slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และบรรณารักษ์ระบบ PowerPoint Presentation
Download Presentation
บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และบรรณารักษ์ระบบ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 42

บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และบรรณารักษ์ระบบ - PowerPoint PPT Presentation


 • 214 Views
 • Uploaded on

บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และบรรณารักษ์ระบบ. บุคลกรห้องสมุด. กลุ่มบุคลากรที่มีความรู้วิชาชีพบรรณารักษ์ (Professional Librarian) กลุ่มบุคลากรที่ไม่มีความรู้วิชาชีพบรรณารักษ์ (Non-Professional Librarian). บุคลกรห้องสมุด. กลุ่มบุคลากรที่มีความรู้วิชาชีพบรรณารักษ์

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และบรรณารักษ์ระบบ' - oshin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศและบรรณารักษ์ระบบบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศและบรรณารักษ์ระบบ

slide2
บุคลกรห้องสมุด
 • กลุ่มบุคลากรที่มีความรู้วิชาชีพบรรณารักษ์ (Professional Librarian)
 • กลุ่มบุคลากรที่ไม่มีความรู้วิชาชีพบรรณารักษ์

(Non-Professional Librarian)

slide3
บุคลกรห้องสมุด
 • กลุ่มบุคลากรที่มีความรู้วิชาชีพบรรณารักษ์
  • มีความรู้ ความเข้าใจในวัตถุประสงค์ ระเบียบงาน และงานเทคนิคห้องสมุด
  • มีความสามารถในด้านการบริหาร และการจัดระบบงานห้องสมุด
  • มีความเข้าใจในทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด และความต้องการของผู้ใช้ สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่างทรัพยากรสารสนเทศและผู้ใช้บริการด้วยวิธีการต่างๆ
slide4
บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้ประกอบวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • กลุ่มผู้บริหาร (Managerial staff)
  • กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านฮาร์ดแวร์ (Hardware professionals)
  • กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์ (Software professionals)
  • กลุ่มสนับสนุนและให้บริการ (Service/Support staff)
  • กลุ่มผู้รับผิดชอบงานการขายและการตลาด (Sale/Marketing staff)
  • กลุ่มผู้รับผิดชอบงานด้านการฝึกอบรมและการศึกษา (Training/Education)
  • กลุ่มผู้รับผิดชอบงานด้านวิจัยและพัฒนา (Research and development)
slide5
บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบในแผนกบริการสารสนเทศ
  • งานด้านการจัดการ
   • ผู้อำนวยการ
   • ผู้จัดการ
  • การวางแผน การจัดองค์กร
  • การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสั่งการ และการควบคุม
slide6
บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบในแผนกบริการสารสนเทศ
  • งานด้านวิเคราะห์ระบบ
   • นักวิเคราะห์ระบบ
  • การวิเคราะห์และออกแบบระบบ รวมทั้งการติดตั้งระบบสารสนเทศในองค์กร
slide7
บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบในแผนกบริการสารสนเทศ
  • งานด้านการจัดการโปรแกรม
   • นักเขียนโปรแกรมประยุกต์
   • นักเขียนโปรแกรม/นักวิเคราะห์
  • การถ่ายทอดคุณลักษณะของระบบให้อยู่ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
slide8
บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบในแผนกบริการสารสนเทศ
  • งานด้านการสื่อสารข้อมูล
   • ผู้เชี่ยวชาญการสื่อสารข้อมูล
  • การออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการนำฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์มาใช้ให้เกิดความสอดคล้องในการสื่อสารข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์และสถานีงาน
slide9
บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบในแผนกบริการสารสนเทศ
  • งานด้านการสนับสนุนด้านเทคนิค
   • ผู้บริหารฐานข้อมูล
   • นักเขียนโปรแกรมระบบ
  • การพัฒนาระบบ การบำรุงรักษาระบบ และการนำซอฟต์แวร์ต่างๆ เข้ามาใช้งานภายในองค์กร
slide10
บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบในแผนกบริการสารสนเทศ
  • งานด้านการปฏิบัติการ
   • ผู้ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
   • เสมียนงานควบคุม
   • ผู้ปฏิบัติการบันทึกข้อมูล
   • บรรณารักษ์
  • การดำเนินการให้ระบบสารสนเทศปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และการควบคุมหน้าที่และรายการข้อมูลของระบบ
slide11
บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศบุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบในแผนกบริการสารสนเทศ
  • งานด้านการศึกษา
   • ผู้ประสานงานด้านการศึกษา
  • การจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ใช้ระบบ
slide12
วิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง

