slide25
Žádost je elektronický formulář, který je žadateli k dispozici na internetu v aplikaci Benefit7 na adrese:

www.rr-jihozapad.cz

www.euzadost.cz

www.eu-zadost.cz

Žadatel v žádosti vyplní všechny požadované údaje prostřednictvím aplikace Benefit7.

Výsledný soubor s uloženou žádostí žadatel vytiskne a předkládá v tištěné podobě včetně předávacího protokolu, který ponechá samostatně pro potvrzení převzetí žádosti. K žádosti musí být přiloženy povinné přílohy.

Projektová žádost

slide26
1. Doklad o právní subjektivitě– dle typu žadatele - doklad o přidělení IČ, výpis z OR, rejstříku školských právnických osob, rejstříku škol a školských zařízení ne starší 90 dní před registrací projektové žádosti, zřizovací listina/zřizovatelská smlouva, doklad o jmenování statutárního zástupce do funkce

!!!Všechny nestátní neziskové organizace předloží čestné prohlášení o veřejnoprávnosti NNO, které je umístěno na www.rr-jihozapad.cz jako součást dokumentace pro danou výzvu. Veřejnoprávní/soukromoprávní charakter subjektu má vliv na výši dotace.

!!!Žadatel typu MSP předkládá čestné prohlášení o tom, že je malým/středním podnikem. Formulář čestného prohlášení je součástí dokumentace k dané výzvě a je umístěn na www.rr-jihozapad.cz.

Povinné přílohy žádosti

slide27
2. Podklady pro posouzení finančního zdraví žadatele

– výstup z aplikace pro posouzení FZ žadatele, daňová přiznání včetně

příloh za předchozí dvě účetní období ověřená finančním úřadem

3. Doklad o prokázání vlastnických vztahů

– výpis z katastru nemovitostí ne starší než 90 dní, snímek z KM, jiné právo

(nájemní smlouva, smlouvy budoucí) – všechny smluvní akty musí obsahovat právo

hospodaření minimálně na 5 let (u MSP na 3 roky) od data ukončení projektu

- v případě projektů zřizovaných a zakládaných obcí/krajem písemný souhlas

zřizovatele s realizací projektu, tj. schvalující usnesení zastupitelstva

4. Posouzení vlivu projektu na životní prostředí

– stanoviska EIA a NATURA 2000

Povinné přílohy žádosti

slide28
5. Územní rozhodnutí s nabytou právní mocí

– případně stavební povolení, ohláška

6. Projektová dokumentace nutná dle stavebního zákona k územnímu rozhodnutí, popř. platnému stavebnímu povolení

7. Podklady pro finanční a ekonomické hodnocení projektu

– závazná osnova dle výše CZV projektu

8. Doklad o finančním krytí projektu(respektive minimálně prvních dvou etap

v případě etapizace projektu)

– usnesení zastupitelstva kraje/obce se souhlasem realizace projektu včetně

schválení o zajištění financování projektu, úvěrový příslib, smlouva o půjčce,

zůstatek účtu

Povinné přílohy žádosti

slide29

Specifické povinné přílohy

Podrobný rozpočet projektus uvedením jednotek a jednotkových cen v případě souborů samostatných movitých věcí i v případě souborů výdajů u stavebních částí a prací, jako příloha tohoto rozpočtu bude doložen výkaz výměr, na základě kterého byl rozpočet sestaven, rozpočet bude podepsán statutárním zástupcem žadatele

!!! V případě pořizovaných technologií žadatel doloží nabídkové ceny jednotlivých technologií.

Osvědčení o registraci DPH

– pouze v případě registrace k DPH

Soulad s Integrovaným plánem rozvoje měst

– pouze u žadatele, jehož projekt vychází z IPRM (IPRM mohou v rámci

ROP NUTS II Jihozápad předkládat pouze města nad 50 tis.obyvatel)

Čestné prohlášení o tom, že je žadatel malým/středním podnikem

– formulář k dispozici na www.rr-jihozapad.cz

Usnesení zastupitelstva/rady o preferencích kraje ohledně projektu

- předložený projekt odpovídá prioritám kraje, resp. naplňuje jeho cíle

Prohlášení/smlouva/dohoda o partnerství– v případě zapojení partnera do projektu

slide30
Žadatel předkládá vytištěný výstup elektronické žádosti o podporu včetně příloh a vyplněného předávacího protokolu osobně na:

Územní odbor implementace programu České Budějovice

Oddělení administrace žádostí

Jeronýmova 1750/21

370 01 České Budějovice

Vzor formuláře předávacího protokolu je k dispozici na stránkách RR

www.rr-jihozapad.cz.

Žadatel předkládá tištěný výstup žádosti a přílohy ve dvou pare – v jednom originále/ověřené kopii a v jedné prosté kopii.

Obálka je v místě spoje přelepena samolepkou s podpisem, případně s razítkem statutárního zástupce.

Na obálce musí být připevněn identifikační štítek generovaný spolu s výtiskem žádosti z Benefit7.

Místo a způsob doručení žádosti

slide32

1. Vyhlášení Výzvy (2. 10. 2013)

2. Předkládání Žádostí o podporu

(2. 10. 2013 – 1. 11. 2013 do 12.00 hod.)

3. Hodnocení projektů

při

zasedání

Výboru RR

4. Schválení seznamu projektů

slide33

5. Analýza rizik, kontrola

ex-ante, doklady nutné před podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace (OKČ/OKP)

6. Smlouva o poskytnutí dotace (podpisem Smlouvy se z žadatele stává příjemce)

7. Předložení monitorovací zprávy bez Žádosti o platbu

Pravidlo n+3

pro období

2007-2010,

Pravidlo n+2

pro období

2011-2013

8. Ukončení realizace projektu/etapy

slide34

dle Smlouvy

9. Závěrečná/etapová monitorovací zpráva s Žádostí o platbu

10. Administrativní a fyzická kontrola Žádosti o platbu

11. Převod finančních prostředků

12. Monitorovací zprávy v době

udržitelnosti projektu

slide36
1. Výzva k předkládání žádostí o podporu projektu

Text výzvy obsahuje vždy následující informace:

- identifikace oblasti podpory

- alokace

- struktura financování

- zaměření projektů

- oprávnění žadatelé

- termíny výzvy

- základní pravidla příjmu žádostí

2. Příručka pro žadatele

3. Příručka pro příjemce včetně příloh(doporučujeme prostudovat před zahájením

příprav projektu, poskytne přehled o budoucích povinnostech žadatele)

Informace pro žadatele

slide37
4. Prováděcí dokument ROP NUTS II JZ

5. Metodické pokyny řídícího orgánu:

Metodický pokyn pro zpracování finančního a ekonomického hodnocení

projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn pro přípravu podkladů pro posouzení finančního zdraví

žadatele

Metodický pokyn pro projekty zakládající veřejnou podporu

Metodický pokyn pro projekty vytvářející příjmy

6. Metodická oznámení

7. Soubor výběrových kritérií

8. Pravidla pro publicitu

9. Příručka Benefit7

10. www.rr-jihozapad.cz

11. E-mailové, telefonické a osobní konzultace s referenty OAČ

Informace pro žadatele