(Chief information officer : CIO)

 • นักวิเคราะห์ระบบ (System analysts)
 • นักออกแบบระบบ (System designers)
 • นักพัฒนาโปรแกรม (Programmer)
 • ผู้บริหารระบบเครือข่าย (Network administrator)
 • ผู้บริหารระบบฐานข้อมูล (Database administrator)
slide13
บทบาทของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบทบาทของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสร้างประสิทธิภาพและความพร้อมในการแข่งขันให้กับองค์กร
 • เข้าใจความต้องการของระบบและองค์กรในสภาพแวดล้อมยุคโลกาภิวัฒน์
 • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพในการดำเนินงานทั่วทั้งองค์กร
 • มีส่วนร่วมในการออกแบบและการพัฒนาคุณภาพโครงสร้างระบบสารสนเทศรวมขององค์กร
slide14
บทบาทของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศบทบาทของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • บริหารและตัดสินใจในการสรรหาและคัดเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม
 • จัดการและควบคุมผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อผู้เกี่ยวข้อง
 • ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานแก่ผู้ใช้อื่นๆ
 • เข้าใจประเด็นสำคัญด้านจริยธรรมที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
slide15
บรรณารักษ์ระบบ
 • บรรณารักษ์ระบบ (Systems librarian)
 • บรรณารักษ์งานระบบอัตโนมัติ

(Automated systems librarian)

 • บรรณารักษ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT librarian)
 • บรรณารักษ์งานอัตโนมัติ (Automation librarian)
 • เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (Computer officer)
slide16
บรรณารักษ์ระบบ
 • ผู้ช่วยบรรณารักษ์ระบบอัตโนมัติ

(Assistant librarian automation)

 • ผู้ร่วมจัดระบบ (Systems coordinator)
 • บรรณารักษ์งานระบบสารสนเทศ

(Information systems librarian)

 • นักวิเคราะห์ระบบห้องสมุด (Library systems analyst)
 • ผู้ร่วมจัดระบบอัตโนมัติ (Automated systems coordinator)
slide17
บรรณารักษ์ระบบ
 • บุคคลที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศในห้องสมุด เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบเครือข่ายห้องสมุด ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น
slide18
หน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณารักษ์ระบบหน้าที่และความรับผิดชอบของบรรณารักษ์ระบบ
 • 1. หน้าที่ด้านการบริหารและการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
 • 2. หน้าที่ด้านการบริหารฐานข้อมูล
 • 3. หน้าที่ด้านการพัฒนาบุคลกร
 • 4. หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
slide19
คุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบคุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบ
 • 1. คุณสมบัติด้านวุฒิการศึกษา
  • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาบรรณารักษศาสตร์ (MLS)

หรือสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ (MLIS) หรือสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (MS)

หรือสาขาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ตามลำดับ

slide20
คุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบคุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบ
 • 2. คุณสมบัติด้านความรู้
  • 2.1 ความรู้เกี่ยวกับงานห้องสมุด

1. มีความรู้เกี่ยวกับปรัชญาการบริการของห้องสมุด

2. มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานห้องสมุด การปฏิบัติงานในห้องสมุด ปัญหาและข้อบกพร่องของระบบงานห้องสมุด

3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุด เช่น การลงรายการ ในรูปแบบของ MARC การจัดทำรายการบรรณานุกรม การให้บริการยืม-คืน และความรู้เกี่ยวกับผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด

slide21
คุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบคุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบ
 • 2. คุณสมบัติด้านความรู้

2.2 ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

2. มีความรู้ด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบคอมพิวเตอร์และการวิเคราะห์ความต้องการด้านซอฟต์แวร์

3. มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีซีดี-รอม

slide22
คุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบคุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบ
 • 2. คุณสมบัติด้านความรู้

4. มีความรู้ในการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางทำการ โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล เป็นต้น

5. มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการฐานข้อมูล รวมทั้งความรู้ด้านการประเมินระบบปฏิบัติงาน การประยุกต์ใช้ การบำรุงรักษา และการพัฒนาระบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ

6. มีความรู้เกี่ยวกับการวางแผนและกาใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ

7. มีความรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศ

slide23
คุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบคุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบ
 • 2. คุณสมบัติด้านความรู้
  • 2.3 ความรู้อื่นๆ

1. มีความรู้ด้านการบริหารงาน การจัดการองค์กร การจัดการงบประมาณ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา

2. มีความรู้ด้านหลักการจัดซื้อ และระเบียบวิธีการต่างๆ ขององค์กร

3. มีความรู้เกี่ยวกับนโยบาย และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย

slide24
คุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบคุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบ
 • 3. คุณสมบัติด้านความสามารถ
  • 3.1 ความสามารถเกี่ยวกับงานห้องสมุด

1. มีความสามารถในการบริหารงานห้องสมุดให้มีความเหมาะสมตามความต้องการของผู้ปฏิบัติงานในห้องสมุด และผู้ใช้บริการ

2. มีความสามารถในการวางแผนและการฝึกอบรมบรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่ห้องสมุด และผู้ใช้บริการ

3. มีความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ

slide25
คุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบคุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบ
 • 3. คุณสมบัติด้านความสามารถ
  • 3.2 ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. มีความสามารถในการนำเสนอประสิทธิภาพ สมรรถนะ และความน่าสนใจของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

2. มีความสามารถในการให้บริการโปรแกรมสำเร็จรูป โดยสามารถวิเคราะห์ กำหนดวัตถุประสงค์ และกำหนดรูปแบบการใช้งาน

3. มีความสามารถในการบริหาร การจัดการ การวางแผน การติดตั้ง การบำรุงรักษา และการดูแลความเกี่ยวเนื่องในการทำงานของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

4. มีความสามารถในการจัดการและการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

slide26
คุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบคุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบ
 • 3. คุณสมบัติด้านความสามารถ
  • 3.3 ความสามารถอื่นๆ

1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ พัฒนา และแก้ไขรูปแบบการปฏิบัติงาน หรือขั้นตอนการไหลของงาน

2. มีความสามารถในการจัดการ การวางแผน และการตัดสินใจ

3. มีความสามารถในการจัดทำรายงานและนำเสนอรายงาน

4. มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรในและนอกองค์กร

slide27
คุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบคุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบ
 • 3. คุณสมบัติด้านความสามารถ
  • 3.3 ความสามารถอื่นๆ

5. มีความสามารถในการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้

6. มีความสามารถในการจัดการฝึกอบรม

7. มีความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกับช่างเทคนิคและบุคคลอื่นๆที่ไม่ใช่ช่างเทคนิค

8. มีความสามารถในการปฏิบัติงานภายใต้ความกดดัน และการจำกัดขอบเขตด้านต่างๆ

slide28
คุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบคุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบ
 • 4. คุณสมบัติด้านประสบการณ์
  • 4.1 ประสบการณ์เกี่ยวกับงานห้องสมุด

1. มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในห้องสมุด

2. มีประสบการณ์ในการจัดการและการบริหารงานโครงการห้องสมุด

3. มีประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ห้องสมุด

4. มีประสบการณ์ด้านสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์

slide29
คุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบคุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบ
 • 4. คุณสมบัติด้านประสบการณ์
  • 4.2 ประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

1. มีประสบการณ์การบริหารงานและการทำงานในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และนวัตกรรมการเชื่อมประสาน

2. มีประสบการในการใช้งานระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เช่น ระบบยูนิกซ์ มาตรฐานบนระบบเครือข่าย และไมโครคอมพิวเตอร์

3. มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ระบบ

4. มีประสบการณ์ในการเข้าถึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต

  • 4.3 ประสบการณ์อื่นๆ ได้แก่ ประสบการณ์ด้านการบริหารงานและการอำนวยโครงการ
slide30
คุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบคุณสมบัติของบรรณารักษ์ระบบ
 • 5. คุณสมบัติด้านทักษะพิเศษ
  • 5.1 ทักษะพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ทักษะในการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  • 5.2 ทักษะอื่นๆ

1. มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

2. มีทักษะในการแก้ไขปัญหา การตัดสินใจ การวางแผน การจัดระเบียบองค์กร และการอำนวยการ

3. มีทักษะในการเรียนรู้และการถ่ายทอดความรู้

4. มีทักษะในการจัดฝึกอบรม

slide31
บุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 1. ผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการระบบ (System manager)

1. มีความสามารถในการจัดการที่ดี

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

3. มีความเต็มใจและเสียสละที่จะศึกษาในรายละเอียดเหล่านี้

4. มีความสามารถที่จะติดต่อสื่อสาร และการจัดการอย่างสูง กับผู้ใช้ระบบ

5. มีความสามารถที่จะทำงานในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างหนักแน่นมั่นคง

slide32
บุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 1. ผู้ดูแลระบบหรือผู้จัดการระบบ (System manager)
  • วางแผนนโยบายและขั้นตอนในการดูแลระบบคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้ระบบ ไว้ในแผนงานทั้งหมดของห้องสมุด
  • ทำหน้าที่คัดเลือก ว่าจ้าง ฝึกอบรม และทำตารางการปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์
  • ทำตารางการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ให้ประสานกับผู้ใช้ระบบ
  • สร้างและรักษาสัมพันธภาพในการทำงานที่ดีกับผู้ขายและผู้ดูแลซ่อมแซมระบบ
slide33
บุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในห้องคอมพิวเตอร์
  • ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการทำงานของอุปกรณ์นั้นๆ เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสั่งและดำเนินการปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและรอบคอบ
  • มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างสุขุม และมีประสิทธิภาพ
slide34
บุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • 2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในห้องคอมพิวเตอร์
  • ดูแลงานที่ทำในลักษณะของระบบ batch และโปรแกรมอื่นๆ
  • เปิดและปิดระบบซอฟต์แวร์ตามตารางที่ได้กำหนดไว้
  • เก็บอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไว้ในที่ที่เหมาะสม เมื่อต้องการใช้สามารถหยิบใช้ได้ทันที
  • ปฏิบัติการและดูแลอุปกรณ์เกี่ยวข้องอื่นๆ
  • จัดทำสำรองระบบตามตารางที่กำหนดไว้
  • ดูแลกิจกรรมต่างๆ ในตารางที่กำหนดไว้
slide35
การพัฒนาทักษะสำหรับบรรณารักษ์ระบบการพัฒนาทักษะสำหรับบรรณารักษ์ระบบ
 • ทักษะและความรู้ทางด้านระบบปฏิบัติการ การบริหารเครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัย
 • ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม เช่น Perl, PHP, Java
 • ภาษาที่ใช้ในการแสดงผลของสารสนเทศ เช่น XML
 • Metadata มาตรฐานการลงรายการสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ต
 • มาตรฐานทางด้านการสืบค้น เช่น Z39.50
 • มาตรฐานด้านการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ เช่น ISO, ILL, NCIP
slide36
การพัฒนาทักษะสำหรับบรรณารักษ์ระบบการพัฒนาทักษะสำหรับบรรณารักษ์ระบบ
 • ซอฟต์แวร์ระบบเปิดต่างๆ เช่น Linux
 • แนวโน้มด้านระบบห้องสมุดห้องสมุดอัตโนมัติต่างๆ และการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • แนวโน้มด้านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา
 • การจัดการผู้ใช้ผ่านระบบออนไลน์
 • การสร้างระบบการเรียนรู้สำหรับผู้ใช้บริการ
 • เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับห้องสมุด
slide37
การศึกษาต่อสำหรับบรรณารักษ์ระบบการศึกษาต่อสำหรับบรรณารักษ์ระบบ
 • หลักสูตรทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
slide38
การศึกษาต่อสำหรับบรรณารักษ์ระบบการศึกษาต่อสำหรับบรรณารักษ์ระบบ
 • หลักสูตรทางด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  • หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
slide39
การศึกษาต่อสำหรับบรรณารักษ์ระบบการศึกษาต่อสำหรับบรรณารักษ์ระบบ
 • หลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
slide40
การศึกษาต่อสำหรับบรรณารักษ์ระบบการศึกษาต่อสำหรับบรรณารักษ์ระบบ
 • หลักสูตรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเจ้าพระนครเหนือ
  • หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  • ฯลฯ
slide41
ตำแหน่งงานสำหรับบรรณารักษ์ระบบตำแหน่งงานสำหรับบรรณารักษ์ระบบ
 • บรรณารักษ์
 • บรรณารักษ์ระบบ
 • บรรณารักษ์สนับสนุน (Support Librarian)
2 0 librarian 2 0
บรรณารักษ์ 2.0 = Librarian 2.0
 • write and post to a blog
 • add photos and videos to a blog post
 • embed a widget into blogs and social networking accounts (like Myspace)
 • social network knowledge - basic understanding of Facebook, Myspace, Twitter, etc
 • shoot, upload and edit photos
 • shoot, upload and edit short videos
 • record, edit and upload a podcast
 • use IM in different forms
 • use and explain rss and rss readers to others
 • send and read sms text messages
 • edit an avatar’s appearance
 • basic console gaming skills (multiple formats preferred)